Członek międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni IUVSTA

INFORMACJA o Polskim Towarzystwie Próżniowym

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) jest popularyzowanie nauki, techniki i zastosowań próżni w różnych dziedzinach życia, jak również pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy placówkami naukowymi i zakładami produkcyjnymi oraz specjalistami z tej dziedziny w kraju i zagranica.

Działalność PTP obejmuje:

 • rozpowszechnianie w kraju wiedzy o reprezentowanej dziedzinie poprzez publikacje, odczyty i konferencje naukowe,
 • reprezentowanie PTP poprzez udział w zjazdach i konferencjach międzynarodowych oraz przedstawianie na nich krajowego dorobku z nauki techniki i zastosowań próżni,
 • organizowanie wystaw i konkursów ( w tym konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego) popularyzujących te dziedzinę,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
 • pomoc w opracowaniu i opiniowaniu norm, projektów, planów i przepisów z dziedziny próżni i jej zastosowań,
 • wspieranie producentów sprzętu próżniowego w nowoczesnym rozwoju ich produkcji,
 • reprezentowanie interesów i opinii członków PTP wobec władz, instytucji oraz innych stowarzyszeń technicznych i naukowych.

Polskie Towarzystwo Próżniowe, zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 r., jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego ukonstytuował się Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP) działający pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i skupiający osoby zajmujące się technika próżni i jej naukowymi podstawami. W 1965 r. Komitet ten został członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA), włączając się tym samym w nurt współpracy międzynarodowej.
W 1981 r. z inicjatywy prof. Bohdana Paszkowskiego – członka rzeczywistego PAN, w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) powstał Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych (PKTP i TE). Pierwszym przewodniczącym Komitetu został prof. Bohdan Paszkowski a prof. Januszowi Groszkowskiemu nadano tytuł Honorowego Przewodniczącego.
Dostosowując strukturę Komitetu do struktury IUVSTA powołano sekcje tematyczne, a wykazana na tym szczeblu aktywność spowodowała szybki wzrost liczby członków przy czym w większości byli to fizycy, chemicy, elektronicy i mechanicy wykorzystujący technikę próżni do celów badawczych lub technologicznych. Ten fakt oraz dążenie do samodzielności i osobowości prawnej w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju były przyczynami podjęcia uchwały o rozwiązaniu PKTP i TE, wystąpienia ze struktury SEP oraz o powołaniu samodzielnego i niezależnego Polskiego Towarzystwa Próżniowego.

5 września 1992 roku Sad Wojewódzki w Koszalinie wydal decyzje o rejestracji Polskiego Towarzystwa Próżniowego a 27 października 1992 roku odbyło się Walne Zebranie Członków PTP, na którym:

 • wybrano na pierwsza kadencje 12 osobowy Zarząd PTP, którego przewodniczącym został prof. Andrzej Halas, a przewodniczącym elektem prof. Marek Szymoński,
 • nadano prof. Bohdanowi Paszkowskiemu tytuł Członka Honorowego PTP,
 • powołano cztery sekcje tematyczne:
  • Sekcja Techniki Próżni,
  • Sekcja Nauki o Powierzchni,
  • Sekcja Cienkich Warstw,
  • Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni,
 • powołano Komisje d/s Konkursu im. prof. Janusza Groszkowskiego, która dokonuje wyboru najlepszej pracy magisterskiej z dziedziny techniki próżni i jej zastosowań,
 • wyznaczono delegata do IUVSTA, którym został prof. Marek Szymoński.

Polskie Towarzystwo Próżniowe jest samodzielnym i niezależnym stowarzyszeniem działającym o demokratycznie przyjęty statut wzorowany na statucie IUVSTA, otwartym dla wszystkich osób, których zainteresowania wiążą się z wytwarzaniem lub wykorzystaniem próżni. W chwili obecnej do PTP należy 140 członków indywidualnych i zbiorowych, rekrutujących z różnych środowisk naukowych i technicznych. Jedynym stałym źródłem przychodów Towarzystwa są składki od członków indywidualnych i zbiorowych, przeznaczone głównie na nagrody w Konkursie im. prof J. Groszkowskiego, wydawanie Biuletynu PTP oraz finansowe wspieranie seminariów i konferencji naukowo-technicznych.