Biuletyn PTP

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010

  Wersja PDF: Biuletyn_50

  Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1 (50) 2010 pod redakcją dr hab. inż. Ryszarda Korbutowicza e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Podczas obrad połączonych konferencji ELTE 2010 oraz IMAPS-CMPT 2010 w budynku organizatora konferencji czyli Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dniu 24 września 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwołane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Próżniowego na podstawie uchwały Zarządu PTP nr 3/2010:
  Uchwała Zarządu PTP nr 3/2010 Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa we Wrocławiu, w budynku Politechniki Wrocławskiej w dniu 24.09.2010 – w trakcie Konferencji ELTE 2010  na godz. 1900 w I terminie,  na godz. 1915  w II terminie  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania  2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania  3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej 5. Wybory Komisji Wnioskowej 6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2009 r. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji Tematycznych PTP w okresie VI kadencji (2007-2010) 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP i przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PTP 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTP 11. Przekazanie prof. dr hab. J. Szuberowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi, obowiązków Przewodniczącego PTP 12. Przedstawienie planu działania PTP na nową kadencję oraz budżetu PTP na rok 2010 13. Dyskusja nad planem działania i budżetem 14. Wybory Przewodniczącego-Elekta 15. Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 16. Ustalenie składu Zarządu nowej kadencji i wybory członków Zarządu
  17. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i wybory członków Komisji 18. Wolne wnioski 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 20. Zakończenie Walnego Zebrania

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1-2 (46-47) 2008

  Wersja PDF: biuletyn2008_1_2

  Technika próżni i technologie próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego 1-2 (46-47) 2008 pod redakcją dr inż. Ryszarda Korbutowicza
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.ptp.pwr.wroc.pl Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  To wydanie Biuletynu rozpoczynamy w smutnej tonacji – od wspomnień pośmiertnych o profesorze dr hab. Leszku MICHALAKU, Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Próżniowego, wybranym na XV Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2007 roku.

  Prof. dr hab. Leszek Michalak (1956-2008)
  Dnia 26 kwietnia 2008 r. zmarł nagle w Lublinie, prof. dr hab.
  Leszek Michalak, ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki. Urodził się 9 września 1956 rok w Piaskach koło Lublina. Ukończył Szkołę Podstawową a następnie Technikum Łączności Nr 2
  w Lublinie. Studia na kierunku Fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS rozpoczął w 1975 r. i ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1980 r., przedstawiając pracę magisterską na
  temat: „Parametry krzywych rozkładu implantowanych jonów”, wykonaną w Zakładzie Fizyki Jądrowej IF UMCS, pod kierunkiem prof. dr Włodzimierza Żuka. W okresie od 19.08.1980 r. do 31.08.1982 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie
  Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Lublinie. W czasie zatrudnienia odbywał służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy w okresie od 3.01.1981 r. do 23.03.1982 r. Ten pobyt w wojsku był przedłużony ze względu na stan wojenny. Od 1.09.1982 r. do 28.02.1983
  r. pracował jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie Od 1.03.1983 r. rozpoczął pracę na stanowisku naukowo-technicznym, a od 1.10.1983 r. jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki w Lublinie i odtąd jego cała kariera zawodowa związana była z lubelskim ośrodkiem fizyki. Jako początkujący naukowiec w latach 1984-85 odbył trzy trzy-miesięczne staże w Laboratorium Wysokich Energii Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy (pod kierunkiem prof. E. D. Dońca). Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał 27.04.1987 r. na podstawie
  rozprawy pt. „Badania efuzyjnych wiązek molekularnych jonizowanych wiązką elektronową
  i ich symulacja optyczna” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Adamczyka. Po doktoracie w latach 1988-89 odbył sześciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Fizyki Atomowej i Molekularnej w Amsterdamie (pod kierunkiem prof. P. Kistemakera). Stopień
  doktora habilitowanego otrzymał 2.03.1992 r. na podstawie rozprawy pt.  „Niejednorodne efuzyjne wiązki molekularne. Zastosowanie w spektrometrii mas i technice MBE”. W okresie 1993-94 (12 miesięcy) pracował naukowo na zaproszenie prof. G. D. Willeta w New South
  Wales University w Sydney.  W dniu 1.12.1997 r. został powołany przez JM Rektora UMCS na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych. Od  2001 roku pełnił funkcję
  kierownika Zakładu Fizyki Stosowanej, Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 2.01.2002 r. W latach 2000-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki. W 2005 roku, dzięki jego staraniom, Zakład Fizyki Stosowanej zmienił nazwę na Zakład Fizyki Molekularnej. W roku 2006 prof. Leszek Michalak uzyskał stopień
  profesora zwyczajnego fizyki.  Naukowe zainteresowania prof. Leszka Michalaka dotyczą fizyki molekularnej i badań z tego
  zakresu przy wykorzystaniu metod spektrometrii mas. W swojej pracy badawczej był bardzo
  aktywnym naukowcem. Dbał o rozwój naukowy swoich młodych współpracowników.
  Pod jego kierunkiem wykonane były trzy prace doktorskie, recenzował prace doktorskie spoza naszego Ośrodka.
  Prof. Leszek Michalak stworzył w Zakładzie Fizyki Molekularnej nowoczesne laboratorium spektrometrii mas. Zakres jego zainteresowań powiększył się w tym czasie o problematykę badań desorpcji laserowej połączonej z jonizacją atomów i molekuł (LDI), a w przypadku ciężkich molekuł (biomolekuł) rozwijał technikę badań MALDI. W celu prowadzenia takich badań zbudowany został przez prof. Leszka Michalaka spektrometr czasu przelotu jonów TOF z fotojonizacją (laser azotowy λ=337 nm). O nowoczesności badań, jakie prowadził może świadczyć fakt, że z tej dziedziny,
  za opracowanie nowej techniki jonizacji – desorpcji laserowej z udziałem matrycy (MALDI),
  w roku 2002 przyznana była Nagroda Nobla Koichi Tanace.  Inną dziedziną badań, którą zajmował prof. Leszek Michalak w Zakładzie Fizyki
  Molekularnej, wraz ze swymi młodymi współpracownikami, były badania fragmentacji połączonej z jonizacją molekuł. W celu prowadzenia tych badań zbudowany został nowoczesny spektrometr mas z możliwością wyznaczania rozkładu energii jonów
  fragmentacyjnych.
  Prof. Leszek Michalak, stanowił wzór odpowiedzialności i zaangażowania w pracę dla swoich młodych współpracowników. Brali z niego przykład pracując intensywnie, choć nigdy ich do tego nie zmuszał. Praca naukowa zaowocowała nawiązaniem kontaktów  z wieloma przodującymi zagranicznymi i krajowymi instytutami naukowymi: w Amsterdamie, Innsbrucku, Sydney, Dubnej, Kairze oraz w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i innych. Rezultatem jego aktywnej działalności badawczej jest około 150 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych o światowym zasięgu w tym około 50 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. Miarą zainteresowania jego dokonaniami naukowymi jest lista cytowań zawierająca około 100 pozycji.  Był także znakomitym dydaktykiem z wieloma osiągnięciami. Prowadził zajęcia
  laboratoryjne, konwersatoria, seminaria, wykłady monograficzne i kursowe z fizyki w tym
  najistotniejszy dla studentów fizyki wykład z Podstaw Fizyki. Był recenzentem akademickich podręczników fizyki. Szczególną satysfakcję odczuwał kierując pracami magisterskimi.
  Wiele z tych prac, prowadzonych pod jego kierunkiem, było honorowanych nagrodami, również na Ogólnopolskim Konkursie im. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę z dziedziny próżni. Przez studentów był bardzo lubiany, a zajęcia dydaktyczne prowadzone przez niego
  były bardzo wysoko oceniane.  Innym aspektem działalności dydaktyczno-wychowawczej prof. Leszka Michalaka było popularyzowanie fizyki. Wygłaszał wykłady otwarte „Spotkania z Fizyką”. Wielokrotnie brał udział w Pokazach z Fizyki organizowanych co roku we wrześniu przez Instytut Fizyki UMCS i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pokazy te cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdego roku uczestniczy w nich ok. 20 tys. uczniów wraz z nauczycielami (głównie z rejonu lubelskiego). Wysłuchują prelekcji, a także aktywnie uczestniczą w prezentowanych eksperymentach. Promował też fizykę wśród kandydatów na studia. Odbywał wiele spotkań z uczniami
  gimnazjów i liceów z terenu całego naszego województwa, nawet w bardzo małych i odległych miejscowościach.  Umiejętnie godził wysoko ocenianą pracę naukową, dydaktyczną i popularyzatorską z pracą dla ogółu społeczności akademickiej. Bardzo dużą rolę odegrał w zorganizowaniu po raz
  pierwszy Konferencji w Kazimierzu Dolnym „Ion Implantation and Other Application of Ions and Electrons” w roku 1998. Konferencje te od tamtej pory organizowane są co dwa lata.
  Profesor Michalak był przedstawicielem wydawcy czasopisma Vacuum, w którym
  publikowane artykuły uczestników konferencji w Kazimierzu.
  Brał udział w pracach wielu towarzystw naukowych. Od roku 1993 prof. Leszek Michalak był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni (IUVSTA). W maju 1998 r. został członkiem Zarządu PTP, a także udzielał się jako członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu im. prof. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny próżni. Rok później w grudniu 1999 roku został członkiem Kapituły Nagrody Naukowej PTP za wybitne osiągnięcia naukowe. Od roku 2000 był redaktorem
  Biuletynu PTP. W 2004 roku został sekretarzem naukowym Polskiego Towarzystwa Próżniowego, a następnie jego Przewodniczącym. Brał czynny udział w wielu Kongresach Próżniowych oraz Krajowych i Międzynarodowych Konferencjach. Wygłaszał wiele
  referatów i komunikatów. Przewodniczył obradom plenarnym i sekcyjnym.  Przyczynił się w znaczącym stopniu do zorganizowania VIII Krajowej Konferencji Techniki Próżni i IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Janowie Lubelskim (wrzesień
  2008). Uczestniczył też w pracach Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie od roku 2002, jako zastępca przewodniczącego. Był przewodniczącym Sekcji „Fizyka Stosowana” i wiceprzewodniczącym Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Udzielał się również jako członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pracował również w Sekcji Fizyki Plazmy, Komitetu Fizyki PAN od roku 1992. Należał również do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.  Na uwagę zasługuje jego uczestnictwo w pracach Komitetu Noblowskiego. W kwietniu 2006 roku został powołany w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Za swoje osiągnięcia był nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wśród licznych swoich talentów posiadał także nieprzeciętny talent plastyczny. Odpoczywał malując piękne obrazy.  W osobie Śp. Leszka Michalaka tracimy zasłużonego nauczyciela akademickiego, wybitnego
  uczonego, organizatora nauki, popularyzatora fizyki i przyjaciela.

  Koledzy i współpracownicy
  z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie

  W związku ze śmiercią Przewodniczącego konieczne było rozszerzenie programu, zwołanego na 22 września 2008 roku XVI Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
  (podczas obrad IV Kongresu PTP w Janowie Lubelskim), o punkty:  • wybór przewodniczącego zebrania
  • wybór komisji skrutacyjnej • wybór przewodniczącego PTP i ewentualnie brakujących członków zarządu

  XVI Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego
  zebranie sprawozdawczo – programowe
  Janów Lubelski w 22.09.2008
  Na podstawie §25 pkt. 4 statutu PTP Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo
  Programowe Członków Towarzystwa w Janowie Lubelskim, w hotelu „DUO”, ul. Turystyczna 10, w dniu 22 września 2008 – podczas obrad IV Kongresu PTP, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Wnioskowej 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r. i program działania na 2008 r.
  6. Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
  7. Plan finansowy na 2008 r. 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności PTP i sprawozdania finansowego za
  2007r.
  9. Dyskusja  10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności PTP i sprawozdania finansowego za 2007 r. oraz planu działalności i planu finansowego PTP na 2008 r.
  11. Wolne wnioski
  12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 13. Zakończenie Walnego Zebrania.

  Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 134 osób, aktualna liczba członków wspierających PTP – 12 (instytucje i firmy).
  Przebieg zebrania Termin I godz. 1750 – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum. Zgodnie z §20 p. 1 Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 1810 przy obecnych 37 członkach zwyczajnych i 8 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad. Walne Zebranie otworzył Przewodniczący-Elekt PTP prof. J. Szuber witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało: na przewodniczącego Walnego Zebrania prof. A. Hałasa, zaś na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewską. Przewodniczący Walnego Zebrania PTP poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego Porządku Obrad. Dodano lub zmieniono, ze względu na zaistniałą sytuację (śmierć Przewodniczącego Towarzystwa), dodatkowe punkty do porządku obrad:  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
  3a. Wybór Komisji Skrutacyjnej 10a. Wybór Przewodniczącego PTP i ewentualnie brakujących członków Zarządu. Zaproponowano ze względów organizacyjnych przeniesienie punktu 10a przed punkt 5. Walne Zebranie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany Porządek Obrad ze wspomnianą wyżej modyfikacją. Następnie Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Z. Stępień i dr D. Radziewicz. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Wnioskową Zebrania
  w składzie: dr hab. L. Markowski i dr J. Budzioch.
  Przewodniczący-elekt PTP prof. J. Szuber przedstawił merytoryczne Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 26.04.2007 do 22.09.2008 r., zaś Skarbnik PTP dr M. Kozłowski
  przedstawił Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 r. oraz Sprawozdanie finansowe za 2007 r. Następnie dr Kozłowski przedstawił Plan finansowy na 2008 r. Przewodniczący
  Komisji Rewizyjnej doc. Cz. Kiliszek przedstawił Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej z
  kontroli działalności statutowej i finansowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 26 kwietnia 2007 do 20 września 2008 roku. Dyskusja ograniczyła się do zwrócenia uwagi na brak wyraźnego planu działania Zarządu na 2008 rok.  Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie Uchwałę nr 1 wraz z załącznikami w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2007 r. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2 wraz z załącznikami w sprawie budżetu na 2008 r.
  Zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego PTP, który wyraził zgodę na
  kandydowanie: prof. Stanisława Hałasa. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało jednogłośnie wyboru nowego Przewodniczącego PTP.  Przewodniczący Walnego Zebrania prof. A. Hałas stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 i 31 na Przewodniczącego został wybrany prof. S. Hałas. W związku z tym, że prof. S. Hałas do tej pory był członkiem Komisji Rewizyjnej, zaszła konieczność uzupełnienia jej składu. Zgłoszono jednego kandydata: prof. Mariana Hermana, który wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało jednogłośnie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem
  PTP §20 prof. M. Herman został członkiem Komisji Rewizyjnej. Ze względu na ograniczenia czasowe Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował, aby wolne wnioski zgłaszać do Komisji Wnioskowej na piśmie w po zebraniu. Na podstawie problemów przedstawionych w wygłoszonych sprawozdaniach oraz w oparciu o dyskusję i
  zgłoszone uwagi, Komisja Wnioskowa Zebrania sformułowała wnioski z Walnego Zebrania, które przedstawione są poniżej.

  Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania    dr inż. Katarzyna Olszewska       prof. dr Andrzej Hałas

  Uchwała Nr 1z dnia 22 września 2008 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania
  finansowego PTP za 2007 r. Na podstawie § 26 p. 7 i p. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Próżniowego Walne Zebranie
  Członków Towarzystwa:
  §1 Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 26.04.2007r. do 22.09.2008r., stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 r. stanowiące załącznik nr2 do niniejszej uchwały
  §2 Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykające się po stronie przychodów kwotą 18704,83 zł (osiemnaście tysięcy siedemset cztery złote 83 gr) a po stronie wydatków kwotą 17 582,98 zł (siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 83 gr)

  Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania       /-/dr inż. Katarzyna Olszewska   /-/ prof. dr inż. Andrzej Hałas

  Uchwała Nr 2 z dnia 22 września 2008 w sprawie budżetu na 2008 r.
  Na podstawie §26 p. 6 i p. 8 statutu PTP Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdza:
  §1 Budżet PTP na 2008 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  Sekretarz Walnego Zebrania  Przewodniczący Walnego Zebrania       /-/dr inż. Katarzyna Olszewska   /-/ prof. dr inż. Andrzej Hałas

  Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności w okresie od
  26 kwietnia 2007 do 22 września 2008 w kadencji 2007-2010 W okresie sprawozdawczym Zarząd PTP pracował w składzie wybranym na Walnym
  Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2007: Przewodniczący – do dnia 26 kwietnia 2008 – prof. Leszek MICHALAK Przewodniczący poprzedniej kadencji – prof. Marek SZYMONSKI Przewodniczący-Elekt – prof. Jacek SZUBER  Sekretarz Naukowy – dr hab. inż. Marek TŁACZAŁA Sekretarz organizacyjny – dr inż. Katarzyna OLSZEWSKA
  Skarbnik – dr Mirosław KOZŁOWSKI   Przewodniczący Sekcji:  prof. Witold PRECHT – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni  dr hab. Zdzisław STĘPIEŃ – Sekcja Nauki o Powierzchni  prof. Elżbieta CZERWOSZ – Sekcja Techniki Próżni
  dr hab. Regina PASZKIEWICZ – Sekcja Cienkich Warstw  Członkowie Zarządu: dr Janusz BUDZIOCH, prof. Antoni CISZEWSKI, dr inż. Ryszard
  KORBUTOWICZ, dr hab. Leszek MARKOWSKI.

  Zgodnie z planem pracy przyjętym dla całej kadencji 2007-2010 w okresie sprawozdawczym prace Zarządu PTP koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
  1. działalności naukowej, 2. działalności szkoleniowej, 3. działalności wydawniczej (biuletyn, witryna internetowa PTP: http://ww.ptp.pwr.wroc.pl,
  oraz wydawanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych) 4. współpracy z zagranicznymi organizacjami próżniowymi oraz IUVSTA
  5. sprawach organizacyjno-członkowskich
  Materiały źródłowe:
  1. Protokoły z Zebrań Zarządu PTP: • Protokół 1/3/2007 z posiedzenia Zarządu PTP we Wrocławiu w dniu 26.04.2007 • Protokół 1/2008 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 11.01.2008 • Protokół 2/2008 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 13.06.2008
  2. Materiały z prac Komisji konkursu im. J. Groszkowskiego w roku 2008
  3. Sprawozdania sekcji tematycznych PTP
  4. Materiały szkoleniowe: Podręcznik: Andrzej Hałas, Piotr Szwemin – Podstawy Techniki Próżni.
  I. Działalność naukowa W ramach działalności naukowej Towarzystwa przeprowadzono kolejna edycję konkursu im. J.Groszkowskiego na najlepsza pracę doktorska i magisterską z dziedziny próżni, oraz
  zorganizowano szereg konferencji i warsztatów naukowych pod patronatem Towarzystwa.
  Konkurs im. J. Groszkowskiego  Zrealizowana została kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z dziedziny próżni, które zrealizowano w roku 2007.  W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono pracę dr inż. Moniki KWOKA z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zatytułowaną: „Studies of surface properties of L-CVD SnO2 thin films”, wykonaną pod kierunkiem prof. Jacka Szubera. Laureatka nagrodzonej pracy doktorskiej odebrała nagrodę (dyplom) i wygłosiła komunikat na IV Kongresie PTP w Janowie
  Lubelskim (21-24.09.2008 r.). Wyniki konkursu zostały ogłoszone m.in. na stronie
  internetowej PTP: http://www.ptp.pwr.wroc.pl.

  Konferencje organizowane pod patronatem PTP
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano pod patronatem PTP 2 konferencje krajowe oraz 3 warsztaty naukowe o zasięgu międzynarodowym. W większości przypadków
  organizatorami konferencji były sekcje tematyczne PTP i dlatego bardziej szczegółowe informacje o organizowanych konferencjach znajdują się w sprawozdaniach sekcji PTP.
  W roku 2007
  V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP 2007, Zakopane,
  16-19 wrzesień 2007.
  Organizatorami byli: Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS oraz Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Warsztaty uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Jacek Szuber z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W warsztatach SSP 2007 wzięło udział 65 uczestników, w tym 50 z zagranicy. Materiały pokonferencyjne ukazały się w czasopiśmie Applied Surface Science 254/21 (2008). Szczegółowe informacje o Warsztatach można znaleźć na stronie internetowej:
  http://zte.polsl.pl/ssp2007/ssp_7.html. Ze sprawozdaniem z warsztatów SSP’2007 można się też zapoznać w Biuletynie nr 1-2(37
  38) i na witrynie internetowej http://www.ptp.pwr.wroc.pl.
  III Workshop on Hybrid Nanostructured Materials, Advanced Nanomaterials, Their
  Preparation and Analysis, Praga, 5-6 listopada 2007.
  Organizatorami byli: Instytut Fizyki Uniwersytetu w Pradze oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP. W trójstronnych polsko-czesko-niemieckich cyklicznych Warsztatach wzięło udział
  ponad 30 uczestników.

  W roku 2008
  II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 Czerwiec 2008
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Próżniowe, oraz  Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyrektorem Konferencji był prof. Marek Szymoński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w
  Krakowie.  W konferencji oraz towarzyszących jej imprezach uczestniczyły 334 osoby, w tym 27 przedstawicieli 22 firm polskich i zagranicznych. Na program konferencji składało się 7
  zaproszonych wykładów plenarnych oraz 23 zaproszone referaty sekcyjne oraz 82 krótkie
  komunikatów prezentowane podczas 3 równoległych sesji tematycznych. Do przedstawienia
  w formie plakatu zatwierdzono 108 prac zgłoszonych, które wystawiane były podczas 2 sesji plakatowych. Mimo iż oficjalnym językiem konferencji był język polski, wygłoszonych
  zostało również 8 referatów w języku angielskim przez zaproszonych ekspertów
  zagranicznych. Materiały pokonferencyjne w języku angielskim (Proceedings) z II Krajowej Konferencji Nanotechnologii zostaną opublikowane w Journal of Physics: Conference Series (JPCS), wydawanym przez IOP Publishing: http://jpcs.iop.org (pod redakcją gościną J.Koniora, P.Czuby, J.J.Kołodzieja i M.Szymońskiego). Przewidywany termin ukazania się publikacji na stronach internetowych wydawnictwa to początek listopada 2008. Obradom Konferencji towarzyszyły następujące imprezy: wystawa materiałów, aparatury naukowej i nowych technologii, z udziałem 22 firm, III Szkoła podstaw techniki próżni, Szkoła SPM (Scanning Probe Microscopy – mikroskopii bliskich oddziaływań), z udziałem 37 uczestników, Międzynarodowe Spotkanie Uczestników 6 Programu Ramowego UE „Nano -Engineering for Expertise and Development” (NEED), które odbywało się podczas osobnej sesji w języku angielskim.

  VI International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2008, Zakopane, 14-19
  wrzesień 2008
  Organizatorzy: Sekcja Nauki o Powierzchni i Sekcja Cienkich Warstw PTP, oraz Europejskie Centrum Doskonałości CESIS i Krajowe Centrum Doskonałości NANOMET przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dofinansowanie z Ministerstwa
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji był prof. Jacek Szuber z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W warsztatach SGS 2008 wzięło udział 53 uczestników, w tym 40 z zagranicy. Materiały pokonferencyjne ukażą się w czasopiśmie Thin Solid Films (Wydawnictwo Elsevier). Szczegółowe informacje o Warsztatach można znaleźć
  na stronie internetowej: http://www.zte.polsl.pl/sgp2008/sgs2008.html.

  IV Kongres PTP i VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Janów Lubelski, 21-24
  września 2008 Organizatorzy: Sekcja Techniki Próżni, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Fizyki
  UMCS. Kongres i Konferencja uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wniosku PTP. Dyrektorem Konferencji była prof. Elżbieta Czerwosz z Instytutu
  Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty
  plenarne i komunikaty, oraz prezentacje na sesji producentów. Materiały pokonferencyjne
  ukażą się w czasopiśmie Elektronika. (Uwaga redakcyjna: sprawozdanie zostało wygłoszone
  w czasie trwania obrad Kongresu i Konferencji)

  Aktualnie prowadzone są już prace nad przygotowaniem najbliższych konferencji naukowych
  organizowanych przez lub pod auspicjami PTP:

  IV Workshop on Hybrid Nanostructured Materials, Advanced Nanomaterials, Their
  Preparation and Analysis, Wrocław, 24-27 październik 2008.
  Organizatorzy: Sekcja Cienkich Warstw PTP, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
  Politechniki Wrocławskiej

  IV konferencja „Vacuum Based Science and Technology”, Koszalin, wrzesień 2009
  Organizatorzy: Niemieckie, Szwedzkie, Szwajcarskie i Polskie Towarzystwo Próżniowe, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

  Podsumowując należy stwierdzić, że organizacja konferencji naukowych stanowi jedną z najważniejszych merytorycznie form działania PTP z powodzeniem realizowaną przez
  poszczególne sekcje tematyczne Towarzystwa.  Za główne osiągnięcie PTP w tym zakresie Zarząd uważa nie tylko zorganizowanie trzech cyklicznych konferencji międzynarodowych, oraz II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie, ale przede wszystkim to, że udało się zintegrować działalność członków i sekcji
  Towarzystwa wokół organizacji IV Kongresu PTP, który został zorganizowany wspólnie z VIII Krajową Konferencją Techniki Próżni w dniach 21-24 września 2008 w Janowie
  Lubelskim.

  II. Działalność szkoleniowa Działalność szkoleniowa jest jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. W ramach tej działalności w okresie sprawozdawczym zorganizowano jedno szkolenie. Była to: III Szkoła Podstaw Techniki Próżni, 25-28 czerwiec 2008, Kraków, którą
  zorganizowali: Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów,
  NANOSAM, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dyrektorem Szkoły był dr Janusz Budzioch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkołę zorganizowano jako imprezę towarzyszącą II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie. Obejmowała
  dwa zakresy: podstawowy i zaawansowany. W kursie podstawowym wzięło udział 47 osób, a w zaawansowanym – 42 osoby, przy czym część osób uczestniczyła w obu kursach. 32 osoby były pracownikami instytucji związanych z przemysłem, a 21 osób z instytucjami naukowymi. Każdy z uczestników otrzymał podręcznik A.Hałasa i P.Szwemina, który stanowił materiał wykładowy. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły dostępne jest na stronie internetowej PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl.

  Podsumowując ten rodzaj działalności Zarząd pragnie stwierdzić, że uważa III Szkoła Podstaw Techniki Próżni była istotnym osiągnięciem PTP. W szkoleniu wzięło udział prawie 90 osób, które bezpośrednio i na co dzień zajmują się w swoim życiu zawodowym zagadnieniami techniki próżni. Towarzystwo przeprowadziło też egzamin kwalifikacyjny na zakończenie cyklu szkolenia dla przeszło 100 osób wydając odpowiednie certyfikaty. Warto również podkreślić, że w tej edycji Szkoły uczestnicy mieli dostęp do materiałów szkoleniowych wydrukowane w postaci książkowej. W tym miejscu Zarząd PTP jeszcze raz pragnie złożyć gorące podziękowania wykładowcom Szkoły, a w szczególności prof. Andrzejowi Hałasowi i prof. Piotrowi Szweminowi za ich ogromny wysiłek włożony w przygotowanie wersji książkowej materiałów szkoleniowych, dr Januszowi Budziochowi i firmie PREVAC za wkład w rozpropagowanie szkolenia wśród swoich klientów. Większość uczestników w ankiecie ewaluacyjnej bardzo pozytywnie oceniła Szkołę pod względem merytorycznym jak i zakresu szkolenia. Świadczy to o tym, że działalność ta ściśle związana z zadaniami statutowymi Towarzystwa, jest niezwykle potrzebna i będzie kontynuowana, tym bardziej, że na kolejne cykle szkolenia już zgłaszają się chętni.

  III. Działalność wydawnicza Działalność wydawnicza jest również jednym z najważniejszych zadań statutowych Towarzystwa. W ramach tej działalności w okresie sprawozdawczym ukazał się jeden Biuletyn PTP nr 1-2 (44-45) 2007. Kolejny ukaże się po IV Kongresie PTP, wraz z
  grudniowym numerem czasopisma Elektronika.
  Ponadto, witryna internetowa PTP na serwerze AGH http://www.ptp.agh.edu.pl została przeniesiona do ośrodka wrocławskiego na serwer: PTP http://www.ptp.pwr.wroc.pl i jest na bieżąco aktualizowana. Posiada linki aktualności, informacji, konferencji, Konkursu im. J.Groszkowskiego, biuletynów PTP oraz ma też rubrykę wspomnień (znajdujemy w niej wspomnienie, o doc. Januszu Sobańskim jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Próżniowego), oraz linki do stron internetowych organizacji i towarzystw próżniowych.
  Wśród ciekawostek znajdujemy zredagowany przez prof. Andrzeja Hałasa opis pierwszego eksperymentu próżniowego przeprowadzonego na dworze króla Władysława IV. Dzięki uprzejmości prof. J. Zdanowskiego zainteresowani znajdą również szeroki przegląd osiągnięć polskiej próżni w materiałach „Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś” wydanych przez oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej Podsumowując tą część działalności Zarządu PTP należy podkreślić, że po wielu wysiłkach udało się pod auspicjami Towarzystwa zgromadzić po raz pierwszy oryginalne materiały edukacyjne i wydrukować publikacje szkoleniowe z tematyki próżni. Na końcowym etapie jest sprawa druku pozycji książkowej o tej tematyce. Zarząd pragnie gorąco podziękować prof. Tomaszowi Stobieckiemu za niezwykły wysiłek włożony w realizację dotychczasowej działalności wydawniczej PTP.

  IV. Współpraca z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA
  Współpraca z zagranicznymi towarzystwami próżniowymi W tym zakresie prowadzono rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym, Szwajcarskim Towarzystwem Próżniowym i Szwedzkim Towarzystwem Próżniowym na temat zorganizowania we wrześniu 2009 w Koszalinie kolejnej wspólnej konferencji naukowej p.t. „Vacuum Based Science and Technology” oraz wystawy sprzętu próżniowego. Byłaby to kontynuacja wcześniejszych konferencji z tego cyklu (Krakowie 2005 i  Darmstadt 2006). Nieco więcej informacji na ten temat przedstawiono w opisie działalności naukowej
  PTP.

  Współpraca z Międzynarodową Unią IUVSTA Polskie Towarzystwo Próżniowe bardzo aktywnie współpracuje z IUVSTA. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji było zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Próżniowego do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych, będącego kolegium Prezesów tych Towarzystw, lub ich Zastępców, którego zadaniem jest zaktywizowanie na płaszczyźnie europejskiej współpracy naukowej i edukacyjnej w zakresie nauki o próżni i dziedzinach wykorzystujących próżnię oraz technologii próżniowych. Istotnym materialnym wymiarem polskiego uczestnictwa w pracach tego gremium było uzyskanie aż trzykrotnie dofinansowania IUVSTA do imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych wcześniej w Polsce pod patronatem PTP, na łączną kwotę 17 tysięcy franków szwajcarskich. Jednocześnie w wyniku dotychczasowych
  prac Komitet pod przewodnictwem przedstawiciela Polski przedstawił swoje ustalenia Radzie
  Wykonawczej IUVSTA z rekomendacją, aby nie podejmować kroków w kierunku utworzenia nowych struktur organizacyjnych typu Europejskie Towarzystwo Próżniowe. W okresie bieżącej kadencji funkcję tę pełni prof. Marek Szymoński, który jednak zwrócił się już wcześniej z prośbą o przejęcie tych obowiązków przez inną osobę z Towarzystwa. Sprawa jest nierozwiązana, gdyż w związku ze śmiercią prof. L.Michalaka decyzji w tej sprawie nie podjęto.

  V. Sprawy organizacyjno-członkowskie  Zarząd z wielkim smutkiem odnotował wiadomość o odejściu z naszego grona 2 zasłużonych
  członków PTP:  – Prof. Piotra Szwemina z Politechniki Warszawskiej, wieloletniego członka Zarządu PTP,
  oraz organizatora Konkursu im. J.Groszkowskiego  – Prof. Leszka Michalaka z Uniwersytetu UMCS w Lublinie, wieloletniego członka Zarządu PTP, Sekretarza Naukowego, a ostatnio Przewodniczącego ZG PTP. Pamięć o nich i ich zasługach dla Polskiego Towarzystwa Próżniowego pozostanie w naszych
  sercach. W okresie sprawozdawczym przyjęto 6 nowych członków indywidualnych PTP:  dr hab. Tomasza Blachowicza z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab. Ryszarda Czajkę z Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Piotra Psuję z INTiBS PAN we Wrocławiu, mgr Agnieszkę Tomaszewską z Akademii J.Długosza w Częstochowie i Aleksandra Zawadę z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie oraz jednego członka wspierającego: Uni
  export w Warszawie. Obecnie PTP ma 129 członków indywidualnych i 12 członków wspierających.

  VI. Realizacja planu działalności Zarządu PTP na okres kadencji 2007-2010
  przyjętego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 26 kwietnia 2007
  r. we Wrocławiu: Zgodnie z planem działalności Zarządu PTP Towarzystwo miało tak jak do tej pory realizować wszystkie cele sformułowane w statucie PTP. Szczególna aktywność Zarządu, poszczególnych Sekcji i Członków miała być skupiona na następujących celach: 1. Zwiększeniu liczebności PTP przez zainteresowanie pracami Towarzystwa szczególnie tzw. młodych ludzi nauki i techniki związanych z szeroko rozumianą tematyką próżniową. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
  • kontynuację organizowania konferencji naukowych, a także szkół i kursów dla użytkowników urządzeń próżniowych, • kontynuację aktywności Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność szkoleniową, • szeroką promocję osiągnięć Towarzystwa jak i poszczególnych członków, • lepszą i szerszą promocję nagród PTP. Działaniu temu powinna towarzyszyć praca nad
  doskonaleniem regulaminów nagród.  2. Poprawie sytuacji finansowej Towarzystwa, która umożliwi jeszcze lepszą Jego promocję; pozwoli rozwinąć działalność popularyzatorską; zapewni płynność w przyznawaniu ustanowionych nagród. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
  • poszukiwanie sponsorów nagród, • zwiększenie liczby członków.  3. Rozwijaniu kontaktów i współpracy z zagranicznymi Towarzystwami Próżniowymi oraz krajowymi towarzystwami o zbliżonej tematyce działalności
  Poniżej przedstawiono krótki komentarz do przyjętego planu działania ilustrujący zakres
  i stopień realizacji planowanych działań.

  1. Zwiększenie liczebności Towarzystwa Z udziałem PTP lub po jego auspicjami zorganizowano 3 konferencje międzynarodowe, 1 konferencję krajową, oraz 1 szkolenie.  Udało się też włączyć pewną liczbę członków Towarzystwa w organizowane przez PTP konferencje naukowe, i co najważniejsze – zintegrować działalność członków i sekcji
  Towarzystwa wokół organizacji IV Kongresu PTP. Nie udało się natomiast istotnie zwiększyć zainteresowania różnymi formami działalności Towarzystwa poprzez jego promocję w innych środowiskach. Trzeba jednak przyznać, że PTP odnotowało wolny, ale stały wzrost ilości członków; przyjęto 6 nowych członków indywidualnych, oraz 1 członka wspierającego.  Nie udało się utworzyć aktywnie działającej Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii, co było ważnym, strategicznym celem PTP już w poprzedniej kadencji; działalność tej Sekcji w dalszym ciągu jest w stadium organizacji, i należy podjąć kroki organizacyjne w celu jej
  utworzenia. Nie udało się utworzyć aktywnie działającej Sekcji Producentów i Dystrybutorów, nastąpiła jednak pewna konsolidacja działalności firm próżniowych w Polsce w korelacji z
  działalnością Towarzystwa. Udało się natomiast zaktywizować niektórych członków wspierających uczestniczących w imprezach organizowanych przez PTP (szkolenia i wystawy sprzętu próżniowego przy okazji konferencji organizowanych pod auspicjami PTP).  Trzeba też niestety odnotować słabą aktywność Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność konferencyjną i szkoleniową. Tą sprawą trzeba się zająć w najbliższej przyszłości. Udało się natomiast przeprowadzić, mimo niespodziewanej śmierci prof. P.Szwemina – przewodniczącego Komisji Konkursowej – kolejną edycję Konkursu im. J.Groszkowskiego za rok 2007, o czym wspomniano w opisie działalności naukowej Towarzystwa. Wymagana jest jednak lepsza promocja tej oraz innych nagród PTP, połączona z doskonaleniem
  regulaminów przyznawania tych nagród.
  2. Poprawa sytuacji finansowej Towarzystwa Zarządowi nie udało się radykalnie poprawić sytuacji finansowej PTP, w tym poprzez zwiększenie liczby członków oraz poszukiwanie sponsorów nagród Towarzystwa, ale
  sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna i zapewnia pokrycie wszystkich planowanych wydatków, w tym nagród w Konkursie im. J.Groszkowskiego, z wyjątkiem nagrody naukowej PTP; aktywnie i z dużym sukcesem pozyskiwano natomiast środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na imprezy organizowane przez lub pod auspicjami PTP.
  3. Rozwijanie współpracy  Najważniejszym osiągnięciem Towarzystwa na tym polu było włączenie się Polskiego Towarzystwa Próżniowego wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym i Polskim
  Towarzystwem Chemicznym, do organizacji II Krajowej Konferencji Nanotechnologii w
  Krakowie. Ponadto, jak wspomniano przy opisie działalności naukowej, prowadzone są rozmowy z Niemieckim i Szwedzkim Towarzystwem Próżniowym na temat organizacji w 2009 w
  Koszalinie wspólnej cyklicznej konferencji naukowej p.t. „Vacuum Based Science and Technology”, oraz wystawy sprzętu próżniowego.

  Przewodniczący Elekt Zarządu P

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 16 (1) 2005

  Jubileuszowe Seminarium Naukowe Poświęcone 50-leciu Pracy Naukowej oraz 70-leciu urodzin profesorów Wojciech Czarczyńskiego i Andrzeja Hałasa
  Seminarium Naukowe: Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś
  Politechnika Wrocławska 2005
  ZARYS HISTORII TECHNIKI WYSOKIEJ PRÓŻNI W POLSCE
  Piotr Szwemin

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 17 (2) 2005

  Okolicznościowy nr 1 (39) 2005 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Próżniowego „Technika próżni i technologie próżniowe” został włączony do materiałów wspólnego spotkania Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego – Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)) na temat: „Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października. W numerze tym zostały zamieszczone następujące materiały (również na http://www.ptp.agh.edu.pl):

  Kolejny nr 2 (40) 2005 Biuletynu PTP jest głównie poświęcony wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego oraz uroczystości uczczenia, na specjalnej sesji XIII Walnego Zebrania członków PTP, 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta.

  Sprawozdanie z Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)

  Vacuum Based Science and Technology

  Kraków 26 – 29 październik 2005

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 18 (1/2006)

  Technika próżni

  i technologie próżniowe

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego

  nr 18 (1/2006)

  pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.ptp.agh.edu.pl

  Biuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

  Sprawozdanie z II Szkolenia z Zakresu Podstaw Techniki Próżni 1-3 czerwca 2006, Kraków

  II Szkolenie z Zakresu Podstaw Techniki Próżni zostało zorganizowane przez PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ, pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), która dofinansowała szkolenie w kwocie 3600
  franków szwajcarskich. W szkoleniu uczestniczyło107 osób. Szkolenie przeznaczone było dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu było rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienia podstawowych procesów fizycznych niezbędnych dla technologii próżniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsługi urządzeń próżniowych oraz pomiarów próżni, jak również wprowadzenie kursantów w wybrane zagadnienia procesów technologicznych wymagających próżni. Kurs zakończony został testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Test z wynikiem pozytywnym zdało 82 uczestników szkolenia, którzy otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe. Program w liczbie 15 godzin szkolenia obejmował:

  • Podstawowe procesy fizyczne związane z technologią próżni – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska,
  • Metody otrzymywania próżni oraz urządzenia do tego służące – wykładowca prof. dr hab. Andrzej Hałas, Politechnika Wrocławska
   Pomiary próżni:
  • Pomiar ciśnień całkowitych – wykładowca dr hab. Piotr Szwemin, Politechnika Warszawska
  • Pomiary ciśnienia cząstkowego, detekcja nieszczelności – wykładowcy: dr Janusz Budzioch, firma Prevac i dr Artur Kajoch firma Softrade,
  • Przemysłowe zastosowania techniki próżniowej – wykładowca prof. dr hab. Edward Leja AGH
  • Wykłady specjalistyczne w grupach prowadzone przez przedstawicieli firm próżniowych – wykładowcy: dr Janusz Budzioch firma PREVAC, dr Artur Kajoch firma SOFTRADE, Maria Tymieniecka firma COMEF, Ryszard Tyrankiewicz firma ARTVAC,
  • Test egzaminacyjny.
 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)

  Technika próżni i technologie próżniowe  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.ptp.agh.edu.plBiuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  KONKURS O NAGRODĘ
  im. Janusza Groszkowskiego
  na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
  Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2006

  Komisja konkursowa w składzie:

  • doc. dr Jerzy Marks – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
  • prof. dr hab. Leszek Michalak – Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Courie-Skłodowskiej,
  • prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,

  informuje, że w kategorii rozpraw doktorskich:
  Dr inż.  Marek Niewiński otrzymał nagrodę za rozprawę p.t „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroni-ki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  Promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin

  Dr inż. Jarosław Kanak otrzymał wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Dyfrakcja ren-tgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele”
  wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
  Promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

  Dr Iwona Kowalik otrzymała wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Stany 3d w struktu-rze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe”
  wykonaną w Instytucie Fizyki PAN
  Promotor dr hab. Bogdan Kowalski

  W kategorii prac magisterskich:

  Nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl
  za pracę  p.t. ” Obrazowanie rekonstrukcja fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001 C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV ”
  wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego
  za Komisję Konkursową

  Prof. dr hab. Leszek Michalak

  XV WALNE ZEBRANIE
  Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Wrocław 26 kwietnia 2007

 • BIULETYN PTP nr 1 (1/1995)

  SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

  Sprawozdanie z VI Joint Vacuum Conference, April 4 -7 1995 Bled Slovenia
  W dniach od 4 do 7 kwietnia odbyła się VI Joint Vacuum Conference zorganizowana przez Słoweńskie, Węgierskie, Chorwackie i Austriackie Towarzystwa Próżniowe w miejscowości Bled położonej w Alpach Karavanskich. Do Komitetu Programowego Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Czeskiego, Słowackiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego. PTP reprezentował w zebraniach przygotowujących program konferencji prof. Marian Herman z Instytutu Technologii Próżniowych. W konferencji uczestniczyło około 120 naukowców z całego świata (USA, Australii) a przede wszystkim (ok.70%) z krajów Europy środkowo-Wschodniej (Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rosji) oraz po kilku przedstawicieli Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Konferencji towarzyszyła wystawa Techniki Próżniowej i Metod Badania Powierzchni. Referaty plenarne, na zaproszenie, krótkie referaty i sesje plakatowe obejmowały wszystkie podstawowe dziedziny próżni: Surface Science, Electronic Materials, Thin Films, Vacuum Science, Applied Surafce Science, Vacuum Metallurgy, Plasma Science. Organizatorzy konferencji, ze względu na zainteresowania swoich ośrodków naukowych, położyli szczególny nacisk w dyskusji i doborze prelegentów na ilościowe metody analizy i badań powierzchni ciała stałego i cienkich warstw . Do szczególnie interesujących wykładów należały: D.P. Woodruff – „Photoelectron diffraction or photoelectron holography? Quantitative adsorbate structure determination at surfaces”, J.S. Colligon – „The surface modification of polymers to modulate cell growth” (o modyfikacjach powierzchni polimerów do korzystnego wzrostu komórek biologicznych) oraz wykład na temat nowej metody mikroanalizy cienkich warstw i układów wielowarstwowych za pomocą spektroskopii pracy wyjścia („Microanalysis by work function spectroscopy”) zreferowany przez prof. H.Oechsnera. Polskie prace zostały przedstawione w 6 referatach oraz 6 prezentacjach plakatowych. Wykład plenerany – ” Bombardment – induced electron capture process at insulators surfaces” (J.Fine, M. Szymoński, K.Franzeb, M. Yoshitake, J. Kołodziej) prezentował dorobek wspólnych badań Instytutu Fizyki UJ i National Institute of Standards and Technology Gaithersburg USA. Referaty na zaproszenie wygłosili: M.Niwiński, P.Szwemin z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – „Computer aided design of composed vacuum system”, B. Adamczyk, L. Michalak z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie – ” Optical simulation of effusion molecular beams”, K.P.Friedel z Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej , W.Sielanko z Instytutu Technologii Próżniowej z Warszawy – „Future aspects of electron beam welding and surface modification” i T. Stobiecki z Katedry Elektroniki AGH – „Applications of magnetic multilayers”. Materiały konferencyjne ukażą się w prawdopodobnie w Chorwackim czasopiśmie próżniowym. Następna konferencja odbędzie się za trzy lata na Węgrzech.
  Tomasz Stobiecki, Kraków

 • BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

  1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
   Warszawa 17 maj 2000
  2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybory Komisji Wnioskowej.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
  6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
  7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
  8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie obrad.
  13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.
  14. BIULETYN PTP nr 11 (1/2001)

   Sprawozdania z konferencji

   V Krajowa Konferencja Techniki Próżni
   oraz
   V Polsko – Białoruskie Sympozjum Technologii Próżniowych

  15. BIULETYN PTP nr 13 (1/2002)

   II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

   SPRAWOZDANIE

   z konferencji naukowej p.n.

   II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

   współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Próżniowe

  16. BIULETYN PTP nr 14 (1/2003)

   III Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego

   Polanica Zdrój, 12 – 14 września, 2003 r.

   III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. Organizatorami Kongresu byli: Polskie Towarzystwo Pr��niowe, Instytut Fizyki Do�wiadczalnej Uniwersytetu Wroc�awskiego oraz Przemys�owy Instytut Elektroniki z Warszawy. Kongres zgromadzi� 64 uczestnik�w, w tym 47 z o�rodk�w akademickich, 3 z instytut�w Polskiej Akademii Nauk i 5 z przemys�owych instytut�w naukowo-badawczych. W Kongresie wzi��o ponadto udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W wystawie aparatury pr��niowej uczestniczy�y nast�puj�ce firmy: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO,VAC-POL & GAZ, ?A-RT. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications (IUVSTA), organizacji zrzeszaj�cej wszystkie narodowe towarzystwa pr��niowe, w tym PTP.

   Przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science, Technology and Applications prof. Ugo Valbusa (Uniwersytet w Genui), podczas wyk�adu po�wi�conego cienkowarstwowym strukturom magnetycznym. Prof. Wojciech Czarczy�ski z Politechniki Wroc�awskiej zainaugurowa� III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego wyk�adem dotycz�cym wsp��czesnych technik jonowych.

   Celem Kongresu by�a integracja �rodowiska naukowego i in�ynieryjnego zajmuj�cego si� szeroko poj�t� dziedzin� zastosowa� technik pr��niowych. Osi�gni�cia krajowego �rodowiska w dziedzinach technologii pr��ni, fizyki i techniki cienkich warstw, nauki o powierzchni i plazmowej in�ynierii powierzchni przedstawiono w toku 6 sesji naukowych. Inauguracyjn� sesj� rozpocz�� wyk�ad prof. Czarczy�skiego z Politechniki Wroc�awskiej zatytu�owany „Wsp��czesne techniki jonowe”. W sumie podczas Kongresu wyg�oszono 20 zaproszonych referat�w naukowych. Odby�a si� sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej, na kt�rej zaprezentowano w formie plakat�w 22 oryginalne prace naukowe, a na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych 4 referaty wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Te, kt�re pomy�lnie przejd� procedur� recenzyjn�, zostan� opublikowane w czasopi�mie specjalistycznym Vacuum. W stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni wzi��o udzia� prawie 20 uczestnik�w Kongresu.

   Fragment wystawy aparatury pr��niowej. Zainteresowanie �rodowiska nowymi produktami jest bardzo du�e. Sesji plakatowej jak zwykle towarzyszy�y o�ywione dyskusje.

   Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego, przyznane w roku 2002 za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. Nagrod� zosta� wyr��niony pan dr Bartosz Such z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego za prac� doktorsk� dotycz�c� nanostruktur, tworzonych na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego. Wyr��nieniem w kategorii prac doktorskich uhonorowano pana dr Grzegorza Kasperskiego z Katedry Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej, a w kategorii prac magisterskich – pana mgr Piotra Mackiewicza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie. Laureat Nagrody dr B. Such mia� okazj� zaprezentowa� wyniki swoich bada� w referacie wyg�oszonym podczas sesji inauguracyjnej.

   W trakcie Kongresu odby�o si� spotkanie Zarz�du PTP a nast�pnie Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa, na kt�rym podsumowano dzia�alno�� towarzystwa w ci�gu ostatnich dw�ch lat.

   Laureat Nagrody im. Janusza Groszkowskiego w roku 2002 dr Bartosz Such podczas prezentacji wynik�w swoich bada�. Pan Ryszard Tyrankiewicz, przedstawiciel firmy ?A-RT, w trakcie wr�czania dr Bartoszowi Suchowi dodatkowej nagrody ufundowanej przez t� firm�.

   Organizatorzy dzi�kuj� Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (dawny Komitet Bada� Naukowych) i firmie CANDELA za pomoc finansow� w organizacji III Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

   Antoni Ciszewski

   Protok��

    Z XI Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

   zebrania sprawozdawczo – programowego,

   kt�re odby�o si� w Polanicy Zdr�j w dn. 12.09.2003

   Miejsce zebrania: Polanica Zdr�j, ul. G�rska 2 (Hotel Sana)

   Termin I godz. 2030 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

   Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 100 os�b – obecnych 25 cz�onk�w

   Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 7 cz�onk�w

   Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu 15.05.2002

   Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 2045 przy obecnych 25 cz�onkach zwyczajnych i 7 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

   Przebieg zebrania

   ad.1.    Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszeski witaj�c zebranych, a nast�pnie zaproponowa� wybranie Sekretarza Zebrania.

   ad. 2.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o na sekretarza Walnego Zebrania dr in�. K. Olszewsk�

   ad. 3.   Przewodnicz�cy PTP podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

   ad. 4.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

   prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

   prof. dr hab. Marek Godlewski

   dr in�. Ryszard Korbutowicz

   ad. 5.   Przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski przedstawi� Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2002r do 12.09.2003r i Plan dzia�ania PTP w 2003 r. Tre�� sprawozdania stanowi za�. 1 do Uchwa�y Nr 1, a program dzia�ania – za�. 1 do Uchwa�y Nr 2.)

   ad. 6.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002r oraz Sprawozdanie finansowe za 2002r (Tre�� sprawozdania stanowi� za�. 2 i 3 do Uchwa�y Nr 1.)

   ad. 7.   Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Plan finansowy na 2003r (Tre�� wyst�pienia stanowi za�. 2 do Uchwa�y Nr 2.)

   ad. 8.   Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej prof. A. Ha�as przedstawi� Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002 (Za��cznik 3 do Protoko�u).

   ad. 9.   W dyskusji udzia� wzi�li prof. Zdanowski, prof. Precht, prof. Godlewski, prof. Stobiecki, prof. Ciszewski prof. Ja�ochowski, dr W�jcicki, dr Konarski, dr Ciosek, dr Oleszkiewicz, dr Budzioch, dr Kajoch. Poruszano problemy pozyskiwania funduszy dla Towarzystwa, nagrody naukowej PTP, nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego, zg�aszania kandydat�w do medalu PTP oraz wsp��pracy z firmami wytwarzaj�cymi i dystrybutorami aparatury pr��niowej jak r�wnie� u�ytkownikami tej aparatury w przemy�le.

   ad. 10. Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednog�o�nie Uchwa�� nr 1 wraz z za��cznikami w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r. (Za��cznik 4 do Protoko�u).

   Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 2 wraz z za��cznikami w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r. (Za��cznik 5 do Protoko�u).

   ad. 11. Prof. Ciszewski w imieniu Zarz�du PTP przedstawi� wniosek o utworzenie nowej sekcji tematycznej o nazwie Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii i zaproponowa� przyj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii (Za��cznik 6 do Protoko�u)

   ad.12.  Nie zg�oszono wolnych wniosk�w.

   ad.13.  Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach oraz w oparciu o dyskusj�, Komisja Wnioskowa Zebrania sformu�owa�a wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 7 do Protoko�u).

   ad.14.  O godz. 2330 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

   Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

   dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. Antoni Ciszewski

   Spis za��cznik�w

    

   Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego –
   XI Walne Zebranie Polanica Zdr�j dn. 12.09.2003r.
   Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2003 z dnia 14.02.2003 r. (program XI Walnego Zebrania PTP)
   Za��cznik 3 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002
   Za��cznik 4 Uchwa�a Nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002r.
   • za�. nr 1. Sprawozdanie Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci Towarzystwa w okresie od 15 maja 2002 do 12 wrze�nia 2003
   • za�. nr 2. Sprawozdanie z realizacji bud�etu w 2002 r.
   • za�. nr 3. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za 2002 r.
   Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 2 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.
   • za�. nr 1. Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w roku 2003/4
   • za�. nr 2. Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 r.
   Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 3 w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii
   Za��cznik 7 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania PTP

   Sprawozdanie

   z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce

   ocen�  dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2002

    

    

   Komisja Rewizyjna w sk�adzie:

   Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

   Micha� Moraw

   Jerzy Marks

   na posiedzeniu w dniu 10 wrze�nia 2003 r. zapozna�a si� z dokumentacj� dotycz�c� dzia�alno�ci merytorycznej i finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku. Dokumentacja ta obejmowa�a:

   • -tezy do planu dzia�ania PTP w okresie kadencji Zarz�du 2001/2004, opracowane przez przewodnicz�cego PTP – prof. Antoniego Ciszewskiego i przedstawione na IX Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym PTP, kt�re odby�o si� w Warszawie, dnia 15 maja 2001 r.,
   • – protok�� z X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego PTP, kt�re odby�o si� w Szklarskiej Por�bie, w dniu 15 maja 2002 r.,
   • – plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, przedstawiony przez Przewodnicz�cego PTP na X Walnym Zebraniu PTP i uchwalony przez to Zebranie w podj�tej uchwale Nr 2,
   • – protok�� 1/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 15 marca 2002
   • – protok�� 2/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Szklarskiej Por�bie dnia 15 maja 2002 r.,
   • – protok�� 3/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 26 listopada 2002 r.,
   • – protok�� 1/2003 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie dnia 14 lutego 2002
   • – uchwa�� nr 1 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r.,
   • – uchwa�� nr 2 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r.,
   • – uchwa�� nr 3 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwa�y nr 5, podj�tej przez VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP w dniu 9 czerwca 1999 r.,
   • – uchwa�� nr 4 z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie PTP,
   • – uchwa�� nr 5/2002, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 26 listopada 2002 r., a dotycz�c� upowa�nienia prof. Ja�ochowskiego do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur PTP,
   • – uchwa�� nr 1/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia sprawozdania finansowego za rok 2002,
   • – uchwa�� nr 2/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� przyj�cia preliminarza wydatk�w na rok 2003,
   • – uchwa�� nr 3/2003, podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 14 lutego 2003 r., a dotycz�c� zwo�ania XI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego w dniu 12 wrze�nia 2003 r.,
    w Polanicy Zdroju,
   • – preliminarz PTP na 2002 r.,
   • – sprawozdanie finansowe PTP za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r.,
   • – dokument zatytu�owany „Realizacja bud�etu PTP w 2002 r.”,
   • – preliminarz PTP na 2003 r.,
   • – dokumentacj� operacji finansowych PTP.

   Plan dzia�alno�ci PTP na rok 2002, zatwierdzony przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe, by� w zasadzie zgodny z ramowym planem dzia�a� przyj�tym przez IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na lata 2001-2004. Plan ten obejmowa� szereg dzia�a� dotycz�cych wsp��pracy z zagranic�, promocji Towarzystwa oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej, zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa, przygotowania III Kongresu PTP oraz organizacji konferencji w ramach poszczeg�lnych Sekcji.

   W zakresie wsp��pracy z zagranic� przewidywano podj�cie pr�by ustalenia szczeg���w kolejnego seminarium polsko-francuskiego oraz podj�cie pr�by nawi�zania wsp��pracy z Niemieckim Towarzystwem Pr��niowym. Komisja Rewizyjna ju� na poprzednim Walnym Zebraniu PTP z niepokojem sygnalizowa�a brak jakichkolwiek post�p�w w tej kwestii. Tym razem pr�by takie podj�to, jednak�e, jak wynika z przedstawionych wy�ej dokument�w, zako�czy�y si� one niepowodzeniem. Nie wida� r�wnie� perspektyw na wsp��prac� z Austriackim Towarzystwem Pr��niowym.

   W ramach dzia�alno�ci promocyjnej oraz wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej przewidywano:

   • – zorganizowanie jednego lub dw�ch kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�,
   • – podj�cie dzia�a� maj�cych na celu zainteresowanie producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej wsp��prac� z PTP w prowadzeniu kurs�w dla u�ytkownik�w aparatury pr��niowej,
   • – wy�onienie, spo�r�d cz�onk�w Zarz�du, osoby odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��,
   • – kontynuacj� promocji Towarzystwa w Biuletynie PTP i witrynie internetowej PTP,
   • – kontynuacj� poszukiwa� sponsor�w nagrody naukowej PTP.

   Niestety, wi�kszo�ci tych zamierze� nie zrealizowano, a wobec braku jakichkolwiek informacji w protok��ach z posiedze� Zarz�du mo�na domniemywa�, i� zaniechano ich realizacji. Wiadomo natomiast, �e zrezygnowano z przyznania Nagrody Naukowej PTP ze wzgl�du na brak sponsor�w i postanowiono nie przyznawa� Medalu PTP, ze wzgl�du na brak kandydat�w do tego wyr��nienia. Zgodnie z planem kontynuowano jedynie wydawanie Biuletynu PTP i witryny internetowej Towarzystwa.

   W zakresie spraw organizacyjnych przewidziano w planie podj�cie dzia�a� zmierzaj�cych do zwi�kszenia liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa. Jak wynika z protok���w posiedze� Zarz�du, w 2002 roku przyj�to siedmiu nowych cz�onk�w indywidualnych, a r�wnocze�nie, z grona dotychczasowych cz�onk�w, nie wykluczono �adnej osoby. Tak, wi�c liczba cz�onk�w PTP wzros�a, cho� mo�na mie� w�tpliwo�ci czy, w wyniku podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Uchwa�y Nr 4 z dnia 15 maja 2002 r., w gronie cz�onk�w PTP nie pojawi�y si� zn�w „martwe dusze”.

   Zgodnie z planem kontynuowano przygotowania do III Kongresu PTP. Kongres ten jest ju� dzisiaj faktem, a organizatorom nale�� si� s�owa podzi�kowania za podj�ty trud. Zgodnie z planem odby�y si� r�wnie� wszystkie konferencje naukowe, organizowane przez Sekcje PTP. W roku 2002 by� to niew�tpliwie najwa�niejszy i najbardziej efektywny nurt dzia�alno�ci Towarzystwa.

   W ramach, prowadzonego od wielu ju� lat, konkursu na nagrody im. Prof. Janusza Groszkowskiego wy�oniono kolejnych laureat�w. Komisja Naukowa Konkursu postanowi�a przyzna� jedn� nagrod� i jedno wyr��nienie w kategorii prac doktorskich i jedno wyr��nienie w kategorii prac magisterskich. Podj�to ponadto dzia�ania zmierzaj�ce do utworzenia w ramach struktur PTP nowej sekcji – Sekcji Nanostruktur.

   Z analizy sprawozdania finansowego PTP za rok 2002 oraz przewidzianego na ten rok preliminarza przychod�w i wydatk�w wynika, �e rok ten zako�czy� si� ujemnym saldem w wysoko�ci 1158,17 z�. Wynik ten jest ca�kiem niez�y je�li zwa�y�, i� SEP nie przekaza� dotacji w wysoko�ci 3500 z�. na nagrody w konkursie im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Brak tej dotacji zmusi� do do�� drastycznych ogranicze� po stronie wydatk�w, g��wnie wydatk�w przeznaczonych na wsp��prac� z zagranic�. Poza tymi dwoma pozycjami, zwraca uwag� du�a zbie�no�� preliminarza z rzeczywistym wykonaniem.

   Wobec przewidywanych ju� dzisiaj trudno�ci z op�acaniem sk�adek cz�onkowskich na rzecz IUVSTA przez PAN i niepewnej dotacji SEP na nagrody nale�a�oby, zdaniem Komisji Rewizyjnej, dokona� analizy przychod�w i wydatk�w zak�adaj�c, �e dzia�alno�� PTP, obejmuj�ca prowadzenie konkursu im. Prof. Janusza Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP i op�acanie sk�adek IUVSTA, finansowana b�dzie wy��cznie ze sk�adek cz�onk�w. Cz�onkowie Towarzystwa powinni te� na Walnym Zebraniu zdecydowa� czy z pewnych form dzia�alno�ci nale�y zrezygnowa�, czy te� nale�y podwy�szy� odpowiednio sk�adki cz�onkowskie. Analiz� tak� wraz z wariantowymi propozycjami wypada�oby przes�a� wszystkim cz�onkom PTP przed nast�pnym Walnym Zebraniem. Bli�sze informacje zwi�zane z sytuacj� finansow� Towarzystwa znajduj� si� w za��czniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

   Z analizy wszystkich wymienionych na wst�pie dokument�w wynika jednoznacznie, �e dzia�alno�� Zarz�du PTP w 2002 roku by�a zgodna ze Statutem Towarzystwa i ukierunkowana na realizacj� programu zatwierdzonego przez X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP, cho� nie wszystkie przewidziane planem zamierzenia zako�czy�y si� powodzeniem, a niekt�rych zamierze� zaniechano. Poniewa� nie stwierdzono r�wnie� �adnych uchybie� w dokumentacji finansowej, Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o:

   • – pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci merytorycznej Zarz�du PTP oraz
   • – przyj�cie sprawozdania z realizacji bud�etu i sprawozdania finansowego PTP za 2002 rok.

   Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej
   Micha� Moraw
   Andrzej Ha�as
   Jerzy Marks.

   Za��cznik nr 1

   Sprawozdanie

   Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2002 rok.

   Komisja Rewizyjna PTP w sk�adzie:

   Prof. dr Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

   Doc. dr Micha� Moraw – cz�onek

   Doc. dr Jerzy Marks – cz�onek

   zapozna�a si� z nast�puj�cymi dokumentami przedstawionymi przez Zarz�d Towarzystwa zwi�zanymi z dzia�alno�ci� finansow� Towarzystwa:

   • ·Sprawozdaniem finansowym Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. w postaci za��cznika nr 1 do Uchwa�y Nr 1 Zarz�du PTP z dnia 14.02.2003 r.
   • Zestawieniem przychod�w i wydatk�w w 2002 r. obejmuj�cym ksi�gowanie 132 operacji finansowych wraz fakturami dokumentuj�cymi wydatki Towarzystwa, wyci�gami
    bankowymi dokumentuj�cymi operacje dokonane na koncie Towarzystwa nr 60 10201013 122620203 w banku PKO BP IO/Warszawa oraz dowodami wp�at do kasy Towarzystwa,

   Komisja w trakcie swojej pracy analizowa�a r�wnie�:

   • ·Za��cznik nr 2 Uchwa�y Zarz�du PTP nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r. dotycz�cy realizacji bud�etu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 obejmuj�cy planowane
    i wykonane przychody i wydatki Towarzystwa a 2002 r.
   • ·Preliminarz Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.).

   Oceniaj�c Sprawozdanie Finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31. 12.2002 r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa stwierdza, co nast�puje:

   • Stan �rodk�w finansowych Towarzystw na dzie� 01.01.2002 r. wynosi� 12 716,16 z�. a na dzie� 31.12.2002 r 11 557,99 z�.,
   • Przychody Towarzystwa w 2002 r. wynosi�y 23 638,32 z�. a wydatki 24 796,49 z�.,
   • Ujemny wynik finansowy Towarzystwa w r. 2002 wynosi 1 158,17 (wobec planowanego w wysoko�ci 1 150 z�.) – jest to kolejny rok w kt�rym wydatki Towarzystwa
    przewy�szaj� jego dochody.

   Oceniaj�c realizacj� planowanego bud�etu Towarzystwa nale�y stwierdzi�:

   • Przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych wynosi�y 6 617 z�. (wobec planowanych w wysoko�ci 6 600 z�.). Nale�y zwr�ci� uwag� na niekorzystny fakt, i� z 9
    cz�onk�w zbiorowych 2 nie ui�ci�o sk�adki.
   • Realizacja wydatk�w wynikaj�cych z przyznanych dotacji KBN (biuletyn PTP i dofinansowanie konferencji –  naukowych) nie budzi zastrze�e�.
   • Niepokoj�cy jest fakt, i� Towarzystwo nie uzyska�o ze strony Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich kwoty 3500 z�. stanowi�cej wsp��udzia� SEP w nagrodach Konkursu JG.

   Oceniaj�c preliminarz Towarzystwa na 2003 rok nale�y stwierdzi�:

   • Planowane przychody PTP wynosi� maj� 25 880 z�. A wydatki 25 910 z�.

   • Planowane przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych s� wy�sze ani�eli w 2002 r. co uzna� mo�na b�dzie za element pozytywny w przypadku jego realizacji,
   • W �wietle informacji, i� wydatki na sk�adk� IUVSTA nie b�d� w od r. 2003 finansowane przez Biuro Wsp��pracy z Zagranic� PAN koniecznym jest dokonanie odpowiedniej korekty w Preliminarzu PTP na 2003 r.,

   • Niepokoi w dalszym ci�gu brak planowania przychod�w maj�cych na celu zebranie niezb�dnych �rodk�w na sfinansowanie w roku 2004 Nagrody Naukowej PTP. Komisja Rewizyjna ju� w r. 2002 zwraca�a uwag� na zagro�enie dla sytuacji finansowej Towarzystwa, jakie niesie za sob� brak aktywno�ci w tej dziedzinie. Kwota 6 000 z�. umieszczona w postaci lokaty terminowej nie wystarczy na sfinansowanie tej nagrody. R�wnie� planowane wp�ywy ze sk�adek cz�onkowskich nie wystarcz� na nagrody i koszty konkursu JG, konkursu na Medal Towarzystwa i wreszcie sk�adki IUVSTA. Komisja Rewizyjna ju� w roku ubieg�ym zwraca�a uwag� na konieczno�� dokonania odpowiedniej analizy wydatk�w w tym obszarze dzia�alno�ci Towarzystwa i podj�cie niezb�dnych krok�w.

   Reasumuj�c Komisja Rewizyjna nie stwierdza b��d�w i uchybie� formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

   • Pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku,
   • Przyj�cie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r (za��cznik nr 1 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2003 z dnia 14.02.2003 r.)
   • Przyj�cie sprawozdania z Realizacji bud�etu PTP za 2002 rok (za��cznik nr 2 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2002 z dnia 14.02.2003 r.)
   • · Przyj�cie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2003 rok (za��cznik nr 1 do Uchwa�y nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.) po uwzgl�dnieniu zg�oszonych uwag.

   Wroc�aw, 10 wrze�nia  2003 r.

   Cz�onkowie Komisji Rewizyjnej Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej

   Micha� Moraw.
   Andrzej Ha�as
   Jerzy Marks

   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XI Walnego Zebrania sprawozdawczego – programowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

   Polanica Zdr�j 12. 09. 2003.

    

   Komisja Wnioskowa w sk�adzie: prof. dr hab.Tomasz Stobiecki, prof. dr hab. Marek Godlewski i dr in�. Ryszard Korbutowicz

   Licznie zebrani uczestnicy Walnego Zebrania po wys�uchaniu sprawozdania Przewodnicz�cego z�o�onego w imieniu Zarz�du PTP i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z�o�onego przez jej przewodnicz�cego prof. Andrzeja Ha�asa zg�osili w dyskusji nast�puj�ce uwagi pod adresem zarz�du:

   1) Wysoko�� sk�adki

   Panowie prof. J. Zdanowski (Politechnika Wroc�awska) i prof. W. Precht (Politechnika Koszali�ska) zaproponowali wzrost sk�adki kwartalnej z 12,00 z� na 15,00 z�. Uwa�aj� oni, �e ten ok. 20% wzrost nie spowoduje istotnego obci��enia ”kieszeni” cz�onka PTP, natomiast poprawi (cho� w niewielkim stopniu – co przyznawali) stan finans�w Towarzystwa. Pan prof. W. Precht zg�osi� wniosek uchwa�y Walnego Zebrania odno�nie zmiany sk�adki. Uchwa�a taka z przyczyn proceduralnych i statutowych musi by� przygotowana wcze�niej przez zarz�d i poddana g�osowaniu na Walnym Zebraniu, co mo�e mie� miejsce na zebraniu w 2004 roku.

   Zdaniem prof. M Szymo�skiego (UJ) i pana dr hab. J.Cioska (Wojskowa Akademia Techniczna) 20% wzrost sk�adki nie przyczyni si� do istotnej poprawy sytuacji finansowej Towarzystwa (spodziewany zysk z tytu�u wzrostu ska�dki daje si� oszacowa� na ok.1000,00z� rocznie) ich zdaniem potrzebne s� bardzo intensywne starania zarz�du, przewodnicz�cych: konkursu im. J.Groszkowskiego, kapitu�y nagrody naukowej i medalu, o sponsor�w. Pan prof. Szymo�ski uwa�a, �e utrzymanie nagr�d Towarzystwa powinno by� ambitnym i wa�nym celem dla PTP.

   2) Nagroda naukowa

   Prof. M.Godlewski (IF PAN) zaproponowa� aby zrezygnowa� z nagradzania pieni��nego laureta nagrody naukowej (wysoko�� 4 �rednie krajowe) obci��aj�cego finansowo PTP na wyr��nienie w formie referatu plenarnego na kongresie PTP. Prof. Szymo�ski zdecydowanie sprzeciwi� si� tego rodzaju deprecjonowaniu ustanowionej nagrody. Widzi on – poprzez aktywniejsze starania i zaanga�owanie zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y – mo�liwo�ci w zdobywaniu funduszy na nagrod� od sponsor�w z przemys�u pr��niowego i firm handlujacych urz�dzeniami i cz��ciami pr��niowymi..

   3) Konkurs na najlepsz� prac� dyplomow� i doktorsk� im. J.Groszkowskiego

   W tej sprawie g�os zabrali prof. Zdanowski i prof. T.Stobiecki (AGH). Prof. Zdanowski b�d�c d�ugoletnim cz�onkiem jury stwierdzi�, �e nagradzanie powinno by� wywa�one z zastosowaniem ostrych kryteri�w i dopasowane do zdolno�ci finansowej PTP. W sprawie odmowy wsp��finansowania nagrody przez SEP wypowiedzia� si� T.Stobiecki, kt�ry przypomnia�, �e wypowiedzenie zobowi�zania wp��finansowania przez SEP mo�e mie� tylko miejsce, po przed�o�eniu uchwa�y Walnego Zebrania cz�onk�w SEP wypowiadaj�cej wsp��finasowanie razem z PTP nagrody w konkursie im. J. Groszkowskiego.

   4) Wsp��praca z firmami reprezentuj�cymi technologie i urz�dzenia pr��niowe

   W dyskusji na temat wsp��pracy Towarzystwa z firmami zabra� g�os pan dr J.Budzioch reprezentuj�cy firm� PRE-VAC, zaproponowa� on scedowanie szkole�, jakie s� zamawiane w firmie PRE-VAC, z zakresu technik pro�niowych na PTP. Ponadto ze wzgl�du na bardzo specjalistyczny charakter dzia�alno�ci firmy PRE-VAC (realizacja zam�wie� w zakresie UHV i spektroskopii powierzchni) zg�osi� wniosek uwzgl�dniania referat�w przedstawicieli firm w programach cz��ci naukowej konferencji organizowanych przez PTP. Pan Kajoch SOFTRADE poszed� dalej uwa�aj�c, �e powinni by� zapraszani przez organizator�w konferencji przedstawiciele firm do wyg�aszania referat�w.

   Tomasz Stobiecki
   Marek Godlewski
   Ryszard Korbutowicz

   Uchwa�a Nr 1

   z dnia 12 wrze�nia 2003

   w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2002 r.

   Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

   §1

   Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2002r. do 12.09.2003r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2002 r. stanowi�ce za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y

   §2

   Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2002 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 23638,32 z� (dwadzie�cia trzy tysi�ce sze��set trzydzie�ci osiem z�otych 32gr) a po stronie wydatk�w kwot� 24796,49 z� (dwadzie�cia cztery tysi�ce siedemset dziewi��dziesi�t sze�� z�otych 49gr)

   Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

   Uchwa�a Nr 2

   z dnia 12 wrze�nia 2003

   w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2003 r.

    

   Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

   §1

   Plan dzia�alno�ci na 2003 r przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

   §2

   Bud�et PTP na 2003 r. stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

   Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

    

   Uchwa�a Nr 3

   z dnia 12 wrze�nia 2003

   w sprawie utworzenia Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii

    

   §1

   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa na podstawie § 41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podejmuje decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii.

   §2

   Zakres dzia�ania sekcji zawarty jest we wniosku Zarz�du PTP, stanowi�cego integraln� ca�o�� z t� uchwa��

   Uchwa�a obowi�zuje od 12 wrze�nia 2003 roku.

   Sekretarz Walnego Zebrania                       Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

    

    International Workshop on Surface Physics:
   2003: Metals on Surfaces
   (IWSP-2003)

    

   13-15 September 2003
   Polanica Zdr�j, Poland

   organized by the
   Institute of Experimental Physics
   University of Wroc�aw

        
        

   Programme and photos


   Saturday, September 13, 2003

   14:00-14:10 Opening of IWSP-2003: Metals on Surfaces : (A. Ciszewski)

   Session I, Chair: Harald Ibach

   14:10-14:55 Ugo Valbusa (Genova, Italy): Self organized growth of magnetic nanostructures

   14:55-15:40 Harald Brune (Lausanne, Switzerland): Giant magnetic anisotropies of low coordinated adatoms

   15:40-16:00 Marek Przybylski (Halle, Germany): Structure and magnetism of Ni/Fe and Co/Fe bilayers epitaxially grown on GaAs(001)

   Session II, Chair: Tien T. Tsong

   16:30-17:15 Marek Szymo�ski (Cracow, Poland): Chemical sensitivity in scanning probe imaging of nanostructured surfaces

   17:15-18:00 Rossitza Pentcheva (Munich, Germany): Surface phase diagrams and surface growth kinetics from first principles: beyond the (T = 0 K, p = 0 Pa) limit

   18:00-18:20 Wacek �wi�ch (Urbana, Illinois, USA): Kinetic growth and epitaxy of Ag nanowires on Si(100)

   Sunday, September 14, 2003

   Session III, Chair: Harald Brune

   9:00-9:45 Peter Varga (Vienna, Austria): STM study on the local atomic surface structure of ultrathin Fe films and the INVAR alloy

   9:45-10:30 Herbert Pfnür (Hannover, Germany): Long range coupling of adsorbates and its modifications on anisotropic metal surfaces

   Session IV, Chair: Bengt I. Lundqvist

   11:00-11:45 Talat S. Rahman (Manhattan, Kansas, USA): Site selectivity in chemisorption on metal surfaces: on poisons and promoters

   12:05-12:25 ?eljko Šljivan?anin (Lausanne, Switzerland): Nitrogen adsorption and dissociation on a supported iron nanocluster

   12:25-12:45 Antoni Bukaluk (Bydgoszcz, Poland): Analysis of In and Ag submonolayer formation on the W(110) surface

   Session V, Chair: Mieczys�aw Ja�ochowski

   14:30-15:15 Ronan McGrath (Liverpool, UK): Quasicrystal surfaces: structure and use as templates for low-dimensional aperiodic systems

   15:15-16:00 Hiroshi Tochihara (Fukuoka, Japan): Ordered surface ternary alloys formed on Cu(001)

   16:00-16:20 Karel Mašek (Prague, Czech Republic): RHEED study of Pd/Al supported bimetallic nano-clusters

   Session VI, Chair: Klaus Wandelt

   16:50-17:35 Tien T. Tsong (Taipei, Taiwan, ROC): Electron and atom dynamics on W and Pb covered Si surfaces

   17:35-17:55 Jolanta M. Rogowska (Wroc�aw, Poland): Fractal–to-compact transition in step decorations simulated on a bcc(110) surface

   17:55-18:15 Gra�yna Antczak (Urbana, Illinois, USA): W Atom Diffusion on W(110)

   20:00-22:00 Poster session

   Monday, September 15, 2003

   Session VII, Chair: Ugo Valbusa

   9:00-9:45 Klaus Wandelt (Bonn, Germany): Metal surface physics in liquids

   9:45-10:30 Harald Ibach (Jülich, Germany): The potential dependence of defect formation energies on surfaces in contact with an electrolyte


   Session VIII, Chair: Peter Varga


   11:00-11:45 Bengt I. Lundqvist (Göteborg, Sweden): Epitaxial growth on metals and 1DEG on ionic crystal

   11:45-12:05 Paola Luches (Modena, Italy): The interface between Fe and oxide surfaces
   12:05-12:25 Yuri Zhukovskii (Riga, Latvia) Comparative analysis of copper and silver adhesion on the MgO substrate
   12:25-12:45 E. Sondergard (Aubervilliers, France): Strain induced phase transitions in ultra thin titanium films on Al2O3(0001)

   Session IX, Chair: Herbert Pfnür

   14:30-15:15 Vladimír Matolín (Prague, Czech Republic): Reactivity of bimetallic surfaces: d- and s,p- metal interaction

   15:15-16:00 Mieczys�aw Ja�ochowski (Lublin, Poland): Tunnelling-bias dependent apparent step height oscillations in quantized ultrathin Pb films


   16:00-16:20 Gerhard Fahsold (Heidelberg, Germany): How do adsorbates contribute to thin-film dynamic conductivity?

   Session X, 
   Chair: Adam Kiejna

   16:50-17:10 Giuliana Materzanini (Milan, Italy): Understanding water adsorption at metal surfaces: a First Principles study of the p(sqrt 3 x sqrt 3)R30° H2O bilayer on Ru(0001)

   17:10-17:30 Czes�aw Oleksy (Wroc�aw, Poland): SOS model of overlayer-induced faceting

   17:30-18:30 Theodore E. Madey (Piscataway, USA): Nanometer scale surface modification: Metal-induced faceting, and metal nucleation on nanotextured surfaces;
   Closing remarks (T.E. Madey)

     OG�OSZENIE  WYNIK�W  KONKURSU 

   O  NAGROD?

   im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

   na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

   wykonane w roku 2002

    

   Komisja Konkursowa  w sk�adzie:

   doc. dr Jerzy Marks

   Przemys�owy Instytut Elektroniki,
   prof. dr hab. Leszek Michalak

   Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Sk�odowskiej,
   prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

   Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
   dr in�. Piotr Szwemin

   Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
   prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

   Wydzia� Techniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awskia

    

   informuje, �e

   w kategorii rozpraw doktorskich:

    

   dr Bartosz Such otrzyma�

   Nagrod�

   za rozpraw� p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryszta��w jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielo�skiego.
   Promotor prof. dr hab. Marek Szymo�ski.

   dr Grzegorz Kasperski otrzyma�

   Wyr��nienie

   za rozpraw� p.t.  Wyznaczanie ca�kowitych przekroj�w czynnych na rozpraszanie elektron�w na wybranych drobinach wieloatomowych ” wykonan� w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Politechniki Gda�skiej.
   Promotor prof. dr hab. Czes�aw Szmytkowski.

    

   W kategorii prac magisterskich

   mgr Piotr Mackiewicz otrzyma� Wyr��nienie

   za prac� dyplomow� pt.: ” Datowanie meteoryt�w metod� potasowo-argonow� ,
   wykonan� w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanis�awa Ha�asa.

   Uroczyste wr�czenie dyplom�w odby�o si� w dniu 12 wrze�nia 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w Polanicy.

    Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

    

   dr in�. Piotr Szwemin

   POLSKIE TOWARZYSTWO PR�?NIOWE   I

   STOWARZYSZENIE ELEKTRYK�W POLSKICH

   R E G U L A M I N

   NAGRODY

    IM.  JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

     ZA NAJLEPSZ� PRAC? DYPLOMOW�/DOKTORSK� Z DZIEDZINY PR�?NI

   § 1   Inicjatorzy Konkursu

   Konkurs o Nagrod� im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany zosta� przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe – zwane dalej Towarzystwem oraz Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem.

   § 2   Kategorie Konkursu

   Konkurs prowadzony jest odr�bnie w dwu kategoriach:

   1.    rozpraw doktorskich,

   2.    prac dyplomowych magisterskich, zwanych dalej pracami.

   § 3   Cel Konkursu

   Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:

   1.   Upami�tnienie zas�ug profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego uczonego, tw�rcy polskiej szko�y techniki pr��ni, honorowego cz�onka Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich i Polskiego Komitetu Techniki Pr��ni i Technologii Elektropr��niowych – patrona Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

   2.   Zachowanie w pami�ci osoby Profesora – jako krzewiciela idei g�oszenia prawdy i  rzetelno�ci w pracy zawodowej.

   3.   Promowanie autor�w najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny techniki pr��ni i technologii pr��niowych.

   4.   Zainteresowanie dyplomant�w i doktorant�w tematyk� techniki pr��ni i technologii pr��niowych, kt�re maj� istotne znaczenie dla wszelkich dziedzin nowoczesnej nauki i techniki.

   § 4   Zakres konkursu:

   1.    W konkursie mog� bra� udzia� prace magisterskie i doktorskie, ocenione w jednostce macierzystej jako dobre i bardzo dobre, obronione w roku na kt�ry og�oszony zosta� konkurs.

   2.    Do konkursu kwalifikowane s� prace z obszar�w naukowych statutowej dzia�alno�ci Towarzystwa (okre�lonych w zatwierdzonych regulaminach jego Sekcji).

   § 5   Nagrody

   1.   Ustala si� nagrody niezale�ne w obu kategoriach:

   dyplom i nagroda pieni��na w przybli�eniu r�wna podw�jnej �redniej miesi�cznej p�acy w sferze bud�etowej z IV kwarta�u roku poprzedzaj�cego og�oszenie konkursu, ponadto nagrodzeni otrzymuj� 12-miesi�czn� prenumerat� wybranego czasopisma SEP.

   2.  Nagrody  przyznawane s� ze �rodk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia i finansowane po po�owie sumy kwot nagr�d netto. Towarzystwo op�aca stosowny podatek od kwot nagr�d, Stowarzyszenie pokrywa koszty prenumeraty.

   3.   Nagrody przyznawane s� w wyniku konkursu og�aszanego corocznie.

   4.   Wr�czenie nagrody odbywa si� w rocznic� urodzin profesora Janusza Groszkowskiego w dniu 21 marca. Miejscem wr�czenia nagrody jest gabinet w kt�rym pracowa� Profesor, obecnie sala seminaryjna Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach w kt�rych odbywa si� Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego nagrody wr�czane s� na Sesji Plenarnej Kongresu.

   5.   Na uroczysto�� wr�czania nagr�d zapraszani s�: promotor pracy, dziekan w�a�ciwego Wydzia�u oraz prezes w�a�ciwego Oddzia�u SEP. Nagrody wr�cza przewodnicz�cy Komisji Konkursowej lub upowa�niona przez niego osoba.

   § 6  Uczestnictwo w konkursie

   1.   Prac� do konkursu, zale�nie od kategorii Nagrody mo�e zg�osi� absolwent wy�szej uczelni lub doktor po promocji, opiekun (promotor) pracy lub jednostka organizacyjna (jednostka przyznaj�ca tytu� magistra lub stopie� doktora).

   2.   Do konkursu mo�na zg�osi� prac� obronion� w okresie na kt�ry zosta� og�oszony Konkurs. Przy zg�aszaniu udzia�u w konkursie nale�y przedstawi�:

                   – prac� dyplomow�/doktorsk�,

   – oryginalne opinie promotora i recenzenta o pracy,

   – za�wiadczenie o nadaniu dyplomu magistra lub stopnia doktora (w przypadku zg�aszania pracy przez bezpo�rednio zainteresowanego)

   – ankiet� wype�nion� przez dyplomanta / doktoranta  ( za�. nr 1 ).

   – streszczenie pracy (3-5 stron standardowego maszynopisu) ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni�� autora. Streszczenia nagrodzonych prac, przy za�o�eniu spe�nienia wymaga� wydawnictwa, b�d� publikowane w „Elektronice”.

   § 7  Komisja Konkursowa

   1.  Organizatorem kolejnej edycji Konkursu, z upowa�nienia Polskiego Towarzystwa Pr��niowego i Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich jest Komisja Konkursowa.

   2.  Komisja Konkursowa powo�ywana jest przez Zarz�d Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Elektryk�w Polskich. W szczeg�lno�ci w sk�ad komisji wchodzi Sekretarz Naukowy Towarzystwa  przedstawiciel Zarz�du G��wnego SEP oraz przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP.

   3.   Komisja wy�ania spo�r�d siebie przewodnicz�cego.

   4.   Kadencja Komisji trwa trzy lata od momentu jej powo�ania.

   5.   Komisja na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ustala regulamin swej pracy.

   6.  Komisja ma prawo nie przyzna� nagr�d, zmniejszy� liczb� nagr�d lub przyzna� dwie nagrody w jednej kategorii w przypadku nie przyznania nagrody w drugiej kategorii. Komisja r�wnie� mo�e przyzna� wyr��nienia dyplomem.

   § 8  Tryb prowadzenia konkursu

   1.  Konkurs og�aszany jest nie p��niej ni� w maju ka�dego roku i podany do wiadomo�ci stosownym organom odpowiednich szk�� wy�szych i Instytut�w oraz zarz�dom okr�gowym SEP. List� adresat�w ustala Komisja Konkursowa.

   2.  Og�oszenia konkursu dokonuje, z upowa�nienia Komisji Konkursowej, przewodnicz�cy, podaj�c miejsce sk�adania zg�osze� i wysoko�� nagr�d. Wysoko�� nagr�d w danym roku ustala Zarz�d Towarzystwa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem  na  podstawie § 5 pkt. 1.

   3.  Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej przyjmuje zg�oszenia w terminie do 31 grudnia.

   4.  Komisja powo�uje recenzent�w spo�r�d cz�onk�w Towarzystwa i Stowarzyszenia, mo�e te� zwr�ci� si� o opini� do  innych specjalist�w.

   5.  Praca recenzenta ma charakter honorowy.

   6.  Komisja Konkursowa rozpatruje i ocenia zg�oszone prace na podstawie dokument�w wymienionych w § 6 pkt. 2, recenzji oraz oceny w�asnej cz�onk�w Komisji.

   7.  Decyzje Komisji Konkursowej zapadaj� zwyk��  wi�kszo�ci� g�os�w, a podj�te przez ni� decyzje s� ostateczne.

   8.  Wynik Konkursu og�aszany jest najp��niej w dniu 5 marca.

        O wynikach konkursu zawiadamiani s� oddzielnie uczestnicy konkursu, zg�aszaj�cy prac� oraz promotorzy laureat�w.

   9.  Lista zawieraj�ca nazwiska os�b nagrodzonych z nazwiskiem promotora, nazw� wydzia�u i instytutu – jest przesy�ana w formie og�oszenia do jednostek organizacyjnych  zawiadamianych o Konkursie.

   § 9   Przepisy porz�dkowe

   1.  Z posiedze� Komisji Konkursowej sporz�dzony jest protok�� zawieraj�cy co najmniej wykaz zg�oszonych prac i autor�w, kr�tkie uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac oraz wysoko�� przyznanych nagr�d.

   2.  Protok�� Komisji  Konkursowej przekazywany jest do Sekretariatu Towarzystwa, a jego kopia do Sekretariatu Stowarzyszenia, gdzie mog� by�  udost�pniane do wgl�du cz�onkom tych organizacji  i autorom zg�oszonych prac.

   3.  Nagrodzone i wyr��nione w konkursie prace przechowywane  s� w sali seminaryjnej Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, natomiast pozosta�e prace powinny by�  zwr�cone ich autorom ze stosownym pismem.

   ZATWIERDZAMY

      Przewodnicz�cy Polskiego                                                       Prezes Stowarzyszenia

      Towarzystwa Pr��niowego                                                      Elektryk�w Polskich

   prof. dr hab. Marek Szymo�ski                                               mgr in�. Cyprian Brudkowski

   Za��cznik 1.

   ANKIETA

   dotycz�ca pracy dyplomowej zg�oszonej do konkursu o nagrod�

   im.  Janusza Groszkowskiego

   Tytu�, imi� i nazwisko osoby (i ewentualnie nazwa instytucji) zg�aszaj�cej prac�  (mo�e by� podane w oficjalnym li�cie przewodnim)

   1. Dane osobowe autora oraz dane o miejscu wykonania pracy.

               1.1 Imi� i nazwisko

               1.2 Uczelnia

               1.3 Wydzia�

               1.4 Instytut lub Katedra (nazwa, adres, telefon sekretariatu)

               1.5 Adres i telefon domowy autora (do korespondencji w sprawie konkursu).

   2.   Dane o pracy.

               2.1 Kategoria konkursowa zg�aszanej pracy (magisterska/doktorska)

               2.2 Tytu� pracy

               2.4 Promotor pracy  (tytu�, imi� i nazwisko, adres , telefon)

               2.5 Recenzent (tytu�, imi� i nazwisko)

   3. Streszczenie pracy ze szczeg�lnym uwypukleniem oryginalnych osi�gni��. Rozmiar i forma streszczenia powinny odpowiada� warunkom dla komunikat�w z prac w�asnych zg�aszanych do czasopisma Elektronika.

               ………………..                                                                          …………………

                   /data /                                                                     / podpis  zg�aszaj�cego/

   Polskie Towarzystwo Pr��niowe i Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich

   og�asza w 2003 r.

         KONKURS  O  NAGROD?   

   im. Janusza Groszkowskiego

   na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

   Z   DZIEDZINY  PR�?NI

    

   WARUNKI  KONKURSU:

   Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

         Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk�  i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

         Praca musi by� obroniona w roku 2003.

   NAGRODY:

   W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

   oraz roczna prenumerata wybranego czasopisma wydawanego przez SEP.

   INFORMACJE OG�LNE

   Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2003 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej.  Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

               1. Prac� dyplomow�/ rozpraw� doktorsk�,

               2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

               3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

               4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

   Regulamin  Konkursu  i  wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne  u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2004 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

   Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

   dr in�. Piotr Szwemin

   Adres do korespondencji oraz informacje:

   Politechnika  Warszawska,  Instytut  Mikroelektroniki  i  Optoelektroniki;

   ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.      tel. (+22) 625 73 95 ; tel/fax (+22) 628 87 40

   e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Informacje og�lne

   Na prze�omie lat siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych z inicjatywy przedstawicieli trzech o�rodk�w naukowych narodzi�a si� koncepcja cyklicznej, organizowanej rotacyjnie, konferencji naukowej „Technologia Elektronowa”. Konferencja ta mia�a w swoich zamierzeniach stworzy� forum do prezentacji i wymiany polskich osi�gni�� naukowych pokrywaj�cych zakres szeroko rozumianej technologii elektronowej.

   Dotychczas odby�o si� siedem takich konferencji. Ich organizatorami w kolejno�ci chronologicznej by�y:

   • 1.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’80,
   • 2.          Instytut Technologii Elektronowej (aktualnie Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki) Politechniki Warszawskiej – ELTE’84,
   • 3.          Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ELTE’87,
   • 4.          Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej – ELTE’90,
   • 5.          Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’94,
   • 6.          Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo- Hutniczej – ELTE’97,
   • 7.          Instytut Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej (dawne ITE PWr) – ELTE’2000.

   Kolejna, �sma ju�, edycja Konferencji organizowana jest przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej przy wsp��pracy Wydzia�u Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej oraz Katedry Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej.

   Obrady konferencji przebiega� b�d� w ramach sesji plenarnej i 6 r�wnoleg�ych sesji sekcyjnych.
   Komunikaty z prac w�asnych prezentowane b�d� w formie plakat�w.

   Podstawowym j�zykiem obrad jest j�zyk polski, a w szczeg�lnych przypadkach angielski.

   W czasie trwania konferencji przewidywana jest wystawa sprz�tu pomiarowego i technologicznego. Do udzia�u zapraszamy firmy krajowe i zagraniczne.

   Materia�y konferencyjne – rozszerzone do 2 stron streszczenia – wydane b�d� w j�zyku angielskim. Materia�y pokonferencyjne obejmuj�ce zbi�r referat�w zam�wionych i komunikat�w (w j�zyku polskim lub angielskim) b�d� kwalifikowane przez Komitet Naukowy i wydane w postaci elektronicznej (CD) – otrzymaj� je wszyscy uczestnicy ELTE’2004. Materia�y w postaci druku zwartego mo�na b�dzie otrzyma� za dodatkow� op�at�.

   Sekcje tematyczne

   Obrady Konferencji ELTE 2004 odbywa� si� b�d� w ramach sze�ciu sekcji tematycznych:

   •    I.            MATERIA�Y ELEKTRONICZNE (ME) technologia wytwarzania materia��w i warstw oraz ich charakteryzacja; fizyczne i chemiczne podstawy technologii; in�ynieria warstw i materia��w elektronicznych.
   •  II.            MIKRO- i NANOELEKTRONIKA (MN) uk�ady scalone – technologia i projektowanie; modelowanie i diagnostyka struktur p��przewodnikowych;  podstawy fizyczne i przyrz�dy nanoelektroniki; wybrane uk�ady hybrydowe; koncepcje nowych przyrz�d�w i uk�ad�w; przyrz�dy du�ej mocy i wielkiej cz�stotliwo�ci; przyrz�dy i uk�ady ma�ej mocy i niskonapi�ciowe.
   • III.            FOTONIKA (FO) charakteryzacja i modelowanie materia��w czynnych i biernych; kryszta�y fotonowe; lasery i modulatory; optoelektronika �wiat�owodowa i zintegrowana; przetworniki fotoelektryczne i cyfrowe przetwarzanie obrazu.
   • IV.            TECHNIKA PR�?NI I TECHNOLOGIE PR�?NIOWE (TP) wytwarzanie i pomiary pr��ni; aparatura pr��niowa; wykorzystanie wi�zek elektronowych, jonowych i molekularnych w badaniach i procesach technologicznych; technologie plazmowe; zastosowania techniki pr��niowej.
   •  V.            MIKROSYSTEMY (MS) czujniki wielko�ci fizycznych, czujniki chemiczne, bioczujniki; modelowanie, projektowanie i technologie wytwarzania mikrosystem�w; metody przetwarzania sygna��w w mikrosystemach.
   • VI.            MAGNETOELEKTRONIKA (MG) niskowymiarowe magnetyki, cienkowarstwowe struktury magnetyczne i mieszane, spintronika i jej podstawy fizyczne, magnetyczne struktury granularne.

   Terminy

   Termin nadsy�ania streszcze� 05.01.2004
   Wys�anie informacji o akceptacji 02.02.2004
   Termin wnoszenia op�aty konferencyjnej 28.02.2004
   Komunikat nr 3 15.03.2004
   Sk�adanie pe�nych materia��w do recenzji i publikacji 19.04.2004

   Program

   Komitet Naukowy zaprosi� wybitnych specjalist�w do przygotowania referat�w przegl�dowych, kt�rych spis, z podzia�em na poszczeg�lne sekcje, znajduje si� poni�ej.

   Referaty plenarne

   J�zef Barna� Fizyczne podstawy spintroniki i jej perspektywy
   Zbigniew Brz�zka Mikroreaktory chemiczne – fabryka kom�rkowa
   Maciej Bugajski Nanotechnologie
   Andrzej Jakubowski O telekomunikacyjnych po�ytkach z elektroniki p�yn�cych
   Bogdan Kosmowski Materia�y ciek�okrystaliczne w przetwarzaniu informacji
   Wojciech Ma�y Co dalej z prawem Moor’a – ograniczenia i bariery
   Bohdan Mroziewicz Rewolucja w technologii LED – czy prawa Craford’a i Haitz’a nadal obowi�zuj� ?
   Tomasz Skotnicki Krzemowe przyrz�dy CMOS w nanoelektronice – wczorajsze dokonanie czy wyzwanie jutra
   Andrzej Str�jw�s Co dalej z prawem Moor’a – mo�liwo�ci przemys�u mikroelektronicznego
   Marek T�acza�a Zwi�zki AIIIN-AIIIBV-N w opto- i mikroelektronice

   Sekcja Materia��w Elektronicznych (ME)

   Sekcja Mikro- I Nanoelektroniki (MN

   Romuald B. Beck,
   Piotr Grabiec,
   R. Paszkiewicz
   Krzem i jego zwi�zki – zastosowania nieklasyczne
   Maria D�browska-Szata Badanie struktury elektronowej hete-rostruktur AIIIBV metod� spektro-skopii g��bokich poziom�w (DLTS)
   Marek Godlewski Zagadki GaN-u, czyli gdzie nauka mo�e by� u�yteczna
   Ryszard Kisiel,
   Jan Felba
   Ekologiczna elektronika – uwarunkowania materia�owe i technologiczne
   Jerzy Pielaszek Badania strukturalne w nanokryszta�ach
   Pawe� Szczepa�ski,
   Dorota Pawlak
   Kryszta�y fotoniczne – od teorii do praktyki
   W�odzimierz Strupi�ski,
   Marek Weso�owski,
   Agata Jasik,
   Rafa� Jakie�a,
   Dariusz Lenkiewicz,
   Ewa Dumiszewska
   Epitaksja MOCVD – wyzwanie czy konieczno�� dla wsp��czesnej elektroniki
   Jan Szmidt,
   Tadeusz Pisarkiewicz,
   Marek T�acza�a
   Materia�y i technologie niekrzemowe

   )

   Krzysztof Iniewski Rozw�j uk�ad�w scalonych dla sieci transmisji danych
   Wies�aw Ku�micz Mikroelektronika we wszczepialnych urz�dzeniach medycznych
   Jerzy Langer Przyrz�dy elektroniki molekularnej
   Tadeusz �uba i inni Rekonfigurowalne systemy scalone (System On Chip)
   Lidia �ukasiak i inni Bardzo szybka mikroelektronika krzemowa (SOI, SiGe, napr��ony Si)
   Bogdan Majkusiak Przyrz�dy elektroniki jednego elektronu
   Andrzej Napieralski Przyrz�dy elektroniki wysokotemperaturowej

   Sekcja Fotoniki (FO)

   Andrzej Mal�g Zastosowanie napr��e� w konstrukcji diod laserowych
   Micha� Malinowski Aktywne optycznie mikrostruktury dielektryczne
   Jan Muszalski Mikrown�ki i mikrolasery p��przewodnikowe
   W�odzimierz Nakwaski Specyfika modelowania azotkowych laser�w z��czowych
   Sergiusz Patela Nieliniowe efekty w p��przewodnikach i ich aplikacja w modulatorach sygna��w optycznych
   Sylwester Porowski Niebieskie lasery p��przewodnikowe
   Antoni Rogalski Niech�odzone fotonowe detektory podczerwieni
   Tomasz Woli�ski Aktualne trendy w rozwoju czujnik�w �wiat�owodowych

   Sekcja Techniki Pr��ni I Technologii Pr��niowych (TP)

   Edward Leja Problemy konstrukcyjne i technolo-giczne urz�dze� pr��niowych do nanoszenia struktur warstwowych na du�e powierzchnie w systemie in-line
   Micha� Moraw Zjawiska sorpcji w technice wysokiej pr��ni
   Witold Posadowski Nowoczesne techniki rozpylania magnetronowego
   Janusz Soba�ski,
   El�bieta Czerwosz
   Emitery polowe (w��kna w�glowe, nanorurki)

   Sekcja Mikrosystem�w (MS)

   Micha� Chudy Polimerowe i krzemowe modu�y system�w Lab?on-Chip
   Jan Dziuban MEMSy dla chemii ? technologia, w�a�ciwo�ci, przyk�ady zastosowania (osi�gni�cia PBZ „Mikrosystemy”)
   Teodor Gotszalk,
   Jacek Radojewski
   Mikroskopia bliskich p�l elektrycznych i optycznych
   Piotr Grabiec Upowszechnienie zastosowa� mikrosystem�w MEMS/MOEMS i nanotechnologii w przemy�le
   Ryszard Jachowicz Mini i mikrosystemy w mikro- i w nanotechnologii
   Tadeusz Pisarkiewicz Cienkowarstwowe sensory gaz�w na membranie krzemowej
   Iwaj�o Range�ow AFM- Scanning Probe Lithography

   Sekcja Magnetoelektroniki (MG)

   Henryk Lachowicz Gigantyczna magnetoimpedancja – zjawisko i jego praktyczne wykorzystanie
   Tadeusz Luci�ski Sprz��enie wymienne i magnetoop�r w wielokrotnych warstwach Fe1-x/Six
   Feliks Stobiecki i inni Zastosowanie nowych materia��w magnetycznych w strukturach war-stwowych wykazuj�cych efekt GMR
   Tomasz Stobiecki i inni Magnetorezystancyjne z��cza tunelowe
   S�awomir Tuma�ski Wykorzystanie zjawiska magneto-rezystancyjnego w miernictwie

   Konkurs

   Organizatorzy og�aszaj� konkurs na najlepszy komunikat przedstawiony przez studenta, doktoranta lub m�odego pracownika (do 35 lat) – autora lub pierwszego wsp��autora pracy. Oceny prac zg�oszonych do Konkursu dokona Komitet Naukowy Konferencji.

   ZASADY KONKURSU NA NAJLEPSZY KOMUNIKAT PRZEDSTAWIONY PRZEZ M�ODEGO PRACOWNIKA NAUKOWEGO LUB STUDENTA

     • 1.          Celem konkursu jest wy�onienie i promocja autor�w najlepszych komunikat�w i prezentowanych przez nich osi�gni�� oraz zach�canie m�odych pracownik�w naukowych i student�w do prezentacji swych osi�gni�� naukowych.
     • 2.          Przewidywane s� nagrody oraz wyr��nienia dyplomem. Nagrody wr�czone zostan� Laureatom konkursu na ko�cowej sesji plenarnej konferencji.
     • 3.          W konkursie bior� udzia� wszystkie zg�oszone do prezentacji komunikaty naukowe, kt�rych g��wnymi lub prezentuj�cymi je autorami s� m�odzi pracownicy naukowi (przed uzyskaniem stopnia doktora) lub studenci.
     • 4.          Komisj� konkursow� stanowi Komitet Naukowy Konferencji, kt�ry mo�e powo�a� do oceny prac specjalne komisje jako cia�a oceniaj�ce i/lub opiniuj�ce.
     • 5.          Komisja dokonuj�c oceny prac kieruje si� ich poziomem merytorycznym, a w szczeg�lno�ci oryginalno�ci� i nowo�ci� prezentowanych w niej rezultat�w. Komisja bierze tak�e pod uwag�: jako��, zwi�z�o�� i precyzj� wyra�ania my�li autor�w oraz form� i spos�b prezentacji.
     • 6.          Komitet Organizacyjny przed rozpocz�ciem Konferencji okre�li komunikaty, kt�rych autorzy spe�niaj� wymogi wymienione w punkcie 3, i kt�re w zwi�zku z tym b�d� uczestniczy�y w konkursie.

   Komitet Naukowy

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   Prof. Witold ROSI�SKI Honorowy Przewodnicz�cy
        
   Prof. Wies�aw WOLI�SKI
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
   Przewodnicz�cy
   Prof. Andrzej HA�AS
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
   Wiceprzewodnicz�cy
   Prof. Stanis�aw NOWAK
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
   Wiceprzewodnicz�cy
   Prof. Andrzej PFITZNER
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
   Wiceprzewodnicz�cy
   Prof. Antoni CISZEWSKI
   Instytut Fizyki Do�wiadczalnej
   Uniwesytet Wroc�awski
      
   Prof. Bogdan GALWAS
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Ryszard JACHOWICZ
   Instytut System�w Elektronicznych
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Bogdan KOSMOWSKI
   Katedra Optoelektroniki
   Politechnika Gda�ska
      
   Prof. Henryk LACHOWICZ
   Instytut Fizyki
   Polskiej Akademii Nauk
      
   Prof. Wojciech MA�Y
   Carnegie Mellon
   ECE Department, Pittsburgh, USA
      
   Prof. Leszek MICHALAK
   Instytut Fizyki
   Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
      
   Prof. Jan MISIEWICZ
   Instytut Fizyki
   Politechnika Wroc�awska
      
   Prof. Andrzej NAPIERALSKI
   Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
   Politechnika ��dzka
      
   Prof. Jan RAYSS
   Pracownia Technologii �wiat�owod�w
   Uniwersytet Marii Curie Sk�odowskiej
      
   Prof. Jerzy RU?Y��O
   Department of Electrical Engineering
   Penn State University, USA
      
   Prof. Marek SZYMO�SKI
   Instytut Fizyki
   Uniwersytet Jagiello�ski
      
   Prof. W�adys�aw W�OSI�SKI
   Centrum Transferu Technologii
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Jerzy WO�NICKI
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      
        
   Sekcja Fotoniki    
   Prof. Bohdan MROZIEWICZ
   Instytut Technologii Elektronowej
   Warszawa
   Przewodnicz�cy Sekcji
   Prof. Maciej BUGAJSKI
   Instytut Technologii Elektronowej
   Warszawa
      
   Prof. Zdzis�aw JANKIEWICZ
   Instytut Optoelektroniki
   Wojskowa Akademia Techniczna
      
   Dr Zygmunt �UCZY�SKI
   Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
   Warszawa
      
   Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
      
   Prof. Micha� MALINOWSKI
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Wies�aw STR?K
   Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
   PAN
   Wroc�aw
      
   Prof. Marek T�ACZA�A
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
      
   Prof. Wies�aw WOLI�SKI
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      
        
   Sekcja Magnetoelektroniki    
   Prof. Lidia MAKSYMOWICZ
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
   Przewodnicz�ca Sekcji
   Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
      
   Prof. Tomasz STOBIECKI
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
      
   Prof. S�awomir TUMA�SKI
   Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego
   Politechnika Warszawska
      
        
   Sekcja Materia��w Elektronicznych    
   Prof. Jan SZMIDT
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
   Przewodnicz�cy Sekcji
   Prof. Andrzej JELE�SKI
   Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
   Warszawa
      
   Dr Zygmunt �UCZY�SKI
   Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
   Warszawa
      
   Prof. Andrzej MULAK
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
      
   Prof. Maciej OSZWA�DOWSKI
   Wydzia� Fizyki Technicznej
   Politechnika Pozna�ska
      
   Prof. Witold ROSI�SKI    
        
   Sekcja Mikroelektroniki i Nanoelektroniki    
   Prof. Andrzej JAKUBOWSKI
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
   Przewodnicz�cy Sekcji
   Prof. Andrzej JELE�SKI
   Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych
   Warszawa
      
   Prof. Andrzej KOBUS
   Instytut Technologii Elektronowej
   Warszawa
      
   Prof. Wies�aw KU�MICZ
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Wies�aw STR?K
   Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
   PAN
   Wroc�aw
      
   Prof. Andrzej STR�JW�S
   Carnegie Mellon
   ECE Department, Pittsburgh, USA
      
   Prof. Marek T�ACZA�A
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
      
        
   Sekcja Mikrosystem�w    
   Prof. Benedykt LICZNERSKI
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
   Przewodnicz�cy Sekcji
   Prof. Zbigniew BRZ�ZKA
   Wydzia� Chemiczny
   Politechnika Warszawska
      
   Prof. Tadeusz PISARKIEWICZ
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
      
   Prof. Wies�aw STR?K
   Instytut Niskich Temperatur i Bada� Strukturalnych
   PAN
   Wroc�aw
      
        
   Sekcja Techniki Pr��ni i Technologii Pr��niowych    
   Prof. Jerzy ZDANOWSKI
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
   Przewodnicz�cy Sekcji
   Prof. Andrzej HA�AS
   Wydzia� Mikrosystem�w i Fotoniki
   Politechnika Wroc�awska
      
   Prof. Stanis�aw HA�AS
   Instytut Fizyki
   Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej
      
   Prof. Edward LEJA
   Katedra Elektroniki
   Akademia G�rniczo-Hutnicza
      
   Doc. Jerzy MARKS
   Przemys�owy Instytut Elektroniki
   Warszawa
      
   Dr Piotr SZWEMIN
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   Politechnika Warszawska
      

   Adres, telefon, faks, e-mail:

   http://elte.imio.pw.edu.pl

   dr Piotr Szwemin
   Komitet Organizacyjny ELTE 2004
   Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
   ul. Koszykowa 75
   00-662 WARSZAWA

   tel. (+22) 625 7395
   fax. (+22) 628 8740
   e-mail: 
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  17. BIULETYN PTP nr 15 (1/2004)

   Protokół z
   XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
   zebrania sprawozdawczo – wyborczego,
   które odbyło się w Starych Jabłonkach w dn. 20.04.2004

   Miejsce zebrania: Stare Jab�onki k/Ostr�dy, hotel Anders

   Termin I godz. 14 00 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

   Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 93 os�b – obecnych 29 cz�onk�w

   Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 6 cz�onk�w

   Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

   Zgodnie z �20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 14 15 przy obecnych 29 cz�onkach zwyczajnych i 6 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

   Przebieg zebrania

   ad.1. Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski witaj�c zebranych i og�osi� przerw� w obradach do godz. 20 00 . Po wznowieniu obrad prof. Ciszewski zaproponowa� wybranie Przewodnicz�cego i Sekretarza Zebrania.

   ad. 2. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o:

   na przewodnicz�cego Walnego Zebrania prof. J. Zdanowskiego

   na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewsk�

   ad. 3. Przewodnicz�cy zebrania podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

   ad. 4. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Skrutacyj-n� w sk�adzie:

   1. dr P. Konarski

   2. dr. W. Oleszkiewicz

   3. dr hab. E. Czerwosz

   Komisja wybra�a na przewodnicz�cego dr W. Oleszkiewicza i stwierdzi�a liczb� cz�onk�w PTP bior�cych udzia� w Walnym Zebraniu – Protok�� Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

   ad. 5. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

   1. doc. Cz. Kiliszek

   2. dr R. Mania

   3. dr L. Markowski.

   ad. 6. Sprawozdanie merytoryczne z dzia�alno�ci Zarz�du i Sekcji PTP w okresie kadencji (2001-2004) przedstawi� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski natomiast cz��� finansow� sprawozdania przedstawi� skarbnik PTP dr S. W�jcicki. (Tre�� ich uj�ta jest w za��cznikach 1, 2, 3 do Uchwa�y nr 1).

   ad. 7. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej PTP przedstawi� przewodnicz�cy tej Komisji prof. A. Ha�as. Tre�� sprawozdania stanowi Za��cznik 4 do niniejszego Protoko�u. Na zako�czenie sprawozdania prof. A. Ha�as w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi� wnioski o przyj�cie sprawozda� i udzielenie absolutorium ust�puj�cemu zarz�dowi PTP.

   ad. 8. Dyskusj� otworzy� dr Szwemin przedstawiaj�c pokr�tce histori� kontakt�w z SEP zwi�zanych z poprzedni� edycj� konkursu im. J. Groszkowskiego. Prof. Ha�as uzna� wyja�nienie za wystarczaj�ce. Prof. Ciszewski zgodzi� si� z uwagami Komisji Rewizyjnej. Dr W�jcicki podkre�li� fakt wzrostu liczby cz�onk�w PTP. Doc. Leja zwr�ci� uwag� na s�abe kontakty nauki z przemys�em.

   ad. 9. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania prof. J. Zdanowski zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda� oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

   Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednomy�lnie Uchwa�� nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r. (Za��cznik 5)

   Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 2 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium (Za��cznik 6).

   Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej (Za��cznik 7).

   ad.10. Po udzieleniu absolutorium Zarz�dowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. A. Ciszewski przekaza� dotychczasowemu Przewodnicz�cemu-Elektowi prof. M. Szymo�skiemu obowi�zki Przewodnicz�cego PTP.

   ad. 11. Przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski przedstawi� plan dzia�ania PTP na now� kadencj� (Za��cznik 8), a dr W�jcicki przedstawi� preliminarz bud�etu PTP na rok 2004 ( Za��cznik 9)

   ad.12. Zebrani nie zg�aszali zastrze�e� wobec przedstawionego planu dzia�ania i bud�etu PTP. W tej sytuacji przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 4 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r. (Za��cznik 10)

   ad.13. Zg�oszono jednego kandydata na Przewodnicz�cego – Elekta PTP: prof. L. Michalaka, kt�ry wyrazi� zgod� na kandydowanie

   Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go – Elekta PTP, kt�rym zosta� prof. L. Michalak. Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

   Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

   Ilo�� g�os�w wa�nych 28

   Ilo�� g�os�w za 28

   Ilo�� g�os�w przeciw 0

   Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

   Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego – Elekta zosta� wybrany prof. L. Michalak

   ad.14. Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go Komisji Rewizyjnej. Zg�oszono trzech kandydat�w na to stanowisko

   1. prof. A. Ha�asa – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

   2. dr S. W�jcickiego – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

   3. doc. Cz. Kiliszka – wyrazi� zgod� na kandydowanie.

   Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

   Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

   Ilo�� g�os�w wa�nych 28

   Ilo�� g�os�w za 28

   Ilo�� g�os�w przeciw 0

   Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

   Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej zosta� wybrany doc. Cz. Kiliszek.

   ad.15. Zaproponowano, aby Zarz�d nowej kadencji sk�ada� si� z 15 os�b. Nikt z zebranych nie zg�osi� sprzeciwu wobec tego projektu. W zwi�zku z tym zosta�a poddana pod g�osowanie uchwa�a ustalaj�ca liczb� cz�onk�w Zarz�du na 15 os�b.

   Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 5 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du (Za��cznik 11)

   Zgodnie ze Statutem �26, �31 w sk�ad Zarz�du wchodz� wcze�niej wybrani:

   – Przewodnicz�cy prof. M. Szymo�ski (Walne Zebranie PTP 15.05.2001)

   – Przewodnicz�cy – Elekt prof. L. Michalak (patrz pkt. 13 Porz�dku Obrad)

   – Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji prof. A. Ciszewski

   – Przewodnicz�cy Sekcji: (Zebrania Sekcji 20.04.2004)

   prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni

   prof. J. Szuber – Sekcja Nauki Powierzchni

   dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Pr��ni

   dr hab. M. T�acza�a – Sekcja Cienkich Warstw

   przewodnicz�cy Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie p��niejszym.

   Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 7 cz�onk�w Zarz�du PTP, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

   1. dr J. Budzioch 28 g�os�w

   2. prof. dr hab. M. Godlewski 28 g�os�w

   3. dr A. Kajoch 29 g�os�w

   4. dr M. Koz�owski 28 g�os�w

   5. dr L. Markowski 28 g�os�w

   6. dr K. Olszewska 28 g�os�w

   7. prof. T. Stobiecki 29 g�os�w

   W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

   Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie z �20 statutu PTP wy�ej wymienieni cz�onkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarz�du PTP. Lista zg�oszonych kandydat�w i wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

   ad.16. Walne Zebranie ustali�o, zgodnie z �36 statutu, podejmuj�c jednomy�lnie w g�osowaniu jawnym Uchwa�� nr 6 (Za��cznik 12), �e Komisja Rewizyjna b�dzie liczy� 3 osoby.

   Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 2 cz�onk�w Komisji Rewizyjnej, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

   1. doc. J. Marks 27 g�os�w

   2. prof. St. Ha�as 29 g�os�w

   W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

   Lista zg�oszonych kandydat�w oraz wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wynikami g�osowania na cz�onk�w Komisji Rewizyjnej PTP stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

   ad.17. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania przedstawi� propozycj� Zarz�du PTP podwy�szenia sk�adki cz�onk�w wspieraj�cych z 420 z� na 500 z� rocznie i zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 7 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich (Za��cznik 13 do niniejszego Protoko�u) .

   ad.18. Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach i planach dzia�ania Towarzystwa w przysz�o�ci oraz poruszonych w dyskusji, Przewodnicz�cy Komisji Wnioskowej Zebrania sformu�owa� wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 14 do niniejszego Protoko�u).

   W g�osowaniu jawnym Wniosek 1 Komisji zosta� przyj�ty jednomy�lnie.

   ad.19. Wolnych wniosk�w nie by�o.

   ad.20. O godz. 23 15 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

   Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

   dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. in�. Jerzy Zdanowski

   Spis za��cznik�w

   Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004
   Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2004 – Porz�dek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
   Za��cznik 3 Protok�� Komisji Skrutacyjnej
   Za��cznik 4 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2003 oraz w okresie ca�ej kadencji 2001 – 2004
   Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 1 z dnia 20.04.2004 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.
   Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 2 z dnia 20.04.2004 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium
   Za��cznik 7 Uchwa�a Nr 3 z dnia 20.04.2004 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej
   Za��cznik 8 Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na lata 2004-2007
   Za��cznik 9 Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2004 r.
   Za��cznik 10 Uchwa�a Nr 4 z dnia 20.04.2004 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r
   Za��cznik 11 Uchwa�a Nr 5 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du
   Za��cznik 12 Uchwa�a Nr 6 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Komisji Rewizyjnej
   Za��cznik 13 Uchwa�a Nr 7 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich
   Za��cznik 14 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, Warszawa 20.04.2004

   Sprawozdanie

   Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

   z dzia�alno�ci w kadencji od 15 maja 2001 r. do 21 kwietnia 2004 r.

   Materia�y �r�d�owe:

   Sprawozdania Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001 r. do 15.05.2002 r.; od 15.05.2002 r. do 12.09. 2003 r. i od 12.09.2003 r. do 21.04.2004 r. oraz wszystkie materia�y �r�d�owe tam cytowane.

   W kadencji 15.05.01 – 21.04.04 odby�o si� 10 zebra� Zarz�du PTP oraz 2 Walne Zebrania Sprawozdawczo-Programowe cz�onk�w PTP. Prace zarz�du koncentrowa�y si� na:

   1. dzia�alno�ci naukowej Towarzystwa, w tym:

   a) przez dzia�alno�� sekcji, na organizacji konferencji, szk�� i warsztat�w naukowych;

   b) zorganizowaniu III Kongresu PTP;

   c) utrzymaniu systemu nagr�d PTP (nagrody im. Janusza Groszkowskiego za prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pr��ni, nagroda naukowa PTP i medale PTP);

   1. dzia�alno�ci wydawniczej (Biuletyn PTP i witryna internetowa PTP);
   2. wsp��pracy z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA;

   4. wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

   1. sprawach organizacyjno-cz�onkowskich.

   Ad.1a) organizacja warsztat�w, konferencji i szk��:

   W referowanym okresie zorganizowano 8 konferencji, szk�� lub warsztat�w naukowych:

   w roku 2001:

   1) II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2001 (Ustro�).

   w roku 2002:

   2) IX Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (Szklarska Por�ba �rednia, 13.-17. maja 2002);

   3) 13. Mi�dzynarodowa Szko�y Letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r.).

   4) III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r.).

   5) VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.).

   6) II Seminarium Metody Mikroskopii Bliskich Oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 – 8 grudnia 2002 r.).

   7) Seminarium Technik Jonowych (Szklarska Por�ba, 12 – 14 marca 2003 r.)

   w roku 2003:

   8) III International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP’2003 (Ustro� 15 – 18 wrze�nia 2003 r.)

   Ad. 1b) Organizacja Kongresu PTP

   Realizuj�c Wniosek nr 2 X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Zarz�d PTP przeprowadzi� negocjacje z Komitetem Organizacyjnym VIII konferencji ELTE’2004 w sprawie zorganizowania III Kongresu PTP w po��czeniu z ELTE. W toku rozm�w, kt�re w imieniu Zarz�du przewodnicz�cy PTP odby� z cz�onkami Komitetu Organizacyjnego ELTE, nie uda�o si� wypracowa� formu�y wsp�lnej organizacji obu Konferencji. G��wn� trudno�� stanowi�y problemy po��czenia bardzo rozleg�ego i napi�tego programu naukowego ELTE z programem naukowym Kongresu. Dyskutowane sposoby po��czenie obu tych program�w stwarza�y zagro�enie marginalizacji Kongresu i utraty jednej z jego podstawowych funkcji, kt�r� jest prezentacja dorobku naukowego �rodowiska, kt�remu s�u�y PTP. Na swoim posiedzeniu w dniu 26.11.02 w Warszawie, po wys�uchaniu sprawozdania przewodnicz�cego z odbytych rozm�w, Zarz�d PTP zdecydowa� zorganizowa� III Kongres PTP we wrze�niu 2003 roku. Zmieniono termin Kongresu aby nie kolidowa� z ELTE. W celu podniesienia atrakcyjno�ci Kongresu zdecydowano si� po��czy� go z Mi�dzynarodowymi Warsztatami Fizyki Powierzchni, w��czaj�c cz��� programu Warsztat�w do programu naukowego Kongresu.

   III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. W Kongresie wzi��y udzia� 64 osoby. O�rodki akademickie z ca�ej Polski reprezentowa�o 47 os�b, 3 osoby reprezentowa�y instytuty Polskiej Akademii Nauk, 5 os�b przemys�owe instytuty naukowo-badawcze, ponadto w Kongresie wzi��o udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science Technology and Applications (USTA). W ramach Kongresu odby�o si� 6 sesji: inauguracyjna, 4 robocze i sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W toku tych sesji wyg�oszono 20 referat�w naukowych, 22 prace naukowe zosta�y zaprezentowane w formie plakat�w. Ponadto 4 referaty, na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych, wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Osiemnastu uczestnik�w Kongresu wzi��o udzia� w stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Procedur� recenzyjn� przesz�o pomy�lnie 12 prac, kt�re zostan� opublikowane w Vacuum, tom jest w druku i uka�e si� w po�owie br. Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia przyznane w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie, zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. W ramach III Kongresu odby�a si� wystawa aparatury pr��niowej z udzia�em nast�puj�cych firm: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO, VAC-POL&GAZ, �A-RT.

   Ad 1c) Nagrody PTP

   Nagrody im. Groszkowskiego

   Edycja konkursu 2001.

   W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono prac� pani dr Ma�gorzaty Kubik, wyr��nienie otrzyma�a praca pana Szyma�skiego. W kategorii prac magisterskich nagrodzona zosta�a praca pani mgr Sylwii Ptasi�skiej. Nagrody wr�czono na VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni, (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.). Zarz�d zgromadzi� i wyasygnowa� kwot� oko�o 7800 z� na nagrody.

   Edycja konkursu 2002.

   W tej edycji przyznano tyko jedn� nagrod�. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2003 r., w kategorii prac doktorskich nagrodzi�a prac� pana dr Bartosza Sucha (nagroda pieni��na w wysoko�ci 4000 z�) i wyr��ni�a prac� dr Grzegorza Kasperskiego. W kategorii prac magisterskich nie przyznano nagrody. Wyr��niona zosta�a praca pana mgr Piotra Mackiewicza. Nagrodzona praca dr Sucha zosta� przedstawiona na III Kongresie Polskiego Towarzystawa Pr��niowego (Polanica Zdr�j, wrzesie� 2003), gdzie nast�pi�o r�wnie� wr�czenie Nagrody.

   Edycja konkursu 2003

   Zarz�d zaplanowa� kwot� 4500 na t� edycj� nagr�d. Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich pismem swojego prezesa prof. dr in�. Stanis�awa Bolkowskiego z dnia 16.03.2004, skierowanym do przewodnicz�cego PTP, odm�wi�o przysz�ego udzia�u w finansowaniu Nagr�d im. J. Groszkowskiego ze wzgl�du na ograniczenia finansowe Stowarzyszenia i wprowadzony postanowieniami Zarz�du g��wnego SEP program oszcz�dno�ciowy. Odm�wi�o r�wnie� refundowania 50% kwoty nagrody edycji Konkursu w roku 2002 (2 ty�. z�.). Odmowa zosta�a uzasadniona niewype�nieniem wymaga� formalnych regulaminu konkursu dotycz�cych udzia�u przedstawicieli SEP w pracach komisji konkursowej. Zarzucono, �e komisja konkursowa zosta�a powo�ana bez porozumienia z Prezesem SEP a do sk�adu komisji nie weszli przedstawiciel Zarz�du g��wnego SEP i przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP. Zasugerowano odpowiednie zmiany w Regulaminie. Na najbli�szym posiedzeniu Zarz�d PTP podejmie stosowne kroki w sprawie zmian regulaminu Konkursu w kwestii finansowania nagr�d. Wydaje si�, �e PTP w przysz�o�ci b�dzie musia�o zaj�� stanowisko czy, a je�eli tak to w jakim zakresie, �rodki na finansowanie Konkursu powinny pochodzi� z dotacji firm sponsoruj�cych.

   Edycje konkursu 2004 i 2005

   Zarz�d na zebraniu w dniu 11.09.03 w Polanicy Zdroju podj�� decyzje o kontynuowaniu Konkursu w roku 2004 i na fundusz nagr�d przeznaczy� 4,5 ty�. z�. Podobnie na zebraniu w dniu 19.04.04 w Starych Jab�onkach zarz�d podj�� podobn� decyzj� na rok 2005 i na fundusz nagr�d przeznaczy� tak� sam� kwot�.

   Nagroda Naukowa PTP

   Pomimo tego, �e Zarz�d stara� si� listownie zach�ca� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej do darowizn na rzecz Nagrody Naukowej PTP, na funduszu tej nagrody uda�o si� zgromadzi� jedynie 1000 z�. Nie zg�oszono Kandydat�w do Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego. Zebranie Kapitu�y tej Nagrody nie odby�o si�. Potrzebna jest wi�ksza aktywno�� i zaanga�owanie Zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y nagrody w zdobywanie funduszy od firm produkuj�cych i handluj�cych urz�dzeniami pr��niowymi. Nale�y r�wnie� wypracowa� lepsze metody pozyskiwania tych funduszy. L isty rozsy�ane przez Zarz�d do producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej z pro�b� o sponsorowanie funduszu Nagrody Naukowej PTP nie odnosi�y oczekiwanych skutk�w.

   Medale PTP

   Poprawiono regulamin przyznawania medali PTP. Przewodnicz�cego Kapitu�y Medali PTP wybiera i odwo�uje Zarz�d PTP. Wyb�r nast�puje na czas nieokre�lony. Przewodnicz�cym zosta� wybrany pan prof. Jerzy Zdanowski. W tym trienium nie zg�oszono �adnych produkt�w do nagrodzenia medalami PTP. Wydaje si�, �e jest to rezultat braku produkt�w spe�niaj�cych kryteria przyznawania medali. Informacja o medalach PTP znajduje si� na stronie internetowej Towarzystwa. Przedstawiciele producent�w, z kt�rymi cz�onkowie Zarz�du komunikowali si� byli zach�cani do przedstawiania swoich produkt�w do konkursu.

   Ad 2) Dzia�alno�� wydawnicza

   W „Elektronice” wydano 6 numer�w Biuletynu PTP (32 – 36). Ilo�� materia��w dostarczanych sekretarzowi naukowemu PTP do opublikowania w Biuletynie jest mniejsza ni� mo�liwo�ci wydawnicze Biuletynu. Zarz�d proponuje, aby w Biuletynie zamieszcza� przy okazji relacji z konferencji informacje o cz�onkach zbiorowych i indywidualnych PTP. Zamieszczane w biuletynach sprawozdania z konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo s� bardzo dobr� form� promocji dzia�alno�ci Towarzystwa.

   Dzi�ki wysi�kom sekretarza naukowego pana prof. L. Michalaka witryna internetowa PTP zainstalowana na serwerze UMCS jest rozwijana i aktualizowana przez pana profesora. Wydaje si�, �e w przysz�o�ci, aby utrzyma� odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny tej witryny, b�d� potrzebne pewne �rodki finansowe.

   Zarz�d poprosi� prof. Marka Szymo�skiego o zaj�cie si� spraw� jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych z konferencji organizowanych pod auspicjami sekcji PTP i przedstawienie Zarz�dowi raportu w tej sprawie. W opinii prof. Szymo�skiego materia�y konferencyjne s� s�abo cenione przez KBN. Uczestnicy konferencji cz�sto uzale�niaj� sw�j udzia� od tego gdzie b�d� wydane materia�y. Do tej pory nie by�o ani jednej pisemnej deklaracji organizatora konferencji, w kt�rej wyra�ona zosta�aby ch�� wydania materia��w konferencyjnych w periodyku PTP. Wym�g przeprowadzenia przetargu nie gwarantuje, �e PTP ten przetarg wygra. W takiej sytuacji, po dyskusji Zarz�d doszed� do wniosku, �e spraw� wydawania materia��w konferencyjnych pod szyldem PTP nale�y od�o�y� na p��niej.

   Nie uda�o si� wy�oni� z po�r�d cz�onk�w Zarz�du osoby, odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��. Ust�puj�cy Zarz�d ma nadziej�, �e uda si� to kolejnemu Zarz�dowi.

   Ad 3) Wsp��praca z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA

   Przedstawicielami PTP w IUVSTA w bie��cym trienium byli: Antoni Ciszewski i Marek Szymo�ski. Na 88 i 89 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w San Francisko 28.10.01 reprezentowa� PTP prof. Marek Szymo�ski. Na 90 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Regenzburgu 13.03.02 reprezentowa� PTP prof. Antoni Ciszewski.

   Podczas pobytu przewodnicz�cego PTP A. Ciszewskiego na 90. ECM nie uda�o si� ustali� z pani� Barthes szczeg���w w sprawie kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego (brak czasu). Kontynuowano rozmowy na ten temat na 91 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Bratys�awie, gdzie jesieni� 2002 r. rozmawia� z ni� prof. Marek Szymo�ski. Na 92. zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Pekinie rozmowy kontynuowa� przewodnicz�cy PTP. Pani Barthes widzi du�e trudno�ci w zorganizowaniu we Francji kolejnego seminarium polsko-francuskiego. Pr�by w��czenia si� PTP do wsp�lnych konferencji organizowanych przez towarzystwa pr��niowe Francji, Niemiec i Szwecji maj� w chwili obecnej ma�e szanse powodzenia, poniewa� wsp��praca tych towarzystw znajduje si� aktualnie w pewnym impasie.

   Dr W�jcicki prowadzi� podczas konferencji Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego w Magdeburgu rozmowy z przedstawicielami tego Towarzystwa w sprawie mo�liwo�ci wsp��pracy z PTP. Przedstawiciele Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego gotowi s� podj�� rozmowy w tej sprawie, ale oczekuj� od PTP propozycji konkretnych form tej wsp��pracy.

   Zg�oszono delegat�w na 15th General Meeting IUVSTA w Wenecji w br. w osobach: prof. Marek Szymo�ski, prof. Antoni Ciszewski, prof. Leszek Michalak i przedstawicieli PTP w sekcjach IUVSTA: Applied Surface Science – prof. Antoni Ciszewski , Surface Engineering – prof. Witold Precht, Electronic Materials & Processes – prof. Marek Godlewski, Nanoscale Science – dr hab. Marek T�acza�a, Surface Science – p rof. Jacek Szuber, Thin Film – prof. Maciej Bugajski, Vacuum Science – prof. Stanislaw Ha�as. Towarzystwo nie ma swojego przedstawiciela w sekcji Plasma Science. Jako osob� kontaktow� zg�oszono do IUVSTA prof. Leszka Michalaka

   Sk�adka cz�onkowska w IUVSTA za lata 2003 i 2004 zosta�a op�acona z funduszy w�asnych Towarzystwa. KBN i MNiI odm�wi�y wniesienia op�aty tej sk�adki.

   Z inicjatywy prof. Marka Szymo�skiego zaplanowano zorganizowanie jesieni� br. tzw. kr�tkiego kursu z zakresu techniki pr��ni dla pracownik�w technicznych (organizatorem by�by o�rodek krakowski). Zosta�y przeprowadzone wst�pne rozmowy z IUVSTA na temat dofinansowania tego kursu (5000 CHF).

   Ad 4) Wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

   Konieczny jest wi�kszy udzia� przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej w Zarz�dzie PTP. Niew�tpliwie poprawi�oby to relacj� mi�dzy Towarzystwem a �rodowiskiem producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Ta opinia ust�puj�cego Zarz�du zostanie przedstawiona na najbli�szym walnym zebraniu Towarzystwa jego cz�onkom.

   Z dyskusji na ostatnim Walnym Zebraniu oraz bezpo�rednich rozm�w mi�dzy reprezentantami producent�w i dystrybutor�w a przedstawicielami Zarz�du wynika, �e organizatorzy kolejnego Kongresu PTP powinni wzi�� pod uwag� mo�liwo�� zamawiania referat�w u producent�w za odpowiedni� op�at�, kt�ra zasili�aby fundusz nagr�d PTP. Nowy Zarz�d powinien zwr�ci� uwag� na t� mo�liwo�� organizatorom przysz�ego Kongresu.

   Zarz�d poszukiwa� i dalej poszukuje ch�tnych, kt�rzy podj�liby si� organizacji kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�. Jednak brak w�a�ciwych kontakt�w z przedstawicielami producent�w i dystrybutor�w utrudnia ocen� potrzeb polskiego rynku pracy w tym zakresie. Sonda�em b�dzie wspomniana wy�ej inicjatywa prof. Szymo�skiego.

   Ad 5) Sprawy organizacyjno-cz�onkowskie.

   W okresie, kt�rego dotyczy niniejsze sprawozdanie, przyj�to 22 cz�onk�w indywidualnych PTP w osobach: dr J�zefa D�bka z UMCS, dr hab. Bogdana Kowalskiego z IF PAN z Warszawy, dr Franciszka Kroka, dr Jacka Ko�odzieja, mgr Bartosza Sucha z UJ, dr Reginy Paszkiewicz z P. Wr., prof. Wac�awa Ba�y z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, dr in�. Waldemara Oleszkiewicza z Politechniki Wroc�awskiej, dr in�. Ma�gorzaty K�c Instytutu Fizyki J�drowej w Krakowie, dr El�biety Czerwosz z Przemys�owego Instytutu Elektroniki w Warszawie, mgr Sylwii Ptasi�skiej z UMCS w Lublinie, mgr in�. Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, dr in�. Mieczys�awa Pancielejko z Politechniki Koszali�skiej, mgr Adama Ryskiego z Politechniki ��dzkiej, mgr in�. Krzysztofa Marsa z AGH w Krakowie, dr Grzegorz Kasperskiego z Politechniki Gda�skiej, dr Leszka Markowskiego z Uniwersytetu Wroc�awskiego, dr Beaty �ciany z Politechniki Wroc�awskiej, dr Katarzyny Zakrzewskiej z AGH w Krakowie, mgr in�. J�zefa Wiechowskiego i dr in�. Miros�awa Koz�owskiego z PIE Warszawa oraz dr Jacka Brony z Uniwersytetu Wroc�awskiego. Skarbnik PTP, dr Stefan W�jcicki zwr�ci� si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi. Towarzystwo pozyska�o w ten spos�b nowego cz�onka (IF UMCS). Skre�lono z listy cz�onk�w 10 os�b. Na li�cie cz�onk�w PTP znajduj� si� aktualnie 93 osoby, kt�re na bie��co reguluj� sk�adki b�d� te� nie zalegaj� z op�atami d�u�ej ni� 2 lata. W por�wnaniu z pocz�tkiem kadencji Zarz�du (81 czlonk�w indywidualnych) nast�pi� wi�c wzrost cz�onk�w indywidualnych o 12 os�b i zbiorowych o jednego cz�onka zbiorowego.

   Przeprowadzono proces rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym zmian w Statucie PTP, uchwalonych na Walnych Zebraniach. Zarz�d PTP zawar� umow� z Instytutem Technologii Pr��niowej w Warszawie, obecnie Przemys�owym Instytutem Elektroniki (PIE), na wynaj�cie 4 m 2 powierzchni na terenie Instytutu na siedzib� Towarzystwa. W zwi�zku z tym PTP p�aci PIE czynsz w wysoko�ci 96 z� + VAT rocznie.

   Prof..Mieczys�aw Ja�ochowski zwr�ci� si� do Zarz�du z wnioskiem o utworzenie w PTP Sekcji Nanostruktur. Zarz�d w Uchwale nr 5, podj�tej na posiedzeniu Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 26.11.2002 r. upowa�ni� pana profesora do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia w PTP takiej Sekcji. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w PTP w dniu 12.09.2003, na podstawie �41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podj��o decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii. Sekcja si� jeszcze nie ukonstytuowa�a tzn. nie wybrano przewodnicz�cego Sekcji i os�b funkcyjnych.

   prof. Antoni Ciszewski

   Przewodnicz�cy PTP

   Stare Jab�onki, 20 kwietnia, 2003 r.

   Uchwa�y z dnia 20 kwietnia 2004r.:

   Uchwa�a Nr 1

   w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.

   Na podstawie � 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

   �1

   Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2001r. do 20.04.2004r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2003 r. stanowi�ce za��cznik nr2 do niniejszej uchwa�y

   �2

   Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2003 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 28 088,67 z� (dwadzie�cia osiem tysi�cy osiemdziesi�t osiem z�otych 67 gr) a po stronie wydatk�w kwot� 25 142,26 z� (dwadzie�cia pi�� tysi�cy sto czterdzie�ci dwa z�ote 26 gr

   Uchwa�a Nr 2

   w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium

   Walne Zebranie s prawozdawczo – w yborcze c z�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 9 statutu PTP , na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium dla Zarz�du za dzia�alno�� w okresie kadencji od 15.05.2001 r. do 20.04.2004 r.

   Uchwa�a Nr 3

   w sprawie skwitowania k omisji Rewizyjnej

   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego udziela Komisji Rewizyjnej skwitowania za dzia�alno�� w okresie od 15.05.2001r. do 20.04.2004r

   Uchwa�a Nr 4

   w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r.

   Na podstawie �26 pkt. 6 i pkt 8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

   �1

   Plan dzia�alno�ci na okres kadencji przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

   �2

   Bud�et PTP na 2004 r . stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

   Uchwa�a Nr 5

   w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du

   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 2 statutu PTP ustala, �e w kadencji 2004r. – 2007r. Zarz�d b�dzie liczy� 15 cz�onk�w.

   Uchwa�a Nr 6

   w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w k omisji Rewizyjnej

   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego ustala na podstawie � 26 pkt. 2 statutu PTP , �e w kadencji 2004r. – 2007r . Komisja Rewizyjna b�dzie liczy�a cz�onk�w.

   Uchwa�a Nr 7

   w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich

   Na podstawie �26 pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa ustala:

   �1

   Wysoko�� sk�adki rocznej dla cz�onka wspieraj�cego Towarzystwa 500 z�.

   �2

   Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i dotyczy sk�adek od 01.01.2005 r.

   Konferencja odby�a si� w dniach 19-22 kwietnia 2004 w Hotelu ANDERS w Starych Jab�onkach k/Ostr�dy. Tym razem organizatorem konferencji by� Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wsparcia organizacyjnego udzieli�y: Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej oraz Wydzia� Elektroniki, Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej. Nale�y podkre�li� tak�e znacz�cy wk�ad organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

   Na pierwszy anons konferencji odpowiedzia�o ponad 300 os�b. Ostatecznie w Konferencji wzi��o udzia� 247 uczestnik�w, w tym 235 os�b reprezentuj�cych �rodowiska uniwersyteckie z: Akademii G�rniczo-Hutniczej (15 os�b), Politechniki Gda�skiej (6 os�b), Politechniki ��dzkiej (8 os�b), Politechniki Rzeszowskiej (6 os�b), Politechniki �l�skiej (7 os�b), Politechniki Warszawskiej (62 osoby), Politechniki Wroc�awskiej (34 osoby), Uniwersytetu im Miko�aja Kopernika (4 osoby), Uniwersytetu Wroc�awskiego (3 osoby), Uniwersytetu im. M. Curie-Sk�odowskiej (7 os�b), Wojskowej Akademii Technicznej (4 osoby). Licznie reprezentowane by�y r�wnie� instytuty badawcze: Instytut ��czno�ci (3 osoby), Instytut Technologii Elektronowej (30 os�b), Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych (14 os�b) i Przemys�owy Instytut Elektroniki (7 os�b). Po dwie osoby reprezentowa�y: Akademi� Morsk�, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytutu Metalurgii i In�ynierii Materia�owej PAN, Politechnik� Koszali�sk�, Simon Fraser University (Kanada) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jednoosobowo reprezentowane by�y: Centrum Bada� Wysokoci�nieniowych PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii i Techniki J�drowej, Politechnika Cz�stochowska, Politechnika Pozna�ska, ST Microelectronics (Francja), Uniwersytet Jagiello�ski, Uniwersytet �l�ski, VIGO System S.A., Pen State University (USA). Ten szeroki udzia� wielu o�rodk�w naukowych uprawiaj�cych zr��nicowane badania z zakresu technologii materia��w i przyrz�d�w elektronicznych wpisuje si� w licz�c� �wier� wieku tradycj� konferencji ELTE, jako spotkania integruj�cego �rodowisko technolog�w. Integracj� tak� umo�liwia�o oddalenie uczestnik�w od instytucji macierzystych oraz wielkomiejskiego zgie�ku, a tak�e zgromadzenie wszystkich uczestnik�w w jednym o�rodku. Deszczowa pogoda sprzyja�a du�ej frekwencji w salach wyk�adowych, dyskusjom w czasie Sesji Plakatowych i wieczornym spotkaniom kole�e�skim.

   Konferencj� rozpoczyna�y ka�dego dnia obrady plenarne (na kt�rych wyg�oszono 8 referat�w) oraz nast�puj�ce po nich obrady w Sekcjach:

   � MIKRO- i NANOELEKTRONIKI ,

   � MATERIA��W ELEKTRONICZNYCH,

   � FOTONIKI,

   � TECHNIKI PRӯNI I TECHNOLOGII PRӯNIOWYCH,

   � MIKROSYSTEM�W i

   � MAGNETOELEKTRONIKI.

   W ramach obrad sekcyjnych wyg�oszono ��cznie 37 referat�w. Wyniki 190 prac w�asnych prezentowane by�y w formie plakat�w. Wi�kszo�� referat�w oraz 144 komunikaty zostan� udost�pnione w materia�ach pokonferencyjnych, a niewielka cz��� zakwalifikowanych komunikat�w (w liczbie 71) uka�e si� w postaci artyku��w w dwu zeszytach czasopisma Elektronika (10/2004 i 3/2005). Szersze informacje o Konferencji dost�pne s� nadal na stronie http://elte.imio.pw.edu.pl

   W celu promowania uzdolnionych m�odych autor�w prac zorganizowali�my konkurs na najlepsze prace prezentowane przez uczestnik�w, kt�rzy nie przekroczyli 35-go roku �ycia. Komisja Konkursowa, z�o�ona cz�onk�w Komitetu Naukowego Konferencji w osobach przewodnicz�cych Sekcji dokona�a oceny 51 prac zg�oszonych do Konkursu. Dyplomy i nagrody pieni��ne pierwszego stopnia (1200z� brutto) przyznano:

   � Dorocie Wawer z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prezentuj�cej prac� „High resolution mapping of temperature distribution in pulsed operated quantum cascade lasers”,

   � Tomaszowi Piaseckiemu i Wojciechowi Ko�nikowskiemu z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cym prac� „Computer modelling of devices based on AlGaN/ GaN/ Al 2 O 3 heterostructure”.

   Dyplomy i nagrody pieni��ne drugiego stopnia (800z� brutto) przyznano:

   � Robertowi Mroczy�skiemu z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „Titanium oxide films produced by impulse plasma deposition technology for MOS structures”,

   � Grzegorzowi Janczykowi z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „New look on SOI body effects”,

   � Adamowi Szyszce z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cemu prac� „Application of the Light Beam Induced Current to AlGaN MSM characterisation”,

   � Erwinowi Maciakowi z Politechniki �l�skiej prezentuj�cemu prac� „Novel fiber-optic chemochromic hydrogen gas sensors”,

   � Piotrowi Wi�niowskiemu z Akademii G�niczo-Hutniczej prezentuj�cemu prac� „Magnetization switching and domains in MTJ”.

   Jaros�awowi Grabowskiemu, Paw�owi Nowakowi i Katarzynie Stankiewicz z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cym prac� „Controller for multi-step technological processes” przyznano wyr��nienie dyplomem.

   Konferencji towarzyszy�a wystawa sprz�tu pr��niowego, technologicznego i pomiarowego. Wzi��o w niej udzia� 8 wystawc�w reprezentuj�cych firmy: AMTechnologies, COMEF, Hemar, Mozaik, Prevac, Softrade, Tespol oraz ARTVAC (d. �A-RT). Mieli�my tak�e przyjemno�� wyst�pi� w roli gospodarzy Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, kt�re odby�o si� wieczorem w dniu 19 kwietnia.

   Ko�cz�c t� kr�tk� informacj� o Konferencji ELTE’2004 organizatorzy pragn� z�o�y� podzi�kowania Komitetowi Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi Bada� Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za finansowe wsparcie Konferencji. Polskiemu Towarzystwu Pr��niowemu dzi�kujemy za rekomendacje naszych wniosk�w. Pomoc ta, w pierwszym rz�dzie, u�atwi�a wydanie materia��w konferencyjnych i pokonferencyjnych, co uczyni�o mo�liwym utrzymanie koszt�w uczestnictwa na niezmienionym od 4 lat poziomie. Pragniemy podzi�kowa� tak�e firmom VAC-POL&Gaz oraz ARTVAC za ufundowanie 7 nagr�d za najlepsze prace w konkursie m�odych uczestnik�w Konferencji. Jeste�my w r�wnej mierze wdzi�czni w�a�cicielom Hotelu ANDERS za zapewnienie znakomitej oprawy naszej Konferencji. Uczestnikom konferencji ELTE’2004, a w szczeg�lno�ci Autorom referat�w, dzi�kujemy za ogromn� prac� w�o�on� w przygotowanie wyst�pie�.

   ELTE w fotografii:

   Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego
   Konferencji ELTE’2004

   Piotr Szwemin

   Nagrody PTP w konkursie im J. Groszkowskiego za rok 2003

   Polskie Towarzystwo Pr��niowe

   OG�OSZENIE WYNIK�W KONKURSU

   O NAGROD�

   im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

   na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

   wykonane w roku 2003

   Komisja Konkursowa w sk�adzie:

   doc. dr Jerzy Marks

   Przemys�owy Instytut Elektroniki,
   prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

   Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
   dr in�. Piotr Szwemin

   Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
   prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

   Wydzia� Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awska

   informuje, �e

   w kategorii rozpraw doktorskich:

   dr Anna Smolira otrzyma�a Wyr��nienie

   za rozpraw� p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metod� MALDI” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Curie-Sk�odowskiej.
   Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

   W kategorii prac magisterskich

   mgr in�. Monika Kwoka otrzyma�a Nagrod�

   za prac� p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonan� na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki �l�skiej.
   pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

   Konkurs PTP im. J. Groszkowskiego’2004

   Polskie Towarzystwo Pr��niowe

   og�asza w 2004 r.

   KONKURS O NAGROD�

   im. Janusza Groszkowskiego

   na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

   Z DZIEDZINY PRӯNI

   WARUNKI KONKURSU:

   Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

   Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk� i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

   Praca musi by� obroniona w roku 2004 .

   NAGRODY:

   W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

   INFORMACJE OG�LNE

   Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2004 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

   1. Prac� dyplomow� / rozpraw� doktorsk�,

   2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

   3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

   4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

   Regulamin Konkursu i wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2005 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

   Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

   dr in�. Piotr Szwemin

   Adres do korespondencji oraz informacje:

   Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki;

   ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa ; tel/fax (+22) 628 87 40

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

    

   dr in�. Piotr Szwemin

   Aktualne prace ISO/TC 112

   Zagadnieniami normalizacji techniki pr��ni na arenie mi�dzynarodowej zajmuje si� komitet ISO/TC 112 Technologia Pr��ni. W sk�ad komitetu wchodz� przedstawiciele dziesi�ciu kraj�w (Chiny, Francja, W�ochy, Japonia, Korea, Polska, Rosja, Hiszpania, Niemcy, USA) wsp��pracuj�cych w zakresie opracowania poszczeg�lnych norm na prawach uczestnik�w czynnych oraz 17 kraj�w na prawach obserwator�w. Wynikiem dotychczasowej dzia�alno�ci jest opracowanie 15 norm (patrz: J. Mirowski – Technika pr��niowa w polskich normach, „Elektronika nr 1/2003) dotycz�cych techniki pr��ni. W opracowaniu s� obecnie 4 projekty norm, kt�re, je�li zostan� zatwierdzone jako normy mi�dzynarodowe, b�d� t�umaczone na j�zyk polski:

   1. ISO/CD 3567 „Vacuum gauges – Calibration by direct comparison with a reference gauge” ( Pr��niomierze – Wzorcowanie metod� bezpo�redniego por�wnania z pr��niomierzem wzorcowym ) .

   Kierownik projektu – Dr.Karl Jousten, DIN, PTB Berlin

   Ekspert ze strony polskiej – mgr Henryk Magie�ko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   2. ” Vacuum Technology – Vacuum Pumps – Measurements of Standard Performance Date” ( Technika pr��ni – Pompy pr��niowe – Pomiary znormalizowanych parametr�w )

   Kierownik projektu – Karl-Heinz-Bernhardt, Pfeiffer Vacuum, Germany.

   Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Henryk Koziorowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   3. ISO/CD 3669 Vacuum Technology – Bakable flanges – Dimensions ( Technika pr��ni – Ko�nierze wygrzewalne – Wymiary )

   Kierownik projektu – Hans-J�rg K�nzli, SNV, Inficon Switzerland

   Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   4. Right-angle valve dimensions ( Wymiary zawor�w k�towych (prostok�tnych)

   Kierownik projektu: Masahiro Hirata, JISC/AIST Japan

   Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   W uproszczeniu procedura opracowania normy zawiera trzy etapy: projekt roboczy, projekt do ankiety, projekt ko�cowy. Projekt jest opracowywany w j�zyku angielskim. Na etapie projektu do ankiety projekt jest rozsy�any do zaopiniowania do wszystkich komitet�w krajowych. Jest to etap, w kt�rym zg�aszane jest najwi�cej zmian i poprawek, a niekiedy, w wyniku braku zgodno�ci, opracowanie zostaje wstrzymane. Komitety krajowe maj� kilka miesi�cy czasu na wypracowanie opinii. W Polsce informacja o ankiecie jest og�aszana w czasopi�mie „Normalizacja” i na stronie internetowej oraz dodatkowo informacje tak� wysy�a si� poczt� elektroniczn� do zainteresowanych firm i instytucji. Zainteresowani mog� otrzyma� tekst projektu zg�aszaj�c zapotrzebowanie do PKN.

   Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ISO projekt staje si� norm� mi�dzynarodow� i wtedy dopiero, (je�li istnieje zainteresowanie i �rodki finansowe) jest t�umaczony na j�zyk polski. Proces t�umaczenia r�wnie� przebiega wieloetapowo z uwzgl�dnieniem zg�aszanych opinii i uwag, pod warunkiem, �e tekst wynikowy jest identyczny merytorycznie z tekstem orygina�u.

   Jerzy Mirowski

   Szko�a z zakresu techniki pr��ni pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

   Krak�w, 4 – 6 listopada 2004

   W dniach 4-6 listopada 2004 r. w Krakowie mia�a miejsce Szko�a z zakresu techniki pr��ni zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

   Miejsce szkolenia :

   Krak�w, Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a

   Organizatorzy :

   Centrum Bada� Uk�ad�w Nanoskopowych i Zaawansowanych Materia��w, NANOSAM
   Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello�ski
   ul. Reymonta 4, 30-059 Krak�w
   tel. (12) 663 5560, fax. (12) 633 7086

   Komitet Organizacyjny:

   Dr Pawe� Czuba – dyrektor szko�y, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Mgr in�. Piotr Pi�tkowski – sprawy techniczne, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Mgr El�bieta Zachorowska – sekretarz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wyk�adowcy

   � Prof. Andrzej Ha�as – Politechnika Wroc�awska – Wroc�aw

   � Prof. Stanis�aw Ha�as – Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej (UMCS) – Lublin

   � Dr hab. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska – Warszawa

   � Dr Janusz Budzioch – firma Prevac

   � Dr Artur Kajoch – firma Softrade

   � Maria Tymieniecka – firma COMEF

   � Ryszard Tyrankiewicz – firma ARTVAC

   Cel szkolenia

   Szkolenie techniczne z zakresu technologii pr��niowych przeznaczone dla polskich technik�w, in�ynier�w produkcji, m�odszych pracownik�w naukowych oraz student�w odpowiedzialnych za bezpieczn� obs�ug�, instalacj� i u�ytkowanie sprz�tu pr��niowego w przemy�le oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Szkolenie mia�o na celu:

   • rozszerzy� wiedz� oraz zrozumienie podstawowych proces�w fizycznych niezb�dnych dla technologii pr��niowych,
   • dostarczy� praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obs�ugi urz�dze� pr��niowych oraz pomiar�w pr��ni,
   • jak r�wnie� wprowadzi� kursant�w w wybrane zagadnienia proces�w technologicznych wymagaj�cych pr��ni.

   Bezpo�redni kontakt wyk�adowc�w z kursantami jest pomocny w nawi�zaniu sta�ych kontakt�w maj�cych na celu przysz�e konsultacje oraz propagowanie wiedzy pomi�dzy kr�gami akademickimi, producentami i dystrybutorami sprz�tu pr��niowego oraz u�ytkownikiem urz�dze� pr��niowych.

   Kurs zako�czy� si� testem kwalifikacyjnym obejmuj�cym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, kt�rzy zaliczyli test z wynikiem pozytywnym otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe.

   Program szkolenia

   1. Cz��� I. Podstawowe procesy fizyczne zwi�zane z technologi� pr��ni (dr hab. Piotr Szwemin)
   Wst�p:

    • koncepcja pr��ni (definicja, jednostki, historia)
    • zastosowanie technologii pr��niowych

   Kinetyczna teoria gaz�w, gaz doskona�y, zjawisko transportu, transport termiczny, przep�yw gaz�w. Fizyczne i chemiczne zjawiska na granicy pr��nia/cia�o sta�e:

    • fizysorpcja, chemisorpcja
    • szybko�� desorpcji
    • kriopu�apkowanie
    • dyfuzja gaz�w przez cia�o sta�e (metal)
    • oddzia�ywanie cz�steczek z powierzchni� cia�a sta�ego.

   2. Cz��� II. Metody otrzymywania pr��ni oraz urz�dzenia do tego s�u��ce (prof. Andrzej Ha�as):
   Podstawy technologii pompowania, mechaniczne pompy pr��niowe (pompy rotacyjne, pompy suche), pompy turbomolekularne, pompy dyfuzyjne, kriopompy, pompy sublimacyjne, pompy jonowe.

   3. Cz��� III. Pomiar pr��ni (prof. Stanis�aw Ha�as):
   Metody pomiaru pr��ni oraz sondy: manometry, termopara, sondy jonizacyjne (z gor�c� i zimn� katod�), kalibracja sond pr��niowych.
   Pomiary ci�nienia cz�stkowego (parcjalnego): spektrometria/spektroskopia masowa, �r�d�a jon�w – jonizatory, detektory jon�w, analizatory masowe (z odchyleniem magnetycznym, kwadrupolowy filtr masowy, czas przelotu), analiza danych.
   Detekcja nieszczelno�ci: szybko�� nacieku, techniki detekcji nieszczelno�ci, detekcja nieszczelno�ci z u�yciem spektrometru masowego.

   4. Cz��� IV. Zastosowania pr��ni w przemy�le:
   Przyk�ady praktycznych zastosowa� pr��ni w r��nych procesach przemys�owych wybrane i prezentowane przez przedstawicieli polskich firm zajmuj�cych si� technologi� pr��niow�.

   Zaj�cia dodatkowe w grupach do wyboru:

    • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – PREVAC (dr Janusz Budzioch)
    • Helowe techniki badania nieszczelno�ci – zastosowania w przemy�le motoryzacyjnym energetycznym i lotniczym – SOFTRADE (dr Artur Kajoch)
    • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – COMEF (Maria Tymieniecka)
    • Zastosowanie technik pr��niowych do metalizacji, impregnacji i zalewania pr��niowego, suszenia sublimacyjnego z testowaniem szczelno�ci opakowa� – ARTVAC (Ryszard Tyrankiewicz)

   5. Zako�czenie. Test kwalifikacyjny.

  18. BIULETYN PTP nr 2 (1/1996)

   Sprawozdania z konferencji

   Zainteresowanych informujemy, że materiały: VI Joint Vacuum Conference Bled (Slovenia) 4-7.IV.1995 ukazały się w Fizyka A vol.4, No.2, (1995) (Part 1), eds.M.Jenko, S.Bohatka, M.Milun and M.Leisch. Fizyka A – Journal of Experimental and Theoretical Physics published by Croatian Physical Society.

  19. BIULETYN PTP nr 3 (1/1997)

   Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe”
   Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

   Seminarium „Techniki Jonowe”organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroclawskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plaźmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach.

  20. BIULETYN PTP nr 4 (2/1997)

   Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 1.03.1996 do 6.05.1997

   V Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbyło się w Krynicy w dniu 6 maja 1997 w Nowym Domu Zdrojowym.
   Zgodnie ze statutem PTP zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący  Towarzystwa prof. dr hab. Marek Szymoński. Na sekretarza Walnego Zebrania uczestnicy wybrali większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) – dr Andrzeja  Grodziskiego.
   Walne Zebranie wybrało Komisję wnioskową w składzie:

   • prof. dr hab. K Friedel,
   • doc. dr W. Sielanko,
   • doc. dr. J. Marks.
  21. BIULETYN PTP nr 5 (3/1997)

   Sprawozdania z Konferencji

   Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’96” Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

   Seminarium „Techniki Jonowe” organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plazmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach. W V seminarium w dniach od 21 do 23 marca 1996, w Szklarskiej Porębie brało udział 62 osoby z 16 jednostek naukowych . Wygłoszone zostały 3 referaty: T. Burakowski – „Inżynieria powierzchni w pracach KBN”, A. Sokołowska – ” Praca nieobjętościowa a procesy krystalizacji z udziałem jonów”, T. Stobiecki – „Magnetyczne układy wielowarstwowe w technice komputerowej”. W formie plakatowej zaprezentowano 25 prac, natomiast 40 komunikatów przedstawiono w formie artykułów zamieszczonych w materiałach seminarium TJ’96 wydanych przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1998 planowane jest VI Seminarium.

  22. BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego

   Polskie Towarzystwo Próżniowe

   Polish Vacuum Society

   kadencja 1998 – 2001

   Siedziba PTP

   Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

  23. BIULETYN PTP nr 7 (2/1998)

   Sprawozdanie z I Kongresu PTP 25 – 30 maj 1998

   Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP) zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 roku z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego. Do 1992 roku Towarzystwo działało najpierw pod patronatem Polskiej Akademii Nauk jako Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP 1964-81), a od roku 1981 w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) jako Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektro-próżniowych. Od początku swojej działalności Towarzystwo włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej stając się od 1965 roku członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni ( The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA). Choć w ciągu ostatnich sześciu lat sekcje PTP zorganizowały łącznie 12 krajowych i zagranicznych szkół, seminariów i konferencji naukowych z udziałem wybitnych wykładowców, zarząd i członkowie PTP uznali potrzebę zorganizowania kongresu prezentującego przegląd wszelkiej działalności próżniowej w kraju, w celu zintegrowania środowiska naukowców i praktyków działających w zakresie nauki, techniki próżni i jej zastosowań – dziedziny będącej obecnie i w najbliższej przyszłości bazą dla technologii wytwarzania kwantowych struktur nisko-wymiarowych. Okazja do spotkania była wyjątkowa ponieważ na rok 1998 przypadła setna rocznica urodzin profesora Janusza Groszkowskiego światowej sławy pioniera nowoczesnej techniki i technologii próżniowej.

  24. BIULETYN PTP nr 9 (1/2000)

   Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe ’99

   VI ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’99” odbyło się w dniach od 3 do 5 marca 1999 r. tradycyjnie w ośrodku wczasowym Politechniki Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy obok Politechniki Wrocławskiej, a ściślej Instytutu Techniki Mikrosystemów organizatorami seminarium było: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Fizyki UMCS i Instytut Techniki Mikrosystemów PWr uzgodniły, że będą corocznie organizowały spotkanie naukowe z zakresu technik jonowych przy czym naprzemiennie będą to Seminaria Technik Jonowych i Międzynarodowe Sympozja – implantacji jonowej i innych zastosowań jonów i elektronów. Pierwszą konferencję realizowaną w ramach tego porozumienia była organizowana w dniach od 16 do 19 czerwca 1998 w Kazimierzu Dolnym n/Wisła Konferencja „II International Symposium Ion Implantation and other Application of Ions and Electrons” Oba spotkania różnią się formułą , ale dzięki komplementarności ich formuł mogą być szczególnie użyteczne dla środowiska naukowego.
   Podczas seminarium prezentowano przede wszystkim prace w postaci plakatowej, których było 28 oraz zostały wygłoszone 3 referaty przez: prof. F.F. Komarova – „Formation of buried high-resistant layers in silicon by two-step substoichiometric implantation of nitrogen ions”, prof. A Skołowską – „Płytka implantacja jonów w plazmowej inżynierii powierzchni” i dr hab. Ivo W. Rangelowa – „Plasma based 3D-structuring of silicon”. Wszystkie zaprezentowane doniesienia naukowe wraz z obszernym spisem projektów realizowanych w konkursach od XI do XV a finansowanych przez KBN na temat badał z zakresu „Technik Jonowych” (które przedstawił prof. J.Zdanowski) zostały opublikowane przez Instytut Techniki Mikrosystemów w wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej.

   Na podstawie Materiałów z VI TJ’99