Wersja PDF: Biuletyn_50

Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010 pod redakcją dr hab. inż. Ryszarda Korbutowicza e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podczas obrad połączonych konferencji ELTE 2010 oraz IMAPS-CMPT 2010 w budynku organizatora konferencji czyli Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dniu 24 września 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwołane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Próżniowego na podstawie uchwały Zarządu PTP nr 3/2010:
Uchwała Zarządu PTP nr 3/2010 Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa we Wrocławiu, w budynku Politechniki Wrocławskiej w dniu 24.09.2010 – w trakcie Konferencji ELTE 2010  na godz. 1900 w I terminie,  na godz. 1915  w II terminie  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania  2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania  3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej 5. Wybory Komisji Wnioskowej 6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2009 r. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji Tematycznych PTP w okresie VI kadencji (2007-2010) 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP i przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PTP 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTP 11. Przekazanie prof. dr hab. J. Szuberowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi, obowiązków Przewodniczącego PTP 12. Przedstawienie planu działania PTP na nową kadencję oraz budżetu PTP na rok 2010 13. Dyskusja nad planem działania i budżetem 14. Wybory Przewodniczącego-Elekta 15. Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 16. Ustalenie składu Zarządu nowej kadencji i wybory członków Zarządu
17. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i wybory członków Komisji 18. Wolne wnioski 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 20. Zakończenie Walnego Zebrania

Zarząd zobowiązuje Sekretarza Organizacyjnego PTP do zawiadomienia wszystkich Członków Towarzystwa o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania.

Warszawa, 29 stycznia 2010 r.
za Zarząd dr inż. Katarzyna Olszewska Sekretarz Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Miejsce zebrania:, budynek Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej C2, Wrocław ul. Janiszewskiego 11/17 Termin I godz. 1900 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 136 osób – obecnych 25 członków Aktualna liczba członków wspierających PTP – 13 – obecnych 5 członków Załącznik 1 – Lista obecności członków PTP na Walnym Zebraniu w dniu 24.09.2010 r. Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 1915 przy obecnych 25 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających miał przebieg zgodny z wyżej zamieszczonym Porządkiem Obrad.

PRZEBIEG ZEBRANIA Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. St. Hałas witając zebranych i zaproponował wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało: na przewodniczącego Walnego Zebrania prof. M. Godlewskiego, na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewską. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego Porządku Obrad. Walne Zebranie jednogłośnie w głosowaniu jawnym wyraził zgodę. Następnie wybrano jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie: dr hab. Z. Stępień, dr D. Radziewicz, prof. A. Ciszewski. Komisja wybrała na przewodniczącego dr D. Radziewicza i stwierdziła liczbę członków PTP biorących udział w Walnym Zebraniu. W jawnym głosowaniu wybrano też jednomyślnie Komisję Wnioskową Zebrania w składzie: dr hab. E. Czerwosz i dr K. Marszałek. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie finansowe Zarządu za 2009 rok oraz realizacja budżetu za ten okres, które złożył skarbnik PTP dr M. Kozłowski. Następnie Przewodniczący
PTP prof. St. Hałas przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i Sekcji PTP w okresie kadencji (2007-2010).

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 26 kwietnia 2007 do 24 września 2010  w kadencji 2007-2010 W okresie sprawozdawczym Zarząd PTP pracował w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2007 i uzupełnionym na Walnym Zebraniu w Janowie Lubelskim 22 września 2008: Przewodniczący – do dnia 26 kwietnia 2008 – prof. Leszek MICHALAK, od 22 września 2008 – prof. Stanisław HAŁAS Przewodniczący poprzedniej kadencji – prof. Marek SZYMONSKI Przewodniczący-Elekt – prof. Jacek SZUBER  Sekretarz Naukowy – dr hab. inż. Marek TŁACZAŁA  Sekretarz organizacyjny – dr inż. Katarzyna OLSZEWSKA  Skarbnik – dr Mirosław KOZŁOWSKI  Przewodniczący Sekcji:  prof. Witold PRECHT, od 22 września 2008 dr Ryszard MANIA – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni  dr hab. Zdzisław STĘPIEŃ – Sekcja Nauki o Powierzchni  prof. Elżbieta CZERWOSZ – Sekcja Techniki Próżni  dr hab. inż. Regina PASZKIEWICZ – Sekcja Cienkich Warstw  Pozostali Członkowie Zarządu to: dr Janusz BUDZIOCH, prof. Antoni CISZEWSKI, dr hab. inż. Ryszard KORBUTOWICZ, dr hab. Leszek MARKOWSKI. Zgodnie z planem pracy przyjętym dla całej kadencji 2007-2010 w okresie sprawozdawczym prace Zarządu PTP koncentrowały się na następujących zagadnieniach: 1. działalności naukowej, 2. działalności szkoleniowej, 3. działalności wydawniczej (biuletyn, witryna internetowa PTP: http://ww.ptp.pwr.wroc.pl, oraz wydawanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych) 4. współpracy z zagranicznymi organizacjami próżniowymi oraz IUVSTA 5. sprawach organizacyjno-członkowskich
Materiały źródłowe: 1. Plan działania PTP na lata 2007-2010 2. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od 26 kwietnia 2007 do 22 września 2008 w kadencji 2007-2010 3. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego działalności w okresie od 22 września 2008 do 20 maja 2009 w kadencji 2007-2010
4. Biuletyny PTP: Nr 44-45 (2007), Nr 46-47 (2008) i 48 (2009) opublikowane w Elektronice i rozesłane do wszystkich członków PTP. 5. Protokoły z posiedzeń Zarządu PTP: • nr 1/3/2007 z dn.26.04.2007 r. we Wrocławiu, • nr 1/2008 z dn. 11.01.2008 w Warszawie  • nr 2/2008 z dn. 13.06.2008 w Warszawie  • nr 3/2008 z dn. 22.09.2008 w Janowie Lubelskim  • nr 1/2009 z dn. 30.01.2009 w Warszawie  • nr 2/2009 z dn. 19.05.2009 w Szklarskiej Porębie • nr 3/2009 z dn. 06.11.2009 w Warszawie • nr 1/2010 z dn. 29.01.2010 w Warszawie 6. Witryna internetowa prowadzona na serwerze Politechniki Wrocławskiej: www.ptp.pwr.wroc.pl

I Działalność naukowa KONKURS IM. J. GROSZKOWSKIEGO Odpowiedzialnym za organizacje konkursu jest prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, przewodniczący komisji konkursowej. Komisja Konkursowa działa w składzie: prof. dr hab. Jacek Szuber, doc. dr hab. inż. Elżbieta Czerwosz, prof. dr hab. Zdzisław Stępień oraz dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, prof. PWr. Komisja po rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu prac oraz na podstawie opinii wystawianej przez każdorazowo powoływanego recenzenta, przyznała w czasie obecnej kadencji następujące nagrody:  Rok 2007 – dr inż. Monika Kwoka w kategorii najlepsza praca doktorska za rozprawę pt. Studies of surface properties of L-CVD SnO2 thin films wykonaną w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierunkiem prof. Jacka Szubera. Laureatka nagrodzonej pracy doktorskiej odebrała nagrodę (dyplom) i wygłosiła komunikat na IV Kongresie PTP w Janowie Lubelskim. W kategorii prace magisterskie w tej edycji konkursu nie została zgłoszona żadna praca. Rok 2008 – mgr inż. Michał Krupiński w kategorii najlepsza praca magisterska za pracę pt. Badanie wpływu surfaktantów na wzrost cienkich warstw w układzie cienkowarstwowym wykonaną na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem doc. dr hab. Marty Wolny-Marszałek. W kategorii prace doktorskie w tej edycji nie została zgłoszona żadna praca Rok 2009 – dr inż. Mateusz Wośko w kategorii najlepsza praca doktorska za rozprawę pt.
Opracowanie konstrukcji i technologii fotodetektorów z zastosowaniem nanostruktur pół
przewodników AIIIBV o ciągłej zmianie składu wykonaną na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Reginy Paszkiewicz, prof. PWr. W kategorii prace magisterskie w tej edycji nie została zgłoszona żadna praca. Na początku września br. prof. Tłaczała ogłosił kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie prace obronione w 2010 r. Termin składania propozycji prac mija 31 grudnia.

Konferencje zorganizowane pod patronatem PTP Organizacja konferencji naukowych stanowi jedną z najważniejszych merytorycznie form działania PTP z powodzeniem realizowaną przez poszczególne sekcje tematyczne Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowano pod patronatem PTP 6 konferencji, 4 warsztatów naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz 2 Szkoły Techniki Próżniowej.  ROK 2008 VI International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2008, Zakopane, 14-19 września 2008. Organizatorami byli: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Cienkich Warstw PTP, oraz Europejskie Centrum Doskonałości CESIS i Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach. W warsztatach SGS 2008 wzięło udział 53 uczestników, w tym 40 z zagranicy. Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty plenarne i komunikaty, oraz prezentacje na sesji producentów. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Thin Solid Films 517 (2009), 6147-6216 (Elsevier).  IV Kongres PTP i VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Janów Lubelski, 21-24 września 2008. Organizatorzy to Sekcja Techniki Próżni, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Fizyki UMCS. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji była prof. Elżbieta Czerwosz, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa. W czasie konferencji zostały wygłoszone referaty plenarne i komunikaty, oraz prezentacje na sesji producentów. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Elektronika nr 1/2009
IV Workshop on Hybrid Nanostructured Materials, Advanced Nanomaterials, Their Preparation and Analysis, Wrocław, 24-27 październik 2008. Organizatorzy: Sekcja Cienkich Warstw PTP, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. W czasie konferencji zostały wygłoszone referaty plenarne i komunikaty.
ROK 2009 XI Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, Szklarska Poręba, 19-22 maja 2009 Organizatorzy: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Struktur Cienkowarstwowych PTP, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Seminarium otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób. Program konferencji obejmował referaty zaproszone i krótkie komunikaty z prac własnych, praz prezentacje plakatowe. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopismach Optica Applicata oraz Materials Science Poland. III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Warszawa, 22-26 czerwca 2009. Organizatorami były: Polskie Towarzystwo Próżniowe, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski. Konferencja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Maciej Bugajski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa. Program konferencji składał się z serii zaproszonych referatów plenarnych, oraz z referatów zaproszonych jak i krótkich komunikatów ustnych w ramach równoległych sesji tematycznych. Konferencji towarzyszyła duża wystawa sprzętu pomiarowego. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Acta Physica Polonica A. IV Symposium on Vacuum based Science and Technology, Koszalin, 21-23 września 2009. Organizatorzy to: Polskie Towarzystwo Próżniowe, Niemieckie Towarzystwo Próżniowe, Politechnika Koszalińska. Dyrektor Konferencji: prof. Witold Gulbiński, Politechnika Koszalińska. Program konferencji składał się z serii zaproszonych referatów plenarnych, oraz komunikatów. Odbyła się również sesja producentów aparatury próżniowej i pomiarowej.  VI International Workshop on Semiconductor Surface Passivation, Zakopane, 13-18 września 2009. Organizatorzy Workshopu: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Cienkich Warstw PTP, oraz Europejskie Centrum Doskonałości CESIS i Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektor Konferencji: prof. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach. W warsztatach SSP 2009 wzięło udział 48 uczestników, w tym 40 z zagranicy. W czasie konferencji zostały wygłoszone referaty plenarne i komunikaty, oraz prezentacje plakatowe. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Applied Surface Science 256 (2010) 5697-5794 (Elsevier), rok 2010. IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Poznań, 22-26 czerwca 2010. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Próżniowe, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Fizyki PAN, Uni
wersytet Warszawski. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektor Konferencji: prof. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska. Program konferencji składał się z serii zaproszonych referatów plenarnych, oraz z referatów zaproszonych jak i krótkich komunikatów ustnych w ramach równoległych sesji tematycznych. Konferencji towarzyszyła duża wystawa sprzętu pomiarowego. Materiały pokonferencyjne ukażą się w czasopiśmie Acta Physica Polonica A. XXIV International Conference on Atomic Collisions in Solids, Kraków, 18-23 lipca 2010. Organizatorzy to: Polskie Towarzystwo Próżniowe, Instytut Fizyki – Centrum NANOSAM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek PTP. Dyrektor Konferencji: prof. Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. VII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2010, Kraków, 12-16 wrzesień 2010. Organizatorzy: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Cienkich Warstw PTP, oraz Europejskie Centrum Doskonałości CESIS i Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektor Konferencji: prof. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach. W warsztatach SGS 2010 wzięło udział 58 uczestników, w tym 45 z zagranicy. W czasie konferencji zostały wygłoszone referaty plenarne i komunikaty ustne, oraz prezentacje plakatowe. Podsumowaniem konferencji była Dyskusja Okrągłego Stołu (RTD). Materiały pokonferencyjne ukażą się w roku 2011 w czasopiśmie Thin Solid Films (Elsevier).

Aktualnie prowadzone są już prace nad przygotowaniem najbliższych konferencji naukowych organizowanych przez lub pod auspicjami PTP.

II Działalność szkoleniowa Działalność szkoleniowa jest jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. Działalność ta jest ściśle związana z zadaniami statutowymi Towarzystwa, jest niezwykle potrzebna i będzie kontynuowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tj. kolejne cykle szkolenia będą odbywać się co 2 lata.  W dniach 25-28 czerwca 2008 odbyła się III Szkoła Podstaw Techniki Próżni, którą zorganizowali: Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dyrektorem Szkoły był dr Janusz Budzioch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Szkołę zorganizowano jako imprezę towarzyszącą II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie. Obejmowała dwa zakresy: podstawowy i zaawansowany. W kursie podstawowym wzięło udział 47 osób, a w zaawansowanym – 42 osoby, przy czym część osób uczestniczyła w obu kursach. 32 osoby były pracownikami instytucji związanych z przemysłem, a 21 osób z instytucjami naukowymi. Każdy z uczestników otrzymał podręcznik A. Hałasa i P. Szwemina, który stanowił podstawowy materiał wykładowy. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły dostępne jest na stronie internetowej PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl.  IV Szkoła Techniki Próżniowej została zorganizowana w dniach 19-23.07.2010 r. w Krakowie równolegle do międzynarodowych konferencji: 24th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-24) oraz 10th International Conference on Computer Simulation of Radiation Effects in Solids (COSIRES-10). Połączenie Szkoły Techniki Próżniowej z w/w konferencjami ma na celu obniżenie kosztów organizacyjnych STP, jak również ma umożliwić udział w Szkole wielu krajowym i międzynarodowym wystawcom aparatury badawczej i próżniowej. Uczestnicy STP zapoznali się z szeroką gamą produktów oraz z dostawcami i producentami sprzętu w trakcie trwania wystawy i sesji producentów. W szkoleniu wzięło udział 41 osób. Kursanci reprezentowali zarówno instytuty naukowo-badawcze, uczelnie jak i zakłady przemysłowe w bardzo podobnym stopniu. W szkoleniu wzięło udział również siedem pań. Wykładowcami byli: prof. dr inż. Andrzej Hałas, prof. dr hab. inż. Witold Precht, dr inż. Konstanty Marszałek, dr Jacek Marzec, dr Artur Kajoch, dr Janusz Budzioch i mgr inż. Witold Skrzypulec. Uroczystego powitania uczestników oraz zamknięcia szkolenia dokonał prof. dr hab. Marek Szymoński. Wiele informacji na temat tej szkoły można znaleźć na stronie internetowej: http://www.if.uj.edu.pl/NANOSAM/PTP2010/

III Działalność wydawnicza Działalność wydawnicza jest również jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. W ramach tej działalności w okresie sprawozdawczym ukazały się Biuletyny PTP: 12/2007 – wraz z numerem 12/2007 czasopisma Elektronika, 1-2/2008 – wraz z numerem 12/2008 czasopisma Elektronika, 1/2009 – wraz z numerem 11/2009 czasopisma Elektronika. Sprawnie działa witryna internetowa PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl i jest na bieżąco aktualizowana, co zawdzięczamy dr hab. inż. Ryszardowi Korbutowiczowi. Posiada ona linki aktualności, informacji, konferencji, Konkursu im. J. Groszkowskiego, biuletynów PTP oraz ma też ma rubrykę wspomnień (znajdujemy w niej wspomnienie o doc. Januszu Sobańskim, jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Próżniowego), prof. Piotrze Szweminie, prof.
Leszku Michalaku oraz o prof. Edwardzie Lei. Są tam także linki do stron internetowych organizacji i towarzystw próżniowych. Wśród ciekawostek znajdujemy zredagowany przez prof. Andrzeja Hałasa opis pierwszego eksperymentu próżniowego przeprowadzonego na dworze króla Władysława IV. Dzięki uprzejmości prof. J. Zdanowskiego zainteresowani znajdą również szeroki przegląd osiągnięć polskiej próżni w materiałach Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś wydanych przez oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

IV Współpraca z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA  WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI TOWARZYSTWAMI PRÓŻNIOWYMI W tym zakresie prowadzono rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym, Szwajcarskim Towarzystwem Próżniowym i Szwedzkim Towarzystwem Próżniowym na temat zorganizowanej we wrześniu 2009 w Koszalinie kolejnej wspólnej konferencji naukowej p.t. Vacuum Based Science and Technology oraz wystawy sprzętu próżniowego. Konferencja ta jest kontynuacją wcześniejszych konferencji z tego cyklu zorganizowanych w Krakowie (2005) i Darmstadt (2006). Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w Kaiserslautern (Niemcy) w dnach 27-29 września 2010. WSPÓŁPRACA Z IUVSTA Polskie Towarzystwo Próżniowe bardzo aktywnie współpracuje z IUVSTA. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji było zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Próżniowego do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych, będącego kolegium Prezesów tych Towarzystw, lub ich Zastępców, którego zadaniem jest zaktywizowanie na płaszczyźnie europejskiej współpracy naukowej i edukacyjnej w zakresie nauki o próżni i dziedzinach wykorzystujących próżnię oraz technologii próżniowych. Istotnym materialnym wymiarem polskiego uczestnictwa w pracach tego gremium było uzyskanie aż trzykrotnie dofinansowania IUVSTA do imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych wcześniej w Polsce pod patronatem PTP, na łączną kwotę 17 tysięcy franków szwajcarskich. Jednocześnie w wyniku dotychczasowych prac Komitet pod przewodnictwem przedstawiciela Polski przedstawił swoje ustalenia Radzie Wykonawczej IUVSTA z rekomendacją, aby nie podejmować kroków w kierunku utworzenia nowych struktur organizacyjnych typu Europejskie Towarzystwo Próżniowe. W okresie bieżącej kadencji funkcję tę pełni prof. Marek Szymoński.

V SPRAWY ORGANIZACYJNO-CZŁONKOWSKIE W okresie sprawozdawczym PTP poniosło bolesne straty, zmarli niezwykle zasłużeni dla Towarzystwa następujący członkowie: Prof. Leszek Michalak – UMCS Lublin, wieloletni członek Zarządu PTP, Sekretarz Naukowy, Przewodniczący ZG PTP w latach 2007 – 2008, zmarł 26 kwietnia 2008 r. Prof. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska, wieloletni członek Zarządu PTP oraz organizator Konkursu im. J. Groszkowskiego, zmarł 9 stycznia 2008 r. Prof. Edward Leja – AGH Kraków, „najlepszy malarz wśród fizyków”, zmarł 5 października 2009 r. prof. Jerzy Haber – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, zmarł 1 stycznia 2010 r. mgr inż. Maria Tymieniecka, firma COMEF, zmarła 11 marca 2010 r. Wspomnienia o pierwszych trzech wymienionych zmarłych zostały opublikowane w biuletynach PTP.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 28 nowych członków indywidualnych PTP. Ponadto przyjęto również 1 członka wspierającego – firmę Kurt J. Lesker. Obecnie PTP ma 136 członków indywidualnych, w tym 3 honorowych i 13 członków wspierających.

VI REALIZACJA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PTP NA OKRES KADENCJI 2007-2010 PRZYJĘTEGO NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM W DNIU 26 KWIETNIA 2007 r. WE WROCŁAWIU: Zgodnie z planem działalności Zarządu PTP Towarzystwo miało tak jak do tej pory realizować wszystkie cele sformułowane w statucie PTP. Szczególna aktywność Zarządu, poszczególnych Sekcji i Członków miała być skupiona na następujących celach: 1. Zwiększeniu liczebności PTP przez zainteresowanie pracami Towarzystwa szczególnie tzw. młodych ludzi nauki i techniki związanych z szeroko rozumianą tematyką próżniową. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:  • Kontynuację organizowania konferencji naukowych, a także szkół i kursów dla użytkowników urządzeń próżniowych, • Kontynuację aktywności Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność szkoleniową, • Szeroką promocję osiągnięć Towarzystwa jak i poszczególnych członków,
• Lepszą i szerszą promocję nagród PTP. Działaniu temu powinna towarzyszyć praca nad doskonaleniem regulaminów nagród.  2. Poprawie sytuacji finansowej Towarzystwa, która umożliwi jeszcze lepszą Jego promocję; pozwoli rozwinąć działalność popularyzatorską; zapewni płynność w przyznawaniu ustanowionych nagród. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez: • poszukiwanie sponsorów nagród, • zwiększenie liczby członków.  3. Rozwijaniu kontaktów i współpracy z zagranicznymi Towarzystwami Próżniowymi oraz krajowymi towarzystwami o zbliżonej tematyce działalności
Poniżej przedstawiono krótki komentarz do przyjętego planu działania ilustrujący zakres
i stopień realizacji planowanych działań.  1. Zwiększenie liczebności Towarzystwa PTP odnotowało stały wzrost przyjęć członków; przyjęto 28 nowych członków indywidualnych oraz 1 członka wspierającego. Nastąpiła pewna konsolidacja działalności firm próżniowych w Polsce w korelacji z działalnością Towarzystwa. Udało się zaktywizować niektórych członków wspierających uczestniczących w imprezach organizowanych przez PTP (szkolenia i wystawy sprzętu próżniowego przy okazji konferencji organizowanych pod auspicjami PTP).   Udało się natomiast przeprowadzić, mimo niespodziewanej śmierci prof. P.Szwemina – przewodniczącego Komisji Konkursowej – kolejne edycje Konkursu im. J.Groszkowskiego za lata 2007- 2009. Przewodniczący Komisji Konkursowej ogłosił kolejną edycję konkursu – za prace obronione w 2010 r. 2. Poprawa sytuacji finansowej Towarzystwa Sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna i zapewnia pokrycie wszystkich planowanych wydatków, w tym nagród w Konkursie im J. Groszkowskiego. Zarząd pozyskał zgodnie z planem środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na imprezy organizowane przez lub pod auspicjami PTP. 3. Rozwijanie współpracy  Jak wspomniano przy opisie działalności naukowej, były prowadzone rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym na temat organizacji w 2009 w Koszalinie i wspólnej cyklicznej konferencji naukowej pt. Vacuum Based Science and Technology oraz wystawy sprzętu próżniowego.
Iberyjskie Towarzystwo próżniowe nawiązało kontakt z PTP w związku z organizacją konferencji w Salamance we wrześniu 2010 r. Do komitetu naukowego tej konferencji wszedł prof. Jacek Szuber, a do komitetu wystawienniczego – doc. Czesław Kiliszek. Prezes Pakistańskiego Towarzystwa Próżniowego zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Towarzystwa o wydelegowanie przedstawiciela PTP na organizowana przez nich konferencje w Islamabadzie w listopadzie 2010 r. Niestety nikogo nie udało się nikogo namówić do wyjazdu na koszt organizatorów ze względu na niebezpieczną sytuacje w regionie.

Obecnie przedstawicielami PTP do IUVSTA na lata 2010-2013 są: Nominacje na GM 17 oraz Triennium 2010-2013 Szefem delegacji PTP jest prof. dr hab. Marek Szymoński (UJ), delegatem jest dr hab. Leszek Markowski (UWr). Profesor Marek Szymoński został także członkiem Rady Wykonawczej, a jego zmiennikiem jest profesor Jacek Szuber (PŚl.).

Przedstawicielami PTP w Sekcjach Tematycznych IUVSTA są osoby wymienione poniżej Sekcja Imię i nazwisko Adres kontaktowy
Applied Surface Science Leszek Markowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, plac Maksa Borna 9, 50204 Wrocław
Electronic Materials and Processing
Marek Godlewski Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa Nanometer Structures Marek Szymoński Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
Plasma Science and Technique
Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław
Surface Engineering Witold Precht
Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Surface Science Antoni Ciszewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocł. pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
Thin Films Regina Paszkiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław
Vacuum Science and Technology
Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP przedstawił przewodniczący tej Komisji doc. Cz. Kiliszek. Na zakończenie sprawozdania doc. Cz. Kiliszek w imieniu Komisji Re
wizyjnej postawił wnioski o przyjęcie sprawozdań: Skarbnika i Przewodniczącego i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi PTP.

Ze względu na to, że zebrani nie mieli żadnych uwag do sprawozdań, Przewodniczący Walnego Zebrania prof. M. Godlewski zaproponował podjęcie trzech uchwał w sprawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej. Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednomyślnie Uchwałę nr 1 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2009 r. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie także Uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium oraz Uchwałę nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej .  Po udzieleniu absolutorium Zarządowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. St. Hałas przekazał dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi prof. J. Szuberowi obowiązki Przewodniczącego PTP. Przewodniczący PTP prof. J. Szuber przedstawił plan działania PTP na nową kadencję (Załącznik 1 do Uchwały nr 4), a dr M. Kozłowski przedstawił preliminarz budżetu PTP na rok 2010 (Załącznik 2 do Uchwały nr 4)

PLAN DZIAŁANIA Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w kadencji 2010-2013 przyjęty na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 września 2010 r. we Wrocławiu Towarzystwo będzie tak jak do tej pory realizować przede wszystkim główne cele sformułowane w statucie PTP. Szczególna aktywność Zarządu, poszczególnych Sekcji Tematycznych, a także samych Członków, również Wspierających, powinna być skupiona na 4 głównych celach: 1. Promocji tematyki próżniowej, w tym zainteresowaniu nią szczególnie młodych ludzi nauki i techniki nie tylko bezpośrednio związanych z tą tematyką, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczebności PTP i większe zainteresowanie pracami samego Towarzystwa. Działania te powinny być prowadzone w następujących obszarach: * Dalszym organizowaniu nie tylko konferencji naukowych, ale i warsztatów naukowych, zwłaszcza pod kątem udziału w nich młodych ludzi nauki i techniki związanych z tematyką sekcji naukowych PTP * Dalszym organizowaniu szkół i kursów, nie tylko dla użytkowników urządzeń próżniowych, ale także dla użytkowników aparatury badawczej i technologicznej, zgodnie z zakresem działania sekcji tematycznych PTP
* Szerokiej promocji osiągnięć PTP jak i poszczególnych jego członków poprzez m.in. uruchomienie linków do stron własnych zespołów badawczych * Szerokiej promocji nagród PTP, połączonej z pracą nad doskonaleniem regulaminów tych nagród.  2. Poprawie sytuacji finansowej Towarzystwa m.in. przez: • poszukiwanie sponsorów nagród, • zwiększenie liczby członków  co ułatwi jego promocję, oraz zwiększy możliwości m.in. działalności popularyzatorskiej, a także zapewni np. płynność w przyznawaniu ustanowionych nagród.  3. Dalszym rozwijaniu kontaktów i współpracy z zagranicznymi Towarzystwami Próżniowymi m.in. poprzez organizowanie wspólnych konferencji i warsztatów naukowych oraz krajowymi towarzystwami o zbliżonej tematyce działalności (PTF, PTCh). 4. Kontynuację aktywności Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, także pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność szkoleniową.

Zebrani dyskutowali następnie nad problemem istnienia strukturach PTP Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii, zastanawiając się czy z uwagi na brak jej formalnego działania przy rozwijaniu tej tematyki w innych sekcjach (np. Sekcja Cienkich Warstw) nie zlikwidować tej sekcji. Analizowano również słuszność założonej wielkości wpływów ze składek członków wspierających. Uznano, że nie należy zmieniać tej kwoty. Więcej uwag nie było. W tej sytuacji przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie planu działalności i budżetu na 2010 r. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło ją jednomyślnie.

Prof. Godlewski, przechodząc do następnego punktu Obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego-Elekta PTP. Prof. Ciszewski zaproponował dr hab. Leszka Markowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono więcej kandydatur. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Przewodniczącego-Elekta PTP, którym został dr hab. L. Markowski. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 na Przewodniczącego-Elekta został wybrany dr hab. L. Markowski (wszystkie głosy za kol. Markowskim). Kolejne wybory dotyczyły Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Towarzystwa. Zgłoszono jednego kandydata na to stanowisko – dr M. Kozłowskiego (poprzedni Skarbnik PTP), który
wyraził zgodę na kandydowanie. Przy jednym głosie wstrzymującym się dr Kozłowski został wybrany i pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zobowiązane jest do ustalenia ilości członków Zarządu PTP. W związku z tym wywiązała się dyskusja ponownie dotycząca Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii. Biorąc pod uwagę, że przewodniczący sekcji wchodzą automatycznie w skład Zarządu, w celu uniknięcia powiększania Zarządu wakatami, prof. A. Hałas zaproponował anulowanie Uchwały Nr 3 z dnia 12 września 2003 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii. Zebrani jednogłośnie podjęli taką decyzję. Zaproponowano, aby Zarząd nowej kadencji składał się z 12 osób. Nikt z zebranych nie zgłosił sprzeciwu wobec tego projektu. W związku z tym została poddana pod głosowanie Uchwała nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ustalająca liczbę członków Zarządu na 12 osób.  Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło ją jednomyślnie  Zgodnie ze Statutem §26, §31 w skład Zarządu wchodzą wcześniej wybrani:  – Przewodniczący prof. J. Szuber (Walne Zebranie PTP 26.04.2007 r.) – Przewodniczący-Elekt dr hab. L. Markowski (wybrany 24.09.2010 r.) – Przewodniczący poprzedniej kadencji prof. St. Hałas – Przewodniczący Sekcji: Dr R. Mania – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni Dr hab. Z. Stępień – Sekcja Nauki Powierzchni Dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Próżni Dr hab. inż. R. Paszkiewicz – Sekcja Cienkich Warstw Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 5 członków Zarządu PTP, którymi zostali zgodnie Protokołem Komisji Skrutacyjnej: 1. prof. M. Tłaczała  (WEMiF PWr)      30 głosów 2. dr hab. inż. R. Korbutowicz (WEMiF PWr)   29 głosów 3. dr inż. K. Olszewska (ITR)        30 głosów 4. A. Zawada (ITR)            29 głosów 5. dr inż. K. Marszałek (AGH)        28 głosów  W głosowaniu wzięło udział 30 Członków Towarzystwa. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie z §20 statutu PTP wyżej wymienieni członkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarządu PTP.  Następnie Walne Zebranie ustaliło, zgodnie z §36 statutu, podejmując jednomyślnie w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 6, że Komisja Rewizyjna będzie liczyć 3 osoby.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 2 członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali zgodnie Protokołem Komisji Skrutacyjnej: 1. Cz. Kiliszek 29 głosów 2. J. Marks  30 głosów W głosowaniu wzięło udział 30 Członków Towarzystwa. Uwzględniając smutne okoliczności z ubiegłego roku, prof. A. Hałas zgłosił wniosek, aby Zarząd na następne walne zebranie przygotował zmiany w statucie PTP określające jednoznacznie sposób postępowania na wypadek śmierci Przewodniczącego lub innych przypadkach losowych uniemożliwiających mu dalsze wypełnianie obowiązków. Na podstawie problemów przedstawionych w wygłoszonych sprawozdaniach i planach działania Towarzystwa w przyszłości oraz poruszonych w dyskusji i zgłoszonych w wolnych wnioskach, Komisja Wnioskowa Zebrania sformułowała wnioski z Walnego Zebrania, W głosowaniu jawnym sprawozdanie Komisji Wnioskowej zostało przyjęte jednomyślnie. O godz. 2150 Walne Zebranie zostało zamknięte.