Technika próżni

i technologie próżniowe

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego

nr 18 (1/2006)

pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ptp.agh.edu.pl

Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Sprawozdanie z II Szkolenia z Zakresu Podstaw Techniki Próżni 1-3 czerwca 2006, Kraków

II Szkolenie z Zakresu Podstaw Techniki Próżni zostało zorganizowane przez PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ, pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), która dofinansowała szkolenie w kwocie 3600
franków szwajcarskich. W szkoleniu uczestniczyło107 osób. Szkolenie przeznaczone było dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu było rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienia podstawowych procesów fizycznych niezbędnych dla technologii próżniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsługi urządzeń próżniowych oraz pomiarów próżni, jak również wprowadzenie kursantów w wybrane zagadnienia procesów technologicznych wymagających próżni. Kurs zakończony został testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Test z wynikiem pozytywnym zdało 82 uczestników szkolenia, którzy otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe. Program w liczbie 15 godzin szkolenia obejmował:

 • Podstawowe procesy fizyczne związane z technologią próżni – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska,
 • Metody otrzymywania próżni oraz urządzenia do tego służące – wykładowca prof. dr hab. Andrzej Hałas, Politechnika Wrocławska
  Pomiary próżni:
 • Pomiar ciśnień całkowitych – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska
 • Pomiary ciśnienia cząstkowego, detekcja nieszczelności – wykładowcy: dr Janusz Budzioch, firma Prevac i dr Artur Kajoch firma Softrade,
 • Przemysłowe zastosowania techniki próżniowej – wykładowca prof. dr hab. Edward Leja AGH
 • Wykłady specjalistyczne w grupach prowadzone przez przedstawicieli firm próżniowych – wykładowcy: dr Janusz Budzioch firma PREVAC, dr Artur Kajoch firma SOFTRADE, Maria Tymieniecka firma COMEF, Ryszard Tyrankiewicz firma ARTVAC,
 • Test egzaminacyjny.
Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 18 (1/2006)

Jubileuszowe Seminarium Naukowe Poświęcone 50-leciu Pracy Naukowej oraz 70-leciu urodzin profesorów Wojciech Czarczyńskiego i Andrzeja Hałasa
Seminarium Naukowe: Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś
Politechnika Wrocławska 2005
ZARYS HISTORII TECHNIKI WYSOKIEJ PRÓŻNI W POLSCE
Piotr Szwemin

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 16 (1) 2005

Okolicznościowy nr 1 (39) 2005 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Próżniowego „Technika próżni i technologie próżniowe” został włączony do materiałów wspólnego spotkania Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego – Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)) na temat: „Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października. W numerze tym zostały zamieszczone następujące materiały (również na http://www.ptp.agh.edu.pl):

Kolejny nr 2 (40) 2005 Biuletynu PTP jest głównie poświęcony wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego oraz uroczystości uczczenia, na specjalnej sesji XIII Walnego Zebrania członków PTP, 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta.

Sprawozdanie z Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)

Vacuum Based Science and Technology

Kraków 26 – 29 październik 2005

Czytaj więcej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 17 (2) 2005

Protokół z
XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
zebrania sprawozdawczo – wyborczego,
które odbyło się w Starych Jabłonkach w dn. 20.04.2004

Miejsce zebrania: Stare Jab�onki k/Ostr�dy, hotel Anders

Termin I godz. 14 00 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 93 os�b – obecnych 29 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 6 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

Zgodnie z �20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 14 15 przy obecnych 29 cz�onkach zwyczajnych i 6 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

Przebieg zebrania

ad.1. Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski witaj�c zebranych i og�osi� przerw� w obradach do godz. 20 00 . Po wznowieniu obrad prof. Ciszewski zaproponowa� wybranie Przewodnicz�cego i Sekretarza Zebrania.

ad. 2. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o:

na przewodnicz�cego Walnego Zebrania prof. J. Zdanowskiego

na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewsk�

ad. 3. Przewodnicz�cy zebrania podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Skrutacyj-n� w sk�adzie:

1. dr P. Konarski

2. dr. W. Oleszkiewicz

3. dr hab. E. Czerwosz

Komisja wybra�a na przewodnicz�cego dr W. Oleszkiewicza i stwierdzi�a liczb� cz�onk�w PTP bior�cych udzia� w Walnym Zebraniu – Protok�� Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

ad. 5. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

1. doc. Cz. Kiliszek

2. dr R. Mania

3. dr L. Markowski.

ad. 6. Sprawozdanie merytoryczne z dzia�alno�ci Zarz�du i Sekcji PTP w okresie kadencji (2001-2004) przedstawi� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski natomiast cz��� finansow� sprawozdania przedstawi� skarbnik PTP dr S. W�jcicki. (Tre�� ich uj�ta jest w za��cznikach 1, 2, 3 do Uchwa�y nr 1).

ad. 7. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej PTP przedstawi� przewodnicz�cy tej Komisji prof. A. Ha�as. Tre�� sprawozdania stanowi Za��cznik 4 do niniejszego Protoko�u. Na zako�czenie sprawozdania prof. A. Ha�as w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi� wnioski o przyj�cie sprawozda� i udzielenie absolutorium ust�puj�cemu zarz�dowi PTP.

ad. 8. Dyskusj� otworzy� dr Szwemin przedstawiaj�c pokr�tce histori� kontakt�w z SEP zwi�zanych z poprzedni� edycj� konkursu im. J. Groszkowskiego. Prof. Ha�as uzna� wyja�nienie za wystarczaj�ce. Prof. Ciszewski zgodzi� si� z uwagami Komisji Rewizyjnej. Dr W�jcicki podkre�li� fakt wzrostu liczby cz�onk�w PTP. Doc. Leja zwr�ci� uwag� na s�abe kontakty nauki z przemys�em.

ad. 9. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania prof. J. Zdanowski zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda� oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednomy�lnie Uchwa�� nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r. (Za��cznik 5)

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 2 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium (Za��cznik 6).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej (Za��cznik 7).

ad.10. Po udzieleniu absolutorium Zarz�dowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. A. Ciszewski przekaza� dotychczasowemu Przewodnicz�cemu-Elektowi prof. M. Szymo�skiemu obowi�zki Przewodnicz�cego PTP.

ad. 11. Przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski przedstawi� plan dzia�ania PTP na now� kadencj� (Za��cznik 8), a dr W�jcicki przedstawi� preliminarz bud�etu PTP na rok 2004 ( Za��cznik 9)

ad.12. Zebrani nie zg�aszali zastrze�e� wobec przedstawionego planu dzia�ania i bud�etu PTP. W tej sytuacji przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 4 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r. (Za��cznik 10)

ad.13. Zg�oszono jednego kandydata na Przewodnicz�cego – Elekta PTP: prof. L. Michalaka, kt�ry wyrazi� zgod� na kandydowanie

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go – Elekta PTP, kt�rym zosta� prof. L. Michalak. Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego – Elekta zosta� wybrany prof. L. Michalak

ad.14. Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go Komisji Rewizyjnej. Zg�oszono trzech kandydat�w na to stanowisko

1. prof. A. Ha�asa – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

2. dr S. W�jcickiego – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

3. doc. Cz. Kiliszka – wyrazi� zgod� na kandydowanie.

Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej zosta� wybrany doc. Cz. Kiliszek.

ad.15. Zaproponowano, aby Zarz�d nowej kadencji sk�ada� si� z 15 os�b. Nikt z zebranych nie zg�osi� sprzeciwu wobec tego projektu. W zwi�zku z tym zosta�a poddana pod g�osowanie uchwa�a ustalaj�ca liczb� cz�onk�w Zarz�du na 15 os�b.

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 5 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du (Za��cznik 11)

Zgodnie ze Statutem �26, �31 w sk�ad Zarz�du wchodz� wcze�niej wybrani:

– Przewodnicz�cy prof. M. Szymo�ski (Walne Zebranie PTP 15.05.2001)

– Przewodnicz�cy – Elekt prof. L. Michalak (patrz pkt. 13 Porz�dku Obrad)

– Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji prof. A. Ciszewski

– Przewodnicz�cy Sekcji: (Zebrania Sekcji 20.04.2004)

prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni

prof. J. Szuber – Sekcja Nauki Powierzchni

dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Pr��ni

dr hab. M. T�acza�a – Sekcja Cienkich Warstw

przewodnicz�cy Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie p��niejszym.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 7 cz�onk�w Zarz�du PTP, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. dr J. Budzioch 28 g�os�w

2. prof. dr hab. M. Godlewski 28 g�os�w

3. dr A. Kajoch 29 g�os�w

4. dr M. Koz�owski 28 g�os�w

5. dr L. Markowski 28 g�os�w

6. dr K. Olszewska 28 g�os�w

7. prof. T. Stobiecki 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie z �20 statutu PTP wy�ej wymienieni cz�onkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarz�du PTP. Lista zg�oszonych kandydat�w i wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.16. Walne Zebranie ustali�o, zgodnie z �36 statutu, podejmuj�c jednomy�lnie w g�osowaniu jawnym Uchwa�� nr 6 (Za��cznik 12), �e Komisja Rewizyjna b�dzie liczy� 3 osoby.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 2 cz�onk�w Komisji Rewizyjnej, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. doc. J. Marks 27 g�os�w

2. prof. St. Ha�as 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Lista zg�oszonych kandydat�w oraz wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wynikami g�osowania na cz�onk�w Komisji Rewizyjnej PTP stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.17. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania przedstawi� propozycj� Zarz�du PTP podwy�szenia sk�adki cz�onk�w wspieraj�cych z 420 z� na 500 z� rocznie i zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 7 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich (Za��cznik 13 do niniejszego Protoko�u) .

ad.18. Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach i planach dzia�ania Towarzystwa w przysz�o�ci oraz poruszonych w dyskusji, Przewodnicz�cy Komisji Wnioskowej Zebrania sformu�owa� wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 14 do niniejszego Protoko�u).

W g�osowaniu jawnym Wniosek 1 Komisji zosta� przyj�ty jednomy�lnie.

ad.19. Wolnych wniosk�w nie by�o.

ad.20. O godz. 23 15 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. in�. Jerzy Zdanowski

Spis za��cznik�w

Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2004 – Porz�dek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Za��cznik 3 Protok�� Komisji Skrutacyjnej
Za��cznik 4 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2003 oraz w okresie ca�ej kadencji 2001 – 2004
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 1 z dnia 20.04.2004 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 2 z dnia 20.04.2004 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium
Za��cznik 7 Uchwa�a Nr 3 z dnia 20.04.2004 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 8 Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na lata 2004-2007
Za��cznik 9 Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2004 r.
Za��cznik 10 Uchwa�a Nr 4 z dnia 20.04.2004 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r
Za��cznik 11 Uchwa�a Nr 5 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du
Za��cznik 12 Uchwa�a Nr 6 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 13 Uchwa�a Nr 7 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich
Za��cznik 14 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, Warszawa 20.04.2004

Sprawozdanie

Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

z dzia�alno�ci w kadencji od 15 maja 2001 r. do 21 kwietnia 2004 r.

Materia�y �r�d�owe:

Sprawozdania Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001 r. do 15.05.2002 r.; od 15.05.2002 r. do 12.09. 2003 r. i od 12.09.2003 r. do 21.04.2004 r. oraz wszystkie materia�y �r�d�owe tam cytowane.

W kadencji 15.05.01 – 21.04.04 odby�o si� 10 zebra� Zarz�du PTP oraz 2 Walne Zebrania Sprawozdawczo-Programowe cz�onk�w PTP. Prace zarz�du koncentrowa�y si� na:

 1. dzia�alno�ci naukowej Towarzystwa, w tym:

a) przez dzia�alno�� sekcji, na organizacji konferencji, szk�� i warsztat�w naukowych;

b) zorganizowaniu III Kongresu PTP;

c) utrzymaniu systemu nagr�d PTP (nagrody im. Janusza Groszkowskiego za prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pr��ni, nagroda naukowa PTP i medale PTP);

 1. dzia�alno�ci wydawniczej (Biuletyn PTP i witryna internetowa PTP);
 2. wsp��pracy z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA;

4. wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

 1. sprawach organizacyjno-cz�onkowskich.

Ad.1a) organizacja warsztat�w, konferencji i szk��:

W referowanym okresie zorganizowano 8 konferencji, szk�� lub warsztat�w naukowych:

w roku 2001:

1) II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2001 (Ustro�).

w roku 2002:

2) IX Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (Szklarska Por�ba �rednia, 13.-17. maja 2002);

3) 13. Mi�dzynarodowa Szko�y Letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r.).

4) III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r.).

5) VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.).

6) II Seminarium Metody Mikroskopii Bliskich Oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 – 8 grudnia 2002 r.).

7) Seminarium Technik Jonowych (Szklarska Por�ba, 12 – 14 marca 2003 r.)

w roku 2003:

8) III International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP’2003 (Ustro� 15 – 18 wrze�nia 2003 r.)

Ad. 1b) Organizacja Kongresu PTP

Realizuj�c Wniosek nr 2 X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Zarz�d PTP przeprowadzi� negocjacje z Komitetem Organizacyjnym VIII konferencji ELTE’2004 w sprawie zorganizowania III Kongresu PTP w po��czeniu z ELTE. W toku rozm�w, kt�re w imieniu Zarz�du przewodnicz�cy PTP odby� z cz�onkami Komitetu Organizacyjnego ELTE, nie uda�o si� wypracowa� formu�y wsp�lnej organizacji obu Konferencji. G��wn� trudno�� stanowi�y problemy po��czenia bardzo rozleg�ego i napi�tego programu naukowego ELTE z programem naukowym Kongresu. Dyskutowane sposoby po��czenie obu tych program�w stwarza�y zagro�enie marginalizacji Kongresu i utraty jednej z jego podstawowych funkcji, kt�r� jest prezentacja dorobku naukowego �rodowiska, kt�remu s�u�y PTP. Na swoim posiedzeniu w dniu 26.11.02 w Warszawie, po wys�uchaniu sprawozdania przewodnicz�cego z odbytych rozm�w, Zarz�d PTP zdecydowa� zorganizowa� III Kongres PTP we wrze�niu 2003 roku. Zmieniono termin Kongresu aby nie kolidowa� z ELTE. W celu podniesienia atrakcyjno�ci Kongresu zdecydowano si� po��czy� go z Mi�dzynarodowymi Warsztatami Fizyki Powierzchni, w��czaj�c cz��� programu Warsztat�w do programu naukowego Kongresu.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. W Kongresie wzi��y udzia� 64 osoby. O�rodki akademickie z ca�ej Polski reprezentowa�o 47 os�b, 3 osoby reprezentowa�y instytuty Polskiej Akademii Nauk, 5 os�b przemys�owe instytuty naukowo-badawcze, ponadto w Kongresie wzi��o udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science Technology and Applications (USTA). W ramach Kongresu odby�o si� 6 sesji: inauguracyjna, 4 robocze i sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W toku tych sesji wyg�oszono 20 referat�w naukowych, 22 prace naukowe zosta�y zaprezentowane w formie plakat�w. Ponadto 4 referaty, na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych, wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Osiemnastu uczestnik�w Kongresu wzi��o udzia� w stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Procedur� recenzyjn� przesz�o pomy�lnie 12 prac, kt�re zostan� opublikowane w Vacuum, tom jest w druku i uka�e si� w po�owie br. Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia przyznane w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie, zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. W ramach III Kongresu odby�a si� wystawa aparatury pr��niowej z udzia�em nast�puj�cych firm: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO, VAC-POL&GAZ, �A-RT.

Ad 1c) Nagrody PTP

Nagrody im. Groszkowskiego

Edycja konkursu 2001.

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono prac� pani dr Ma�gorzaty Kubik, wyr��nienie otrzyma�a praca pana Szyma�skiego. W kategorii prac magisterskich nagrodzona zosta�a praca pani mgr Sylwii Ptasi�skiej. Nagrody wr�czono na VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni, (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.). Zarz�d zgromadzi� i wyasygnowa� kwot� oko�o 7800 z� na nagrody.

Edycja konkursu 2002.

W tej edycji przyznano tyko jedn� nagrod�. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2003 r., w kategorii prac doktorskich nagrodzi�a prac� pana dr Bartosza Sucha (nagroda pieni��na w wysoko�ci 4000 z�) i wyr��ni�a prac� dr Grzegorza Kasperskiego. W kategorii prac magisterskich nie przyznano nagrody. Wyr��niona zosta�a praca pana mgr Piotra Mackiewicza. Nagrodzona praca dr Sucha zosta� przedstawiona na III Kongresie Polskiego Towarzystawa Pr��niowego (Polanica Zdr�j, wrzesie� 2003), gdzie nast�pi�o r�wnie� wr�czenie Nagrody.

Edycja konkursu 2003

Zarz�d zaplanowa� kwot� 4500 na t� edycj� nagr�d. Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich pismem swojego prezesa prof. dr in�. Stanis�awa Bolkowskiego z dnia 16.03.2004, skierowanym do przewodnicz�cego PTP, odm�wi�o przysz�ego udzia�u w finansowaniu Nagr�d im. J. Groszkowskiego ze wzgl�du na ograniczenia finansowe Stowarzyszenia i wprowadzony postanowieniami Zarz�du g��wnego SEP program oszcz�dno�ciowy. Odm�wi�o r�wnie� refundowania 50% kwoty nagrody edycji Konkursu w roku 2002 (2 ty�. z�.). Odmowa zosta�a uzasadniona niewype�nieniem wymaga� formalnych regulaminu konkursu dotycz�cych udzia�u przedstawicieli SEP w pracach komisji konkursowej. Zarzucono, �e komisja konkursowa zosta�a powo�ana bez porozumienia z Prezesem SEP a do sk�adu komisji nie weszli przedstawiciel Zarz�du g��wnego SEP i przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP. Zasugerowano odpowiednie zmiany w Regulaminie. Na najbli�szym posiedzeniu Zarz�d PTP podejmie stosowne kroki w sprawie zmian regulaminu Konkursu w kwestii finansowania nagr�d. Wydaje si�, �e PTP w przysz�o�ci b�dzie musia�o zaj�� stanowisko czy, a je�eli tak to w jakim zakresie, �rodki na finansowanie Konkursu powinny pochodzi� z dotacji firm sponsoruj�cych.

Edycje konkursu 2004 i 2005

Zarz�d na zebraniu w dniu 11.09.03 w Polanicy Zdroju podj�� decyzje o kontynuowaniu Konkursu w roku 2004 i na fundusz nagr�d przeznaczy� 4,5 ty�. z�. Podobnie na zebraniu w dniu 19.04.04 w Starych Jab�onkach zarz�d podj�� podobn� decyzj� na rok 2005 i na fundusz nagr�d przeznaczy� tak� sam� kwot�.

Nagroda Naukowa PTP

Pomimo tego, �e Zarz�d stara� si� listownie zach�ca� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej do darowizn na rzecz Nagrody Naukowej PTP, na funduszu tej nagrody uda�o si� zgromadzi� jedynie 1000 z�. Nie zg�oszono Kandydat�w do Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego. Zebranie Kapitu�y tej Nagrody nie odby�o si�. Potrzebna jest wi�ksza aktywno�� i zaanga�owanie Zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y nagrody w zdobywanie funduszy od firm produkuj�cych i handluj�cych urz�dzeniami pr��niowymi. Nale�y r�wnie� wypracowa� lepsze metody pozyskiwania tych funduszy. L isty rozsy�ane przez Zarz�d do producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej z pro�b� o sponsorowanie funduszu Nagrody Naukowej PTP nie odnosi�y oczekiwanych skutk�w.

Medale PTP

Poprawiono regulamin przyznawania medali PTP. Przewodnicz�cego Kapitu�y Medali PTP wybiera i odwo�uje Zarz�d PTP. Wyb�r nast�puje na czas nieokre�lony. Przewodnicz�cym zosta� wybrany pan prof. Jerzy Zdanowski. W tym trienium nie zg�oszono �adnych produkt�w do nagrodzenia medalami PTP. Wydaje si�, �e jest to rezultat braku produkt�w spe�niaj�cych kryteria przyznawania medali. Informacja o medalach PTP znajduje si� na stronie internetowej Towarzystwa. Przedstawiciele producent�w, z kt�rymi cz�onkowie Zarz�du komunikowali si� byli zach�cani do przedstawiania swoich produkt�w do konkursu.

Ad 2) Dzia�alno�� wydawnicza

W „Elektronice” wydano 6 numer�w Biuletynu PTP (32 – 36). Ilo�� materia��w dostarczanych sekretarzowi naukowemu PTP do opublikowania w Biuletynie jest mniejsza ni� mo�liwo�ci wydawnicze Biuletynu. Zarz�d proponuje, aby w Biuletynie zamieszcza� przy okazji relacji z konferencji informacje o cz�onkach zbiorowych i indywidualnych PTP. Zamieszczane w biuletynach sprawozdania z konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo s� bardzo dobr� form� promocji dzia�alno�ci Towarzystwa.

Dzi�ki wysi�kom sekretarza naukowego pana prof. L. Michalaka witryna internetowa PTP zainstalowana na serwerze UMCS jest rozwijana i aktualizowana przez pana profesora. Wydaje si�, �e w przysz�o�ci, aby utrzyma� odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny tej witryny, b�d� potrzebne pewne �rodki finansowe.

Zarz�d poprosi� prof. Marka Szymo�skiego o zaj�cie si� spraw� jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych z konferencji organizowanych pod auspicjami sekcji PTP i przedstawienie Zarz�dowi raportu w tej sprawie. W opinii prof. Szymo�skiego materia�y konferencyjne s� s�abo cenione przez KBN. Uczestnicy konferencji cz�sto uzale�niaj� sw�j udzia� od tego gdzie b�d� wydane materia�y. Do tej pory nie by�o ani jednej pisemnej deklaracji organizatora konferencji, w kt�rej wyra�ona zosta�aby ch�� wydania materia��w konferencyjnych w periodyku PTP. Wym�g przeprowadzenia przetargu nie gwarantuje, �e PTP ten przetarg wygra. W takiej sytuacji, po dyskusji Zarz�d doszed� do wniosku, �e spraw� wydawania materia��w konferencyjnych pod szyldem PTP nale�y od�o�y� na p��niej.

Nie uda�o si� wy�oni� z po�r�d cz�onk�w Zarz�du osoby, odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��. Ust�puj�cy Zarz�d ma nadziej�, �e uda si� to kolejnemu Zarz�dowi.

Ad 3) Wsp��praca z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA

Przedstawicielami PTP w IUVSTA w bie��cym trienium byli: Antoni Ciszewski i Marek Szymo�ski. Na 88 i 89 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w San Francisko 28.10.01 reprezentowa� PTP prof. Marek Szymo�ski. Na 90 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Regenzburgu 13.03.02 reprezentowa� PTP prof. Antoni Ciszewski.

Podczas pobytu przewodnicz�cego PTP A. Ciszewskiego na 90. ECM nie uda�o si� ustali� z pani� Barthes szczeg���w w sprawie kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego (brak czasu). Kontynuowano rozmowy na ten temat na 91 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Bratys�awie, gdzie jesieni� 2002 r. rozmawia� z ni� prof. Marek Szymo�ski. Na 92. zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Pekinie rozmowy kontynuowa� przewodnicz�cy PTP. Pani Barthes widzi du�e trudno�ci w zorganizowaniu we Francji kolejnego seminarium polsko-francuskiego. Pr�by w��czenia si� PTP do wsp�lnych konferencji organizowanych przez towarzystwa pr��niowe Francji, Niemiec i Szwecji maj� w chwili obecnej ma�e szanse powodzenia, poniewa� wsp��praca tych towarzystw znajduje si� aktualnie w pewnym impasie.

Dr W�jcicki prowadzi� podczas konferencji Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego w Magdeburgu rozmowy z przedstawicielami tego Towarzystwa w sprawie mo�liwo�ci wsp��pracy z PTP. Przedstawiciele Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego gotowi s� podj�� rozmowy w tej sprawie, ale oczekuj� od PTP propozycji konkretnych form tej wsp��pracy.

Zg�oszono delegat�w na 15th General Meeting IUVSTA w Wenecji w br. w osobach: prof. Marek Szymo�ski, prof. Antoni Ciszewski, prof. Leszek Michalak i przedstawicieli PTP w sekcjach IUVSTA: Applied Surface Science – prof. Antoni Ciszewski , Surface Engineering – prof. Witold Precht, Electronic Materials & Processes – prof. Marek Godlewski, Nanoscale Science – dr hab. Marek T�acza�a, Surface Science – p rof. Jacek Szuber, Thin Film – prof. Maciej Bugajski, Vacuum Science – prof. Stanislaw Ha�as. Towarzystwo nie ma swojego przedstawiciela w sekcji Plasma Science. Jako osob� kontaktow� zg�oszono do IUVSTA prof. Leszka Michalaka

Sk�adka cz�onkowska w IUVSTA za lata 2003 i 2004 zosta�a op�acona z funduszy w�asnych Towarzystwa. KBN i MNiI odm�wi�y wniesienia op�aty tej sk�adki.

Z inicjatywy prof. Marka Szymo�skiego zaplanowano zorganizowanie jesieni� br. tzw. kr�tkiego kursu z zakresu techniki pr��ni dla pracownik�w technicznych (organizatorem by�by o�rodek krakowski). Zosta�y przeprowadzone wst�pne rozmowy z IUVSTA na temat dofinansowania tego kursu (5000 CHF).

Ad 4) Wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

Konieczny jest wi�kszy udzia� przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej w Zarz�dzie PTP. Niew�tpliwie poprawi�oby to relacj� mi�dzy Towarzystwem a �rodowiskiem producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Ta opinia ust�puj�cego Zarz�du zostanie przedstawiona na najbli�szym walnym zebraniu Towarzystwa jego cz�onkom.

Z dyskusji na ostatnim Walnym Zebraniu oraz bezpo�rednich rozm�w mi�dzy reprezentantami producent�w i dystrybutor�w a przedstawicielami Zarz�du wynika, �e organizatorzy kolejnego Kongresu PTP powinni wzi�� pod uwag� mo�liwo�� zamawiania referat�w u producent�w za odpowiedni� op�at�, kt�ra zasili�aby fundusz nagr�d PTP. Nowy Zarz�d powinien zwr�ci� uwag� na t� mo�liwo�� organizatorom przysz�ego Kongresu.

Zarz�d poszukiwa� i dalej poszukuje ch�tnych, kt�rzy podj�liby si� organizacji kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�. Jednak brak w�a�ciwych kontakt�w z przedstawicielami producent�w i dystrybutor�w utrudnia ocen� potrzeb polskiego rynku pracy w tym zakresie. Sonda�em b�dzie wspomniana wy�ej inicjatywa prof. Szymo�skiego.

Ad 5) Sprawy organizacyjno-cz�onkowskie.

W okresie, kt�rego dotyczy niniejsze sprawozdanie, przyj�to 22 cz�onk�w indywidualnych PTP w osobach: dr J�zefa D�bka z UMCS, dr hab. Bogdana Kowalskiego z IF PAN z Warszawy, dr Franciszka Kroka, dr Jacka Ko�odzieja, mgr Bartosza Sucha z UJ, dr Reginy Paszkiewicz z P. Wr., prof. Wac�awa Ba�y z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, dr in�. Waldemara Oleszkiewicza z Politechniki Wroc�awskiej, dr in�. Ma�gorzaty K�c Instytutu Fizyki J�drowej w Krakowie, dr El�biety Czerwosz z Przemys�owego Instytutu Elektroniki w Warszawie, mgr Sylwii Ptasi�skiej z UMCS w Lublinie, mgr in�. Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, dr in�. Mieczys�awa Pancielejko z Politechniki Koszali�skiej, mgr Adama Ryskiego z Politechniki ��dzkiej, mgr in�. Krzysztofa Marsa z AGH w Krakowie, dr Grzegorz Kasperskiego z Politechniki Gda�skiej, dr Leszka Markowskiego z Uniwersytetu Wroc�awskiego, dr Beaty �ciany z Politechniki Wroc�awskiej, dr Katarzyny Zakrzewskiej z AGH w Krakowie, mgr in�. J�zefa Wiechowskiego i dr in�. Miros�awa Koz�owskiego z PIE Warszawa oraz dr Jacka Brony z Uniwersytetu Wroc�awskiego. Skarbnik PTP, dr Stefan W�jcicki zwr�ci� si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi. Towarzystwo pozyska�o w ten spos�b nowego cz�onka (IF UMCS). Skre�lono z listy cz�onk�w 10 os�b. Na li�cie cz�onk�w PTP znajduj� si� aktualnie 93 osoby, kt�re na bie��co reguluj� sk�adki b�d� te� nie zalegaj� z op�atami d�u�ej ni� 2 lata. W por�wnaniu z pocz�tkiem kadencji Zarz�du (81 czlonk�w indywidualnych) nast�pi� wi�c wzrost cz�onk�w indywidualnych o 12 os�b i zbiorowych o jednego cz�onka zbiorowego.

Przeprowadzono proces rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym zmian w Statucie PTP, uchwalonych na Walnych Zebraniach. Zarz�d PTP zawar� umow� z Instytutem Technologii Pr��niowej w Warszawie, obecnie Przemys�owym Instytutem Elektroniki (PIE), na wynaj�cie 4 m 2 powierzchni na terenie Instytutu na siedzib� Towarzystwa. W zwi�zku z tym PTP p�aci PIE czynsz w wysoko�ci 96 z� + VAT rocznie.

Prof..Mieczys�aw Ja�ochowski zwr�ci� si� do Zarz�du z wnioskiem o utworzenie w PTP Sekcji Nanostruktur. Zarz�d w Uchwale nr 5, podj�tej na posiedzeniu Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 26.11.2002 r. upowa�ni� pana profesora do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia w PTP takiej Sekcji. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w PTP w dniu 12.09.2003, na podstawie �41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podj��o decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii. Sekcja si� jeszcze nie ukonstytuowa�a tzn. nie wybrano przewodnicz�cego Sekcji i os�b funkcyjnych.

prof. Antoni Ciszewski

Przewodnicz�cy PTP

Stare Jab�onki, 20 kwietnia, 2003 r.

Uchwa�y z dnia 20 kwietnia 2004r.:

Uchwa�a Nr 1

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.

Na podstawie � 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

�1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2001r. do 20.04.2004r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2003 r. stanowi�ce za��cznik nr2 do niniejszej uchwa�y

�2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2003 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 28 088,67 z� (dwadzie�cia osiem tysi�cy osiemdziesi�t osiem z�otych 67 gr) a po stronie wydatk�w kwot� 25 142,26 z� (dwadzie�cia pi�� tysi�cy sto czterdzie�ci dwa z�ote 26 gr

Uchwa�a Nr 2

w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium

Walne Zebranie s prawozdawczo – w yborcze c z�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 9 statutu PTP , na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium dla Zarz�du za dzia�alno�� w okresie kadencji od 15.05.2001 r. do 20.04.2004 r.

Uchwa�a Nr 3

w sprawie skwitowania k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego udziela Komisji Rewizyjnej skwitowania za dzia�alno�� w okresie od 15.05.2001r. do 20.04.2004r

Uchwa�a Nr 4

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r.

Na podstawie �26 pkt. 6 i pkt 8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

�1

Plan dzia�alno�ci na okres kadencji przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

�2

Bud�et PTP na 2004 r . stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Uchwa�a Nr 5

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 2 statutu PTP ustala, �e w kadencji 2004r. – 2007r. Zarz�d b�dzie liczy� 15 cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 6

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego ustala na podstawie � 26 pkt. 2 statutu PTP , �e w kadencji 2004r. – 2007r . Komisja Rewizyjna b�dzie liczy�a cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 7

w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich

Na podstawie �26 pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa ustala:

�1

Wysoko�� sk�adki rocznej dla cz�onka wspieraj�cego Towarzystwa 500 z�.

�2

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i dotyczy sk�adek od 01.01.2005 r.

Konferencja odby�a si� w dniach 19-22 kwietnia 2004 w Hotelu ANDERS w Starych Jab�onkach k/Ostr�dy. Tym razem organizatorem konferencji by� Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wsparcia organizacyjnego udzieli�y: Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej oraz Wydzia� Elektroniki, Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej. Nale�y podkre�li� tak�e znacz�cy wk�ad organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

Na pierwszy anons konferencji odpowiedzia�o ponad 300 os�b. Ostatecznie w Konferencji wzi��o udzia� 247 uczestnik�w, w tym 235 os�b reprezentuj�cych �rodowiska uniwersyteckie z: Akademii G�rniczo-Hutniczej (15 os�b), Politechniki Gda�skiej (6 os�b), Politechniki ��dzkiej (8 os�b), Politechniki Rzeszowskiej (6 os�b), Politechniki �l�skiej (7 os�b), Politechniki Warszawskiej (62 osoby), Politechniki Wroc�awskiej (34 osoby), Uniwersytetu im Miko�aja Kopernika (4 osoby), Uniwersytetu Wroc�awskiego (3 osoby), Uniwersytetu im. M. Curie-Sk�odowskiej (7 os�b), Wojskowej Akademii Technicznej (4 osoby). Licznie reprezentowane by�y r�wnie� instytuty badawcze: Instytut ��czno�ci (3 osoby), Instytut Technologii Elektronowej (30 os�b), Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych (14 os�b) i Przemys�owy Instytut Elektroniki (7 os�b). Po dwie osoby reprezentowa�y: Akademi� Morsk�, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytutu Metalurgii i In�ynierii Materia�owej PAN, Politechnik� Koszali�sk�, Simon Fraser University (Kanada) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jednoosobowo reprezentowane by�y: Centrum Bada� Wysokoci�nieniowych PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii i Techniki J�drowej, Politechnika Cz�stochowska, Politechnika Pozna�ska, ST Microelectronics (Francja), Uniwersytet Jagiello�ski, Uniwersytet �l�ski, VIGO System S.A., Pen State University (USA). Ten szeroki udzia� wielu o�rodk�w naukowych uprawiaj�cych zr��nicowane badania z zakresu technologii materia��w i przyrz�d�w elektronicznych wpisuje si� w licz�c� �wier� wieku tradycj� konferencji ELTE, jako spotkania integruj�cego �rodowisko technolog�w. Integracj� tak� umo�liwia�o oddalenie uczestnik�w od instytucji macierzystych oraz wielkomiejskiego zgie�ku, a tak�e zgromadzenie wszystkich uczestnik�w w jednym o�rodku. Deszczowa pogoda sprzyja�a du�ej frekwencji w salach wyk�adowych, dyskusjom w czasie Sesji Plakatowych i wieczornym spotkaniom kole�e�skim.

Konferencj� rozpoczyna�y ka�dego dnia obrady plenarne (na kt�rych wyg�oszono 8 referat�w) oraz nast�puj�ce po nich obrady w Sekcjach:

� MIKRO- i NANOELEKTRONIKI ,

� MATERIA��W ELEKTRONICZNYCH,

� FOTONIKI,

� TECHNIKI PRӯNI I TECHNOLOGII PRӯNIOWYCH,

� MIKROSYSTEM�W i

� MAGNETOELEKTRONIKI.

W ramach obrad sekcyjnych wyg�oszono ��cznie 37 referat�w. Wyniki 190 prac w�asnych prezentowane by�y w formie plakat�w. Wi�kszo�� referat�w oraz 144 komunikaty zostan� udost�pnione w materia�ach pokonferencyjnych, a niewielka cz��� zakwalifikowanych komunikat�w (w liczbie 71) uka�e si� w postaci artyku��w w dwu zeszytach czasopisma Elektronika (10/2004 i 3/2005). Szersze informacje o Konferencji dost�pne s� nadal na stronie http://elte.imio.pw.edu.pl

W celu promowania uzdolnionych m�odych autor�w prac zorganizowali�my konkurs na najlepsze prace prezentowane przez uczestnik�w, kt�rzy nie przekroczyli 35-go roku �ycia. Komisja Konkursowa, z�o�ona cz�onk�w Komitetu Naukowego Konferencji w osobach przewodnicz�cych Sekcji dokona�a oceny 51 prac zg�oszonych do Konkursu. Dyplomy i nagrody pieni��ne pierwszego stopnia (1200z� brutto) przyznano:

� Dorocie Wawer z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prezentuj�cej prac� „High resolution mapping of temperature distribution in pulsed operated quantum cascade lasers”,

� Tomaszowi Piaseckiemu i Wojciechowi Ko�nikowskiemu z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cym prac� „Computer modelling of devices based on AlGaN/ GaN/ Al 2 O 3 heterostructure”.

Dyplomy i nagrody pieni��ne drugiego stopnia (800z� brutto) przyznano:

� Robertowi Mroczy�skiemu z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „Titanium oxide films produced by impulse plasma deposition technology for MOS structures”,

� Grzegorzowi Janczykowi z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „New look on SOI body effects”,

� Adamowi Szyszce z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cemu prac� „Application of the Light Beam Induced Current to AlGaN MSM characterisation”,

� Erwinowi Maciakowi z Politechniki �l�skiej prezentuj�cemu prac� „Novel fiber-optic chemochromic hydrogen gas sensors”,

� Piotrowi Wi�niowskiemu z Akademii G�niczo-Hutniczej prezentuj�cemu prac� „Magnetization switching and domains in MTJ”.

Jaros�awowi Grabowskiemu, Paw�owi Nowakowi i Katarzynie Stankiewicz z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cym prac� „Controller for multi-step technological processes” przyznano wyr��nienie dyplomem.

Konferencji towarzyszy�a wystawa sprz�tu pr��niowego, technologicznego i pomiarowego. Wzi��o w niej udzia� 8 wystawc�w reprezentuj�cych firmy: AMTechnologies, COMEF, Hemar, Mozaik, Prevac, Softrade, Tespol oraz ARTVAC (d. �A-RT). Mieli�my tak�e przyjemno�� wyst�pi� w roli gospodarzy Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, kt�re odby�o si� wieczorem w dniu 19 kwietnia.

Ko�cz�c t� kr�tk� informacj� o Konferencji ELTE’2004 organizatorzy pragn� z�o�y� podzi�kowania Komitetowi Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi Bada� Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za finansowe wsparcie Konferencji. Polskiemu Towarzystwu Pr��niowemu dzi�kujemy za rekomendacje naszych wniosk�w. Pomoc ta, w pierwszym rz�dzie, u�atwi�a wydanie materia��w konferencyjnych i pokonferencyjnych, co uczyni�o mo�liwym utrzymanie koszt�w uczestnictwa na niezmienionym od 4 lat poziomie. Pragniemy podzi�kowa� tak�e firmom VAC-POL&Gaz oraz ARTVAC za ufundowanie 7 nagr�d za najlepsze prace w konkursie m�odych uczestnik�w Konferencji. Jeste�my w r�wnej mierze wdzi�czni w�a�cicielom Hotelu ANDERS za zapewnienie znakomitej oprawy naszej Konferencji. Uczestnikom konferencji ELTE’2004, a w szczeg�lno�ci Autorom referat�w, dzi�kujemy za ogromn� prac� w�o�on� w przygotowanie wyst�pie�.

ELTE w fotografii:

Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego
Konferencji ELTE’2004

Piotr Szwemin

Nagrody PTP w konkursie im J. Groszkowskiego za rok 2003

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

OG�OSZENIE WYNIK�W KONKURSU

O NAGROD�

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w sk�adzie:

doc. dr Jerzy Marks

Przemys�owy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
dr in�. Piotr Szwemin

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

Wydzia� Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awska

informuje, �e

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzyma�a Wyr��nienie

za rozpraw� p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metod� MALDI” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Curie-Sk�odowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr in�. Monika Kwoka otrzyma�a Nagrod�

za prac� p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonan� na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki �l�skiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Konkurs PTP im. J. Groszkowskiego’2004

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

og�asza w 2004 r.

KONKURS O NAGROD�

im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

Z DZIEDZINY PRӯNI

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk� i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

Praca musi by� obroniona w roku 2004 .

NAGRODY:

W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

INFORMACJE OG�LNE

Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2004 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

1. Prac� dyplomow� / rozpraw� doktorsk�,

2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

Regulamin Konkursu i wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2005 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

Adres do korespondencji oraz informacje:

Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki;

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa ; tel/fax (+22) 628 87 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

 

dr in�. Piotr Szwemin

Aktualne prace ISO/TC 112

Zagadnieniami normalizacji techniki pr��ni na arenie mi�dzynarodowej zajmuje si� komitet ISO/TC 112 Technologia Pr��ni. W sk�ad komitetu wchodz� przedstawiciele dziesi�ciu kraj�w (Chiny, Francja, W�ochy, Japonia, Korea, Polska, Rosja, Hiszpania, Niemcy, USA) wsp��pracuj�cych w zakresie opracowania poszczeg�lnych norm na prawach uczestnik�w czynnych oraz 17 kraj�w na prawach obserwator�w. Wynikiem dotychczasowej dzia�alno�ci jest opracowanie 15 norm (patrz: J. Mirowski – Technika pr��niowa w polskich normach, „Elektronika nr 1/2003) dotycz�cych techniki pr��ni. W opracowaniu s� obecnie 4 projekty norm, kt�re, je�li zostan� zatwierdzone jako normy mi�dzynarodowe, b�d� t�umaczone na j�zyk polski:

1. ISO/CD 3567 „Vacuum gauges – Calibration by direct comparison with a reference gauge” ( Pr��niomierze – Wzorcowanie metod� bezpo�redniego por�wnania z pr��niomierzem wzorcowym ) .

Kierownik projektu – Dr.Karl Jousten, DIN, PTB Berlin

Ekspert ze strony polskiej – mgr Henryk Magie�ko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. ” Vacuum Technology – Vacuum Pumps – Measurements of Standard Performance Date” ( Technika pr��ni – Pompy pr��niowe – Pomiary znormalizowanych parametr�w )

Kierownik projektu – Karl-Heinz-Bernhardt, Pfeiffer Vacuum, Germany.

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Henryk Koziorowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. ISO/CD 3669 Vacuum Technology – Bakable flanges – Dimensions ( Technika pr��ni – Ko�nierze wygrzewalne – Wymiary )

Kierownik projektu – Hans-J�rg K�nzli, SNV, Inficon Switzerland

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Right-angle valve dimensions ( Wymiary zawor�w k�towych (prostok�tnych)

Kierownik projektu: Masahiro Hirata, JISC/AIST Japan

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W uproszczeniu procedura opracowania normy zawiera trzy etapy: projekt roboczy, projekt do ankiety, projekt ko�cowy. Projekt jest opracowywany w j�zyku angielskim. Na etapie projektu do ankiety projekt jest rozsy�any do zaopiniowania do wszystkich komitet�w krajowych. Jest to etap, w kt�rym zg�aszane jest najwi�cej zmian i poprawek, a niekiedy, w wyniku braku zgodno�ci, opracowanie zostaje wstrzymane. Komitety krajowe maj� kilka miesi�cy czasu na wypracowanie opinii. W Polsce informacja o ankiecie jest og�aszana w czasopi�mie „Normalizacja” i na stronie internetowej oraz dodatkowo informacje tak� wysy�a si� poczt� elektroniczn� do zainteresowanych firm i instytucji. Zainteresowani mog� otrzyma� tekst projektu zg�aszaj�c zapotrzebowanie do PKN.

Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ISO projekt staje si� norm� mi�dzynarodow� i wtedy dopiero, (je�li istnieje zainteresowanie i �rodki finansowe) jest t�umaczony na j�zyk polski. Proces t�umaczenia r�wnie� przebiega wieloetapowo z uwzgl�dnieniem zg�aszanych opinii i uwag, pod warunkiem, �e tekst wynikowy jest identyczny merytorycznie z tekstem orygina�u.

Jerzy Mirowski

Szko�a z zakresu techniki pr��ni pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Krak�w, 4 – 6 listopada 2004

W dniach 4-6 listopada 2004 r. w Krakowie mia�a miejsce Szko�a z zakresu techniki pr��ni zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Miejsce szkolenia :

Krak�w, Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a

Organizatorzy :

Centrum Bada� Uk�ad�w Nanoskopowych i Zaawansowanych Materia��w, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello�ski
ul. Reymonta 4, 30-059 Krak�w
tel. (12) 663 5560, fax. (12) 633 7086

Komitet Organizacyjny:

Dr Pawe� Czuba – dyrektor szko�y, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr in�. Piotr Pi�tkowski – sprawy techniczne, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr El�bieta Zachorowska – sekretarz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyk�adowcy

� Prof. Andrzej Ha�as – Politechnika Wroc�awska – Wroc�aw

� Prof. Stanis�aw Ha�as – Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej (UMCS) – Lublin

� Dr hab. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska – Warszawa

� Dr Janusz Budzioch – firma Prevac

� Dr Artur Kajoch – firma Softrade

� Maria Tymieniecka – firma COMEF

� Ryszard Tyrankiewicz – firma ARTVAC

Cel szkolenia

Szkolenie techniczne z zakresu technologii pr��niowych przeznaczone dla polskich technik�w, in�ynier�w produkcji, m�odszych pracownik�w naukowych oraz student�w odpowiedzialnych za bezpieczn� obs�ug�, instalacj� i u�ytkowanie sprz�tu pr��niowego w przemy�le oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Szkolenie mia�o na celu:

 • rozszerzy� wiedz� oraz zrozumienie podstawowych proces�w fizycznych niezb�dnych dla technologii pr��niowych,
 • dostarczy� praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obs�ugi urz�dze� pr��niowych oraz pomiar�w pr��ni,
 • jak r�wnie� wprowadzi� kursant�w w wybrane zagadnienia proces�w technologicznych wymagaj�cych pr��ni.

Bezpo�redni kontakt wyk�adowc�w z kursantami jest pomocny w nawi�zaniu sta�ych kontakt�w maj�cych na celu przysz�e konsultacje oraz propagowanie wiedzy pomi�dzy kr�gami akademickimi, producentami i dystrybutorami sprz�tu pr��niowego oraz u�ytkownikiem urz�dze� pr��niowych.

Kurs zako�czy� si� testem kwalifikacyjnym obejmuj�cym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, kt�rzy zaliczyli test z wynikiem pozytywnym otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe.

Program szkolenia

1. Cz��� I. Podstawowe procesy fizyczne zwi�zane z technologi� pr��ni (dr hab. Piotr Szwemin)
Wst�p:

  • koncepcja pr��ni (definicja, jednostki, historia)
  • zastosowanie technologii pr��niowych

Kinetyczna teoria gaz�w, gaz doskona�y, zjawisko transportu, transport termiczny, przep�yw gaz�w. Fizyczne i chemiczne zjawiska na granicy pr��nia/cia�o sta�e:

  • fizysorpcja, chemisorpcja
  • szybko�� desorpcji
  • kriopu�apkowanie
  • dyfuzja gaz�w przez cia�o sta�e (metal)
  • oddzia�ywanie cz�steczek z powierzchni� cia�a sta�ego.

2. Cz��� II. Metody otrzymywania pr��ni oraz urz�dzenia do tego s�u��ce (prof. Andrzej Ha�as):
Podstawy technologii pompowania, mechaniczne pompy pr��niowe (pompy rotacyjne, pompy suche), pompy turbomolekularne, pompy dyfuzyjne, kriopompy, pompy sublimacyjne, pompy jonowe.

3. Cz��� III. Pomiar pr��ni (prof. Stanis�aw Ha�as):
Metody pomiaru pr��ni oraz sondy: manometry, termopara, sondy jonizacyjne (z gor�c� i zimn� katod�), kalibracja sond pr��niowych.
Pomiary ci�nienia cz�stkowego (parcjalnego): spektrometria/spektroskopia masowa, �r�d�a jon�w – jonizatory, detektory jon�w, analizatory masowe (z odchyleniem magnetycznym, kwadrupolowy filtr masowy, czas przelotu), analiza danych.
Detekcja nieszczelno�ci: szybko�� nacieku, techniki detekcji nieszczelno�ci, detekcja nieszczelno�ci z u�yciem spektrometru masowego.

4. Cz��� IV. Zastosowania pr��ni w przemy�le:
Przyk�ady praktycznych zastosowa� pr��ni w r��nych procesach przemys�owych wybrane i prezentowane przez przedstawicieli polskich firm zajmuj�cych si� technologi� pr��niow�.

Zaj�cia dodatkowe w grupach do wyboru:

  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – PREVAC (dr Janusz Budzioch)
  • Helowe techniki badania nieszczelno�ci – zastosowania w przemy�le motoryzacyjnym energetycznym i lotniczym – SOFTRADE (dr Artur Kajoch)
  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – COMEF (Maria Tymieniecka)
  • Zastosowanie technik pr��niowych do metalizacji, impregnacji i zalewania pr��niowego, suszenia sublimacyjnego z testowaniem szczelno�ci opakowa� – ARTVAC (Ryszard Tyrankiewicz)

5. Zako�czenie. Test kwalifikacyjny.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Polanica Zdrój, 12 – 14 września, 2003 r.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. Organizatorami Kongresu byli: Polskie Towarzystwo Pr��niowe, Instytut Fizyki Do�wiadczalnej Uniwersytetu Wroc�awskiego oraz Przemys�owy Instytut Elektroniki z Warszawy. Kongres zgromadzi� 64 uczestnik�w, w tym 47 z o�rodk�w akademickich, 3 z instytut�w Polskiej Akademii Nauk i 5 z przemys�owych instytut�w naukowo-badawczych. W Kongresie wzi��o ponadto udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W wystawie aparatury pr��niowej uczestniczy�y nast�puj�ce firmy: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO,VAC-POL & GAZ, ?A-RT. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications (IUVSTA), organizacji zrzeszaj�cej wszystkie narodowe towarzystwa pr��niowe, w tym PTP.

Przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications prof. Ugo Valbusa (Uniwersytet w Genui), podczas wyk�adu po�wi�conego cienkowarstwowym strukturom magnetycznym. Prof. Wojciech Czarczy�ski z Politechniki Wroc�awskiej zainaugurowa� III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego wyk�adem dotycz�cym wsp��czesnych technik jonowych.

Celem Kongresu by�a integracja �rodowiska naukowego i in�ynieryjnego zajmuj�cego si� szeroko poj�t� dziedzin� zastosowa� technik pr��niowych. Osi�gni�cia krajowego �rodowiska w dziedzinach technologii pr��ni, fizyki i techniki cienkich warstw, nauki o powierzchni i plazmowej in�ynierii powierzchni przedstawiono w toku 6 sesji naukowych. Inauguracyjn� sesj� rozpocz�� wyk�ad prof. Czarczy�skiego z Politechniki Wroc�awskiej zatytu�owany „Wsp��czesne techniki jonowe”. W sumie podczas Kongresu wyg�oszono 20 zaproszonych referat�w naukowych. Odby�a si� sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej, na kt�rej zaprezentowano w formie plakat�w 22 oryginalne prace naukowe, a na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych 4 referaty wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Te, kt�re pomy�lnie przejd� procedur� recenzyjn�, zostan� opublikowane w czasopi�mie specjalistycznym Vacuum. W stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni wzi��o udzia� prawie 20 uczestnik�w Kongresu.

Fragment wystawy aparatury pr��niowej. Zainteresowanie �rodowiska nowymi produktami jest bardzo du�e. Sesji plakatowej jak zwykle towarzyszy�y o�ywione dyskusje.

Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego, przyznane w roku 2002 za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. Nagrod� zosta� wyr��niony pan dr Bartosz Such z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego za prac� doktorsk� dotycz�c� nanostruktur, tworzonych na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego. Wyr��nieniem w kategorii prac doktorskich uhonorowano pana dr Grzegorza Kasperskiego z Katedry Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej, a w kategorii prac magisterskich – pana mgr Piotra Mackiewicza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie. Laureat Nagrody dr B. Such mia� okazj� zaprezentowa� wyniki swoich bada� w referacie wyg�oszonym podczas sesji inauguracyjnej.

W trakcie Kongresu odby�o si� spotkanie Zarz�du PTP a nast�pnie Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa, na kt�rym podsumowano dzia�alno�� towarzystwa w ci�gu ostatnich dw�ch lat.

Laureat Nagrody im. Janusza Groszkowskiego w roku 2002 dr Bartosz Such podczas prezentacji wynik�w swoich bada�. Pan Ryszard Tyrankiewicz, przedstawiciel firmy ?A-RT, w trakcie wr�czania dr Bartoszowi Suchowi dodatkowej nagrody ufundowanej przez t� firm�.

Organizatorzy dzi�kuj� Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (dawny Komitet Bada� Naukowych) i firmie CANDELA za pomoc finansow� w organizacji III Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

Antoni Ciszewski

Protok��

 Z XI Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

zebrania sprawozdawczo – programowego,

kt�re odby�o si� w Polanicy Zdr�j w dn. 12.09.2003

Miejsce zebrania: Polanica Zdr�j, ul. G�rska 2 (Hotel Sana)

Termin I godz. 2030 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 100 os�b – obecnych 25 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 7 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu 15.05.2002

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 2045 przy obecnych 25 cz�onkach zwyczajnych i 7 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

Przebieg zebrania

ad.1.    Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszeski witaj�c zebranych, a nast�pnie zaproponowa� wybranie Sekretarza Zebrania.

ad. 2.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o na sekretarza Walnego Zebrania dr in�. K. Olszewsk�

ad. 3.   Przewodnicz�cy PTP podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

prof. dr hab. Marek Godlewski

dr in�. Ryszard Korbutowicz

ad. 5.   Przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski przedstawi� Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2002r do 12.09.2003r i Plan dzia�ania PTP w 2003 r. Tre�� sprawozdania stanowi za�. 1 do Uchwa�y Nr 1, a program dzia�ania – za�. 1 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 6.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002r oraz Sprawozdanie finansowe za 2002r (Tre�� sprawozdania stanowi� za�. 2 i 3 do Uchwa�y Nr 1.)

ad. 7.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Plan finansowy na 2003r (Tre�� wyst�pienia stanowi za�. 2 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 8.   Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej prof. A. Ha�as przedstawi� Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002 (Za��cznik 3 do Protoko�u).

ad. 9.   W dyskusji udzia� wzi�li prof. Zdanowski, prof. Precht, prof. Godlewski, prof. Stobiecki, prof. Ciszewski prof. Ja�ochowski, dr W�jcicki, dr Konarski, dr Ciosek, dr Oleszkiewicz, dr Budzioch, dr Kajoch. Poruszano problemy pozyskiwania funduszy dla Towarzystwa, nagrody naukowej PTP, nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego, zg�aszania kandydat�w do medalu PTP oraz wsp��pracy z firmami wytwarzaj�cymi i dystrybutorami aparatury pr��niowej jak r�wnie� u�ytkownikami tej aparatury w przemy�le.

ad. 10. Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednog�o�nie Uchwa�� nr 1 wraz z za��cznikami w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r. (Za��cznik 4 do Protoko�u).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 2 wraz z za��cznikami w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r. (Za��cznik 5 do Protoko�u).

ad. 11. Prof. Ciszewski w imieniu Zarz�du PTP przedstawi� wniosek o utworzenie nowej sekcji tematycznej o nazwie Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii i zaproponowa� przyj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii (Za��cznik 6 do Protoko�u)

ad.12.  Nie zg�oszono wolnych wniosk�w.

ad.13.  Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach oraz w oparciu o dyskusj�, Komisja Wnioskowa Zebrania sformu�owa�a wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 7 do Protoko�u).

ad.14.  O godz. 2330 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Spis za��cznik�w

 

Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego –
XI Walne Zebranie Polanica Zdr�j dn. 12.09.2003r.
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2003 z dnia 14.02.2003 r. (program XI Walnego Zebrania PTP)
Za��cznik 3 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002
Za��cznik 4 Uchwa�a Nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002r.
 • za�. nr 1. Sprawozdanie Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci Towarzystwa w okresie od 15 maja 2002 do 12 wrze�nia 2003
 • za�. nr 2. Sprawozdanie z realizacji bud�etu w 2002 r.
 • za�. nr 3. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za 2002 r.
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 2 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.
 • za�. nr 1. Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w roku 2003/4
 • za�. nr 2. Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii
Za��cznik 7 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie

z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce

ocen�  dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002

 

 

Komisja Rewizyjna w sk�adzie:

Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Micha� Moraw

Jerzy Marks

na posiedzeniu w dniu 10 wrze�nia 2003 r. zapozna�a si� z dokumentacj� dotycz�c� dzia�alno�ci merytorycznej i finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku. Dokumentacja ta obejmowa�a:

 • -tezy do planu dzia�ania PTP w okresie kadencji Zarz�du 2001/2004, opracowane przez przewodnicz�cego PTP – prof. Antoniego Ciszewskiego i przedstawione na IX Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym PTP, kt�re odby�o si� w Warszawie, dnia 15 maja 2001 r.,
 • – protok�� z X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego PTP, kt�re odby�o si� w Szklarskiej Por�bie, w dniu 15 maja 2002 r.,
 • – plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, przedstawiony przez Przewodnicz�cego PTP na X Walnym Zebraniu PTP i uchwalony przez to Zebranie w podj�tej uchwale Nr 2,
 • – protok�� 1/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 15 marca 2002
 • – protok�� 2/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Szklarskiej Por�bie dnia 15 maja 2002 r.,
 • – protok�� 3/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 26 listopada 2002 r.,
 • – protok�� 1/2003 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 14 lutego 2002
 • – uchwa�� nr 1 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r.,
 • – uchwa�� nr 2 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r.,
 • – uchwa�� nr 3 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwa�y nr 5, podj�tej przez VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP w dniu 9 czerwca 1999 r.,
 • – uchwa�� nr 4 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie PTP,
 • – uchwa�� nr 5/2002, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 26 listopada 2002 r., a dotycz�c� upowa�nienia prof. Ja�ochowskiego do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur PTP,
 • – uchwa�� nr 1/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia sprawozdania finansowego za rok 2002,
 • – uchwa�� nr 2/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia preliminarza wydatk�w na rok 2003,
 • – uchwa�� nr 3/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� zwo�ania XI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego w dniu 12 wrze�nia 2003 r.,
  w Polanicy Zdroju,
 • – preliminarz PTP na 2002 r.,
 • – sprawozdanie finansowe PTP za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r.,
 • – dokument zatytu�owany „Realizacja bud�etu PTP w 2002 r.”,
 • – preliminarz PTP na 2003 r.,
 • – dokumentacj� operacji finansowych PTP.

Plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, zatwierdzony przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe, by� w zasadzie zgodny z ramowym planem dzia�a� przyj�tym przez IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na lata 2001-2004. Plan ten obejmowa� szereg dzia�a� dotycz�cych wsp��pracy z zagranic�, promocji Towarzystwa oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej, zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa, przygotowania III Kongresu PTP oraz organizacji konferencji w ramach poszczeg�lnych Sekcji.

W zakresie wsp��pracy z zagranic� przewidywano podj�cie pr�by ustalenia szczeg���w kolejnego seminarium polsko-francuskiego oraz podj�cie pr�by nawi�zania wsp��pracy z Niemieckim Towarzystwem Pr��niowym. Komisja Rewizyjna ju� na poprzednim Walnym Zebraniu PTP z niepokojem sygnalizowa�a brak jakichkolwiek post�p�w w tej kwestii. Tym razem pr�by takie podj�to, jednak�e, jak wynika z przedstawionych wy�ej dokument�w, zako�czy�y si� one niepowodzeniem. Nie wida� r�wnie� perspektyw na wsp��prac� z Austriackim Towarzystwem Pr��niowym.

W ramach dzia�alno�ci promocyjnej oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej przewidywano:

 • – zorganizowanie jednego lub dw�ch kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�,
 • – podj�cie dzia�a� maj�cych na celu zainteresowanie producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej wsp��prac� z PTP w prowadzeniu kurs�w dla u�ytkownik�w aparatury pr��niowej,
 • – wy�onienie, spo�r�d cz�onk�w Zarz�du, osoby odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��,
 • – kontynuacj� promocji Towarzystwa w Biuletynie PTP i witrynie internetowej PTP,
 • – kontynuacj� poszukiwa� sponsor�w nagrody naukowej PTP.

Niestety, wi�kszo�ci tych zamierze� nie zrealizowano, a wobec braku jakichkolwiek informacji w protok��ach z posiedze� Zarz�du mo�na domniemywa�, i� zaniechano ich realizacji. Wiadomo natomiast, �e zrezygnowano z przyznania Nagrody Naukowej PTP ze wzgl�du na brak sponsor�w i postanowiono nie przyznawa� Medalu PTP, ze wzgl�du na brak kandydat�w do tego wyr��nienia. Zgodnie z planem kontynuowano jedynie wydawanie Biuletynu PTP i witryny internetowej Towarzystwa.

W zakresie spraw organizacyjnych przewidziano w planie podj�cie dzia�a� zmierzaj�cych do zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa. Jak wynika z protok���w posiedze� Zarz�du, w 2002 roku przyj�to siedmiu nowych cz�onk�w indywidualnych, a r�wnocze�nie, z grona dotychczasowych cz�onk�w, nie wykluczono �adnej osoby. Tak, wi�c liczba cz�onk�w PTP wzros�a, cho� mo�na mie� w�tpliwo�ci czy, w wyniku podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Uchwa�y Nr 4 z dnia 15 maja 2002 r., w gronie cz�onk�w PTP nie pojawi�y si� zn�w „martwe dusze”.

Zgodnie z planem kontynuowano przygotowania do III Kongresu PTP. Kongres ten jest ju� dzisiaj faktem, a organizatorom nale�� si� s�owa podzi�kowania za podj�ty trud. Zgodnie z planem odby�y si� r�wnie� wszystkie konferencje naukowe, organizowane przez Sekcje PTP. W roku 2002 by� to niew�tpliwie najwa�niejszy i najbardziej efektywny nurt dzia�alno�ci Towarzystwa.

W ramach, prowadzonego od wielu ju� lat, konkursu na nagrody im. Prof. Janusza Groszkowskiego wy�oniono kolejnych laureat�w. Komisja Naukowa Konkursu postanowi�a przyzna� jedn� nagrod� i jedno wyr��nienie w kategorii prac doktorskich i jedno wyr��nienie w kategorii prac magisterskich. Podj�to ponadto dzia�ania zmierzaj�ce do utworzenia w ramach struktur PTP nowej sekcji – Sekcji Nanostruktur.

Z analizy sprawozdania finansowego PTP za rok 2002 oraz przewidzianego na ten rok preliminarza przychod�w i wydatk�w wynika, �e rok ten zako�czy� si� ujemnym saldem w wysoko�ci 1158,17 z�. Wynik ten jest ca�kiem niez�y je�li zwa�y�, i� SEP nie przekaza� dotacji w wysoko�ci 3500 z�. na nagrody w konkursie im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Brak tej dotacji zmusi� do do�� drastycznych ogranicze� po stronie wydatk�w, g��wnie wydatk�w przeznaczonych na wsp��prac� z zagranic�. Poza tymi dwoma pozycjami, zwraca uwag� du�a zbie�no�� preliminarza z rzeczywistym wykonaniem.

Wobec przewidywanych ju� dzisiaj trudno�ci z op�acaniem sk�adek cz�onkowskich na rzecz IUVSTA przez PAN i niepewnej dotacji SEP na nagrody nale�a�oby, zdaniem Komisji Rewizyjnej, dokona� analizy przychod�w i wydatk�w zak�adaj�c, �e dzia�alno�� PTP, obejmuj�ca prowadzenie konkursu im. Prof. Janusza Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP i op�acanie sk�adek IUVSTA, finansowana b�dzie wy��cznie ze sk�adek cz�onk�w. Cz�onkowie Towarzystwa powinni te� na Walnym Zebraniu zdecydowa� czy z pewnych form dzia�alno�ci nale�y zrezygnowa�, czy te� nale�y podwy�szy� odpowiednio sk�adki cz�onkowskie. Analiz� tak� wraz z wariantowymi propozycjami wypada�oby przes�a� wszystkim cz�onkom PTP przed nast�pnym Walnym Zebraniem. Bli�sze informacje zwi�zane z sytuacj� finansow� Towarzystwa znajduj� si� w za��czniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Z analizy wszystkich wymienionych na wst�pie dokument�w wynika jednoznacznie, �e dzia�alno�� Zarz�du PTP w 2002 roku by�a zgodna ze Statutem Towarzystwa i ukierunkowana na realizacj� programu zatwierdzonego przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP, cho� nie wszystkie przewidziane planem zamierzenia zako�czy�y si� powodzeniem, a niekt�rych zamierze� zaniechano. Poniewa� nie stwierdzono r�wnie� �adnych uchybie� w dokumentacji finansowej, Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o:

 • – pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci merytorycznej Zarz�du PTP oraz
 • – przyj�cie sprawozdania z realizacji bud�etu i sprawozdania finansowego PTP za 2002 rok.

Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej
Micha� Moraw
Andrzej Ha�as
Jerzy Marks.

Za��cznik nr 1

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2002 rok.

Komisja Rewizyjna PTP w sk�adzie:

Prof. dr Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Doc. dr Micha� Moraw – cz�onek

Doc. dr Jerzy Marks – cz�onek

zapozna�a si� z nast�puj�cymi dokumentami przedstawionymi przez Zarz�d Towarzystwa zwi�zanymi z dzia�alno�ci� finansow� Towarzystwa:

 • ·Sprawozdaniem finansowym Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. w postaci za��cznika nr 1 do Uchwa�y Nr 1 Zarz�du PTP z dnia 14.02.2003 r.
 • Zestawieniem przychod�w i wydatk�w w 2002 r. obejmuj�cym ksi�gowanie 132 operacji finansowych wraz fakturami dokumentuj�cymi wydatki Towarzystwa, wyci�gami
  bankowymi dokumentuj�cymi operacje dokonane na koncie Towarzystwa nr 60 10201013 122620203 w banku PKO BP IO/Warszawa oraz dowodami wp�at do kasy Towarzystwa,

Komisja w trakcie swojej pracy analizowa�a r�wnie�:

 • ·Za��cznik nr 2 Uchwa�y Zarz�du PTP nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r. dotycz�cy realizacji bud�etu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 obejmuj�cy planowane
  i wykonane przychody i wydatki Towarzystwa a 2002 r.
 • ·Preliminarz Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.).

Oceniaj�c Sprawozdanie Finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa stwierdza, co nast�puje:

 • Stan �rodk�w finansowych Towarzystw na dzie� 01.01.2002 r. wynosi� 12 716,16 z�. a na dzie� 31.12.2002 r 11 557,99 z�.,
 • Przychody Towarzystwa w 2002 r. wynosi�y 23 638,32 z�. a wydatki 24 796,49 z�.,
 • Ujemny wynik finansowy Towarzystwa w r. 2002 wynosi 1 158,17 (wobec planowanego w wysoko�ci 1 150 z�.) – jest to kolejny rok w kt�rym wydatki Towarzystwa
  przewy�szaj� jego dochody.

Oceniaj�c realizacj� planowanego bud�etu Towarzystwa nale�y stwierdzi�:

 • Przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych wynosi�y 6 617 z�. (wobec planowanych w wysoko�ci 6 600 z�.). Nale�y zwr�ci� uwag� na niekorzystny fakt, i� z 9
  cz�onk�w zbiorowych 2 nie ui�ci�o sk�adki.
 • Realizacja wydatk�w wynikaj�cych z przyznanych dotacji KBN (biuletyn PTP i dofinansowanie konferencji –  naukowych) nie budzi zastrze�e�.
 • Niepokoj�cy jest fakt, i� Towarzystwo nie uzyska�o ze strony Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich kwoty 3500 z�. stanowi�cej wsp��udzia� SEP w nagrodach Konkursu JG.

Oceniaj�c preliminarz Towarzystwa na 2003 rok nale�y stwierdzi�:

 • Planowane przychody PTP wynosi� maj� 25 880 z�. A wydatki 25 910 z�.

 • Planowane przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych s� wy�sze ani�eli w 2002 r. co uzna� mo�na b�dzie za element pozytywny w przypadku jego realizacji,
 • W �wietle informacji, i� wydatki na sk�adk� IUVSTA nie b�d� w od r. 2003 finansowane przez Biuro Wsp��pracy z Zagranic� PAN koniecznym jest dokonanie odpowiedniej korekty w Preliminarzu PTP na 2003 r.,

 • Niepokoi w dalszym ci�gu brak planowania przychod�w maj�cych na celu zebranie niezb�dnych �rodk�w na sfinansowanie w roku 2004 Nagrody Naukowej PTP. Komisja Rewizyjna ju� w r. 2002 zwraca�a uwag� na zagro�enie dla sytuacji finansowej Towarzystwa, jakie niesie za sob� brak aktywno�ci w tej dziedzinie. Kwota 6 000 z�. umieszczona w postaci lokaty terminowej nie wystarczy na sfinansowanie tej nagrody. R�wnie� planowane wp�ywy ze sk�adek cz�onkowskich nie wystarcz� na nagrody i koszty konkursu JG, konkursu na Medal Towarzystwa i wreszcie sk�adki IUVSTA. Komisja Rewizyjna ju� w roku ubieg�ym zwraca�a uwag� na konieczno�� dokonania odpowiedniej analizy wydatk�w w tym obszarze dzia�alno�ci Towarzystwa i podj�cie niezb�dnych krok�w.

Reasumuj�c Komisja Rewizyjna nie stwierdza b��d�w i uchybie� formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

 • Pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku,
 • Przyj�cie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r (za��cznik nr 1 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2003 z dnia 14.02.2003 r.)
 • Przyj�cie sprawozdania z Realizacji bud�etu PTP za 2002 rok (za��cznik nr 2 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r.)
 • · Przyj�cie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.) po uwzgl�dnieniu zg�oszonych uwag.

Wroc�aw, 10 wrze�nia  2003 r.

Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej

Micha� Moraw.
Andrzej Ha�as
Jerzy Marks

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania sprawozdawczego – programowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Polanica Zdr�j 12. 09. 2003.

 

Komisja Wnioskowa w sk�adzie: prof. dr hab.Tomasz Stobiecki, prof. dr hab. Marek Godlewski i dr in�. Ryszard Korbutowicz

Licznie zebrani uczestnicy Walnego Zebrania po wys�uchaniu sprawozdania Przewodnicz�cego z�o�onego w imieniu Zarz�du PTP i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z�o�onego przez jej przewodnicz�cego prof. Andrzeja Ha�asa zg�osili w dyskusji nast�puj�ce uwagi pod adresem zarz�du:

1) Wysoko�� sk�adki

Panowie prof. J. Zdanowski (Politechnika Wroc�awska) i prof. W. Precht (Politechnika Koszali�ska) zaproponowali wzrost sk�adki kwartalnej z 12,00 z� na 15,00 z�. Uwa�aj� oni, �e ten ok. 20% wzrost nie spowoduje istotnego obci��enia ”kieszeni” cz�onka PTP, natomiast poprawi (cho� w niewielkim stopniu – co przyznawali) stan finans�w Towarzystwa. Pan prof. W. Precht zg�osi� wniosek uchwa�y Walnego Zebrania odno�nie zmiany sk�adki. Uchwa�a taka z przyczyn proceduralnych i statutowych musi by� przygotowana wcze�niej przez zarz�d i poddana g�osowaniu na Walnym Zebraniu, co mo�e mie� miejsce na zebraniu w 2004 roku.

Zdaniem prof. M Szymo�skiego (UJ) i pana dr hab. J.Cioska (Wojskowa Akademia Techniczna) 20% wzrost sk�adki nie przyczyni si� do istotnej poprawy sytuacji finansowej Towarzystwa (spodziewany zysk z tytu�u wzrostu ska�dki daje si� oszacowa� na ok.1000,00z� rocznie) ich zdaniem potrzebne s� bardzo intensywne starania zarz�du, przewodnicz�cych: konkursu im. J.Groszkowskiego, kapitu�y nagrody naukowej i medalu, o sponsor�w. Pan prof. Szymo�ski uwa�a, �e utrzymanie nagr�d Towarzystwa powinno by� ambitnym i wa�nym celem dla PTP.

2) Nagroda naukowa

Prof. M.Godlewski (IF PAN) zaproponowa� aby zrezygnowa� z nagradzania pieni��nego laureta nagrody naukowej (wysoko�� 4 �rednie krajowe) obci��aj�cego finansowo PTP na wyr��nienie w formie referatu plenarnego na kongresie PTP. Prof. Szymo�ski zdecydowanie sprzeciwi� si� tego rodzaju deprecjonowaniu ustanowionej nagrody. Widzi on – poprzez aktywniejsze starania i zaanga�owanie zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y – mo�liwo�ci w zdobywaniu funduszy na nagrod� od sponsor�w z przemys�u pr��niowego i firm handlujacych urz�dzeniami i cz��ciami pr��niowymi..

3) Konkurs na najlepsz� prac� dyplomow� i doktorsk� im. J.Groszkowskiego

W tej sprawie g�os zabrali prof. Zdanowski i prof. T.Stobiecki (AGH). Prof. Zdanowski b�d�c d�ugoletnim cz�onkiem jury stwierdzi�, �e nagradzanie powinno by� wywa�one z zastosowaniem ostrych kryteri�w i dopasowane do zdolno�ci finansowej PTP. W sprawie odmowy wsp��finansowania nagrody przez SEP wypowiedzia� si� T.Stobiecki, kt�ry przypomnia�, �e wypowiedzenie zobowi�zania wp��finansowania przez SEP mo�e mie� tylko miejsce, po przed�o�eniu uchwa�y Walnego Zebrania cz�onk�w SEP wypowiadaj�cej wsp��finasowanie razem z PTP nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego.

4) Wsp��praca z firmami reprezentuj�cymi technologie i urz�dzenia pr��niowe

W dyskusji na temat wsp��pracy Towarzystwa z firmami zabra� g�os pan dr J.Budzioch reprezentuj�cy firm� PRE-VAC, zaproponowa� on scedowanie szkole�, jakie s� zamawiane w firmie PRE-VAC, z zakresu technik pro�niowych na PTP. Ponadto ze wzgl�du na bardzo specjalistyczny charakter dzia�alno�ci firmy PRE-VAC (realizacja zam�wie� w zakresie UHV i spektroskopii powierzchni) zg�osi� wniosek uwzgl�dniania referat�w przedstawicieli firm w programach cz��ci naukowej konferencji organizowanych przez PTP. Pan Kajoch SOFTRADE poszed� dalej uwa�aj�c, �e powinni by� zapraszani przez organizator�w konferencji przedstawiciele firm do wyg�aszania referat�w.

Tomasz Stobiecki
Marek Godlewski
Ryszard Korbutowicz

Uchwa�a Nr 1

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r.

Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2002r. do 12.09.2003r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002 r. stanowi�ce za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2002 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 23638,32 z� (dwadzie�cia trzy tysi�ce sze��set trzydzie�ci osiem z�otych 32gr) a po stronie wydatk�w kwot� 24796,49 z� (dwadzie�cia cztery tysi�ce siedemset dziewi��dziesi�t sze�� z�otych 49gr)

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

Uchwa�a Nr 2

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.

 

Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

§1

Plan dzia�alno�ci na 2003 r przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

§2

Bud�et PTP na 2003 r. stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

Uchwa�a Nr 3

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii

 

§1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa na podstawie § 41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podejmuje decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii.

§2

Zakres dzia�ania sekcji zawarty jest we wniosku Zarz�du PTP, stanowi�cego integraln� ca�o�� z t� uchwa��

Uchwa�a obowi�zuje od 12 wrze�nia 2003 roku.

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

 International Workshop on Surface Physics:
2003: Metals on Surfaces
(IWSP-2003)

 

13-15 September 2003
Polanica Zdr�j, Poland

organized by the
Institute of Experimental Physics
University of Wroc�aw

     
     

Programme and photos


Saturday, September 13, 2003

14:00-14:10 Opening of IWSP-2003: Metals on Surfaces : (A. Ciszewski)

Session I, Chair: Harald Ibach

14:10-14:55 Ugo Valbusa (Genova, Italy): Self organized growth of magnetic nanostructures

14:55-15:40 Harald Brune (Lausanne, Switzerland): Giant magnetic anisotropies of low coordinated adatoms

15:40-16:00 Marek Przybylski (Halle, Germany): Structure and magnetism of Ni/Fe and Co/Fe bilayers epitaxially grown on GaAs(001)

Session II, Chair: Tien T. Tsong

16:30-17:15 Marek Szymo�ski (Cracow, Poland): Chemical sensitivity in scanning probe imaging of nanostructured surfaces

17:15-18:00 Rossitza Pentcheva (Munich, Germany): Surface phase diagrams and surface growth kinetics from first principles: beyond the (T = 0 K, p = 0 Pa) limit

18:00-18:20 Wacek �wi�ch (Urbana, Illinois, USA): Kinetic growth and epitaxy of Ag nanowires on Si(100)

Sunday, September 14, 2003

Session III, Chair: Harald Brune

9:00-9:45 Peter Varga (Vienna, Austria): STM study on the local atomic surface structure of ultrathin Fe films and the INVAR alloy

9:45-10:30 Herbert Pfnür (Hannover, Germany): Long range coupling of adsorbates and its modifications on anisotropic metal surfaces

Session IV, Chair: Bengt I. Lundqvist

11:00-11:45 Talat S. Rahman (Manhattan, Kansas, USA): Site selectivity in chemisorption on metal surfaces: on poisons and promoters

12:05-12:25 ?eljko Šljivan?anin (Lausanne, Switzerland): Nitrogen adsorption and dissociation on a supported iron nanocluster

12:25-12:45 Antoni Bukaluk (Bydgoszcz, Poland): Analysis of In and Ag submonolayer formation on the W(110) surface

Session V, Chair: Mieczys�aw Ja�ochowski

14:30-15:15 Ronan McGrath (Liverpool, UK): Quasicrystal surfaces: structure and use as templates for low-dimensional aperiodic systems

15:15-16:00 Hiroshi Tochihara (Fukuoka, Japan): Ordered surface ternary alloys formed on Cu(001)

16:00-16:20 Karel Mašek (Prague, Czech Republic): RHEED study of Pd/Al supported bimetallic nano-clusters

Session VI, Chair: Klaus Wandelt

16:50-17:35 Tien T. Tsong (Taipei, Taiwan, ROC): Electron and atom dynamics on W and Pb covered Si surfaces

17:35-17:55 Jolanta M. Rogowska (Wroc�aw, Poland): Fractal–to-compact transition in step decorations simulated on a bcc(110) surface

17:55-18:15 Gra�yna Antczak (Urbana, Illinois, USA): W Atom Diffusion on W(110)

20:00-22:00 Poster session

Monday, September 15, 2003

Session VII, Chair: Ugo Valbusa

9:00-9:45 Klaus Wandelt (Bonn, Germany): Metal surface physics in liquids

9:45-10:30 Harald Ibach (Jülich, Germany): The potential dependence of defect formation energies on surfaces in contact with an electrolyte


Session VIII, Chair: Peter Varga


11:00-11:45 Bengt I. Lundqvist (Göteborg, Sweden): Epitaxial growth on metals and 1DEG on ionic crystal

11:45-12:05 Paola Luches (Modena, Italy): The interface between Fe and oxide surfaces
12:05-12:25 Yuri Zhukovskii (Riga, Latvia) Comparative analysis of copper and silver adhesion on the MgO substrate
12:25-12:45 E. Sondergard (Aubervilliers, France): Strain induced phase transitions in ultra thin titanium films on Al2O3(0001)

Session IX, Chair: Herbert Pfnür

14:30-15:15 Vladimír Matolín (Prague, Czech Republic): Reactivity of bimetallic surfaces: d- and s,p- metal interaction

15:15-16:00 Mieczys�aw Ja�ochowski (Lublin, Poland): Tunnelling-bias dependent apparent step height oscillations in quantized ultrathin Pb films


16:00-16:20 Gerhard Fahsold (Heidelberg, Germany): How do adsorbates contribute to thin-film dynamic conductivity?

Session X, 
Chair: Adam Kiejna

16:50-17:10 Giuliana Materzanini (Milan, Italy): Understanding water adsorption at metal surfaces: a First Principles study of the p(sqrt 3 x sqrt 3)R30° H2O bilayer on Ru(0001)

17:10-17:30 Czes�aw Oleksy (Wroc�aw, Poland): SOS model of overlayer-induced faceting

17:30-18:30 Theodore E. Madey (Piscataway, USA): Nanometer scale surface modification: Metal-induced faceting, and metal nucleation on nanotextured surfaces;
Closing remarks (T.E. Madey)

  OG�OSZENIE  WYNIK�W  KONKURSU 

O  NAGROD?

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

wykonane w roku 2002

 

Komisja Konkursowa  w sk�adzie:

doc. dr Jerzy Marks

Przemys�owy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak

Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Sk�odowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
dr in�. Piotr Szwemin

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

Wydzia� Techniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awskia

 

informuje, �e

w kategorii rozpraw doktorskich:

 

dr Bartosz Such otrzyma�

Nagrod�

za rozpraw� p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielo�skiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymo�ski.

dr Grzegorz Kasperski otrzyma�

Wyr��nienie

za rozpraw� p.t.  Wyznaczanie ca�kowitych przekroj�w czynnych na rozpraszanie elektron�w na wybranych drobinach wieloatomowych ” wykonan� w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej.
Promotor prof. dr hab. Czes�aw Szmytkowski.

 

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzyma� Wyr��nienie

za prac� dyplomow� pt.: ” Datowanie meteoryt�w metod� potasowo-argonow� ,
wykonan� w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanis�awa Ha�asa.

Uroczyste wr�czenie dyplom�w odby�o si� w dniu 12 wrze�nia 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w Polanicy.

 Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

 

dr in�. Piotr Szwemin

POLSKIE TOWARZYSTWO PR�?NIOWE   I

STOWARZYSZENIE ELEKTRYK�W POLSKICH

R E G U L A M I N

NAGRODY

 IM.  JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

  ZA NAJLEPSZ� PRAC? DYPLOMOW�/DOKTORSK� Z DZIEDZINY PR�?NI

§ 1   Inicjatorzy Konkursu

Konkurs o Nagrod� im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany zosta� przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe – zwane dalej Towarzystwem oraz Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2   Kategorie Konkursu

Konkurs prowadzony jest odr�bnie w dwu kategoriach:

1.    rozpraw doktorskich,

2.    prac dyplomowych magisterskich, zwanych dalej pracami.

§ 3   Cel Konkursu

Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:

1.   Upami�tnienie zas�ug profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego uczonego, tw�rcy polskiej szko�y techniki pr��ni, honorowego cz�onka Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich i Polskiego Komitetu Techniki Pr��ni i Technologii Elektropr��niowych – patrona Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

2.   Zachowanie w pami�ci osoby Profesora – jako krzewiciela idei g�oszenia prawdy i  rzetelno�ci w pracy zawodowej.

3.   Promowanie autor�w najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny techniki pr��ni i technologii pr��niowych.

4.   Zainteresowanie dyplomant�w i doktorant�w tematyk� techniki pr��ni i technologii pr��niowych, kt�re maj� istotne znaczenie dla wszelkich dziedzin nowoczesnej nauki i techniki.

§ 4   Zakres konkursu:

1.    W konkursie mog� bra� udzia� prace magisterskie i doktorskie, ocenione w jednostce macierzystej jako dobre i bardzo dobre, obronione w roku na kt�ry og�oszony zosta� konkurs.

2.    Do konkursu kwalifikowane s� prace z obszar�w naukowych statutowej dzia�alno�ci Towarzystwa (okre�lonych w zatwierdzonych regulaminach jego Sekcji).

§ 5   Nagrody

1.   Ustala si� nagrody niezale�ne w obu kategoriach:

dyplom i nagroda pieni��na w przybli�eniu r�wna podw�jnej �redniej miesi�cznej p�acy w sferze bud�etowej z IV kwarta�u roku poprzedzaj�cego og�oszenie konkursu, ponadto nagrodzeni otrzymuj� 12-miesi�czn� prenumerat� wybranego czasopisma SEP.

2.  Nagrody  przyznawane s� ze �rodk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia i finansowane po po�owie sumy kwot nagr�d netto. Towarzystwo op�aca stosowny podatek od kwot nagr�d, Stowarzyszenie pokrywa koszty prenumeraty.

3.   Nagrody przyznawane s� w wyniku konkursu og�aszanego corocznie.

4.   Wr�czenie nagrody odbywa si� w rocznic� urodzin profesora Janusza Groszkowskiego w dniu 21 marca. Miejscem wr�czenia nagrody jest gabinet w kt�rym pracowa� Profesor, obecnie sala seminaryjna Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach w kt�rych odbywa si� Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego nagrody wr�czane s� na Sesji Plenarnej Kongresu.

5.   Na uroczysto�� wr�czania nagr�d zapraszani s�: promotor pracy, dziekan w�a�ciwego Wydzia�u oraz prezes w�a�ciwego Oddzia�u SEP. Nagrody wr�cza przewodnicz�cy Komisji Konkursowej lub upowa�niona przez niego osoba.

§ 6  Uczestnictwo w konkursie

1.   Prac� do konkursu, zale�nie od kategorii Nagrody mo�e zg�osi� absolwent wy�szej uczelni lub doktor po promocji, opiekun (promotor) pracy lub jednostka organizacyjna (jednostka przyznaj�ca tytu� magistra lub stopie� doktora).

2.   Do konkursu mo�na zg�osi� prac� obronion� w okresie na kt�ry zosta� og�oszony Konkurs. Przy zg�aszaniu udzia�u w konkursie nale�y przedstawi�:

                – prac� dyplomow�/doktorsk�,

– oryginalne opinie promotora i recenzenta o pracy,

– za�wiadczenie o nadaniu dyplomu magistra lub stopnia doktora (w przypadku zg�aszania pracy przez bezpo�rednio zainteresowanego)

– ankiet� wype�nion� przez dyplomanta / doktoranta  ( za�. nr 1 ).

– streszczenie pracy (3-5 stron standardowego maszynopisu) ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni�� autora. Streszczenia nagrodzonych prac, przy za�o�eniu spe�nienia wymaga� wydawnictwa, b�d� publikowane w „Elektronice”.

§ 7  Komisja Konkursowa

1.  Organizatorem kolejnej edycji Konkursu, z upowa�nienia Polskiego Towarzystwa Pr��niowego i Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich jest Komisja Konkursowa.

2.  Komisja Konkursowa powo�ywana jest przez Zarz�d Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich. W szczeg�lno�ci w sk�ad komisji wchodzi Sekretarz Naukowy Towarzystwa  przedstawiciel Zarz�du G��wnego SEP oraz przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP.

3.   Komisja wy�ania spo�r�d siebie przewodnicz�cego.

4.   Kadencja Komisji trwa trzy lata od momentu jej powo�ania.

5.   Komisja na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ustala regulamin swej pracy.

6.  Komisja ma prawo nie przyzna� nagr�d, zmniejszy� liczb� nagr�d lub przyzna� dwie nagrody w jednej kategorii w przypadku nie przyznania nagrody w drugiej kategorii. Komisja r�wnie� mo�e przyzna� wyr��nienia dyplomem.

§ 8  Tryb prowadzenia konkursu

1.  Konkurs og�aszany jest nie p��niej ni� w maju ka�dego roku i podany do wiadomo�ci stosownym organom odpowiednich szk�� wy�szych i Instytut�w oraz zarz�dom okr�gowym SEP. List� adresat�w ustala Komisja Konkursowa.

2.  Og�oszenia konkursu dokonuje, z upowa�nienia Komisji Konkursowej, przewodnicz�cy, podaj�c miejsce sk�adania zg�osze� i wysoko�� nagr�d. Wysoko�� nagr�d w danym roku ustala Zarz�d Towarzystwa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem  na  podstawie § 5 pkt. 1.

3.  Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej przyjmuje zg�oszenia w terminie do 31 grudnia.

4.  Komisja powo�uje recenzent�w spo�r�d cz�onk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia, mo�e te� zwr�ci� si� o opini� do  innych specjalist�w.

5.  Praca recenzenta ma charakter honorowy.

6.  Komisja Konkursowa rozpatruje i ocenia zg�oszone prace na podstawie dokument�w wymienionych w § 6 pkt. 2, recenzji oraz oceny w�asnej cz�onk�w Komisji.

7.  Decyzje Komisji Konkursowej zapadaj� zwyk��  wi�kszo�ci� g�os�w, a podj�te przez ni� decyzje s� ostateczne.

8.  Wynik Konkursu og�aszany jest najp��niej w dniu 5 marca.

     O wynikach konkursu zawiadamiani s� oddzielnie uczestnicy konkursu, zg�aszaj�cy prac� oraz promotorzy laureat�w.

9.  Lista zawieraj�ca nazwiska os�b nagrodzonych z nazwiskiem promotora, nazw� wydzia�u i instytutu – jest przesy�ana w formie og�oszenia do jednostek organizacyjnych  zawiadamianych o Konkursie.

§ 9   Przepisy porz�dkowe

1.  Z posiedze� Komisji Konkursowej sporz�dzony jest protok�� zawieraj�cy co najmniej wykaz zg�oszonych prac i autor�w, kr�tkie uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac oraz wysoko�� przyznanych nagr�d.

2.  Protok�� Komisji  Konkursowej przekazywany jest do Sekretariatu Towarzystwa, a jego kopia do Sekretariatu Stowarzyszenia, gdzie mog� by�  udost�pniane do wgl�du cz�onkom tych organizacji  i autorom zg�oszonych prac.

3.  Nagrodzone i wyr��nione w konkursie prace przechowywane  s� w sali seminaryjnej Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, natomiast pozosta�e prace powinny by�  zwr�cone ich autorom ze stosownym pismem.

ZATWIERDZAMY

   Przewodnicz�cy Polskiego                                                       Prezes Stowarzyszenia

   Towarzystwa Pr��niowego                                                      Elektryk�w Polskich

prof. dr hab. Marek Szymo�ski                                               mgr in�. Cyprian Brudkowski

Za��cznik 1.

ANKIETA

dotycz�ca pracy dyplomowej zg�oszonej do konkursu o nagrod�

im.  Janusza Groszkowskiego

Tytu�, imi� i nazwisko osoby (i ewentualnie nazwa instytucji) zg�aszaj�cej prac�  (mo�e by� podane w oficjalnym li�cie przewodnim)

1. Dane osobowe autora oraz dane o miejscu wykonania pracy.

            1.1 Imi� i nazwisko

            1.2 Uczelnia

            1.3 Wydzia�

            1.4 Instytut lub Katedra (nazwa, adres, telefon sekretariatu)

            1.5 Adres i telefon domowy autora (do korespondencji w sprawie konkursu).

2.   Dane o pracy.

            2.1 Kategoria konkursowa zg�aszanej pracy (magisterska/doktorska)

            2.2 Tytu� pracy

            2.4 Promotor pracy  (tytu�, imi� i nazwisko, adres , telefon)

            2.5 Recenzent (tytu�, imi� i nazwisko)

3. Streszczenie pracy ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni��. Rozmiar i forma streszczenia powinny odpowiada� warunkom dla komunikat�w z prac w�asnych zg�aszanych do czasopisma Elektronika.

            ………………..                                                                          …………………

                /data /                                                                     / podpis  zg�aszaj�cego/

Polskie Towarzystwo Pr��niowe i Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich

og�asza w 2003 r.

      KONKURS  O  NAGROD?   

im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

Z   DZIEDZINY  PR�?NI

 

WARUNKI  KONKURSU:

Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

      Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk�  i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

      Praca musi by� obroniona w roku 2003.

NAGRODY:

W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

oraz roczna prenumerata wybranego czasopisma wydawanego przez SEP.

INFORMACJE OG�LNE

Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2003 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej.  Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

            1. Prac� dyplomow�/ rozpraw� doktorsk�,

            2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

            3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

            4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

Regulamin  Konkursu  i  wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne  u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2004 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

Adres do korespondencji oraz informacje:

Politechnika  Warszawska,  Instytut  Mikroelektroniki  i  Optoelektroniki;

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.      tel. (+22) 625 73 95 ; tel/fax (+22) 628 87 40

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje og�lne

Na prze�omie lat siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych z inicjatywy przedstawicieli trzech o�rodk�w naukowych narodzi�a si� koncepcja cyklicznej, organizowanej rotacyjnie, konferencji naukowej „Technologia Elektronowa”. Konferencja ta mia�a w swoich zamierzeniach stworzy� forum do prezentacji i wymiany polskich osi�gni�� naukowych pokrywaj�cych zakres szeroko rozumianej technologii elektronowej.

Dotychczas odby�o si� siedem takich konferencji. Ich organizatorami w kolejno�ci chronologicznej by�y:

 • 1.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’80,
 • 2.          Instytut Technologii Elektronowej (aktualnie Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki) Politechniki Warszawskiej – ELTE’84,
 • 3.          Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ELTE’87,
 • 4.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’90,
 • 5.          Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’94,
 • 6.          Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo- Hutniczej – ELTE’97,
 • 7.          Instytut Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej (dawne ITE PWr) – ELTE’2000.

Kolejna, �sma ju�, edycja Konferencji organizowana jest przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej przy wsp��pracy Wydzia�u Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej oraz Katedry Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej.

Obrady konferencji przebiega� b�d� w ramach sesji plenarnej i 6 r�wnoleg�ych sesji sekcyjnych.
Komunikaty z prac w�asnych prezentowane b�d� w formie plakat�w.

Podstawowym j�zykiem obrad jest j�zyk polski, a w szczeg�lnych przypadkach angielski.

W czasie trwania konferencji przewidywana jest wystawa sprz�tu pomiarowego i technologicznego. Do udzia�u zapraszamy firmy krajowe i zagraniczne.

Materia�y konferencyjne – rozszerzone do 2 stron streszczenia – wydane b�d� w j�zyku angielskim. Materia�y pokonferencyjne obejmuj�ce zbi�r referat�w zam�wionych i komunikat�w (w j�zyku polskim lub angielskim) b�d� kwalifikowane przez Komitet Naukowy i wydane w postaci elektronicznej (CD) – otrzymaj� je wszyscy uczestnicy ELTE’2004. Materia�y w postaci druku zwartego mo�na b�dzie otrzyma� za dodatkow� op�at�.

Sekcje tematyczne

Obrady Konferencji ELTE 2004 odbywa� si� b�d� w ramach sze�ciu sekcji tematycznych:

 •    I.            MATERIA�Y ELEKTRONICZNE (ME) technologia wytwarzania materia��w i warstw oraz ich charakteryzacja; fizyczne i chemiczne podstawy technologii; in�ynieria warstw i materia��w elektronicznych.
 •  II.            MIKRO- i NANOELEKTRONIKA (MN) uk�ady scalone – technologia i projektowanie; modelowanie i diagnostyka struktur p��przewodnikowych;  podstawy fizyczne i przyrz�dy nanoelektroniki; wybrane uk�ady hybrydowe; koncepcje nowych przyrz�d�w i uk�ad�w; przyrz�dy du�ej mocy i wielkiej cz�stotliwo�ci; przyrz�dy i uk�ady ma�ej mocy i niskonapi�ciowe.
 • III.            FOTONIKA (FO) charakteryzacja i modelowanie materia��w czynnych i biernych; kryszta�y fotonowe; lasery i modulatory; optoelektronika �wiat�owodowa i zintegrowana; przetworniki fotoelektryczne i cyfrowe przetwarzanie obrazu.
 • IV.            TECHNIKA PR�?NI I TECHNOLOGIE PR�?NIOWE (TP) wytwarzanie i pomiary pr��ni; aparatura pr��niowa; wykorzystanie wi�zek elektronowych, jonowych i molekularnych w badaniach i procesach technologicznych; technologie plazmowe; zastosowania techniki pr��niowej.
 •  V.            MIKROSYSTEMY (MS) czujniki wielko�ci fizycznych, czujniki chemiczne, bioczujniki; modelowanie, projektowanie i technologie wytwarzania mikrosystem�w; metody przetwarzania sygna��w w mikrosystemach.
 • VI.            MAGNETOELEKTRONIKA (MG) niskowymiarowe magnetyki, cienkowarstwowe struktury magnetyczne i mieszane, spintronika i jej podstawy fizyczne, magnetyczne struktury granularne.

Terminy

Termin nadsy�ania streszcze� 05.01.2004
Wys�anie informacji o akceptacji 02.02.2004
Termin wnoszenia op�aty konferencyjnej 28.02.2004
Komunikat nr 3 15.03.2004
Sk�adanie pe�nych materia��w do recenzji i publikacji 19.04.2004

Program

Komitet Naukowy zaprosi� wybitnych specjalist�w do przygotowania referat�w przegl�dowych, kt�rych spis, z podzia�em na poszczeg�lne sekcje, znajduje si� poni�ej.

Referaty plenarne

J�zef Barna� Fizyczne podstawy spintroniki i jej perspektywy
Zbigniew Brz�zka Mikroreaktory chemiczne – fabryka kom�rkowa
Maciej Bugajski Nanotechnologie
Andrzej Jakubowski O telekomunikacyjnych po�ytkach z elektroniki p�yn�cych
Bogdan Kosmowski Materia�y ciek�okrystaliczne w przetwarzaniu informacji
Wojciech Ma�y Co dalej z prawem Moor’a – ograniczenia i bariery
Bohdan Mroziewicz Rewolucja w technologii LED – czy prawa Craford’a i Haitz’a nadal obowi�zuj� ?
Tomasz Skotnicki Krzemowe przyrz�dy CMOS w nanoelektronice – wczorajsze dokonanie czy wyzwanie jutra
Andrzej Str�jw�s Co dalej z prawem Moor’a – mo�liwo�ci przemys�u mikroelektronicznego
Marek T�acza�a Zwi�zki AIIIN-AIIIBV-N w opto- i mikroelektronice

Sekcja Materia��w Elektronicznych (ME)

Sekcja Mikro- I Nanoelektroniki (MN

Romuald B. Beck,
Piotr Grabiec,
R. Paszkiewicz
Krzem i jego zwi�zki – zastosowania nieklasyczne
Maria D�browska-Szata Badanie struktury elektronowej hete-rostruktur AIIIBV metod� spektro-skopii g��bokich poziom�w (DLTS)
Marek Godlewski Zagadki GaN-u, czyli gdzie nauka mo�e by� u�yteczna
Ryszard Kisiel,
Jan Felba
Ekologiczna elektronika – uwarunkowania materia�owe i technologiczne
Jerzy Pielaszek Badania strukturalne w nanokryszta�ach
Pawe� Szczepa�ski,
Dorota Pawlak
Kryszta�y fotoniczne – od teorii do praktyki
W�odzimierz Strupi�ski,
Marek Weso�owski,
Agata Jasik,
Rafa� Jakie�a,
Dariusz Lenkiewicz,
Ewa Dumiszewska
Epitaksja MOCVD – wyzwanie czy konieczno�� dla wsp��czesnej elektroniki
Jan Szmidt,
Tadeusz Pisarkiewicz,
Marek T�acza�a
Materia�y i technologie niekrzemowe

)

Krzysztof Iniewski Rozw�j uk�ad�w scalonych dla sieci transmisji danych
Wies�aw Ku�micz Mikroelektronika we wszczepialnych urz�dzeniach medycznych
Jerzy Langer Przyrz�dy elektroniki molekularnej
Tadeusz �uba i inni Rekonfigurowalne systemy scalone (System On Chip)
Lidia �ukasiak i inni Bardzo szybka mikroelektronika krzemowa (SOI, SiGe, napr��ony Si)
Bogdan Majkusiak Przyrz�dy elektroniki jednego elektronu
Andrzej Napieralski Przyrz�dy elektroniki wysokotemperaturowej

Sekcja Fotoniki (FO)

Andrzej Mal�g Zastosowanie napr��e� w konstrukcji diod laserowych
Micha� Malinowski Aktywne optycznie mikrostruktury dielektryczne
Jan Muszalski Mikrown�ki i mikrolasery p��przewodnikowe
W�odzimierz Nakwaski Specyfika modelowania azotkowych laser�w z��czowych
Sergiusz Patela Nieliniowe efekty w p��przewodnikach i ich aplikacja w modulatorach sygna��w optycznych
Sylwester Porowski Niebieskie lasery p��przewodnikowe
Antoni Rogalski Niech�odzone fotonowe detektory podczerwieni
Tomasz Woli�ski Aktualne trendy w rozwoju czujnik�w �wiat�owodowych

Sekcja Techniki Pr��ni I Technologii Pr��niowych (TP)

Edward Leja Problemy konstrukcyjne i technolo-giczne urz�dze� pr��niowych do nanoszenia struktur warstwowych na du�e powierzchnie w systemie in-line
Micha� Moraw Zjawiska sorpcji w technice wysokiej pr��ni
Witold Posadowski Nowoczesne techniki rozpylania magnetronowego
Janusz Soba�ski,
El�bieta Czerwosz
Emitery polowe (w��kna w�glowe, nanorurki)

Sekcja Mikrosystem�w (MS)

Micha� Chudy Polimerowe i krzemowe modu�y system�w Lab?on-Chip
Jan Dziuban MEMSy dla chemii ? technologia, w�a�ciwo�ci, przyk�ady zastosowania (osi�gni�cia PBZ „Mikrosystemy”)
Teodor Gotszalk,
Jacek Radojewski
Mikroskopia bliskich p�l elektrycznych i optycznych
Piotr Grabiec Upowszechnienie zastosowa� mikrosystem�w MEMS/MOEMS i nanotechnologii w przemy�le
Ryszard Jachowicz Mini i mikrosystemy w mikro- i w nanotechnologii
Tadeusz Pisarkiewicz Cienkowarstwowe sensory gaz�w na membranie krzemowej
Iwaj�o Range�ow AFM- Scanning Probe Lithography

Sekcja Magnetoelektroniki (MG)

Henryk Lachowicz Gigantyczna magnetoimpedancja – zjawisko i jego praktyczne wykorzystanie
Tadeusz Luci�ski Sprz��enie wymienne i magnetoop�r w wielokrotnych warstwach Fe1-x/Six
Feliks Stobiecki i inni Zastosowanie nowych materia��w magnetycznych w strukturach war-stwowych wykazuj�cych efekt GMR
Tomasz Stobiecki i inni Magnetorezystancyjne z��cza tunelowe
S�awomir Tuma�ski Wykorzystanie zjawiska magneto-rezystancyjnego w miernictwie

Konkurs

Organizatorzy og�aszaj� konkurs na najlepszy komunikat przedstawiony przez studenta, doktoranta lub m�odego pracownika (do 35 lat) – autora lub pierwszego wsp��autora pracy. Oceny prac zg�oszonych do Konkursu dokona Komitet Naukowy Konferencji.

ZASADY KONKURSU NA NAJLEPSZY KOMUNIKAT PRZEDSTAWIONY PRZEZ M�ODEGO PRACOWNIKA NAUKOWEGO LUB STUDENTA

   • 1.          Celem konkursu jest wy�onienie i promocja autor�w najlepszych komunikat�w i prezentowanych przez nich osi�gni�� oraz zach�canie m�odych pracownik�w naukowych i student�w do prezentacji swych osi�gni�� naukowych.
   • 2.          Przewidywane s� nagrody oraz wyr��nienia dyplomem. Nagrody wr�czone zostan� Laureatom konkursu na ko�cowej sesji plenarnej konferencji.
   • 3.          W konkursie bior� udzia� wszystkie zg�oszone do prezentacji komunikaty naukowe, kt�rych g��wnymi lub prezentuj�cymi je autorami s� m�odzi pracownicy naukowi (przed uzyskaniem stopnia doktora) lub studenci.
   • 4.          Komisj� konkursow� stanowi Komitet Naukowy Konferencji, kt�ry mo�e powo�a� do oceny prac specjalne komisje jako cia�a oceniaj�ce i/lub opiniuj�ce.
   • 5.          Komisja dokonuj�c oceny prac kieruje si� ich poziomem merytorycznym, a w szczeg�lno�ci oryginalno�ci� i nowo�ci� prezentowanych w niej rezultat�w. Komisja bierze tak�e pod uwag�: jako��, zwi�z�o�� i precyzj� wyra�ania my�li autor�w oraz form� i spos�b prezentacji.
   • 6.          Komitet Organizacyjny przed rozpocz�ciem Konferencji okre�li komunikaty, kt�rych autorzy spe�niaj� wymogi wymienione w punkcie 3, i kt�re w zwi�zku z tym b�d� uczestniczy�y w konkursie.

Komitet Naukowy

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Prof. Witold ROSI�SKI Honorowy Przewodnicz�cy
     
Prof. Wies�aw WOLI�SKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy
Prof. Andrzej HA�AS
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Stanis�aw NOWAK
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Andrzej PFITZNER
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Antoni CISZEWSKI
Instytut Fizyki Do�wiadczalnej
Uniwesytet Wroc�awski
   
Prof. Bogdan GALWAS
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Ryszard JACHOWICZ
Instytut System�w Elektronicznych
Politechnika Warszawska
   
Prof. Bogdan KOSMOWSKI
Katedra Optoelektroniki
Politechnika Gda�ska
   
Prof. Henryk LACHOWICZ
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
   
Prof. Wojciech MA�Y
Carnegie Mellon
ECE Department, Pittsburgh, USA
   
Prof. Leszek MICHALAK
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
   
Prof. Jan MISIEWICZ
Instytut Fizyki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Andrzej NAPIERALSKI
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechnika ��dzka
   
Prof. Jan RAYSS
Pracownia Technologii �wiat�owod�w
Uniwersytet Marii Curie Sk�odowskiej
   
Prof. Jerzy RU?Y��O
Department of Electrical Engineering
Penn State University, USA
   
Prof. Marek SZYMO�SKI
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagiello�ski
   
Prof. W�adys�aw W�OSI�SKI
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Warszawska
   
Prof. Jerzy WO�NICKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Fotoniki    
Prof. Bohdan MROZIEWICZ
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Maciej BUGAJSKI
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
   
Prof. Zdzis�aw JANKIEWICZ
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
   
Dr Zygmunt �UCZY�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Micha� MALINOWSKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
Prof. Marek T�ACZA�A
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Wies�aw WOLI�SKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Magnetoelektroniki    
Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
Przewodnicz�ca Sekcji
Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Tomasz STOBIECKI
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. S�awomir TUMA�SKI
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Materia��w Elektronicznych    
Prof. Jan SZMIDT
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej JELE�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Dr Zygmunt �UCZY�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Andrzej MULAK
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Maciej OSZWA�DOWSKI
Wydzia� Fizyki Technicznej
Politechnika Pozna�ska
   
Prof. Witold ROSI�SKI    
     
Sekcja Mikroelektroniki i Nanoelektroniki    
Prof. Andrzej JAKUBOWSKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej JELE�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Andrzej KOBUS
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
   
Prof. Wies�aw KU�MICZ
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
Prof. Andrzej STR�JW�S
Carnegie Mellon
ECE Department, Pittsburgh, USA
   
Prof. Marek T�ACZA�A
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
     
Sekcja Mikrosystem�w    
Prof. Benedykt LICZNERSKI
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Zbigniew BRZ�ZKA
Wydzia� Chemiczny
Politechnika Warszawska
   
Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
     
Sekcja Techniki Pr��ni i Technologii Pr��niowych    
Prof. Jerzy ZDANOWSKI
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej HA�AS
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Stanis�aw HA�AS
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
   
Prof. Edward LEJA
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Doc. Jerzy MARKS
Przemys�owy Instytut Elektroniki
Warszawa
   
Dr Piotr SZWEMIN
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   

Adres, telefon, faks, e-mail:

http://elte.imio.pw.edu.pl

dr Piotr Szwemin
Komitet Organizacyjny ELTE 2004
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
ul. Koszykowa 75
00-662 WARSZAWA

tel. (+22) 625 7395
fax. (+22) 628 8740
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

SPRAWOZDANIE

z konferencji naukowej p.n.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Próżniowe

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 13 (1/2002)

Sprawozdania z konferencji

V Krajowa Konferencja Techniki Próżni
oraz
V Polsko – Białoruskie Sympozjum Technologii Próżniowych

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 11 (1/2001)

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe ’99

VI ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’99” odbyło się w dniach od 3 do 5 marca 1999 r. tradycyjnie w ośrodku wczasowym Politechniki Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy obok Politechniki Wrocławskiej, a ściślej Instytutu Techniki Mikrosystemów organizatorami seminarium było: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Fizyki UMCS i Instytut Techniki Mikrosystemów PWr uzgodniły, że będą corocznie organizowały spotkanie naukowe z zakresu technik jonowych przy czym naprzemiennie będą to Seminaria Technik Jonowych i Międzynarodowe Sympozja – implantacji jonowej i innych zastosowań jonów i elektronów. Pierwszą konferencję realizowaną w ramach tego porozumienia była organizowana w dniach od 16 do 19 czerwca 1998 w Kazimierzu Dolnym n/Wisła Konferencja „II International Symposium Ion Implantation and other Application of Ions and Electrons” Oba spotkania różnią się formułą , ale dzięki komplementarności ich formuł mogą być szczególnie użyteczne dla środowiska naukowego.
Podczas seminarium prezentowano przede wszystkim prace w postaci plakatowej, których było 28 oraz zostały wygłoszone 3 referaty przez: prof. F.F. Komarova – „Formation of buried high-resistant layers in silicon by two-step substoichiometric implantation of nitrogen ions”, prof. A Skołowską – „Płytka implantacja jonów w plazmowej inżynierii powierzchni” i dr hab. Ivo W. Rangelowa – „Plasma based 3D-structuring of silicon”. Wszystkie zaprezentowane doniesienia naukowe wraz z obszernym spisem projektów realizowanych w konkursach od XI do XV a finansowanych przez KBN na temat badał z zakresu „Technik Jonowych” (które przedstawił prof. J.Zdanowski) zostały opublikowane przez Instytut Techniki Mikrosystemów w wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie Materiałów z VI TJ’99

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 9 (1/2000)
 1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
  Warszawa 17 maj 2000
 2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
 7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.
Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

Polskie Towarzystwo Próżniowe

Polish Vacuum Society

kadencja 1998 – 2001

Siedziba PTP

Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego
do góry