III Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Polanica Zdrój, 12 – 14 września, 2003 r.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. Organizatorami Kongresu byli: Polskie Towarzystwo Pr��niowe, Instytut Fizyki Do�wiadczalnej Uniwersytetu Wroc�awskiego oraz Przemys�owy Instytut Elektroniki z Warszawy. Kongres zgromadzi� 64 uczestnik�w, w tym 47 z o�rodk�w akademickich, 3 z instytut�w Polskiej Akademii Nauk i 5 z przemys�owych instytut�w naukowo-badawczych. W Kongresie wzi��o ponadto udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W wystawie aparatury pr��niowej uczestniczy�y nast�puj�ce firmy: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO,VAC-POL & GAZ, ?A-RT. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications (IUVSTA), organizacji zrzeszaj�cej wszystkie narodowe towarzystwa pr��niowe, w tym PTP.

Przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications prof. Ugo Valbusa (Uniwersytet w Genui), podczas wyk�adu po�wi�conego cienkowarstwowym strukturom magnetycznym. Prof. Wojciech Czarczy�ski z Politechniki Wroc�awskiej zainaugurowa� III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego wyk�adem dotycz�cym wsp��czesnych technik jonowych.

Celem Kongresu by�a integracja �rodowiska naukowego i in�ynieryjnego zajmuj�cego si� szeroko poj�t� dziedzin� zastosowa� technik pr��niowych. Osi�gni�cia krajowego �rodowiska w dziedzinach technologii pr��ni, fizyki i techniki cienkich warstw, nauki o powierzchni i plazmowej in�ynierii powierzchni przedstawiono w toku 6 sesji naukowych. Inauguracyjn� sesj� rozpocz�� wyk�ad prof. Czarczy�skiego z Politechniki Wroc�awskiej zatytu�owany „Wsp��czesne techniki jonowe”. W sumie podczas Kongresu wyg�oszono 20 zaproszonych referat�w naukowych. Odby�a si� sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej, na kt�rej zaprezentowano w formie plakat�w 22 oryginalne prace naukowe, a na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych 4 referaty wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Te, kt�re pomy�lnie przejd� procedur� recenzyjn�, zostan� opublikowane w czasopi�mie specjalistycznym Vacuum. W stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni wzi��o udzia� prawie 20 uczestnik�w Kongresu.

Fragment wystawy aparatury pr��niowej. Zainteresowanie �rodowiska nowymi produktami jest bardzo du�e. Sesji plakatowej jak zwykle towarzyszy�y o�ywione dyskusje.

Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego, przyznane w roku 2002 za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. Nagrod� zosta� wyr��niony pan dr Bartosz Such z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego za prac� doktorsk� dotycz�c� nanostruktur, tworzonych na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego. Wyr��nieniem w kategorii prac doktorskich uhonorowano pana dr Grzegorza Kasperskiego z Katedry Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej, a w kategorii prac magisterskich – pana mgr Piotra Mackiewicza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie. Laureat Nagrody dr B. Such mia� okazj� zaprezentowa� wyniki swoich bada� w referacie wyg�oszonym podczas sesji inauguracyjnej.

W trakcie Kongresu odby�o si� spotkanie Zarz�du PTP a nast�pnie Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa, na kt�rym podsumowano dzia�alno�� towarzystwa w ci�gu ostatnich dw�ch lat.

Laureat Nagrody im. Janusza Groszkowskiego w roku 2002 dr Bartosz Such podczas prezentacji wynik�w swoich bada�. Pan Ryszard Tyrankiewicz, przedstawiciel firmy ?A-RT, w trakcie wr�czania dr Bartoszowi Suchowi dodatkowej nagrody ufundowanej przez t� firm�.

Organizatorzy dzi�kuj� Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (dawny Komitet Bada� Naukowych) i firmie CANDELA za pomoc finansow� w organizacji III Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

Antoni Ciszewski

Protok��

 Z XI Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

zebrania sprawozdawczo – programowego,

kt�re odby�o si� w Polanicy Zdr�j w dn. 12.09.2003

Miejsce zebrania: Polanica Zdr�j, ul. G�rska 2 (Hotel Sana)

Termin I godz. 2030 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 100 os�b – obecnych 25 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 7 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu 15.05.2002

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 2045 przy obecnych 25 cz�onkach zwyczajnych i 7 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

Przebieg zebrania

ad.1.    Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszeski witaj�c zebranych, a nast�pnie zaproponowa� wybranie Sekretarza Zebrania.

ad. 2.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o na sekretarza Walnego Zebrania dr in�. K. Olszewsk�

ad. 3.   Przewodnicz�cy PTP podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

prof. dr hab. Marek Godlewski

dr in�. Ryszard Korbutowicz

ad. 5.   Przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski przedstawi� Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2002r do 12.09.2003r i Plan dzia�ania PTP w 2003 r. Tre�� sprawozdania stanowi za�. 1 do Uchwa�y Nr 1, a program dzia�ania – za�. 1 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 6.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002r oraz Sprawozdanie finansowe za 2002r (Tre�� sprawozdania stanowi� za�. 2 i 3 do Uchwa�y Nr 1.)

ad. 7.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Plan finansowy na 2003r (Tre�� wyst�pienia stanowi za�. 2 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 8.   Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej prof. A. Ha�as przedstawi� Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002 (Za��cznik 3 do Protoko�u).

ad. 9.   W dyskusji udzia� wzi�li prof. Zdanowski, prof. Precht, prof. Godlewski, prof. Stobiecki, prof. Ciszewski prof. Ja�ochowski, dr W�jcicki, dr Konarski, dr Ciosek, dr Oleszkiewicz, dr Budzioch, dr Kajoch. Poruszano problemy pozyskiwania funduszy dla Towarzystwa, nagrody naukowej PTP, nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego, zg�aszania kandydat�w do medalu PTP oraz wsp��pracy z firmami wytwarzaj�cymi i dystrybutorami aparatury pr��niowej jak r�wnie� u�ytkownikami tej aparatury w przemy�le.

ad. 10. Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednog�o�nie Uchwa�� nr 1 wraz z za��cznikami w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r. (Za��cznik 4 do Protoko�u).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 2 wraz z za��cznikami w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r. (Za��cznik 5 do Protoko�u).

ad. 11. Prof. Ciszewski w imieniu Zarz�du PTP przedstawi� wniosek o utworzenie nowej sekcji tematycznej o nazwie Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii i zaproponowa� przyj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii (Za��cznik 6 do Protoko�u)

ad.12.  Nie zg�oszono wolnych wniosk�w.

ad.13.  Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach oraz w oparciu o dyskusj�, Komisja Wnioskowa Zebrania sformu�owa�a wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 7 do Protoko�u).

ad.14.  O godz. 2330 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Spis za��cznik�w

 

Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego –
XI Walne Zebranie Polanica Zdr�j dn. 12.09.2003r.
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2003 z dnia 14.02.2003 r. (program XI Walnego Zebrania PTP)
Za��cznik 3 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002
Za��cznik 4 Uchwa�a Nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002r.
 • za�. nr 1. Sprawozdanie Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci Towarzystwa w okresie od 15 maja 2002 do 12 wrze�nia 2003
 • za�. nr 2. Sprawozdanie z realizacji bud�etu w 2002 r.
 • za�. nr 3. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za 2002 r.
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 2 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.
 • za�. nr 1. Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w roku 2003/4
 • za�. nr 2. Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii
Za��cznik 7 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie

z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce

ocen�  dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002

 

 

Komisja Rewizyjna w sk�adzie:

Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Micha� Moraw

Jerzy Marks

na posiedzeniu w dniu 10 wrze�nia 2003 r. zapozna�a si� z dokumentacj� dotycz�c� dzia�alno�ci merytorycznej i finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku. Dokumentacja ta obejmowa�a:

 • -tezy do planu dzia�ania PTP w okresie kadencji Zarz�du 2001/2004, opracowane przez przewodnicz�cego PTP – prof. Antoniego Ciszewskiego i przedstawione na IX Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym PTP, kt�re odby�o si� w Warszawie, dnia 15 maja 2001 r.,
 • – protok�� z X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego PTP, kt�re odby�o si� w Szklarskiej Por�bie, w dniu 15 maja 2002 r.,
 • – plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, przedstawiony przez Przewodnicz�cego PTP na X Walnym Zebraniu PTP i uchwalony przez to Zebranie w podj�tej uchwale Nr 2,
 • – protok�� 1/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 15 marca 2002
 • – protok�� 2/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Szklarskiej Por�bie dnia 15 maja 2002 r.,
 • – protok�� 3/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 26 listopada 2002 r.,
 • – protok�� 1/2003 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 14 lutego 2002
 • – uchwa�� nr 1 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r.,
 • – uchwa�� nr 2 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r.,
 • – uchwa�� nr 3 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwa�y nr 5, podj�tej przez VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP w dniu 9 czerwca 1999 r.,
 • – uchwa�� nr 4 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie PTP,
 • – uchwa�� nr 5/2002, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 26 listopada 2002 r., a dotycz�c� upowa�nienia prof. Ja�ochowskiego do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur PTP,
 • – uchwa�� nr 1/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia sprawozdania finansowego za rok 2002,
 • – uchwa�� nr 2/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia preliminarza wydatk�w na rok 2003,
 • – uchwa�� nr 3/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� zwo�ania XI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego w dniu 12 wrze�nia 2003 r.,
  w Polanicy Zdroju,
 • – preliminarz PTP na 2002 r.,
 • – sprawozdanie finansowe PTP za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r.,
 • – dokument zatytu�owany „Realizacja bud�etu PTP w 2002 r.”,
 • – preliminarz PTP na 2003 r.,
 • – dokumentacj� operacji finansowych PTP.

Plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, zatwierdzony przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe, by� w zasadzie zgodny z ramowym planem dzia�a� przyj�tym przez IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na lata 2001-2004. Plan ten obejmowa� szereg dzia�a� dotycz�cych wsp��pracy z zagranic�, promocji Towarzystwa oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej, zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa, przygotowania III Kongresu PTP oraz organizacji konferencji w ramach poszczeg�lnych Sekcji.

W zakresie wsp��pracy z zagranic� przewidywano podj�cie pr�by ustalenia szczeg���w kolejnego seminarium polsko-francuskiego oraz podj�cie pr�by nawi�zania wsp��pracy z Niemieckim Towarzystwem Pr��niowym. Komisja Rewizyjna ju� na poprzednim Walnym Zebraniu PTP z niepokojem sygnalizowa�a brak jakichkolwiek post�p�w w tej kwestii. Tym razem pr�by takie podj�to, jednak�e, jak wynika z przedstawionych wy�ej dokument�w, zako�czy�y si� one niepowodzeniem. Nie wida� r�wnie� perspektyw na wsp��prac� z Austriackim Towarzystwem Pr��niowym.

W ramach dzia�alno�ci promocyjnej oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej przewidywano:

 • – zorganizowanie jednego lub dw�ch kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�,
 • – podj�cie dzia�a� maj�cych na celu zainteresowanie producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej wsp��prac� z PTP w prowadzeniu kurs�w dla u�ytkownik�w aparatury pr��niowej,
 • – wy�onienie, spo�r�d cz�onk�w Zarz�du, osoby odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��,
 • – kontynuacj� promocji Towarzystwa w Biuletynie PTP i witrynie internetowej PTP,
 • – kontynuacj� poszukiwa� sponsor�w nagrody naukowej PTP.

Niestety, wi�kszo�ci tych zamierze� nie zrealizowano, a wobec braku jakichkolwiek informacji w protok��ach z posiedze� Zarz�du mo�na domniemywa�, i� zaniechano ich realizacji. Wiadomo natomiast, �e zrezygnowano z przyznania Nagrody Naukowej PTP ze wzgl�du na brak sponsor�w i postanowiono nie przyznawa� Medalu PTP, ze wzgl�du na brak kandydat�w do tego wyr��nienia. Zgodnie z planem kontynuowano jedynie wydawanie Biuletynu PTP i witryny internetowej Towarzystwa.

W zakresie spraw organizacyjnych przewidziano w planie podj�cie dzia�a� zmierzaj�cych do zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa. Jak wynika z protok���w posiedze� Zarz�du, w 2002 roku przyj�to siedmiu nowych cz�onk�w indywidualnych, a r�wnocze�nie, z grona dotychczasowych cz�onk�w, nie wykluczono �adnej osoby. Tak, wi�c liczba cz�onk�w PTP wzros�a, cho� mo�na mie� w�tpliwo�ci czy, w wyniku podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Uchwa�y Nr 4 z dnia 15 maja 2002 r., w gronie cz�onk�w PTP nie pojawi�y si� zn�w „martwe dusze”.

Zgodnie z planem kontynuowano przygotowania do III Kongresu PTP. Kongres ten jest ju� dzisiaj faktem, a organizatorom nale�� si� s�owa podzi�kowania za podj�ty trud. Zgodnie z planem odby�y si� r�wnie� wszystkie konferencje naukowe, organizowane przez Sekcje PTP. W roku 2002 by� to niew�tpliwie najwa�niejszy i najbardziej efektywny nurt dzia�alno�ci Towarzystwa.

W ramach, prowadzonego od wielu ju� lat, konkursu na nagrody im. Prof. Janusza Groszkowskiego wy�oniono kolejnych laureat�w. Komisja Naukowa Konkursu postanowi�a przyzna� jedn� nagrod� i jedno wyr��nienie w kategorii prac doktorskich i jedno wyr��nienie w kategorii prac magisterskich. Podj�to ponadto dzia�ania zmierzaj�ce do utworzenia w ramach struktur PTP nowej sekcji – Sekcji Nanostruktur.

Z analizy sprawozdania finansowego PTP za rok 2002 oraz przewidzianego na ten rok preliminarza przychod�w i wydatk�w wynika, �e rok ten zako�czy� si� ujemnym saldem w wysoko�ci 1158,17 z�. Wynik ten jest ca�kiem niez�y je�li zwa�y�, i� SEP nie przekaza� dotacji w wysoko�ci 3500 z�. na nagrody w konkursie im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Brak tej dotacji zmusi� do do�� drastycznych ogranicze� po stronie wydatk�w, g��wnie wydatk�w przeznaczonych na wsp��prac� z zagranic�. Poza tymi dwoma pozycjami, zwraca uwag� du�a zbie�no�� preliminarza z rzeczywistym wykonaniem.

Wobec przewidywanych ju� dzisiaj trudno�ci z op�acaniem sk�adek cz�onkowskich na rzecz IUVSTA przez PAN i niepewnej dotacji SEP na nagrody nale�a�oby, zdaniem Komisji Rewizyjnej, dokona� analizy przychod�w i wydatk�w zak�adaj�c, �e dzia�alno�� PTP, obejmuj�ca prowadzenie konkursu im. Prof. Janusza Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP i op�acanie sk�adek IUVSTA, finansowana b�dzie wy��cznie ze sk�adek cz�onk�w. Cz�onkowie Towarzystwa powinni te� na Walnym Zebraniu zdecydowa� czy z pewnych form dzia�alno�ci nale�y zrezygnowa�, czy te� nale�y podwy�szy� odpowiednio sk�adki cz�onkowskie. Analiz� tak� wraz z wariantowymi propozycjami wypada�oby przes�a� wszystkim cz�onkom PTP przed nast�pnym Walnym Zebraniem. Bli�sze informacje zwi�zane z sytuacj� finansow� Towarzystwa znajduj� si� w za��czniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Z analizy wszystkich wymienionych na wst�pie dokument�w wynika jednoznacznie, �e dzia�alno�� Zarz�du PTP w 2002 roku by�a zgodna ze Statutem Towarzystwa i ukierunkowana na realizacj� programu zatwierdzonego przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP, cho� nie wszystkie przewidziane planem zamierzenia zako�czy�y si� powodzeniem, a niekt�rych zamierze� zaniechano. Poniewa� nie stwierdzono r�wnie� �adnych uchybie� w dokumentacji finansowej, Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o:

 • – pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci merytorycznej Zarz�du PTP oraz
 • – przyj�cie sprawozdania z realizacji bud�etu i sprawozdania finansowego PTP za 2002 rok.

Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej
Micha� Moraw
Andrzej Ha�as
Jerzy Marks.

Za��cznik nr 1

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2002 rok.

Komisja Rewizyjna PTP w sk�adzie:

Prof. dr Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Doc. dr Micha� Moraw – cz�onek

Doc. dr Jerzy Marks – cz�onek

zapozna�a si� z nast�puj�cymi dokumentami przedstawionymi przez Zarz�d Towarzystwa zwi�zanymi z dzia�alno�ci� finansow� Towarzystwa:

 • ·Sprawozdaniem finansowym Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. w postaci za��cznika nr 1 do Uchwa�y Nr 1 Zarz�du PTP z dnia 14.02.2003 r.
 • Zestawieniem przychod�w i wydatk�w w 2002 r. obejmuj�cym ksi�gowanie 132 operacji finansowych wraz fakturami dokumentuj�cymi wydatki Towarzystwa, wyci�gami
  bankowymi dokumentuj�cymi operacje dokonane na koncie Towarzystwa nr 60 10201013 122620203 w banku PKO BP IO/Warszawa oraz dowodami wp�at do kasy Towarzystwa,

Komisja w trakcie swojej pracy analizowa�a r�wnie�:

 • ·Za��cznik nr 2 Uchwa�y Zarz�du PTP nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r. dotycz�cy realizacji bud�etu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 obejmuj�cy planowane
  i wykonane przychody i wydatki Towarzystwa a 2002 r.
 • ·Preliminarz Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.).

Oceniaj�c Sprawozdanie Finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa stwierdza, co nast�puje:

 • Stan �rodk�w finansowych Towarzystw na dzie� 01.01.2002 r. wynosi� 12 716,16 z�. a na dzie� 31.12.2002 r 11 557,99 z�.,
 • Przychody Towarzystwa w 2002 r. wynosi�y 23 638,32 z�. a wydatki 24 796,49 z�.,
 • Ujemny wynik finansowy Towarzystwa w r. 2002 wynosi 1 158,17 (wobec planowanego w wysoko�ci 1 150 z�.) – jest to kolejny rok w kt�rym wydatki Towarzystwa
  przewy�szaj� jego dochody.

Oceniaj�c realizacj� planowanego bud�etu Towarzystwa nale�y stwierdzi�:

 • Przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych wynosi�y 6 617 z�. (wobec planowanych w wysoko�ci 6 600 z�.). Nale�y zwr�ci� uwag� na niekorzystny fakt, i� z 9
  cz�onk�w zbiorowych 2 nie ui�ci�o sk�adki.
 • Realizacja wydatk�w wynikaj�cych z przyznanych dotacji KBN (biuletyn PTP i dofinansowanie konferencji –  naukowych) nie budzi zastrze�e�.
 • Niepokoj�cy jest fakt, i� Towarzystwo nie uzyska�o ze strony Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich kwoty 3500 z�. stanowi�cej wsp��udzia� SEP w nagrodach Konkursu JG.

Oceniaj�c preliminarz Towarzystwa na 2003 rok nale�y stwierdzi�:

 • Planowane przychody PTP wynosi� maj� 25 880 z�. A wydatki 25 910 z�.

 • Planowane przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych s� wy�sze ani�eli w 2002 r. co uzna� mo�na b�dzie za element pozytywny w przypadku jego realizacji,
 • W �wietle informacji, i� wydatki na sk�adk� IUVSTA nie b�d� w od r. 2003 finansowane przez Biuro Wsp��pracy z Zagranic� PAN koniecznym jest dokonanie odpowiedniej korekty w Preliminarzu PTP na 2003 r.,

 • Niepokoi w dalszym ci�gu brak planowania przychod�w maj�cych na celu zebranie niezb�dnych �rodk�w na sfinansowanie w roku 2004 Nagrody Naukowej PTP. Komisja Rewizyjna ju� w r. 2002 zwraca�a uwag� na zagro�enie dla sytuacji finansowej Towarzystwa, jakie niesie za sob� brak aktywno�ci w tej dziedzinie. Kwota 6 000 z�. umieszczona w postaci lokaty terminowej nie wystarczy na sfinansowanie tej nagrody. R�wnie� planowane wp�ywy ze sk�adek cz�onkowskich nie wystarcz� na nagrody i koszty konkursu JG, konkursu na Medal Towarzystwa i wreszcie sk�adki IUVSTA. Komisja Rewizyjna ju� w roku ubieg�ym zwraca�a uwag� na konieczno�� dokonania odpowiedniej analizy wydatk�w w tym obszarze dzia�alno�ci Towarzystwa i podj�cie niezb�dnych krok�w.

Reasumuj�c Komisja Rewizyjna nie stwierdza b��d�w i uchybie� formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

 • Pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku,
 • Przyj�cie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r (za��cznik nr 1 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2003 z dnia 14.02.2003 r.)
 • Przyj�cie sprawozdania z Realizacji bud�etu PTP za 2002 rok (za��cznik nr 2 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r.)
 • · Przyj�cie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.) po uwzgl�dnieniu zg�oszonych uwag.

Wroc�aw, 10 wrze�nia  2003 r.

Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej

Micha� Moraw.
Andrzej Ha�as
Jerzy Marks

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania sprawozdawczego – programowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Polanica Zdr�j 12. 09. 2003.

 

Komisja Wnioskowa w sk�adzie: prof. dr hab.Tomasz Stobiecki, prof. dr hab. Marek Godlewski i dr in�. Ryszard Korbutowicz

Licznie zebrani uczestnicy Walnego Zebrania po wys�uchaniu sprawozdania Przewodnicz�cego z�o�onego w imieniu Zarz�du PTP i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z�o�onego przez jej przewodnicz�cego prof. Andrzeja Ha�asa zg�osili w dyskusji nast�puj�ce uwagi pod adresem zarz�du:

1) Wysoko�� sk�adki

Panowie prof. J. Zdanowski (Politechnika Wroc�awska) i prof. W. Precht (Politechnika Koszali�ska) zaproponowali wzrost sk�adki kwartalnej z 12,00 z� na 15,00 z�. Uwa�aj� oni, �e ten ok. 20% wzrost nie spowoduje istotnego obci��enia ”kieszeni” cz�onka PTP, natomiast poprawi (cho� w niewielkim stopniu – co przyznawali) stan finans�w Towarzystwa. Pan prof. W. Precht zg�osi� wniosek uchwa�y Walnego Zebrania odno�nie zmiany sk�adki. Uchwa�a taka z przyczyn proceduralnych i statutowych musi by� przygotowana wcze�niej przez zarz�d i poddana g�osowaniu na Walnym Zebraniu, co mo�e mie� miejsce na zebraniu w 2004 roku.

Zdaniem prof. M Szymo�skiego (UJ) i pana dr hab. J.Cioska (Wojskowa Akademia Techniczna) 20% wzrost sk�adki nie przyczyni si� do istotnej poprawy sytuacji finansowej Towarzystwa (spodziewany zysk z tytu�u wzrostu ska�dki daje si� oszacowa� na ok.1000,00z� rocznie) ich zdaniem potrzebne s� bardzo intensywne starania zarz�du, przewodnicz�cych: konkursu im. J.Groszkowskiego, kapitu�y nagrody naukowej i medalu, o sponsor�w. Pan prof. Szymo�ski uwa�a, �e utrzymanie nagr�d Towarzystwa powinno by� ambitnym i wa�nym celem dla PTP.

2) Nagroda naukowa

Prof. M.Godlewski (IF PAN) zaproponowa� aby zrezygnowa� z nagradzania pieni��nego laureta nagrody naukowej (wysoko�� 4 �rednie krajowe) obci��aj�cego finansowo PTP na wyr��nienie w formie referatu plenarnego na kongresie PTP. Prof. Szymo�ski zdecydowanie sprzeciwi� si� tego rodzaju deprecjonowaniu ustanowionej nagrody. Widzi on – poprzez aktywniejsze starania i zaanga�owanie zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y – mo�liwo�ci w zdobywaniu funduszy na nagrod� od sponsor�w z przemys�u pr��niowego i firm handlujacych urz�dzeniami i cz��ciami pr��niowymi..

3) Konkurs na najlepsz� prac� dyplomow� i doktorsk� im. J.Groszkowskiego

W tej sprawie g�os zabrali prof. Zdanowski i prof. T.Stobiecki (AGH). Prof. Zdanowski b�d�c d�ugoletnim cz�onkiem jury stwierdzi�, �e nagradzanie powinno by� wywa�one z zastosowaniem ostrych kryteri�w i dopasowane do zdolno�ci finansowej PTP. W sprawie odmowy wsp��finansowania nagrody przez SEP wypowiedzia� si� T.Stobiecki, kt�ry przypomnia�, �e wypowiedzenie zobowi�zania wp��finansowania przez SEP mo�e mie� tylko miejsce, po przed�o�eniu uchwa�y Walnego Zebrania cz�onk�w SEP wypowiadaj�cej wsp��finasowanie razem z PTP nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego.

4) Wsp��praca z firmami reprezentuj�cymi technologie i urz�dzenia pr��niowe

W dyskusji na temat wsp��pracy Towarzystwa z firmami zabra� g�os pan dr J.Budzioch reprezentuj�cy firm� PRE-VAC, zaproponowa� on scedowanie szkole�, jakie s� zamawiane w firmie PRE-VAC, z zakresu technik pro�niowych na PTP. Ponadto ze wzgl�du na bardzo specjalistyczny charakter dzia�alno�ci firmy PRE-VAC (realizacja zam�wie� w zakresie UHV i spektroskopii powierzchni) zg�osi� wniosek uwzgl�dniania referat�w przedstawicieli firm w programach cz��ci naukowej konferencji organizowanych przez PTP. Pan Kajoch SOFTRADE poszed� dalej uwa�aj�c, �e powinni by� zapraszani przez organizator�w konferencji przedstawiciele firm do wyg�aszania referat�w.

Tomasz Stobiecki
Marek Godlewski
Ryszard Korbutowicz

Uchwa�a Nr 1

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r.

Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2002r. do 12.09.2003r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002 r. stanowi�ce za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2002 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 23638,32 z� (dwadzie�cia trzy tysi�ce sze��set trzydzie�ci osiem z�otych 32gr) a po stronie wydatk�w kwot� 24796,49 z� (dwadzie�cia cztery tysi�ce siedemset dziewi��dziesi�t sze�� z�otych 49gr)

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

Uchwa�a Nr 2

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.

 

Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

§1

Plan dzia�alno�ci na 2003 r przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

§2

Bud�et PTP na 2003 r. stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

Uchwa�a Nr 3

z dnia 12 wrze�nia 2003

w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii

 

§1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa na podstawie § 41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podejmuje decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii.

§2

Zakres dzia�ania sekcji zawarty jest we wniosku Zarz�du PTP, stanowi�cego integraln� ca�o�� z t� uchwa��

Uchwa�a obowi�zuje od 12 wrze�nia 2003 roku.

Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

 International Workshop on Surface Physics:
2003: Metals on Surfaces
(IWSP-2003)

 

13-15 September 2003
Polanica Zdr�j, Poland

organized by the
Institute of Experimental Physics
University of Wroc�aw

     
     

Programme and photos


Saturday, September 13, 2003

14:00-14:10 Opening of IWSP-2003: Metals on Surfaces : (A. Ciszewski)

Session I, Chair: Harald Ibach

14:10-14:55 Ugo Valbusa (Genova, Italy): Self organized growth of magnetic nanostructures

14:55-15:40 Harald Brune (Lausanne, Switzerland): Giant magnetic anisotropies of low coordinated adatoms

15:40-16:00 Marek Przybylski (Halle, Germany): Structure and magnetism of Ni/Fe and Co/Fe bilayers epitaxially grown on GaAs(001)

Session II, Chair: Tien T. Tsong

16:30-17:15 Marek Szymo�ski (Cracow, Poland): Chemical sensitivity in scanning probe imaging of nanostructured surfaces

17:15-18:00 Rossitza Pentcheva (Munich, Germany): Surface phase diagrams and surface growth kinetics from first principles: beyond the (T = 0 K, p = 0 Pa) limit

18:00-18:20 Wacek �wi�ch (Urbana, Illinois, USA): Kinetic growth and epitaxy of Ag nanowires on Si(100)

Sunday, September 14, 2003

Session III, Chair: Harald Brune

9:00-9:45 Peter Varga (Vienna, Austria): STM study on the local atomic surface structure of ultrathin Fe films and the INVAR alloy

9:45-10:30 Herbert Pfnür (Hannover, Germany): Long range coupling of adsorbates and its modifications on anisotropic metal surfaces

Session IV, Chair: Bengt I. Lundqvist

11:00-11:45 Talat S. Rahman (Manhattan, Kansas, USA): Site selectivity in chemisorption on metal surfaces: on poisons and promoters

12:05-12:25 ?eljko Šljivan?anin (Lausanne, Switzerland): Nitrogen adsorption and dissociation on a supported iron nanocluster

12:25-12:45 Antoni Bukaluk (Bydgoszcz, Poland): Analysis of In and Ag submonolayer formation on the W(110) surface

Session V, Chair: Mieczys�aw Ja�ochowski

14:30-15:15 Ronan McGrath (Liverpool, UK): Quasicrystal surfaces: structure and use as templates for low-dimensional aperiodic systems

15:15-16:00 Hiroshi Tochihara (Fukuoka, Japan): Ordered surface ternary alloys formed on Cu(001)

16:00-16:20 Karel Mašek (Prague, Czech Republic): RHEED study of Pd/Al supported bimetallic nano-clusters

Session VI, Chair: Klaus Wandelt

16:50-17:35 Tien T. Tsong (Taipei, Taiwan, ROC): Electron and atom dynamics on W and Pb covered Si surfaces

17:35-17:55 Jolanta M. Rogowska (Wroc�aw, Poland): Fractal–to-compact transition in step decorations simulated on a bcc(110) surface

17:55-18:15 Gra�yna Antczak (Urbana, Illinois, USA): W Atom Diffusion on W(110)

20:00-22:00 Poster session

Monday, September 15, 2003

Session VII, Chair: Ugo Valbusa

9:00-9:45 Klaus Wandelt (Bonn, Germany): Metal surface physics in liquids

9:45-10:30 Harald Ibach (Jülich, Germany): The potential dependence of defect formation energies on surfaces in contact with an electrolyte


Session VIII, Chair: Peter Varga


11:00-11:45 Bengt I. Lundqvist (Göteborg, Sweden): Epitaxial growth on metals and 1DEG on ionic crystal

11:45-12:05 Paola Luches (Modena, Italy): The interface between Fe and oxide surfaces
12:05-12:25 Yuri Zhukovskii (Riga, Latvia) Comparative analysis of copper and silver adhesion on the MgO substrate
12:25-12:45 E. Sondergard (Aubervilliers, France): Strain induced phase transitions in ultra thin titanium films on Al2O3(0001)

Session IX, Chair: Herbert Pfnür

14:30-15:15 Vladimír Matolín (Prague, Czech Republic): Reactivity of bimetallic surfaces: d- and s,p- metal interaction

15:15-16:00 Mieczys�aw Ja�ochowski (Lublin, Poland): Tunnelling-bias dependent apparent step height oscillations in quantized ultrathin Pb films


16:00-16:20 Gerhard Fahsold (Heidelberg, Germany): How do adsorbates contribute to thin-film dynamic conductivity?

Session X, 
Chair: Adam Kiejna

16:50-17:10 Giuliana Materzanini (Milan, Italy): Understanding water adsorption at metal surfaces: a First Principles study of the p(sqrt 3 x sqrt 3)R30° H2O bilayer on Ru(0001)

17:10-17:30 Czes�aw Oleksy (Wroc�aw, Poland): SOS model of overlayer-induced faceting

17:30-18:30 Theodore E. Madey (Piscataway, USA): Nanometer scale surface modification: Metal-induced faceting, and metal nucleation on nanotextured surfaces;
Closing remarks (T.E. Madey)

  OG�OSZENIE  WYNIK�W  KONKURSU 

O  NAGROD?

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

wykonane w roku 2002

 

Komisja Konkursowa  w sk�adzie:

doc. dr Jerzy Marks

Przemys�owy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak

Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Sk�odowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
dr in�. Piotr Szwemin

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

Wydzia� Techniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awskia

 

informuje, �e

w kategorii rozpraw doktorskich:

 

dr Bartosz Such otrzyma�

Nagrod�

za rozpraw� p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielo�skiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymo�ski.

dr Grzegorz Kasperski otrzyma�

Wyr��nienie

za rozpraw� p.t.  Wyznaczanie ca�kowitych przekroj�w czynnych na rozpraszanie elektron�w na wybranych drobinach wieloatomowych ” wykonan� w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej.
Promotor prof. dr hab. Czes�aw Szmytkowski.

 

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzyma� Wyr��nienie

za prac� dyplomow� pt.: ” Datowanie meteoryt�w metod� potasowo-argonow� ,
wykonan� w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanis�awa Ha�asa.

Uroczyste wr�czenie dyplom�w odby�o si� w dniu 12 wrze�nia 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w Polanicy.

 Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

 

dr in�. Piotr Szwemin

POLSKIE TOWARZYSTWO PR�?NIOWE   I

STOWARZYSZENIE ELEKTRYK�W POLSKICH

R E G U L A M I N

NAGRODY

 IM.  JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

  ZA NAJLEPSZ� PRAC? DYPLOMOW�/DOKTORSK� Z DZIEDZINY PR�?NI

§ 1   Inicjatorzy Konkursu

Konkurs o Nagrod� im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany zosta� przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe – zwane dalej Towarzystwem oraz Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2   Kategorie Konkursu

Konkurs prowadzony jest odr�bnie w dwu kategoriach:

1.    rozpraw doktorskich,

2.    prac dyplomowych magisterskich, zwanych dalej pracami.

§ 3   Cel Konkursu

Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:

1.   Upami�tnienie zas�ug profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego uczonego, tw�rcy polskiej szko�y techniki pr��ni, honorowego cz�onka Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich i Polskiego Komitetu Techniki Pr��ni i Technologii Elektropr��niowych – patrona Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

2.   Zachowanie w pami�ci osoby Profesora – jako krzewiciela idei g�oszenia prawdy i  rzetelno�ci w pracy zawodowej.

3.   Promowanie autor�w najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny techniki pr��ni i technologii pr��niowych.

4.   Zainteresowanie dyplomant�w i doktorant�w tematyk� techniki pr��ni i technologii pr��niowych, kt�re maj� istotne znaczenie dla wszelkich dziedzin nowoczesnej nauki i techniki.

§ 4   Zakres konkursu:

1.    W konkursie mog� bra� udzia� prace magisterskie i doktorskie, ocenione w jednostce macierzystej jako dobre i bardzo dobre, obronione w roku na kt�ry og�oszony zosta� konkurs.

2.    Do konkursu kwalifikowane s� prace z obszar�w naukowych statutowej dzia�alno�ci Towarzystwa (okre�lonych w zatwierdzonych regulaminach jego Sekcji).

§ 5   Nagrody

1.   Ustala si� nagrody niezale�ne w obu kategoriach:

dyplom i nagroda pieni��na w przybli�eniu r�wna podw�jnej �redniej miesi�cznej p�acy w sferze bud�etowej z IV kwarta�u roku poprzedzaj�cego og�oszenie konkursu, ponadto nagrodzeni otrzymuj� 12-miesi�czn� prenumerat� wybranego czasopisma SEP.

2.  Nagrody  przyznawane s� ze �rodk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia i finansowane po po�owie sumy kwot nagr�d netto. Towarzystwo op�aca stosowny podatek od kwot nagr�d, Stowarzyszenie pokrywa koszty prenumeraty.

3.   Nagrody przyznawane s� w wyniku konkursu og�aszanego corocznie.

4.   Wr�czenie nagrody odbywa si� w rocznic� urodzin profesora Janusza Groszkowskiego w dniu 21 marca. Miejscem wr�czenia nagrody jest gabinet w kt�rym pracowa� Profesor, obecnie sala seminaryjna Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach w kt�rych odbywa si� Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego nagrody wr�czane s� na Sesji Plenarnej Kongresu.

5.   Na uroczysto�� wr�czania nagr�d zapraszani s�: promotor pracy, dziekan w�a�ciwego Wydzia�u oraz prezes w�a�ciwego Oddzia�u SEP. Nagrody wr�cza przewodnicz�cy Komisji Konkursowej lub upowa�niona przez niego osoba.

§ 6  Uczestnictwo w konkursie

1.   Prac� do konkursu, zale�nie od kategorii Nagrody mo�e zg�osi� absolwent wy�szej uczelni lub doktor po promocji, opiekun (promotor) pracy lub jednostka organizacyjna (jednostka przyznaj�ca tytu� magistra lub stopie� doktora).

2.   Do konkursu mo�na zg�osi� prac� obronion� w okresie na kt�ry zosta� og�oszony Konkurs. Przy zg�aszaniu udzia�u w konkursie nale�y przedstawi�:

                – prac� dyplomow�/doktorsk�,

– oryginalne opinie promotora i recenzenta o pracy,

– za�wiadczenie o nadaniu dyplomu magistra lub stopnia doktora (w przypadku zg�aszania pracy przez bezpo�rednio zainteresowanego)

– ankiet� wype�nion� przez dyplomanta / doktoranta  ( za�. nr 1 ).

– streszczenie pracy (3-5 stron standardowego maszynopisu) ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni�� autora. Streszczenia nagrodzonych prac, przy za�o�eniu spe�nienia wymaga� wydawnictwa, b�d� publikowane w „Elektronice”.

§ 7  Komisja Konkursowa

1.  Organizatorem kolejnej edycji Konkursu, z upowa�nienia Polskiego Towarzystwa Pr��niowego i Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich jest Komisja Konkursowa.

2.  Komisja Konkursowa powo�ywana jest przez Zarz�d Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich. W szczeg�lno�ci w sk�ad komisji wchodzi Sekretarz Naukowy Towarzystwa  przedstawiciel Zarz�du G��wnego SEP oraz przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP.

3.   Komisja wy�ania spo�r�d siebie przewodnicz�cego.

4.   Kadencja Komisji trwa trzy lata od momentu jej powo�ania.

5.   Komisja na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ustala regulamin swej pracy.

6.  Komisja ma prawo nie przyzna� nagr�d, zmniejszy� liczb� nagr�d lub przyzna� dwie nagrody w jednej kategorii w przypadku nie przyznania nagrody w drugiej kategorii. Komisja r�wnie� mo�e przyzna� wyr��nienia dyplomem.

§ 8  Tryb prowadzenia konkursu

1.  Konkurs og�aszany jest nie p��niej ni� w maju ka�dego roku i podany do wiadomo�ci stosownym organom odpowiednich szk�� wy�szych i Instytut�w oraz zarz�dom okr�gowym SEP. List� adresat�w ustala Komisja Konkursowa.

2.  Og�oszenia konkursu dokonuje, z upowa�nienia Komisji Konkursowej, przewodnicz�cy, podaj�c miejsce sk�adania zg�osze� i wysoko�� nagr�d. Wysoko�� nagr�d w danym roku ustala Zarz�d Towarzystwa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem  na  podstawie § 5 pkt. 1.

3.  Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej przyjmuje zg�oszenia w terminie do 31 grudnia.

4.  Komisja powo�uje recenzent�w spo�r�d cz�onk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia, mo�e te� zwr�ci� si� o opini� do  innych specjalist�w.

5.  Praca recenzenta ma charakter honorowy.

6.  Komisja Konkursowa rozpatruje i ocenia zg�oszone prace na podstawie dokument�w wymienionych w § 6 pkt. 2, recenzji oraz oceny w�asnej cz�onk�w Komisji.

7.  Decyzje Komisji Konkursowej zapadaj� zwyk��  wi�kszo�ci� g�os�w, a podj�te przez ni� decyzje s� ostateczne.

8.  Wynik Konkursu og�aszany jest najp��niej w dniu 5 marca.

     O wynikach konkursu zawiadamiani s� oddzielnie uczestnicy konkursu, zg�aszaj�cy prac� oraz promotorzy laureat�w.

9.  Lista zawieraj�ca nazwiska os�b nagrodzonych z nazwiskiem promotora, nazw� wydzia�u i instytutu – jest przesy�ana w formie og�oszenia do jednostek organizacyjnych  zawiadamianych o Konkursie.

§ 9   Przepisy porz�dkowe

1.  Z posiedze� Komisji Konkursowej sporz�dzony jest protok�� zawieraj�cy co najmniej wykaz zg�oszonych prac i autor�w, kr�tkie uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac oraz wysoko�� przyznanych nagr�d.

2.  Protok�� Komisji  Konkursowej przekazywany jest do Sekretariatu Towarzystwa, a jego kopia do Sekretariatu Stowarzyszenia, gdzie mog� by�  udost�pniane do wgl�du cz�onkom tych organizacji  i autorom zg�oszonych prac.

3.  Nagrodzone i wyr��nione w konkursie prace przechowywane  s� w sali seminaryjnej Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, natomiast pozosta�e prace powinny by�  zwr�cone ich autorom ze stosownym pismem.

ZATWIERDZAMY

   Przewodnicz�cy Polskiego                                                       Prezes Stowarzyszenia

   Towarzystwa Pr��niowego                                                      Elektryk�w Polskich

prof. dr hab. Marek Szymo�ski                                               mgr in�. Cyprian Brudkowski

Za��cznik 1.

ANKIETA

dotycz�ca pracy dyplomowej zg�oszonej do konkursu o nagrod�

im.  Janusza Groszkowskiego

Tytu�, imi� i nazwisko osoby (i ewentualnie nazwa instytucji) zg�aszaj�cej prac�  (mo�e by� podane w oficjalnym li�cie przewodnim)

1. Dane osobowe autora oraz dane o miejscu wykonania pracy.

            1.1 Imi� i nazwisko

            1.2 Uczelnia

            1.3 Wydzia�

            1.4 Instytut lub Katedra (nazwa, adres, telefon sekretariatu)

            1.5 Adres i telefon domowy autora (do korespondencji w sprawie konkursu).

2.   Dane o pracy.

            2.1 Kategoria konkursowa zg�aszanej pracy (magisterska/doktorska)

            2.2 Tytu� pracy

            2.4 Promotor pracy  (tytu�, imi� i nazwisko, adres , telefon)

            2.5 Recenzent (tytu�, imi� i nazwisko)

3. Streszczenie pracy ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni��. Rozmiar i forma streszczenia powinny odpowiada� warunkom dla komunikat�w z prac w�asnych zg�aszanych do czasopisma Elektronika.

            ………………..                                                                          …………………

                /data /                                                                     / podpis  zg�aszaj�cego/

Polskie Towarzystwo Pr��niowe i Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich

og�asza w 2003 r.

      KONKURS  O  NAGROD?   

im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

Z   DZIEDZINY  PR�?NI

 

WARUNKI  KONKURSU:

Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

      Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk�  i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

      Praca musi by� obroniona w roku 2003.

NAGRODY:

W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

oraz roczna prenumerata wybranego czasopisma wydawanego przez SEP.

INFORMACJE OG�LNE

Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2003 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej.  Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

            1. Prac� dyplomow�/ rozpraw� doktorsk�,

            2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

            3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

            4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

Regulamin  Konkursu  i  wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne  u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2004 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

Adres do korespondencji oraz informacje:

Politechnika  Warszawska,  Instytut  Mikroelektroniki  i  Optoelektroniki;

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.      tel. (+22) 625 73 95 ; tel/fax (+22) 628 87 40

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje og�lne

Na prze�omie lat siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych z inicjatywy przedstawicieli trzech o�rodk�w naukowych narodzi�a si� koncepcja cyklicznej, organizowanej rotacyjnie, konferencji naukowej „Technologia Elektronowa”. Konferencja ta mia�a w swoich zamierzeniach stworzy� forum do prezentacji i wymiany polskich osi�gni�� naukowych pokrywaj�cych zakres szeroko rozumianej technologii elektronowej.

Dotychczas odby�o si� siedem takich konferencji. Ich organizatorami w kolejno�ci chronologicznej by�y:

 • 1.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’80,
 • 2.          Instytut Technologii Elektronowej (aktualnie Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki) Politechniki Warszawskiej – ELTE’84,
 • 3.          Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ELTE’87,
 • 4.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’90,
 • 5.          Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’94,
 • 6.          Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo- Hutniczej – ELTE’97,
 • 7.          Instytut Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej (dawne ITE PWr) – ELTE’2000.

Kolejna, �sma ju�, edycja Konferencji organizowana jest przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej przy wsp��pracy Wydzia�u Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej oraz Katedry Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej.

Obrady konferencji przebiega� b�d� w ramach sesji plenarnej i 6 r�wnoleg�ych sesji sekcyjnych.
Komunikaty z prac w�asnych prezentowane b�d� w formie plakat�w.

Podstawowym j�zykiem obrad jest j�zyk polski, a w szczeg�lnych przypadkach angielski.

W czasie trwania konferencji przewidywana jest wystawa sprz�tu pomiarowego i technologicznego. Do udzia�u zapraszamy firmy krajowe i zagraniczne.

Materia�y konferencyjne – rozszerzone do 2 stron streszczenia – wydane b�d� w j�zyku angielskim. Materia�y pokonferencyjne obejmuj�ce zbi�r referat�w zam�wionych i komunikat�w (w j�zyku polskim lub angielskim) b�d� kwalifikowane przez Komitet Naukowy i wydane w postaci elektronicznej (CD) – otrzymaj� je wszyscy uczestnicy ELTE’2004. Materia�y w postaci druku zwartego mo�na b�dzie otrzyma� za dodatkow� op�at�.

Sekcje tematyczne

Obrady Konferencji ELTE 2004 odbywa� si� b�d� w ramach sze�ciu sekcji tematycznych:

 •    I.            MATERIA�Y ELEKTRONICZNE (ME) technologia wytwarzania materia��w i warstw oraz ich charakteryzacja; fizyczne i chemiczne podstawy technologii; in�ynieria warstw i materia��w elektronicznych.
 •  II.            MIKRO- i NANOELEKTRONIKA (MN) uk�ady scalone – technologia i projektowanie; modelowanie i diagnostyka struktur p��przewodnikowych;  podstawy fizyczne i przyrz�dy nanoelektroniki; wybrane uk�ady hybrydowe; koncepcje nowych przyrz�d�w i uk�ad�w; przyrz�dy du�ej mocy i wielkiej cz�stotliwo�ci; przyrz�dy i uk�ady ma�ej mocy i niskonapi�ciowe.
 • III.            FOTONIKA (FO) charakteryzacja i modelowanie materia��w czynnych i biernych; kryszta�y fotonowe; lasery i modulatory; optoelektronika �wiat�owodowa i zintegrowana; przetworniki fotoelektryczne i cyfrowe przetwarzanie obrazu.
 • IV.            TECHNIKA PR�?NI I TECHNOLOGIE PR�?NIOWE (TP) wytwarzanie i pomiary pr��ni; aparatura pr��niowa; wykorzystanie wi�zek elektronowych, jonowych i molekularnych w badaniach i procesach technologicznych; technologie plazmowe; zastosowania techniki pr��niowej.
 •  V.            MIKROSYSTEMY (MS) czujniki wielko�ci fizycznych, czujniki chemiczne, bioczujniki; modelowanie, projektowanie i technologie wytwarzania mikrosystem�w; metody przetwarzania sygna��w w mikrosystemach.
 • VI.            MAGNETOELEKTRONIKA (MG) niskowymiarowe magnetyki, cienkowarstwowe struktury magnetyczne i mieszane, spintronika i jej podstawy fizyczne, magnetyczne struktury granularne.

Terminy

Termin nadsy�ania streszcze� 05.01.2004
Wys�anie informacji o akceptacji 02.02.2004
Termin wnoszenia op�aty konferencyjnej 28.02.2004
Komunikat nr 3 15.03.2004
Sk�adanie pe�nych materia��w do recenzji i publikacji 19.04.2004

Program

Komitet Naukowy zaprosi� wybitnych specjalist�w do przygotowania referat�w przegl�dowych, kt�rych spis, z podzia�em na poszczeg�lne sekcje, znajduje si� poni�ej.

Referaty plenarne

J�zef Barna� Fizyczne podstawy spintroniki i jej perspektywy
Zbigniew Brz�zka Mikroreaktory chemiczne – fabryka kom�rkowa
Maciej Bugajski Nanotechnologie
Andrzej Jakubowski O telekomunikacyjnych po�ytkach z elektroniki p�yn�cych
Bogdan Kosmowski Materia�y ciek�okrystaliczne w przetwarzaniu informacji
Wojciech Ma�y Co dalej z prawem Moor’a – ograniczenia i bariery
Bohdan Mroziewicz Rewolucja w technologii LED – czy prawa Craford’a i Haitz’a nadal obowi�zuj� ?
Tomasz Skotnicki Krzemowe przyrz�dy CMOS w nanoelektronice – wczorajsze dokonanie czy wyzwanie jutra
Andrzej Str�jw�s Co dalej z prawem Moor’a – mo�liwo�ci przemys�u mikroelektronicznego
Marek T�acza�a Zwi�zki AIIIN-AIIIBV-N w opto- i mikroelektronice

Sekcja Materia��w Elektronicznych (ME)

Sekcja Mikro- I Nanoelektroniki (MN

Romuald B. Beck,
Piotr Grabiec,
R. Paszkiewicz
Krzem i jego zwi�zki – zastosowania nieklasyczne
Maria D�browska-Szata Badanie struktury elektronowej hete-rostruktur AIIIBV metod� spektro-skopii g��bokich poziom�w (DLTS)
Marek Godlewski Zagadki GaN-u, czyli gdzie nauka mo�e by� u�yteczna
Ryszard Kisiel,
Jan Felba
Ekologiczna elektronika – uwarunkowania materia�owe i technologiczne
Jerzy Pielaszek Badania strukturalne w nanokryszta�ach
Pawe� Szczepa�ski,
Dorota Pawlak
Kryszta�y fotoniczne – od teorii do praktyki
W�odzimierz Strupi�ski,
Marek Weso�owski,
Agata Jasik,
Rafa� Jakie�a,
Dariusz Lenkiewicz,
Ewa Dumiszewska
Epitaksja MOCVD – wyzwanie czy konieczno�� dla wsp��czesnej elektroniki
Jan Szmidt,
Tadeusz Pisarkiewicz,
Marek T�acza�a
Materia�y i technologie niekrzemowe

)

Krzysztof Iniewski Rozw�j uk�ad�w scalonych dla sieci transmisji danych
Wies�aw Ku�micz Mikroelektronika we wszczepialnych urz�dzeniach medycznych
Jerzy Langer Przyrz�dy elektroniki molekularnej
Tadeusz �uba i inni Rekonfigurowalne systemy scalone (System On Chip)
Lidia �ukasiak i inni Bardzo szybka mikroelektronika krzemowa (SOI, SiGe, napr��ony Si)
Bogdan Majkusiak Przyrz�dy elektroniki jednego elektronu
Andrzej Napieralski Przyrz�dy elektroniki wysokotemperaturowej

Sekcja Fotoniki (FO)

Andrzej Mal�g Zastosowanie napr��e� w konstrukcji diod laserowych
Micha� Malinowski Aktywne optycznie mikrostruktury dielektryczne
Jan Muszalski Mikrown�ki i mikrolasery p��przewodnikowe
W�odzimierz Nakwaski Specyfika modelowania azotkowych laser�w z��czowych
Sergiusz Patela Nieliniowe efekty w p��przewodnikach i ich aplikacja w modulatorach sygna��w optycznych
Sylwester Porowski Niebieskie lasery p��przewodnikowe
Antoni Rogalski Niech�odzone fotonowe detektory podczerwieni
Tomasz Woli�ski Aktualne trendy w rozwoju czujnik�w �wiat�owodowych

Sekcja Techniki Pr��ni I Technologii Pr��niowych (TP)

Edward Leja Problemy konstrukcyjne i technolo-giczne urz�dze� pr��niowych do nanoszenia struktur warstwowych na du�e powierzchnie w systemie in-line
Micha� Moraw Zjawiska sorpcji w technice wysokiej pr��ni
Witold Posadowski Nowoczesne techniki rozpylania magnetronowego
Janusz Soba�ski,
El�bieta Czerwosz
Emitery polowe (w��kna w�glowe, nanorurki)

Sekcja Mikrosystem�w (MS)

Micha� Chudy Polimerowe i krzemowe modu�y system�w Lab?on-Chip
Jan Dziuban MEMSy dla chemii ? technologia, w�a�ciwo�ci, przyk�ady zastosowania (osi�gni�cia PBZ „Mikrosystemy”)
Teodor Gotszalk,
Jacek Radojewski
Mikroskopia bliskich p�l elektrycznych i optycznych
Piotr Grabiec Upowszechnienie zastosowa� mikrosystem�w MEMS/MOEMS i nanotechnologii w przemy�le
Ryszard Jachowicz Mini i mikrosystemy w mikro- i w nanotechnologii
Tadeusz Pisarkiewicz Cienkowarstwowe sensory gaz�w na membranie krzemowej
Iwaj�o Range�ow AFM- Scanning Probe Lithography

Sekcja Magnetoelektroniki (MG)

Henryk Lachowicz Gigantyczna magnetoimpedancja – zjawisko i jego praktyczne wykorzystanie
Tadeusz Luci�ski Sprz��enie wymienne i magnetoop�r w wielokrotnych warstwach Fe1-x/Six
Feliks Stobiecki i inni Zastosowanie nowych materia��w magnetycznych w strukturach war-stwowych wykazuj�cych efekt GMR
Tomasz Stobiecki i inni Magnetorezystancyjne z��cza tunelowe
S�awomir Tuma�ski Wykorzystanie zjawiska magneto-rezystancyjnego w miernictwie

Konkurs

Organizatorzy og�aszaj� konkurs na najlepszy komunikat przedstawiony przez studenta, doktoranta lub m�odego pracownika (do 35 lat) – autora lub pierwszego wsp��autora pracy. Oceny prac zg�oszonych do Konkursu dokona Komitet Naukowy Konferencji.

ZASADY KONKURSU NA NAJLEPSZY KOMUNIKAT PRZEDSTAWIONY PRZEZ M�ODEGO PRACOWNIKA NAUKOWEGO LUB STUDENTA

   • 1.          Celem konkursu jest wy�onienie i promocja autor�w najlepszych komunikat�w i prezentowanych przez nich osi�gni�� oraz zach�canie m�odych pracownik�w naukowych i student�w do prezentacji swych osi�gni�� naukowych.
   • 2.          Przewidywane s� nagrody oraz wyr��nienia dyplomem. Nagrody wr�czone zostan� Laureatom konkursu na ko�cowej sesji plenarnej konferencji.
   • 3.          W konkursie bior� udzia� wszystkie zg�oszone do prezentacji komunikaty naukowe, kt�rych g��wnymi lub prezentuj�cymi je autorami s� m�odzi pracownicy naukowi (przed uzyskaniem stopnia doktora) lub studenci.
   • 4.          Komisj� konkursow� stanowi Komitet Naukowy Konferencji, kt�ry mo�e powo�a� do oceny prac specjalne komisje jako cia�a oceniaj�ce i/lub opiniuj�ce.
   • 5.          Komisja dokonuj�c oceny prac kieruje si� ich poziomem merytorycznym, a w szczeg�lno�ci oryginalno�ci� i nowo�ci� prezentowanych w niej rezultat�w. Komisja bierze tak�e pod uwag�: jako��, zwi�z�o�� i precyzj� wyra�ania my�li autor�w oraz form� i spos�b prezentacji.
   • 6.          Komitet Organizacyjny przed rozpocz�ciem Konferencji okre�li komunikaty, kt�rych autorzy spe�niaj� wymogi wymienione w punkcie 3, i kt�re w zwi�zku z tym b�d� uczestniczy�y w konkursie.

Komitet Naukowy

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Prof. Witold ROSI�SKI Honorowy Przewodnicz�cy
     
Prof. Wies�aw WOLI�SKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy
Prof. Andrzej HA�AS
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Stanis�aw NOWAK
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Andrzej PFITZNER
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Wiceprzewodnicz�cy
Prof. Antoni CISZEWSKI
Instytut Fizyki Do�wiadczalnej
Uniwesytet Wroc�awski
   
Prof. Bogdan GALWAS
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Ryszard JACHOWICZ
Instytut System�w Elektronicznych
Politechnika Warszawska
   
Prof. Bogdan KOSMOWSKI
Katedra Optoelektroniki
Politechnika Gda�ska
   
Prof. Henryk LACHOWICZ
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
   
Prof. Wojciech MA�Y
Carnegie Mellon
ECE Department, Pittsburgh, USA
   
Prof. Leszek MICHALAK
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
   
Prof. Jan MISIEWICZ
Instytut Fizyki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Andrzej NAPIERALSKI
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechnika ��dzka
   
Prof. Jan RAYSS
Pracownia Technologii �wiat�owod�w
Uniwersytet Marii Curie Sk�odowskiej
   
Prof. Jerzy RU?Y��O
Department of Electrical Engineering
Penn State University, USA
   
Prof. Marek SZYMO�SKI
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagiello�ski
   
Prof. W�adys�aw W�OSI�SKI
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Warszawska
   
Prof. Jerzy WO�NICKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Fotoniki    
Prof. Bohdan MROZIEWICZ
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Maciej BUGAJSKI
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
   
Prof. Zdzis�aw JANKIEWICZ
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
   
Dr Zygmunt �UCZY�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Micha� MALINOWSKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
Prof. Marek T�ACZA�A
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Wies�aw WOLI�SKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Magnetoelektroniki    
Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
Przewodnicz�ca Sekcji
Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Tomasz STOBIECKI
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. S�awomir TUMA�SKI
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego
Politechnika Warszawska
   
     
Sekcja Materia��w Elektronicznych    
Prof. Jan SZMIDT
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej JELE�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Dr Zygmunt �UCZY�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Andrzej MULAK
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Maciej OSZWA�DOWSKI
Wydzia� Fizyki Technicznej
Politechnika Pozna�ska
   
Prof. Witold ROSI�SKI    
     
Sekcja Mikroelektroniki i Nanoelektroniki    
Prof. Andrzej JAKUBOWSKI
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej JELE�SKI
Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
Warszawa
   
Prof. Andrzej KOBUS
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa
   
Prof. Wies�aw KU�MICZ
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
Prof. Andrzej STR�JW�S
Carnegie Mellon
ECE Department, Pittsburgh, USA
   
Prof. Marek T�ACZA�A
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
     
Sekcja Mikrosystem�w    
Prof. Benedykt LICZNERSKI
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Zbigniew BRZ�ZKA
Wydzia� Chemiczny
Politechnika Warszawska
   
Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Prof. Wies�aw STR?K
Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
PAN
Wroc�aw
   
     
Sekcja Techniki Pr��ni i Technologii Pr��niowych    
Prof. Jerzy ZDANOWSKI
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
Przewodnicz�cy Sekcji
Prof. Andrzej HA�AS
Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
Politechnika Wroc�awska
   
Prof. Stanis�aw HA�AS
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
   
Prof. Edward LEJA
Katedra Elektroniki
Akademia G�rniczo-Hutnicza
   
Doc. Jerzy MARKS
Przemys�owy Instytut Elektroniki
Warszawa
   
Dr Piotr SZWEMIN
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
   

Adres, telefon, faks, e-mail:

http://elte.imio.pw.edu.pl

dr Piotr Szwemin
Komitet Organizacyjny ELTE 2004
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
ul. Koszykowa 75
00-662 WARSZAWA

tel. (+22) 625 7395
fax. (+22) 628 8740
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

SPRAWOZDANIE

z konferencji naukowej p.n.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Próżniowe

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 13 (1/2002)

Sprawozdania z konferencji

V Krajowa Konferencja Techniki Próżni
oraz
V Polsko – Białoruskie Sympozjum Technologii Próżniowych

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 11 (1/2001)

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe ’99

VI ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’99” odbyło się w dniach od 3 do 5 marca 1999 r. tradycyjnie w ośrodku wczasowym Politechniki Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy obok Politechniki Wrocławskiej, a ściślej Instytutu Techniki Mikrosystemów organizatorami seminarium było: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Fizyki UMCS i Instytut Techniki Mikrosystemów PWr uzgodniły, że będą corocznie organizowały spotkanie naukowe z zakresu technik jonowych przy czym naprzemiennie będą to Seminaria Technik Jonowych i Międzynarodowe Sympozja – implantacji jonowej i innych zastosowań jonów i elektronów. Pierwszą konferencję realizowaną w ramach tego porozumienia była organizowana w dniach od 16 do 19 czerwca 1998 w Kazimierzu Dolnym n/Wisła Konferencja „II International Symposium Ion Implantation and other Application of Ions and Electrons” Oba spotkania różnią się formułą , ale dzięki komplementarności ich formuł mogą być szczególnie użyteczne dla środowiska naukowego.
Podczas seminarium prezentowano przede wszystkim prace w postaci plakatowej, których było 28 oraz zostały wygłoszone 3 referaty przez: prof. F.F. Komarova – „Formation of buried high-resistant layers in silicon by two-step substoichiometric implantation of nitrogen ions”, prof. A Skołowską – „Płytka implantacja jonów w plazmowej inżynierii powierzchni” i dr hab. Ivo W. Rangelowa – „Plasma based 3D-structuring of silicon”. Wszystkie zaprezentowane doniesienia naukowe wraz z obszernym spisem projektów realizowanych w konkursach od XI do XV a finansowanych przez KBN na temat badał z zakresu „Technik Jonowych” (które przedstawił prof. J.Zdanowski) zostały opublikowane przez Instytut Techniki Mikrosystemów w wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie Materiałów z VI TJ’99

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 9 (1/2000)
 1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
  Warszawa 17 maj 2000
 2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
 7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.
Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

Polskie Towarzystwo Próżniowe

Polish Vacuum Society

kadencja 1998 – 2001

Siedziba PTP

Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego

Sprawozdanie z I Kongresu PTP 25 – 30 maj 1998

Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP) zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 roku z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego. Do 1992 roku Towarzystwo działało najpierw pod patronatem Polskiej Akademii Nauk jako Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP 1964-81), a od roku 1981 w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) jako Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektro-próżniowych. Od początku swojej działalności Towarzystwo włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej stając się od 1965 roku członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni ( The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA). Choć w ciągu ostatnich sześciu lat sekcje PTP zorganizowały łącznie 12 krajowych i zagranicznych szkół, seminariów i konferencji naukowych z udziałem wybitnych wykładowców, zarząd i członkowie PTP uznali potrzebę zorganizowania kongresu prezentującego przegląd wszelkiej działalności próżniowej w kraju, w celu zintegrowania środowiska naukowców i praktyków działających w zakresie nauki, techniki próżni i jej zastosowań – dziedziny będącej obecnie i w najbliższej przyszłości bazą dla technologii wytwarzania kwantowych struktur nisko-wymiarowych. Okazja do spotkania była wyjątkowa ponieważ na rok 1998 przypadła setna rocznica urodzin profesora Janusza Groszkowskiego światowej sławy pioniera nowoczesnej techniki i technologii próżniowej.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 7 (2/1998)

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe”
Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe”organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroclawskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plaźmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 3 (1/1997)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 1.03.1996 do 6.05.1997

V Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbyło się w Krynicy w dniu 6 maja 1997 w Nowym Domu Zdrojowym.
Zgodnie ze statutem PTP zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący  Towarzystwa prof. dr hab. Marek Szymoński. Na sekretarza Walnego Zebrania uczestnicy wybrali większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) – dr Andrzeja  Grodziskiego.
Walne Zebranie wybrało Komisję wnioskową w składzie:

 • prof. dr hab. K Friedel,
 • doc. dr W. Sielanko,
 • doc. dr. J. Marks.
Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 4 (2/1997)

Sprawozdania z Konferencji

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’96” Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe” organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plazmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach. W V seminarium w dniach od 21 do 23 marca 1996, w Szklarskiej Porębie brało udział 62 osoby z 16 jednostek naukowych . Wygłoszone zostały 3 referaty: T. Burakowski – „Inżynieria powierzchni w pracach KBN”, A. Sokołowska – ” Praca nieobjętościowa a procesy krystalizacji z udziałem jonów”, T. Stobiecki – „Magnetyczne układy wielowarstwowe w technice komputerowej”. W formie plakatowej zaprezentowano 25 prac, natomiast 40 komunikatów przedstawiono w formie artykułów zamieszczonych w materiałach seminarium TJ’96 wydanych przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1998 planowane jest VI Seminarium.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 5 (3/1997)
do góry