Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)

Technika próżni i technologie próżniowe  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego nr 19 ( 1/2007)pod redakcją prof. dr hab. Tomasz Stobieckiego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ptp.agh.edu.plBiuletyn dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2006

Komisja konkursowa w składzie:

 • doc. dr Jerzy Marks – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
 • prof. dr hab. Leszek Michalak – Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Marii Courie-Skłodowskiej,
 • prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska,

informuje, że w kategorii rozpraw doktorskich:
Dr inż.  Marek Niewiński otrzymał nagrodę za rozprawę p.t „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroni-ki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin

Dr inż. Jarosław Kanak otrzymał wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Dyfrakcja ren-tgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele”
wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej
Promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Dr Iwona Kowalik otrzymała wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t „Stany 3d w struktu-rze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe”
wykonaną w Instytucie Fizyki PAN
Promotor dr hab. Bogdan Kowalski

W kategorii prac magisterskich:

Nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl
za pracę  p.t. ” Obrazowanie rekonstrukcja fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001 C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV ”
wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego
za Komisję Konkursową

Prof. dr hab. Leszek Michalak

XV WALNE ZEBRANIE
Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Wrocław 26 kwietnia 2007

Na podstawie §25 pkt. 3 statutu PTP Zarząd zwołał XV Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa we Wrocławiu, w gmachu Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 11/17, budynek D-20, sala (113), w dniu 26 kwietnia 2007 – w trakcie „I Krajowej Konferencji Nanotechnologii”, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Uroczyste wręczenie nagród za najlepszą pracę doktorską i magisterską w Konkursie o im. Janusza Groszkowskiego
 5. Uroczyste wręczenie Medalu PTP za osiągnięcia techniczne w dziedzinie próżni
 6. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybory Komisji Wnioskowej
 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2006 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji Tematycznych PTP w okresie V kadencji (2004-2007)
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP i przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PTP.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTP.
 13. Przekazanie prof. dr hab. L. Michalakowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu- Elektowi, obowiązków Przewodniczącego PTP
 14. Przedstawienie planu działania PTP na nową kadencję oraz budżetu PTP na rok 2007
 15. Dyskusja nad planem działania i budżetem.
 16. Wybory Przewodniczącego- Elekta
 17. Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 18. Ustalenie składu Zarządu nowej kadencji i wybory członków Zarządu.
 19. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i wybory członków Komisji.
 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie Walnego Zebrania.

Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 124 osób – obecnych 27 członków
Aktualna liczba członków wspierających PTP – 11 – obecnych 6 członków

Przebieg zebrania
Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. M. Szymoński witając zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ciągu ostatniego roku członków Towarzystwa: J. Sobańskiego i S. Wójcickiego. Następnie zaproponował wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało: na przewodniczącego Walnego Zebrania prof. A. Ciszewskiego, na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewską. Przewodniczący PTP prof. Szymoński oraz przewodniczący elekt prof. Michalak i reprezentujący Komisję Konkursową dr hab. Piotr Szwemin wręczyli nagrody laureatom w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Groszkowskiego. Kolejną uroczystością było wręczenie prezesowi firmy PREVAC panu dr Andreasowi Glenzowi medalu PTP przyznanego firmie za wyrób Komora dylatacyjna wraz z serią manipulatorów i stacji goniometrycznych, przystosowanych do unikalnych nośników próbek umożliwiających grzanie i chłodzenie próbek w zakresie od temperatury ciekłego azotu do 2000°C wraz z bezpośrednim pomiarem temperatury.
Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie: dr hab. Z. Stępień, dr L. Markowski, prof. J. Korecki i Komisję Wnioskową Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki i prof. J. Korecki.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i Sekcji PTP w okresie kadencji (2004-2007) przedstawił przewodniczący PTP prof. M. Szymoński natomiast część finansową sprawozdania przedstawiła pod nieobecność skarbnika PTP dr K. Olszewska. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTP przedstawił przewodniczący tej Komisji doc. Cz. Kiliszek. Na zakończenie sprawozdania doc. Cz. Kiliszek w imieniu Komisji Rewizyjnej postawił wnioski o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi PTP. Dyskusja ograniczyła się do wyjaśnienia kilku drobnych nieścisłości w przedstawionych sprawozdaniach.
Przewodniczący Walnego Zebrania prof. A. Ciszewski zaproponował podjęcie trzech uchwał w sprawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i skwitowa-nia Komisji Rewizyjnej. Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednomyślnie Uchwałę nr 1 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2006 r.
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jedno-myślnie Uchwałę nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. M. Szymoński przekazał dotychczasowemu Przewodniczącemu-Elektowi prof. L. Michalakowi obowiązki Przewodniczącego PTP wręczając suchą pieczęć PTP. Przewodniczący PTP prof. L. Michalak przedstawił plan działania PTP na nową kadencję, a dr Olszewska przedstawiła preliminarz budżetu PTP na rok 2007. Zebrani nie zgłaszali zastrzeżeń wobec przedstawionego planu działania i budżetu PTP. W tej sytuacji przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 4 w sprawie planu działalności i budżetu na 2007.

Zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego – Elekta PTP: prof. J. Szubera, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Przewodniczącego – Elekta PTP, którym został prof. J. Szuber. Wynik głosowania zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej.

   Ilość członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu 30
   Ilość głosów ważnych 30
   Ilość głosów za 30
   Ilość głosów przeciw 0
   Ilość głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 na Przewodni-czącego – Elekta został wybrany prof. dr hab. Jacek Szuber. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono jednego kandydata na to stanowisko doc. Cz. Kiliszka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wynik głosowania zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej

   Ilość członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu 27
   Ilość głosów ważnych 26
   Ilość głosów za 26
   Ilość głosów przeciw 0
   Ilość głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie ze statutem PTP §20 na Przewodni-czącego Komisji Rewizyjnej został wybrany doc. Cz. Kiliszek. Zaproponowano, aby Zarząd nowej kadencji składał się z 15 osób. Nikt z zebranych nie zgłosił sprzeciwu wobec tego projektu. W związku z tym została poddana pod głosowanie uchwała ustalająca liczbę członków Zarządu na 15 osób. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie Uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu. Zgodnie ze Statutem §26, §31 w skład Zarządu wchodzą wcześniej wybrani: przewodniczący PTP prof. L. Michalak, przewodniczący – elekt prof. J. Szuber, przewodniczący minionej kadencji prof. M. Szymoński, przewodniczący sekcji tematycznych towarzystwa wybrani na zebraniach sekcji w dniu 26.04. 2007: prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni, dr hab. Z. Stępień – Sekcja Nauki Powierzchni, dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Próżni, dr hab. R. Paszkiewicz – Sekcja Cienkich Warstw. Przewodniczący Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie późniejszym.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 7 członków Zarządu PTP, którymi zostali zgodnie protokołem Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym:

 1. dr J. Budzioch 27 głosów
 2. prof. dr hab. A. Ciszewski 26 głosów
 3. dr R. Korbutowicz 27 głosów
 4. dr M. Kozłowski 27 głosów
 5. dr L. Markowski 27 głosów
 6. dr K. Olszewska 27 głosów
 7. dr hab. M. Tłaczała 27 głosów

W głosowaniu wzięło udział 27 Członków Towarzystwa. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, że zgodnie z §20 statutu PTP wyżej wymienieni członkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarządu PTP.
Walne Zebranie ustaliło, zgodnie z §36 statutu, podejmując jednomyślnie w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 6, że Komisja Rewizyjna będzie liczyć 3 osoby.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało pozostałych 2 członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali zgodnie Protokołem Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym:
doc. J. Marks 25 głosów
prof. St. Hałas 25 głosów
W głosowaniu wzięło udział 27 Członków Towarzystwa.
Na podstawie problemów przedstawionych w wygłoszonych sprawozdaniach i planach działania Towarzystwa w przyszłości oraz poruszonych w dyskusji, Przewodniczący Komisji Wnioskowej Zebrania sformułował wnioski z Walnego Zebrania (Załącznik 13 do niniejszego Protokołu). W głosowaniu jawnym sprawozdanie Komisji Wnioskowej zostało przyjęte jednomyślnie. Wolnych wniosków nie było. O godz. 2215 Walne Zebranie zostało zamknięte.

Sekretarz Walnego Zebrania                Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ dr inż. Katarzyna Olszewska              /-/ prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Wręczenie medalu PTP za techniczne osiągnięcia w dziedzinie próżni prezesowi firmy PREVAC panu dr Andreasowi Glenzowi

Laureatka wyróżnienia za prace doktorską w konkursie im. J. Groszkowskiego, pani dr Iwona Kowalik

Laureat wyróżnienia za prace doktorską w konkursie im. J. Groszkowskiego, pan dr Jarosław Kanak

Laureat I nagrody za prace magisterską w konkursie im. J. Groszkowskiego, pan mgr Grzegorz Goryl

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego z działalności za okres kadencji od 21 kwietnia 2004 do 26 kwietnia 2007

W kadencji od 21 kwietnia 2004 do 26 kwietnia 2007 Zarządu PTP pracował w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. M. Szymoński
Przewodniczący Elekt – prof. dr hab. L. Michalak
Przewodniczący poprzedniej kadencji – prof. A. Ciszewski
Sekretarz Naukowy – prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
Sekretarz – dr inż. Katarzyna Olszewska
Skarbnik – dr M. Kozłowski
Przewodniczący Sekcji:
prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni
prof. J. Szuber – Sekcja Nauki o Powierzchni
dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Próżni
dr hab. M. Tłaczała – Sekcja Cienkich Warstw
Członkowie Zarządu: dr J. Budzioch, prof. dr hab. M. Godlewski, dr A. Kajoch, dr L. Markowski

W kadencji 2004-2007 prace Zarządu PTP koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 1. działalności naukowej Towarzystwa,
 2. działalności szkoleniowej PTP,
 3. działalności wydawniczej (biuletyn i witryna internetowa PTP: http://www.ptp.agh.edu.pl oraz wydawanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych)
 4. współpracy z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA
 5. sprawach organizacyjno-członkowskich

Materiały źródłowe:

1. Sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego składane na XIII i XIV Walnym Zebraniu:
za okres od 21 kwietnia 2004 do 28 października 2005
, opublikowane w Biuletynie PTP 2-3(40-41) 2005 (wkładka do Elektroniki), wersja internetowa 17/2(2005)
za okres od 29 października do 2 czerwca 2006, opublikowane w Biuletynie PTP 1-2(42-43) 2006 (wkładka do Elektroniki), wersja internetowa 18(1)(2006)
za okres od 3 czerwca 2006 do 26 kwietnia 2007

2. Protokoły z Zebrań Zarządu PTP:

 • Protokół 1/3/2004 z posiedzenia Zarządu PTP w Starych Jabłonkach w dniu 20.04.2004
 • Protokół 2/4/2004 z posiedzenia Zarządu PTP w Krakowie w dniu 4.11.2004
 • Protokół 1/2005 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 28.01.2005
 • Protokół 2/2005 z posiedzenia Zarządu PTP w Krakowie w dniu 26.11.2005
 • Protokół 1/2006 z posiedzenia Zarządu PTP w Warszawie w dniu 24.02.2006
 • Protokół 2/2006 z posiedzenia Zarządu PTP w Krakowie w dniu 01.06.2006
 • Protokół 1/2007 z posiedzenia Zarządu PTP w Krakowie w dniu 23.02.2007

3. Materiały z prac Komisji konkursu im. J. Groszkowskiego za lata 2005 – 2007
Protokoły z posiedzeń komisji za rok 2004, za rok 2005 (konkursu nie rozstrzygnięto, nie wpłynęły prace), za rok 2006

4. Biuletyny PTP
Biuletyn PTP nr 1-2(37-38) 2005, wkładka do Elektroniki;
Biuletyn PTP nr 1(39) 2005 „Technika próżni i technologie próżniowe”, numer okolicznościowy wydany łącznie z materiałami konferencji „Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and the Polish Vacuum Society (PTP)Vacuum Based Science and Technology”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 26 do 29 października 2005;
Biuletyn PTP nr 2-3(40-41) 2005, wkładka do Elektroniki;
Biuletyn PTP nr 1-2(42-43) 2006, wkładka do Elektroniki;
Biuletyny PTP 16(1) 2005, 17(2) 2005 i 18(2) (2006), wersja internetowa http://www.ptp.agh.edu.pl

5. Materiały szkoleniowe:
I Szkolenie z Zakresu Podstaw Techniki Próżni, 4 – 6 listopada 2004, Kraków
II Szkolenia z Zakresu Podstaw Techniki Próżni, 1 – 3 czerwca 2006, Kraków

I. Działalność naukowa
Działalność polegała na pracy w sekcjach, na organizowaniu konferencji i warsztatów naukowych oraz przeprowadzaniu konkursu im. J. Groszkowskiego na najlepsza pracę doktorska i magisterską.

Konkurs im. J. Groszkowskiego

Zrealizowana została edycja konkursu za rok 2004 na najlepszą pracę doktorską i magisterską. W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono pracę pana Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, zatytułowaną: „Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego wyładowania jarzeniowego”. W kategorii prac magisterskich wyróżniono pracę pana Michała Ślęzaka z AGH, zatytułowaną: „Badanie charakterystyk magnetycznych i magnetorezystancyjnych elementów spintronicznych”. Laureat nagrodzonej pracy doktorskiej wygłosił referat i odebrał nagrodę na VII Konferencji Techniki Próżni (Cedzyna k/Kielc 18 – 21. 09. 2005). Wyniki konkursu i streszczenia wyróżnionych prac zostały zamieszczone w okolicznościowym biuletynie towarzystwa (No. 39) załączonym do materiałów konferencji Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP) i są również do wglądu na stronie internetowej PTP http://www.ptp.agh.edu.pl/

Nie została rozstrzygnięta edycja konkursu za rok 2005 na najlepszą pracę doktorską i magisterską z powodu nie wpłynięcia żadnej prac w kategorii magisterskiej, jak również doktorskiej. Przyczynę tego stanu rzeczy analizowano na zebraniu zarządu w dniu 24 lutego na posiedzeniu w Warszawie (patrz p.3 protokołu 1/2006). Stosując się do wskazówek zarządu pan prof. dr hab. inż. Piotr Szwemin przewodniczący komisji konkursowej, przygotował plakat, zmodyfikował regulamin konkursu, przekazał spis instytutów naukowych, z których pochodzili laureaci z ostatnich dwunastu lat (patrz załącznik do sprawozdania).

Na konkurs za rok 2006 zgłoszono 3 prace w kategorii prac doktorskich i jedną w kategorii prac magisterskich. W kategorii rozpraw doktorskich nagrodę otrzymał dr inż.  Marek Niewiński za rozprawę p.t. „Analiza właściwości wzorców wysokich próżni w oparciu o model globalny” wykonaną na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, promotor prof. dr hab. Piotr Szwemin; dr inż. Jarosław Kanak otrzymał wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t. „Dyfrakcja rentgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele” wykonaną w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej, promotor prof. dr hab. Tomasz Stobiecki. Dr Iwona Kowalik otrzymała wyróżnienie dyplomem za rozprawę p.t. „Stany 3d w strukturze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej warstwami zawierającymi metale przejściowe” wykonaną w Instytucie Fizyki PAN, promotor dr hab. Bogdan Kowalski. W kategorii prac magisterskich nagrodę otrzymał Mgr Grzegorz Goryl za pracę  p.t. „Obrazowanie rekonstrukcji fal gęstości ładunku na powierzchni InSb001C(8×2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach UHV” wykonaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szymońskiego.

Konferencje organizowane pod patronatem PTP

W okresie sprawozdawczym zorganizowano pod patronatem PTP 13 konferencji i warsztatów naukowych o zakresie krajowym i międzynarodowym. W większości przypadków współorganizatorami konferencji były sekcje naukowe PTP i dlatego bardziej szczegółowe informacje o organizowanych konferencjach znajdują się w sprawozdaniach sekcji PTP załączonych do sprawozdania Zarządu.

W roku 2004

IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2004, 19 – 22 września, Ustroń Śląski
Organizatorzy :
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS (Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors) przy Zakładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z wniosku PTP.
Materiały z konferencji ukazały się w specjalnym zeszycie Thin Solid Films. Ze sprawozdaniem z warsztatów SGS’2004 można się zapoznać w Biuletynie nr 1-2(37-38) i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

III Seminarium – Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2004 Zakopane, 1 – 5 grudnia 2004
Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Organizatorzy:
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ.
W seminarium wzięło udział 100 osób, wygłoszono 13 referatów przez zaproszonych referentów, 21 komunikatów oraz podczas sesji plakatowej zaprezentowano 19 prac. Szczegółowe informacje o seminarium na stronie internetowej
http://confer.uj.edu.pl/STM-AFM2004

W roku 2005

IX Ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe”, 16 – 18 marzec 2005, Szklarska Poręba Średnia
Organizatorzy:
Katedra Inżynierii Powierzchni Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Patronat Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP.
Szczegółowe informacje o seminarium i niektóre z zaprezentowanych na seminarium prac można znaleźć w Elektronice nr 6/2005.

X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 17 – 21 maj 2005, Szklarska Poręba Średnia
Organizatorzy:
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Katedra Mikroelektroniki i Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej,
Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej,
Centrum Doskonałości Cephona (ITE Warszawa),
Centrum Doskonałości NANOMET (IF Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
W seminarium uczestniczyło 79 osób (w tym 27 doktorantów i 4 dyplomantów). Zaprezentowano 7 referatów przeglądowych, 27 komunikatów z prac własnych i 46 plakatów. Materiały z seminarium ukazały się w specjalnym zeszycie „Optica Applicata”. Ze sprawozdaniem z seminarium można się zapoznać w Biuletynie No. 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

IV International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP’05, 10 – 13 wrzesień 2005, Ustroń Śląski
Organizatorzy :
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Sekcja Cienkich Warstw PTP, Europejskie Centrum Doskonałości CESIS (Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors) i Krajowe Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej – NANOMET przy Zakładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z wniosku PTP
W warsztatach SSP’05 wzięło 40 uczestników, w tym 30 z zagranicy. Materiały z seminarium ukazały się w specjalnym zeszycie Applied Surface Science. Ze sprawozdaniem z warsztatów SSP’05 można się zapoznać w Biuletynie No. 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

VII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Cedzyna k/Kielc 18 – 21 wrzesień 2005
Organizatorzy :
Sekcji Techniki Próżni PPT, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
W konferencji brało udział 57 uczestników. Wygłoszono 23 referaty oraz zaprezentowano 26 plakatów. Ze sprawozdaniem z konferencji można się zapoznać w Biuletynie No. 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP)

Vacuum Based Science and Technology and 4thAnnual Meeting of the German Vacuum Society DVG, Kraków 26-29 październik 2005

Organizatorzy:
PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ. Ze sprawozdaniem z konferencji można się zapoznać w Biuletynie No. 39 i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

43rd IUVSTA Workshop on Chemical Sensitivity in Scanning Probe Microscopy Zakopane 29 listopad do 3 grudzień 2005
Organizatorzy:
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ.
http://confer.uj.edu.pl/IUVSTA_Workshop/

W roku 2006

V International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2006, 10 – 13 września Ustroń Śląski
Organizatorzy:
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Sekcja Cienkich Warstw PTP (prof. Jacek Szuber), Europejskie Centrum Doskonałości CESIS (Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors) przy Zakładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Materiały z konferencji ukażą się w specjalnym zeszycie Thin Solid Films.
Ze sprawozdaniem z konferencji można się zapoznać w Biuletynie No. 1-2(42-43)2006 i w witrynie internetowe
http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2006

II konferencja „Vacuum Based Science and Technology” – Darmstadt, 9-13 października 2006
wspólna konferencja z Niemieckim, Szwedzkim, Szwajcarskim i Polskim Towarzystwem Próżniowym.
Organizatorem lokalnym było DVG; członkowie PTP są członkami Komitetu Programowego, prof. M. Szymoński był współprzewodniczącym Konferencji.
http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2006

IV Seminarium „Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań” STM/AFM 2006, Zakopane, 6 – 10 grudnia 2006.
Organizatorzy:
Sekcja Nauki o Powierzchni oraz Sekcja Cienkich Warstw PTP, Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM Instytutu Fizyki UJ

W roku 2007

X Jubileuszowe Ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe”, Szklarska Poręba, 19-21 marca 2007
Organizatorzy:
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Inżynierii Plazmowej PTP
I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Wrocław 26-28 kwietnia 2007
Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, PTP, IFPAN, UNIPRESS, PTCh
Z inicjatywy zarządu PTP prof. Marek Tłaczała podjął się organizacji I krajowej Konferencji nt. Nanotechnologii. Instytucją organizującą jest Politechnika Wrocławska z udziałem kilku innych podmiotów w tym PTP. Konferencja odbędzie się w obiektach Politechniki Wrocławskiej w dniach 26-28 kwietnia 2007 z udziałem blisko 300 uczestników. Zakres tematyczny obejmuje: nanobiotechnologię, nanofotonikę, nanoinżynierię powierzchni, nanotechnologie i nanomateriały.

Podsumowując należy stwierdzić, że organizacja konferencji naukowych stanowi jedną z najważniejszych merytorycznie form działania PTP z powodzeniem realizowaną przez poszczególne sekcje Towarzystwa. Za główne osiągnięcie w tym zakresie Zarząd uważa przeprowadzenie 2 konferencji w ramach wspólnej działalności z Niemieckim Towarzystwem Naukowym.

W tym obszarze Zarząd PTP ma także do zanotowania istotną porażkę. Nie udało się zintegrować działalności członków i sekcji Towarzystwa wokół organizacji kolejnego Kongresu PTP. Ze względu na dużą ilość odrębnych imprez naukowych w roku 2007 o profilu zbliżonym do działalności PTP (w tym kilku organizowanych bezpośrednio przez członków Towarzystwa) Zarząd zrezygnował z organizacji Kongresu w r. 2007 gdyż próba zorganizowania jeszcze jednej imprezy o tym samym charakterze była z góry skazana na niepowodzenie. W tym kontekście niezrozumiałą jest decyzja organizatorów konferencji ELTE 2007 o nie wyrażeniu zgody na organizację Kongresu PTP wspólnie przy konferencji ELTE.

II. Działalność szkoleniowa

I Szkoła z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA Kraków, 4 – 6 listopada 2004
Organizatorzy :
Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W szkoleniu uczestniczyło 56 osób. Każdy z uczestników otrzymał materiały wykładowe. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły w Biuletynie nr 1-2(37-38) i w witrynie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/

II Szkoła z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA Kraków, 1-3 czerwca 2006
Organizatorzy :
Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W szkoleniu uczestniczyło 106 osób. Każdy z uczestników otrzymał materiały wykładowe. Szkolenie zostało zakończone testem kwalifikacyjnym. Sprawozdanie ze Szkoły w Biuletynie PTP nr 18 (1) 2006 i w witrynie internetowej
http://www.ptp.agh.edu.pl/

Podsumowując ten rodzaj działalności Zarząd pragnie stwierdzić, że uważa ją za swoje główne osiągnięcie w kadencji 2004-2007. W szkoleniu wzięło udział łącznie ponad 160 osób, które bezpośrednio i na co dzień zajmują się w swoim życiu zawodowym zagadnieniami techniki próżni. Towarzystwo przeprowadziło też egzamin kwalifikacyjny na zakończenie cyklu szkolenia dla przeszło 100 osób wydając odpowiednie certyfikaty. Jest to działalność ściśle związana z zadaniami statutowymi Towarzystwa oraz niezwykle potrzebna, o czym świadczy fakt, iż na kolejne cykle szkolenia już zgłaszają się chętni. W związku z przeprowadzanym szkoleniem po raz pierwszy w ramach działalności Towarzystwa przygotowano obszerne materiały szkoleniowe wydrukowane początkowo w postaci skryptów a obecnie przygotowane do druku w postaci książkowej. W tym miejscu Zarząd PTP pragnie złożyć gorące podziękowania wykładowcom Szkoły, a w szczególności prof. Andrzejowi Hałasowi i prof. Piotrowi Szweminowi za ich ogromny wysiłek włożony w przygotowanie wersji książkowej materiałów szkoleniowych, Dr Januszowi Budziochowi i firmie PREVAC za wkład w rozpropagowanie szkolenia wśród swoich klientów i dr Pawłowi Czubie za zasadniczy udział w organizacji szkolenia i sesji egzaminacyjnych.

III. Działalność wydawnicza

W czasopiśmie Elektronika wydano biuletyn No. 1-2 (37-38) oraz biuletyn No. (40), w którym złożono sprawozdanie z wspólnej konferencji towarzystw próżniowych Niemieckiego i Polskiego, uroczystości uczczenia 50-lecia pracy naukowej zasłużonych dla Próżni Profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta oraz sprawozdanie z XIII Walnego Zebrania PTP. No. 39 Biuletynu, to numer specjalny, który został włączony do zeszytu materiałów konferencji Joint Meeting of the German Vacuum Society (DVG) and Polish Vacuum Society (PTP) – Vacuum Based Science and Technology. Biuletyn ten oprócz tradycyjnej części sprawozdawczej, zawiera między innymi wspomnienia historyczne: „Zarys historii techniki wysokiej próżni w Polsce” – P. Szwemina i opisy sylwetek bardzo zasłużonych dla PTP, a obchodzących jubileusz 50-lecia pracy naukowej, profesorów Andrzeja Hałasa i Witolda Prechta. Biuletyn ten został przekazany członkom PTP biorącym udział w konferencji, jak również tym którzy brali udział w Walnym Zebraniu.

Witryna internetowa http://www.ptp.agh.edu.pl została przeniesiona z UMCS w Lublinie na AGH w Krakowie i jest na bieżąco aktualizowana. Witryna ta ma nową oprawę graficzną i została nowocześnie zorganizowana, a także jest ona na bieżąco aktualizowana. Posiada linki do konferencji i biuletynów, ma rubrykę wspomnień (znajdujemy w niej wspomnienie, o doc. Januszu Sobańskim jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Próżniowego). Wśród ciekawostek znajdujemy zredagowany przez prof. Andrzeja Hałasa opis pierwszego eksperymentu próżniowego przeprowadzonego na dworze króla Władysława IV. Dzięki uprzejmości prof. J. Zdanowskiego zainteresowani znajdą szeroki przegląd osiągnięć polskiej próżni w materiałach „Polska Elektronika Próżniowa Wczoraj i Dziś” wydanych przez oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej
http://www.ptp.agh.edu.pl/

W związku z dużym zapotrzebowaniem na materiały szkoleniowe z zakresu wytwarzania próżni i jej zastosowań w przemyśle i małych firmach pan prof. Andrzej Hałas napisał rozdział o wytwarzaniu próżni, a prof. Piotr Szwemin zakończył pracę nad rozdziałem o podstawach fizycznych próżni i pomiarach ciśnień. Obecnie materiał ten jest przygotowywany do druku jako odrębne wydawnictwo pod patronatem PTP, które ukaże się w roku 2007.

Podsumowując tą część działalności Zarządu PTP należy podkreślić, że po wielu wysiłkach udało się pod auspicjami Towarzystwa zgromadzić po raz pierwszy oryginalne materiały edukacyjne i wydrukować publikacje szkoleniowe z tematyki próżni. Na końcowym etapie jest sprawa druku pozycji książkowej o tej tematyce. Zarząd pragnie gorąco podziękować prof. Tomaszowi Stobieckiemu za niezwykły wysiłek włożony w realizację działalności wydawniczej PTP.

IV. Współpraca z zagranicznymi organizacjami próżniowymi i IUVSTA

a) Współpraca z zagranicznymi towarzystwami próżniowymi

W tym zakresie prowadzono rozmowy z Francuskim Towarzystwem Próżniowym na temat możliwości kontynuacji cyklu spotkań, tym razem we Francji. Niestety Francuskie Towarzystwo Próżniowe nie widzi możliwości zorganizowania takiej imprezy w najbliższym okresie czasu.
Nawiązano natomiast aktywną współpracę z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym czego wyrazem jest zorganizowanie w dniach od 26 do 29 października 2005 roku w Krakowie wspólnego zjazdu naukowego i wystawy sprzętu próżniowego. Oba Towarzystwa postanowiły także kontynuować ten rodzaj współpracy w roku 2006 wspólnie organizując następny zjazd, tym razem w Darmstadt w Niemczech. Prof. Marek Szymoński został zaproszony jako współprzewodniczący Komitetu Programowego. W rezultacie powstała nowa seria konferencji p.t.”Vacuum Based Science and Technology”, do której oprócz PTP i DVG dołączyło Szwajcarskie i Szwedzkie Towarzystwa Próżniowe. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w opisie działalności naukowej PTP. Kolejna konferencja z tej serii odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Niemczech (http://www.dvg2007.de/meeting_program.html)

b) Współpraca z Międzynarodową Unią IUVSTA

Polskie Towarzystwo Próżniowe bardzo aktywnie współpracuje z IUVSTA. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji jest zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Próżniowego do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych. W istocie jest to kolegium Prezesów tych Towarzystw, lub ich Zastępców, którego zadaniem jest zaktywizowanie na płaszczyźnie europejskiej współpracy naukowej i edukacyjnej w zakresie nauki o próżni i dziedzinach wykorzystujących próżnię oraz technologii próżniowych. W okresie bieżącej kadencji odbyły się 4 robocze spotkania tego Komitetu pod przewodnictwem przedstawiciela Polski. Komitet przedstawił swoje ustalenia Radzie Wykonawczej IUVSTA z rekomendacją aby nie podejmować kroków w kierunku utworzenia nowych struktur organizacyjnych typu Europejskie Towarzystwo Próżniowe.
Od czasu ostatniego Walnego Zebrania PTP odbyło się 7 posiedzeń Rady Wykonawczej IUVSTA (w roku 2004 w Trento i Wenecji; w roku 2005 w Lanzarote i Gumpolskirchen (Austria), w roku 2006 w San Diego i Seulu, a w roku 2007 w Bazylei). Materialnym wymiarem polskiego uczestnictwa w tych posiedzeniach było uzyskanie aż trzykrotnie dofinansowania IUVSTA do imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych w Polsce pod patronatem PTP, na łączną kwotę 17 tysięcy franków szwajcarskich. Po raz pierwszy w historii PTP kwota uzyskana od IUVSTA znacznie przekroczyła wielkość naszych składek do tej organizacji za okres ostatnich kilku lat. Starania o to były postulowane od lat przez Komisje Wnioskowe Walnych Zebrań PTP. Dofinansowanie zostało przyznane Instytucji bezpośredniego organizatora imprezy, czyli Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na następujące działania:
organizacja Szkoły z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA, Kraków, 4 – 6 listopada 2004 – 3.5 tys. Fr.; środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 27 kursantów;
organizacja 43rd IUVSTA Workshop on Chemical Sensitivity in SPM, 29.XI-4.XII, 2005 w Zakopanem – 10 tys. Fr.; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu zaproszonych wykładowców;
organizacja II Szkoły z zakresu techniki próżni pod patronatem PTP oraz IUVSTA, Kraków, 1-3 Czerwiec 2006 – 3,6 tys. Fr.; z podobnym przeznaczeniem jak w poz. 1.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii PTP, w Polsce odbył się specjalistyczny IUVSTA Workshop, a rezultaty Szkół Techniki Próżni z lat 2004 i 2006 zostały wysoko ocenione zarówno przez uczestników jak i przez Władze IUVSTA.

V. Sprawy organizacyjno-członkowskie

Zarząd PTP miał zaszczyt przedstawienia Walnemu Zebraniu inicjatywy uhonorowania najbardziej zasłużonych członków Towarzystwa tytułami Honorowego Przewodniczącego i Honorowego Członka PTP. Inicjatywa ta spotkała się z jednomyślnym poparciem Walnego Zgromadzenia PTP. Członkami honorowymi PTP zostali Prof. Andrzej Hałas i Prof. Witold Precht, a Honorowym Przewodniczącym PTP został Prof. Andrzej Hałas.

Zarząd z wielkim smutkiem odnotował wiadomość o odejściu z naszego grona 2 zasłużonych członków PTP: doc. Janusza Sobańskiego i dr Stefana Wójcickiego. Pamięć o nich i ich zasługach dla Polskiego Towarzystwa Próżniowego pozostanie w naszych sercach.

W roku 2007 przyjęto 7 nowych członków indywidualnych PTP i jednego członka wspierającego: dr Janusza Budziocha z Prevac w Krakowie, mgr inż. Adama Kopcia z Politechniki Koszalińskiej, dr Beatę Stasińską z UMCS, dr Ewę Kowalską z PIE w Warszawie, dr hab. Zdzisława Stępnia z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, dr Aleksandra Krupskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członka wspierającego. Przyjęto rezygnację z członkostwa w PTP prof. Barańskiego. W 2007 roku przyjęto mgr inż. Annę Szerling i dr Kamila Kosiela z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, mgr inż. Ewę Celińską, Jacka Celińskiego, inż. Janusza Celińskiego, inż. Aleksandra Murawskiego z Zakładu Usługowego Narew – Nowy Dwór Mazowiecki, Tomasza Soroko i inż. Jarosława Ulanowskiego z Przedsiębiorstwa SOROKO – Gościno k/Kołobrzegu, mgr inż. Pawła Grzegorczyka, mgr inż. Konrada Gościniaka, Marka Kruczkowskiego, Andrzeja Gałczyńskiego z Philips Lighting Poland. Przyjęto rezygnację prof. Tadeusza Burakowskiego. Obecnie PTP ma 123 członków indywidualnych i 11 członków wspierających.

Na zebraniu Zarządu w dniu 23.02.2007 r. dokonano zmian w regulaminach przyznawania Medalu PTP i Nagrody Naukowej PTP, które mają za zadanie urealnić procedury formalne w stosunku do aktualnych możliwości PTP. Powołano także Kapituły tych wyróżnień na okres nowej kadencji. Na najbliższym Walnym Zebraniu zostanie wręczony po raz drugi w historii PTP Medal Towarzystwa.

VI. Realizacja planu działalności Zarządu PTP na okres kadencji 2004-2007 przyjętego na Zebraniu Walnym w dniu 20 kwietnia 2004 r. w Starych Jabłonkach:

Poniżej przedstawiono krótki komentarz do przyjętego planu działania ilustrujący zakres realizacji planowanych działań.

ad I Działalność naukowa
a/ działalność naukową Towarzystwa prowadzą jego sekcje tematyczne. Zarząd będzie wspierał organizację seminariów, szkół i konferencji w ramach sekcji i inicjował organizowanie nowych w oparciu o współpracę międzynarodową PTP z IUVSTA; to szeroka i z powodzeniem realizowana działalność PTP;
b/ szczególnego wsparcia Zarząd udzieli nowo powstałej Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii. Nadanie trwałych podstaw dla działalności tej Sekcji jest ważnym, strategicznym celem PTP; działalność tej Sekcji w dalszym ciągu jest w stadium organizacji, choć podjęto kroki organizacyjne w celu poprawy sytuacji;
c/ zarząd będzie kontynuował tradycje organizacji Kongresu PTP jako interdyscyplinarnej imprezy naukowej i forum producentów towarzyszącym międzynarodowemu sympozjum o istotnej randze naukowej, najlepiej typu „workshop’u IUVSTA”; wydanie materiałów Kongresu jako podsumowania działalności naukowej członków PTP. Zrezygnowano z organizacji Kongresu w roku 2007 z powodów podanych w sprawozdaniu.

ad II Działalność szkoleniowa i współpraca z przedsiębiorstwami
a/ podjęcie próby zainicjowania nowych form szkolenia w zakresie techniki próżni przeznaczonych dla inżynierów i techników sektora produkcyjnego i handlowego; zrealizowano w pełni i z sukcesem;
b/ aktywizacja forum producentów i dystrybutorów sprzętu próżniowego i aparatury naukowej – próba utworzenia pełnoprawnej sekcji PTP; mimo starań ze strony członków Zarządu PTP nie udało się utworzyć aktywnie działającej Sekcji, nastąpiła jednak pewna konsolidacja działalności firm próżniowych w Polsce w korelacji z działalnością Towarzystwa
c/ wznowienie idei Medalu PTP dla najlepszego producenta; zrealizowano
d/ podjęcie próby opracowania „Historii techniki próżniowej w Polsce” i wydania jej jako wydawnictwa PTP; dotychczas udało się jedynie wykorzystać materiał przygotowany wcześniej przez prof. P. Szwemina, który został opublikowany w specjalnym wydaniu Biuletynu PTP;
e/ podjęcie próby wydania polskiej edycji materiałów edukacyjnych IUVSTA lub opracowanie ich oryginalnych, polskich materiałów. Oryginalne materiały zostały przygotowane do druku; druk powinien nastąpić w roku 2007.

ad III Działalność wydawnicza, promocyjna i informacyjna Zarządu PTP
a/ kontynuacja promocji PTP poprzez internet (strona www, biuletyn w wersji elektronicznej itp.); zrealizowano z pełnym sukcesem;
b/ kontynuacja wydawania biuletynu PTP w postaci wkładki do czasopisma „Elektronika” lub w innej formie jeśli umowa z Redakcją „Elektroniki” nie będzie możliwa; wydano 2 biuletyny w postaci wkładki do „Elektroniki”a jeden biuletyn wydano w wersji specjalnej przy okazji wspólnej konferencji PTP z DVG;
c/ organizacja dalszych 3 edycji konkursu im. Groszkowskiego na najlepszą pracę dyplomową i doktorską z tematyki próżni i dziedzin wykorzystujących próżnię w prowadzonych badaniach; zrealizowano tylko 2 edycje konkursu z powodów podanych w sprawozdaniu;
d/ zapewnienie środków dla ponownej edycji nagrody naukowej PTP; nie udało się pozyskać sponsorów;
e/ aktywne wspieranie krajowych inicjatyw sprzyjających rozwojowi techniki próżni i nauk wykorzystujących aparaturę i techniki próżniowe; Zarząd prowadził taką działalność, do istotnych inicjatyw w tym obszarze należy organizacja szkoleń w zakresie techniki próżni

ad IV Działalność międzynarodowa i współpraca z IUVSTA
a/ kontynuacja aktywnej reprezentacji PTP w Komitecie Wykonawczym i Oddziałach tema-tycznych IUVSTA;
b/ organizacja w Polsce dwóch warsztatów IUVSTA przy udziale członków PTP; zorganizowano jeden, brak inicjatywy członków PTP w sprawie organizowania dalszych;
c/ wykorzystanie wsparcia finansowego i merytorycznego IUVSTA przy organizacji szkoleń technicznych; w pełni zrealizowano;
c/ zabieganie o promocję PTP przy organizacji konferencji międzynarodowych o tematyce próżniowej zrealizowano.

ad V Sprawy organizacyjne
a/ zapewnienie stałego rozwoju PTP poprzez działania w kierunku pozyskiwania nowych członków, w szczególności członków zbiorowych i wspieranie nowych form działalności Towarzystwa; PTP odnotowało wolny, ale stały wzrost ilości członków;
b/ aktywne pozyskiwanie funduszy dla działalności statutowej Towarzystwa; Zarządowi nie udało się radykalnie poprawić sytuacji finansowej PTP, choć sytuacja ta jest stabilna i zapewnia pokrycie wszystkich planowanych wydatków za wyjątkiem nagrody naukowej PTP; aktywnie i z pewnym sukcesem pozyskiwano środki z ministerstwa Nauki na imprezy organizowane przez PTP;
c/ organizowanie zebrań Zarządu PTP w różnych ośrodkach krajowych celem ich poznania i nawiązywania współpracy; inicjatywa ta nie została zrealizowana ze względu na trudności członków Zarządu w pozyskiwaniu środków na refundacje delegacji i ogólny brak czasu członków PTP uniemożliwiający wyjazdy do miejscowości trudniej dostępnych komunikacyjnie;
d/ aktywizacja członków zbiorowych; udało się zaktywizować jedynie niektórych członków wspierających uczestniczących w imprezach organizowanych przez PTP (szkolenia i wystawy sprzętu próżniowego przy okazji konferencji);
e/ przygotowywanie i prowadzenie statutowych form działalności organizacyjnej Towarzystwa (zebrania Zarządu, Walne Zgromadzenia itp.) w pełni zrealizowano.

Realizacja Uchwały Walnego Zebrania z dn. 20.04 2004 r. w Starych Jabłonkach w sprawie zwrotu przez SEP zaległej części nagrody Konkursu im. J. Groszkowskiego
Zarząd PTP rozpoznał możliwości odzyskania zaległej kwoty. Wobec zdecydowanie negatywnego nastawienia ówczesnych Władz SEP w tej sprawie, odzyskanie zaległej części nagrody Konkursu im. JG za rok 2003 okazało się w ogóle niemożliwym. W tej sytuacji zarząd PTP postanowił samodzielnie przeprowadzać kolejne edycje konkursu w ramach posiadanych przez PTP własnych środków finansowych.

Sekretarza Naukowy PTP                  Przewodniczący Zarządu PTP
/-/ Prof. Tomasz Stobiecki                  /-/ Prof. Marek Szymoński

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego za okres kadencji od 21 kwietnia 2004 do 26 kwietnia 2007.

Komisja Rewizyjna PTP w składzie: Czesław Kiliszek – przewodniczący, Jerzy Marks i Stanisław Hałas w celu dokonania w wymienionym okresie oceny działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego, zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu i dokumentami z posiedzeń zarządu (wykaz w sprawozdaniu). Za podstawowy dokument stanowiący odniesienie do formułowanych ocen w zakresie merytorycznej działalności PTP przyjęła Plan Działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego na okres kadencji 2004 – 2007 ujęty w 5 punktach, uchwalony przez  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dn.20.04.2004 r. w St. Jabłonkach k/Ostródy.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano: 8 konferencji, 4 warsztaty z dużym udziałem gości zagranicznych i 2 szkolenia. Współorganizatorami tej formy działalności naukowej były Sekcje tematyczne PTP. Rozwija się współpraca z Niemieckim Towarzystwem Próżniowym (DVG). W dniach 26-29.10.2005 w Krakowie zorganizowano konferencję naukową i wystawę sprzętu próżniowego. Kontynuowano współpracę wspólnie organizując następną konferencję w Darmstadt 9-13 października 2006 r. przy udziale Towarzystw Próżniowych: Szwedzkiego i Szwajcarskiego, gdzie współprzewodniczącym był prof. M. Szymoński. PTP aktywnie współpracuje z IUVSTA. W okresie bieżącej kadencji odbyły się: 4 robocze spotkania Komitetu Reprezentantów Europejskich Towarzystw Próżniowych pod przewodnictwem Prezesa PTP prof. M. Szymońskiego oraz 7 posiedzeń Rady Wykonawczej IUVSTA. Efektem tych spotkań było uzyskanie od IUVSTA dofinansowania w wysokości ponad 17 tys. SF 3 imprez szkoleniowych i naukowych organizowanych pod patronatem PTP.
W Konkursie im. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę doktorską i magisterską w edycji na 2004 rok przyznano nagrody. Na rok 2005 nie wpłynął żaden wniosek. Zaniepokojony tym Zarząd PTP postanowił zwiększyć działalność informacyjną dla propagacji tego słusznego przedsięwzięcia. W konkursie za 2006 rok w kategorii prac doktorskich nagrodę otrzymała 1 osoba, a 2 osoby wyróżniono dyplomami W kategorii prac magisterskich 1 osoba otrzymała nagrodę.
W działalności wydawniczej obserwuje się ciągły postęp. W „Elektronice” opublikowano biuletyny nr 1-2 (37-38) 2004 oraz nr 2-3 (40-41) 2005. Numer specjalny (39) otrzymali uczestnicy XII Walnego Zebrania i „Joint Meeting of DVG and PTP”. Witryna internetowa PTP w AGH w Krakowie systematycznie rozwija się, przy dużym zaangażowaniu prof. Tomasza Stobieckiego. Ostatnio ukazał się Biuletyn 18 (1/2006) –/ nr 1 (42) 2006/. Naprawdę warto odwiedzić tą witrynę: http://www.ptp.agh.edu.pl. Materiały z konferencji, warsztatów naukowych oraz szkoleń są publikowane w znakomitych czasopismach w tym o obiegu światowym.
Liczba członków indywidualnych i wspierających wolniutko rośnie. Obecnie wynosi ona: 122 członków zwyczajnych, 2 członków honorowych i 11 członków wspierających.
Działalność finansowa PTP została ujęta w „Sprawozdaniu finansowym Polskiego Towarzy-stwa Próżniowego za okres 01.01.2006 – 31.12.2006. Komisja Rewizyjna nie stwierdza błędów i uchybień formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

 • Pozytywne skwitowanie działalności finansowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w 2006 roku oraz w okresie od 1.01.2007 do dnia 5.04.2007 r.
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Próżniowego za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu PTP za 2006 rok.
 • Zaakceptowanie wyników finansowych w okresie od 1.01.2007 do dnia 5.04.2007 r.
 • Przyjęcie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Próżniowego na 2007 rok – mimo, że zakłada on deficyt w wysokości 4 065,00 zł. Stan środków finansowych na koniec 2006 r. w wysokości łącznej 16011,79 zł. oraz planowane przychody 2007 roku pozwolą na sfinansowanie tego deficytu

Na podstawie analizy wszystkich posiadanych dokumentów stwierdzamy, co następuje:

 1. Zarząd PTP prowadził swą działalność zgodnie ze statutem Towarzystwa i realizował „ Plan Działania Zarządu PTP na okres 2004-2007 ” zatwierdzony przez XII Walne Zebranie w dniu 20. 04. 2004. oraz realizował wnioski z Walnych Zebrań
 2. W okresie kadencji 2004-2007 osiągnął znaczący dorobek
 3. Dokumentacja przychodów i wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę całokształt działalności Zarządu PTP stwierdza, że wykazał on w swej pracy cechy celowości, rzetelności i gospodarności i w związku z tym przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o:
– Pozytywne skwitowanie całokształtu działalności Zarządu PTP za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2004-2007 i udzielenie absolutorium dla kończącego kadencję Zarządu jako całości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP
/-/ Doc. C. R. Kiliszek

Uchwała Nr 1
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2006 r.

Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Próżniowego Walne Zebranie Członków Towarzystwa:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 20.04.2004r. do 26.04.2007r., stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006 r. stanowiące załącznik nr2 do niniejszej uchwały

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykające się po stronie przychodów kwotą 14 212,92 zł (czternaście tysięcy dwieście dwanaście złotych 92 gr) a po stronie wydatków kwotą
11 679,03 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 03 gr)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Polskiego Towarzystwa Próżniowego
Za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 r.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2006 r. (w zł.)
Stan konta PTP w PKO BP I/O W-wa
terminowe 6000,00
bieżące 6879,42
w kasie PTP 619,36
————————————————————————-
Łącznie 13 498,78

Przychody w 2006 r. (w zł.)
Składki członków indywidualnych 2140,00
Składki członków zbiorowych 3500,00
Dotacje Komitetu Badań Naukowych:
Biuletyn PTP 1500,00
Konferencje 7000,00
Oprocentowanie lokat na r-ku bankowym 72,92
————————————————————————-
Łącznie 14 212,92

Wydatki w 2006 r. (w zł.)
Nagroda w konkursie J.G. (z podatkiem) 0,00
Opłata członkowska w IUVSTA 1667,49
Dofinansowanie konferencji naukowych 7000,00
Wydatki sekretarza organizacyjnego i skarbnika 538,42
Prowizje PKO BP 166,00
Druk biuletynu PTP 2190,00
Opłata za wynajem lokalu – siedziby PTP 117,12
————————————————————————–
Łącznie 11 679,03
————————————————————————–
Saldo (A – B) 2533,89

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2006 r. (w zł.)
Stan konta PTP w PKO BP I/O W-wa
terminowe 6000,00
bieżące 9027,85
w kasie PTP 983,94
————————————————————————-
Łącznie 16 011,79

Uchwała Nr 2
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego na podstawie §26 pkt. 9 statutu PTP, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium dla Zarządu za działalność w okresie kadencji od 20.04.2004 r. do 26.04.2007 r.

Uchwała Nr 3
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie skwitowania komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego udziela Komisji Rewizyjnej skwitowania za działalność w okresie od 20.04.2004 r. do 26.04.2007 r.

Uchwała Nr 4
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie planu działalności i budżetu na 2007 r.

Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt. 8 statutu PTP Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdza:
§1
Plan działalności na okres kadencji przedstawiony przez Przewodniczącego Towarzystwa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Preliminarz Budżetu PTP na 2007

A. Przychody
Składki członków indywidualnych (60×48 zł.) 2880,00
Składki członków zbiorowych (10×500 zł.) 5000,00
Odsetki z lokat PKO BP 75,00
Dotacje Komitetu Badań Naukowych
– biuletyny PTP 1900,00
-V International Workshop on
Semiconductor surface Passivations SSP’07 8000,00
Łącznie (zł.) 17855,00

B. Wydatki
Nagrody w konkursie J.G. (łšcznie z podatkiem) 8500,00
Konferencje naukowe (SSP’07) 8000,00
Wydatki sekretarza organizacyjnego i skarbnika 600,00
Prowizje PKO BP 200,00
Biuletyny PTP 2700,00
Opłata za wynajem lokalu – siedziby PTP 120,00
Składka IUVSTA 1800,00
Łącznie (zł.) 21920,00

Saldo (A-B) zł. -4065,00

Uchwała Nr 5
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego na podstawie §26 pkt. 2 statutu PTP ustala, że w kadencji 2007r. – 2010r. Zarząd będzie liczył 15 członków.

Uchwała Nr 6
z dnia 26 kwietnia 2007
w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego ustala na podstawie § 26 pkt. 2 statutu PTP, że w kadencji 2007r. – 2010r. Komisja Rewizyjna będzie liczyła 3 członków.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

Komisja Wnioskowa w składzie: prof. Tomasz Stobiecki i prof. Józef Korecki, po zgłoszeniu wniosku Komisji Rewizyjnej o pozytywne skwitowanie za okres sprawozdawczy od 21 kwietnia 2004 do 26 kwietnia 2007 całokształtu działalności Zarządu PTP i udzielenie absolutorium dla kończącego kadencję Zarządu, przedstawiła Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia Uchwałę nr 1 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP.
W związku z rozpoczęciem się nowej kadencji nowowybranego zarządu Komisja Wnioskowa przedstawiła do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Uchwałę nr 4 w sprawie planu działalności i budżetu PTP na rok 2007.
Zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli uchwały jednogłośnie.

Za Komisje Wnioskową
T. Stobiecki

Ramowy Plan Działania Polskiego Towarzystwa Próżniowego na lata 2007-2010

Towarzystwo będzie tak jak do tej pory realizować wszystkie cele sformułowane w statucie PTP. Szczególna aktywność Zarządu, poszczególnych Sekcji i Członków powinna być skupiona wokół następujących zagadnień:

 1. Zwiększenie liczebności PTP przez zainteresowanie pracami Towarzystwa szczególnie tzw. młodych ludzi nauki i techniki związanych z szeroko rozumianą tematyką próżniową. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
  • Kontynuację organizowania konferencji naukowych, a także szkół i kursów dla użytkowników urządzeń próżniowych,
  • Kontynuację aktywności Towarzystwa w relacjach z IUVSTA, a szczególnie pod kątem zdobywania środków IUVSTA na działalność szkoleniową,
  • Szeroką promocję osiągnięć Towarzystwa jak i poszczególnych członków,
  • Lepszą i szerszą promocję nagród PTP. Działaniu temu powinna towarzyszyć praca nad doskonaleniem regulaminów nagród.
 2. Poprawa sytuacji finansowej Towarzystwa, która umożliwi jeszcze lepszą Jego promocję; pozwoli rozwinąć działalność popularyzatorską; zapewni płynność w przyznawaniu ustanowionych nagród. Działania te powinny być prowadzone między innymi przez:
  • poszukiwanie sponsorów nagród,
  • zwiększenie liczby członków.
 3. Rozwijanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi Towarzystwami Próżniowymi za i krajowymi towarzystwami o zbliżonej tematyce działalności.

Przewodniczący PTP na kadencje 2007-10
/-/ Prof. dr hab. Leszek Michalak

SPRAWOZDANIE
z działalności Sekcji Cienkich Warstw PTP w kadencji
2004-2007

Sekcja Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Próżniowego w latach 2004-2007 powiększyła swój stan o cztery osoby. Współuczestniczyła bardzo aktywnie w organizacji dwóch konferencji krajowych organizowanych przez Sekcje Nauki o Powierzchni PTP.
W dniach 17 – 21 maja 2005 roku w Szklarskiej Porębie Średniej odbyło się X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe. Sprawozdanie w Biuletynie PTP nr 1(39) 2005 i witrynie internetowej PTP http://www.ptp.agh.edu.pl/. W obradach udział wzięło łącznie 79 uczestników z 15 uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych (na poprzednim, IX Seminarium było prawie 60 osób). Obecnych było 27 doktorantów i 4 dyplomantów. Zaprezentowano 7 referatów zamawianych (40 minutowe) oraz 27 wystąpień – komunikatów z prac własnych (15 minutowe). Odbyły się dwie sesje plakatowe: pierwsza to połączone Fizyka Powierzchni i Współczesne Przyrządy Półprzewodnikowe, druga to Struktury Cienkowarstwowe – technologia i charakteryzacja. Łącznie zaprezentowano 46 plakatów.
W dniach 26-28.04.2007 r. we Wrocławiu (Politechnika Wrocławska) odbyła się I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, w które wzięlo udzial udział 250 osób (szczegółowe sprawozdanie w w „Elektronice nr 7 (2007).
Na rok 2008 przewidziana jest organizacja XI Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe.

Przewodniczący Sekcji Cienkich Warstw PTP
/-/ dr hab.inż. Marek Tłaczała

SPRAWOZDANIE
z działalności Sekcji Nauki o Powierzchni PTP w kadencji
2004-2007

W okresie 2004 – 2007, czyli kolejnej kadencji działalności Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP), Zarząd Sekcji wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji w dniu 20 kwietnia w 2004 r. w trakcie VIII Konferencji Naukowej – TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA – ELTE 2004 w Starych Jabłonkach pracował w następującym składzie:
– prof.dr. hab. inż. Jacek SZUBER – Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach – przewodniczący
– dr Piotr KONARSKI – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – z-ca przewodniczącego
– mgr inż. Monika KWOKA – Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach – sekretarz.
Zgodnie z planem działania przedyskutowanym na tym Zebraniu Zarząd Sekcji Nauki o Powierzchni PTP w latach 2004-2007 skupił się głównie na organizacji i współorganizacji konferencji naukowych pod auspicjami PTP.
Najważniejszymi osiągnięciami Sekcji było:
zorganizowanie przez Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS 2004 w dniach 19-23 września 2004 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym ok. 40 z zagranicy. Materiały Seminarium ukazały się w specjalnym numerze THIN SOLID FILMS 490 (2005) 1-110. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP w Elektronice No.1/2005 i biuletynie rozpowszechnianym elektronicznie http://www.ptp.agh.edu.pl/
zorganizowanie przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Struktur Cienkowarstwowych PTP o Towarzystwa Próżniowego, X Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe – PSC2005” w dniach 17-21 maja 2005 r. w Szklarskiej Porębie. Materiały Seminarium (aktualnie w recenzji) ukażą się w specjalnym numerze OPTICA APPLICATA. Sprawozdanie z Seminarium, które przygotował niezależnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium – prof.dr hab. Marek TŁACZAŁA, ukazało się w biuletynie PTP na stronie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2005
zorganizowanie przez Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. IV International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP2005 w dniach 10-13 września 2005 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym ok. 30 z zagranicy. Materiały warsztatów ukazały się w specjalnym numerze czasopisma APPLIED SURFACE SCIENCE 252 (2006) 7599-7748. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP na stronie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/.
zorganizowanie przez Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. V International Workshop on Semiconductor Gas Sensors – SGS2006 w dniach 10-13 września 2006 r. w Ustroniu. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym ok. 30 z zagranicy. Materiały Warsztatów ukażą się w specjalnym numerze THIN SOLID FILMS (prace po recenzjach są w aktualnie w druku, planowany termin wydania – lipiec 2007. Sprawozdanie z tej konferencji ukazało się już w Biuletynie PTP na stronie internetowej http://www.ptp.agh.edu.pl/index.php?menu=biul&glowna=biuletyn2006
Aktualnie Zakład Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP, rozpoczął przygotowania do organizacji cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej p.n. V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP2007 w dniach 16-19 września 2007 r. w Zakopanem. Planowany jest udział ok. 50 uczestników, w tym ok. 40 z zagranicy. Informacje o konferencji są dostępne na stronie: http://www.zte.polsl.pl/ssp_7. Materiały warsztatów ukażą się w specjalnym numerze czasopisma APPLIED SURFACE SCIENCE.

Przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni PTP
/-/ Prof. dr hab. Jacek Szuber

SPRAWOZDANIE
z działalności Sekcji Techniki Próżni PTP w kadencji
2004-2007

W okresie sprawozdawczym Zarząd Sekcji wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji w dniu 20 kwietnia w 2004 r. w trakcie VIII Konferencji Naukowej – TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA w Starych Jabłonkach pracował w następującym składzie:
– doc. dr.hab.inż. Elżbieta – Czerwosz Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – przewodniczący
– dr Piotr KONARSKI – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – z-ca przewodniczącego
– dr Katarzyna Olszewska – Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa – sekretarz.
Najważniejszymi osiągnięciami Sekcji w tym okresie było:
Współorganizacja z Przemysłowym Instytutem Elektroniki oraz Instytutem Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej VII Krajowej Konferencji Techniki Próżni w dn. 18-21.09.2005 w Cedzynie k/Kielc.. W Konferencji brało udział 57 uczestników z różnych ośrodków polskich oraz z dwóch zagranicznych. Przedstawiono 23 referaty ustne ( tym 12 plenarnych, 5 referatów z prac własnych i 6 krótkich komunikatów) oraz zaprezentowano 26 plakatów dotyczących bieżących prac własnych. W trakcie konferencji odbyła się Sesja Producentów, na której każdy z 7 producentów biorących udział w konferencji miał możność wygłoszenia krótkiego referatu. W trakcie konferencji odbyło się zebranie Sekcji Techniki Próżni, gdzie omówiono dotychczasową działalność Sekcji oraz zaproponowano nowe formy aktywności.
dla potrzeb konferencji utworzono stronę WWW, która obecnie jest utrzymywana dla potrzeb Sekcji http:\\www.pie.edu.pl\proznia_2005
wydano materiały pokonferencyjne w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej seria Elektronika z.153, 2005r.

Przewodnicząca Sekcji Techniki Próżni PTP
/-/ doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz

SPRAWOZDANIE
z działalności Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP w kadencji
2004-2007

Obecny zarząd sekcji PIP wybrano na zebraniu, które odbyło się w dniu 20.04.2004 roku w Starych Jabłonkach podczas kolejnej konferencji naukowej ELTE. Przewodniczącym Sekcji został Prof. Witold Precht. W skład zarządu weszli: dr Waldemar Oleszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, który objął stanowisko wiceprzewodniczącego, oraz Prof. Bogdan Wendler z Politechniki Łódzkiej. Obowiązki sekretarza Sekcji powierzono ponownie dr Ryszardowi Mani z AGH.
Prezentowane sprawozdanie powstało w oparciu o zebrane i subiektywnie wyselekcjonowane informacje pochodzące bezpośrednio od PT Członków Sekcji.
W dniu 28 października 2005 roku odbyło się w Krakowie XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe PTP. Jednym z punktów obrad było nadanie Przewodniczącemu Sekcji PIP prof. W. Prechtowi godności Członka Honorowego PTP. Uhonorowano w ten sposób inicjatora i Prezesa Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni oraz kierownika i organizatora 13-tu pamiętnych Szkół Naukowych Modern Plasma Surface Technology. W trakcie trwania Joint Meeting of the German Vacuum Society and the Polish Vacuum Society (Kraków, 26-28.10.2005) miał miejsce uroczysty Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Prof. W. Prechta. Równie miłe wspominana będzie niedawna uroczystość 70-ciu lat Prof. Jerzego Zdanowskiego. Uroczysty wieczór z Jubilatem odbył się podczas X Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe” w Szklarskiej Porębie (19-21.03. 2007).
W trakcie inauguracji roku akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 3 października 2006 roku wojewoda pomorski odznaczył Prof. W. Prechta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski na Wstędze za wybitne osiągnięcia w nauce, dydaktyce i organizacji nauki. W działalności naukowej Prof. W. Prechta ważnym wydarzeniem było wygłoszenie referatu na Światowym Kongresie Próżniowym (Wenecja, 26.06.2004) a także udział w posiedzeniu Plasma Surface Technology Division of IUVSTA. Prof. W. Precht został członkiem Komisji d/s Europejskich Towarzystw Próżniowych. Do innych ważnych kongresów, w których uczestniczył Prof. W. Precht można zaliczyć: Joint Meeting of The German Vacuum Society, The Polish Vacuum Society, The Swedish Vacuum Society, Swiss Vacuum on Vacuum Based Science and Technology (Darmstadt, 10-13.10.2006), International Workshop on Industrial Applications of Superhard and Functional Coatings (Praga, 25-28.10.2006) – gdzie przedstawił wyniki badań w ramach wieloletniego projektu UE. Z kolei na Tenth International Conference on Plasma Surface Engineering w Ga-Pa (Niemcy, 10-15. 09.2006) referat wygłosił dr inż. A.Czyżniewski. Inni członkowie sekcji PIP z Politechniki Koszalińskiej jak dr inż. Piotr Myśliński biorą czynny udział w interesującym programie powstałym z inicjatywy wspólnotowej Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Polski (Województwa Zachodniopomorskiego) o nazwie Sieć BalticNet – Plasma Tec. Jest to sieć placówek naukowych, jednostek gospodarczych oraz centrów technologicznych kreująca i wspierająca inicjatywy dotyczące zastosowania technologii plazmy niskotemperaturowej. Z kolei dr inż. Kazimierz Reszka łączy swoje zainteresowania plazmą z nieco inną dziedziną nauki, jaką jest kataliza. Czynnie uczestniczy w kolejnych corocznych Kolokwiach Katalitycznych odbywających się tradycyjnie w Krakowie i kieruje badaniami katalitycznych układów kompozytowych Al2O3/Pt.
Kolejnym ważnym ośrodkiem naukowym, w którym działają członkowie sekcji, jest bez wątpienia Politechnika Wrocławska. Prof. Jerzy Zdanowski zorganizował, przy czynnym udziale swoich znamienitych współpracowników, wspaniałe kolejne (IX-2005 i X -2007) Ogólnopolskie Seminaria „Techniki Jonowe” w domu wczasowym „Radość” w Szklarskiej Porębie. Materiały z prezentowanych prac drukowane są jak zwykle, staraniem organizatorów, w Elektronice. Prof. J.Zdanowski brał udział w komitecie naukowym oraz przewodniczył obradom w dwóch kolejnych (V i VI) międzynarodowych konferencjach „Ions Implantation and other Applications of Ions and Electrons”, które odbyły się w 2004 i 2006 roku w Kazimierzu Dolnym. Od szeregu lat Prof. Jerzy Zdanowski współpracuje z Ecole National Superieure de Chimie w Lille. Prowadzone prace, miedzy innymi w ramach programu Sokrates, zaowocowały obronami trzech prac magisterskich i jednym doktoratem. Od dr inż. Zbigniewa Znamirowskiego z Politechniki Wrocławskiej otrzymałem informację o grancie nt. „Badania warstw materiałów wytwarzanych metodą natryskiwania plazmowego i poddanych działaniu wiązki laserowej pod katem ich przydatności dla polowych emiterów elektronów”. Badania te były prowadzone w ramach polsko-francuskiego programu POLONIUM i zaowocowały licznymi publikacjami w Surface and Coatings Technology jak i referatem „Microstructure and electronic emission of plasma sprayed TiO2 functional coating with gradient of crystal grain size” na International Thermal Spray Conferance w Seattle (15-18.05.2006).
Kolejne informacje otrzymałem z Politechniki Łódzkiej od Prof. Bogdana Wendlera. Wynika z nich, że członkowie sekcji brali czynny udział w organizacji kilku konferencji a do najważniejszych można zaliczyć: 4th Int.Conf. Nanodiamond & Related Materials (Zakopane, 2005r), Int. Conf. Vacuum & Plasma Surface Eng. (Liberec, 2006r) , 3rd Int. Summer School Nanodiamond & Related Materials.(Zakopane, 2005r) oraz tradycyjną III Ogólnopolską Konf. „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni” ( Spała , październik 2006r).
Na koniec podam kilka informacji odnośnie działalności członków Sekcji pracujących w szeroko rozumianym ośrodku krakowskim. Wieloletni członek Sekcji Dr inż.Marek Dąbrowski z Politechniki Krakowskiej prezentuje prace i uczestniczy w organizacji corocznych Wystaw Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów o nazwie EUROTOOL odbywających się tradycyjnie w Krakowie. Jest to bardzo ważna działalność ze względu na niewątpliwą potrzebę kontaktu ośrodków naukowych z przemysłem. W dniach od 12 do 14 października 2005 w Krakowie ma miejsce II Ukraińsko – Polska Konferencji Naukowa nt. „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości”. W jej organizacji uczestniczy dr inż. M. Dąbrowski. Poprzednie spotkanie odbyło się na Ukrainie w Satanowie.
Dr inż. Henryk Jankowski z AGH przekazał mi informacje o rozpoczęciu w ramach tzw. grantów norweskich badań dotyczących alternatywnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne cis). Członkowie Sekcji biorą czynny udział w pracach organizacyjnych kolejnej konferencji ELTE, która ma się odbyć w br. w Krakowie.
Grant norweski poświęcony badaniom nad materiałami termoelektrycznymi rozpoczyna się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Kierownikiem grantu jest dr inż. Krzysztof Wojciechowski zaś piszący to sprawozdanie jest odpowiedzialny za wykorzystywane w grancie techniki plazmowe. Badania nad materiałami termoelektrycznymi zaowocowały udziałem w 3-th European Conference on Thermoelectrics w Nancy ( 1-2.09.2005) i kontynuowaną współpracą z Uniwersytetem w Nancy gdzie aktualnie przebywa na stażu naukowym członek naszej sekcji mgr inż. Krzysztof Mars.
Dr R. Mania uczestniczy w zintegrowanym projekcie europejskim IMPRESS „Intermetallic Materials Processing in Relation to Earth and Space Solidification” – wykorzystując w nim magnetronowe nanoszenie warstw. (termin zakończenia prac -2009 rok).
Ciekawym i wielce pożytecznym doświadczeniem był udział Prof. W. Prechta i dr R.Mani w komitecie naukowy jak i przewodniczenie obradom na I Konferencji Naukowo – Technicznej „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym” w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (16-17.10.2006). Na konferencji przedstawiona została praca „Wpływ warstw ochronnych wytwarzanych metodami PVD na właściwości materiałów stosowanych w termicznych ochronach osobistych służb ratowniczych”.
Na koniec z satysfakcją informuję, że członkowie sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni biorą czynny udział w grantach realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”, PW-004 kierowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Jest to jeden z większych zintegrowanych krajowych projektów badawczych, w którym bierze czynny udział kilkanaście ośrodków naukowych.

Sekretarz Sekcji Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP
/-/ dr Ryszard Mania

Sprawozdania z konferencji PTP w 2007 roku
I Krajowa Konferencja Nanotechnologii
26-28 kwietnia 2007 r.
Politechnika Wrocławska

W dniach 26-28 kwietnia 2007 w Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu miały miejsce obrady I Krajowej Konferencji Nanotechnologii pod patronatem profesora Krzysztof J. Kurzydłowski, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowym przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był profesor Tadeusz Luty, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Pomysł zorganizowania takiej konferencji, przy wielkiej ilości konferencji nanotechnologicznych anglojęzycznych, międzynarodowych, wynikł z chęci zintegrowania krajowego środowiska naukowego zajmującego się nanotechnologią: od biologów i medyków, poprzez chemików czy fizyków do elektroników, technologów półprzewodnikowych i materiałoznawców.
Organizatorami I Krajowej Konferencji Nanotechnologii byli:
Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Polskie Towarzystwo Próżniowe
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Organizatorzy konferencji pragnęli zorganizować konferencję, która umożliwiłaby prezentację ośrodków i uprawianej w nich tematyki związanej z technologiami w skali nano, metodami charakteryzacji wytwarzanych nanomateriałów i nanoobiektów oraz ich zastosowaniami w nowoczesnych przyrządach i systemach.
Podejmując się organizacji takiej konferencji stawiali sobie za cel pełniejszą integrację środowiska prowadzącego badania w tym obszarze, wymianę doświadczeń w zakresie nanotechnologii i nanocharakteryzacji. Do tej pory tematyka ta była prezentowana na różnych konferencjach, ale tylko jako jedna z sekcji lub jeden z obszarów badawczych. Organizacja konferencji poświęconej tylko problematyce szeroko rozumianej nanotechnologii stworzyła szansę pełniejszej integracji zespołów badawczych, lepszą prezentację wysokiego poziomu badań prowadzonych w Polsce w tym zakresie oraz stworzenie ram organizacyjnych, które mogą zaowocować szerszym udziałem polskich ośrodków w programach europejskich.
Komitet Naukowy I Krajowej Konferencji Nanotechnologii tworzyli:
Tadeusz Luty – Rektor Politechniki Wrocławskiej, honorowy przewodniczący
Jacek Kossut – przewodniczący
Marek Tłaczała – zastępca przewodniczącego
Jan Misiewicz – zastępca przewodniczącego
Zbigniew Brzózka, Maciej Bugajski,. Antoni Ciszewski, Ryszard Czajka, Jan Dziuban, Marek Godlewski, Teodor Gotszalk, Andrzej Jakubowski, Mieczysław Jałochowski, Paweł Kafarski, Stanisław Kochowski, Józef Korecki, Zbigniew Klusek, Tadeusz Kulik, Benedykt Licznerski, Bogdan Majkusiak, Andrzej Miniewicz, Regina Paszkiewicz, Antoni Rogalski, Grzegorz Schroeder, Tomasz Stobiecki, Wiesław Stręk, Juliusz Sworakowski, Jan Szmidt, Marek Szymoński.

TEMATYKA:
Nanobiotechnologia

 • chemia supramolekularna dla potrzeb nanobiotechnologii
 • chipy diagnostyczne
 • inteligentne systemy transportujące leki
 • molekularne motory
 • układy samoorganizujące się

Nanoelektronika, Nanofotonika

 • elektronika molekularna
 • kryształy fotoniczne
 • nanorurki
 • przyrządy jednoelektronowe i jednofotonowe
 • spintronika
 • struktury kwantowe (np. studnie, druty, kropki kwantowe)

Inżynieria materiałowa

 • elektronika organiczna
 • nanoinżynieria powierzchni
 • nanomateriały
 • nanoprocesy
 • nanostruktury

Nanocharakteryzacja, Nanopomiary

 • mikroskopie: SEM, TEM, AFM, STM itp.
 • nowe metody pomiarowe

Nanotechnologie w energetyce
Nanotechnologie w ochronie środowiska
Obrady toczyły się równolegle w pięciu sekcjach od rana do wieczora z krótką przerwą obiadową, a każda sesja poprzedzona była dwoma referatami plenarnymi:
Nanobiotechnologia, Nanoelektronika, Nanofotonika i Spintronika, Nanoinżynieria materiało-wa, Nanoinżynieria powierzchni i Nanoproszki.
Odbyła się także wspólna sesja plakatowa, na której zaprezentowano prawie 120 plakatów.
Wygłoszono 10 referatów plenarnych (zamawianych), ponad 40 referatów sekcyjnych (w sporej mierze zamawianych) oraz ponad 70 krótkich komunikatów podczas obrad sesyjnych. W obradach brało udział prawie 250 uczestników z różnych ośrodków w kraju i za granicą.
Podczas obrad konferencji czynne były stoiska wystawców – producentów i przedstawicieli firm z branży zaawansowanych technologii:
ARTVAC Urządzenia Próżniowe, Zabierzów,
Candela Sp. z o. o, Warszawa
COMEF Aparatura Naukowo – Badawcza, Warszawa
Fiber LED Andrzej Luty, Stanisław Binkiewicz, Wrocław
International Publishing Service Sp. z o.o., Warszawa, oddział Wrocław,
KUBICZ BookCenter, Wrocław,
LABSOFT – K .Herman, Warszawa,
LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp. J., Wrocław
PREVAC Sp. z o. o, Rogów
SOFTRADE Sp. z o. o, Poznań,
Uni – Export Instruments Polska, Warszawa,
XENOS Semiconductor Technologies GmbG, Niemcy.
Warto zwrócić uwagę na obecność w śród wystawców dwóch znanych firm księgarskich.
Podczas I Krajowej Konferencji Nanotechnologii odbyło się również Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa, wręczono nagrody za prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni.
Za całość organizacji konferencji odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie:
Ryszard Korbutowicz – przewodniczący, Damian Pucicki – sekretarz,Wojciech Macherzyński, Waldemar Oleszkiewicz – sprawy wystawców, Joanna Prażmowska – kierowniczka biura konferencyjnego, Marek Tłaczała, Mateusz Wośko
Materiały z konferencji będą drukowane w czasopismach Optica Applicata oraz Materials Science-Poland. Następna, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas obrad konferencji odbędzie się w czerwcu przyszłego roku w Krakowie.

/-/ dr inż. Ryszard Korbutowicz

Chairman i g��wny organizator I Krajowej Konferencji Nanotechnologii, dr hab. inż. Marek T�acza�a

Sala obrad I Krajowej Konferencji Nanotechnologii

Uczestnicy w drodze na obrady I Krajowej Konferencji Nanotechnologii w centrum konferencyjnym Politechniki Wroc�awskiej

Uczestnicy w drodze na obrady I Krajowej Konferencji Nanotechnologii w centrum konferencyjnym Politechniki Wroc�awskiej

Dyskusja po wyk�adzie prof. Micheal Gersiega z CAESR, Bonn podczas obrad I Krajowej Konferencji Nanotechnologii

Dyskusja w czasie obrad I Krajowej Konferencji Nanotechnologii

Dyskusje kuluarowe w przerwie na kaw�

Pawilon wystawc�w na I Krajowej Konferencji Nanotechnologii

Symposium on Vacuum Based Science and Technology

organized by the German Vacuum Society DVG, the Polish Vacuum Society PTP the Swedish Vacuum Society and in conjunction with the 6th Annual DVG Meeting 5 – 7 September 2007 Greifswald, Germany

The Vacuum Societies of Germany, Poland and Sweden are organising a joint meeting which is intended to provide a forum for the presentation and exchange of expertise and recent results on the scientific and technical areas within the common scope of the societies. The meeting continues a series of annual meetings on Vacuum based Science and Technology which started in 2002 by the German Vacuum Society DVG in order to foster the cooperation between European Vacuum Societies by transnational conferences. Particular focus of the meeting will be on plasma science and technology under vacuum conditions. The meeting includes an industry exhibition of equipment and materials related to vacuum based technologies and for vacuum production.
MEETING TOPICS http://www.dvg2007.de/meeting_program.html

H. Högberg Physical vapour deposition of Mn+1AXn(n=1) phase films by magnetron sputtering from elemental and Ti3SiC2 and Ti2AIC compound targets

Th. Welzel Pulsed Magnetron Sputtering Deposition of TiOX thin films using pulsed dc planar magnetron system

V. Stranák, S. Wrehde, Z. Hubicka, P. Adámek, J. Blažek, R. Hippler, M. Tichý 13:10   Lunch

Presentation of the Rudolf Jaeckel-Preis 2007 der Deutschen Vakuum-Gesellschaft DVG to Prof. Dr. Alexander Bradshaw Laudatio: H. Oechsner Presentation of the prize by K. Jousten, President of the DVG
Laureate lecture: A. Bradshaw, The road map for nuclear fusion
M. Jalochowski Vacuum based STM studies of metallic nanostructures on Si surface
F.W. Bartels Scanning Probe Microscopy for Modern Industrial Materials Development

J. Heeg, M. Rosenberg, Ch. Schwarz, T. Barfels, M. Wienecke Optimised Double Layer Plasma-Enhanced-CVD Process for DLC deposition of Germanium Substrates

H. Oechsner Theoretical Background and some Applications of ECWR – Plasmas

R. Hippler, J. Kredl, V. Vartolomei ECWR Plasma

L. Bischoff Ion Beam Synthesis of Nanoclusters and Nanowires

F. Krok Ion induced nanostructuring of semiconductor surfaces

T.D. Germann, A. Strittmatter, U.W. Pohl, D. Bimberg Nanoscale Stacking of InGaAs/GaAs Quantum Dots

M. Lattemann HIPIMS-Ionized-PVD the easy way?

W.-D. Münz Magnetron Sputtering of Hard Coatings: Form the Origin to HIPIMS

M. Fröhlich, R. Braun, C. Leyens Magnetron Sputtered Pt-based Coatings for Oxidation Protection of Titanium Aluminides

F. Richter, T. Chudoba, N. Schwarzer Measuring mechanical parameters of thin films

M. Heuken New developments in MOVPE

A. Conrad Performance range and limits of state of the art turbopumps

K. Jousten Metrological characteristics of Pirani gauges

E. Schultheiss Plasma assisted electron beam evaporation – a new technology for large area high rate deposition

D. Mergel Thin oxidic films, deposition, growth and functional properties

B. Warcholinski, A. Gilewicz, Z. Kuklinski, P. Myslinski Arc-evaporated CrN and CrCN coatings

G. Morfill Complex Plasmas – a new state of matter with unusual properties

T. Schwarz-Selinger Quantitative Mass Spectrometry of Reactive Plasmas

H. Kersten, R. Wiese, F. Scholze, H. Neumann, R. Hippler Complex (Dusty) Plasmas: Visualization of Ion and neutral drag
Z. Hubicka, P. Virostko, A. Deyneka, L. Jastrabik, V. Valvoda, M. Cada, P. Adámek Investigation of the low pressure dual plasma jet system used for the deposition of BaXSr1-x TiO3 thin films
K. Schröder, B. Finke, M. Polak, F. Lüthen, B. Nebe, U. Walschus, M. Schlosser, J. Rychly, A. Ohl Thin allylamine plasma polymer coatings for titanium implant surfaces

Ch. Schwarz, J. Heeg, M. Rosenberg, M. Wienecke Modified DLC-coatings with Tailored Elastic Properties Deposition by Plasma-Enhanced-CVD for Medical Implants

Enrico Körner, Dr. Dawn Balazs, Dr. Dirk Hegemann Development of multifunctional antibacterial plasma coatings

Ch. Ch. Day ITER and its vacuum systems

W. Schneider, M. Turnyanskiy, T. Richert, M. Kick, MAST2- and W7-X Team Application of a Compact Energy Analyser for the Neutral Particle Analysis on MAST and W7-X.

V International Workshop
on Semiconductor Surface Passivation – SSP 2007

W dniach 16-19 września 2007 r., w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym GEOVITA w Zakopanem odbyły się V Międzynarodowe Warsztaty Naukowe Pasywacji Powierzchni Półprzewodników – V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP2007.
Głównym organizatorem Warsztatów SSP2007 były European Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors (CESIS) i Krajowe Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej (NANOMET) przy Zakładzie Technologii Elektronowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Jacek Szuber.
Warsztaty SSP2007, zorganizowane pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP), były kolejnym spotkaniem specjalistów zajmujących się badaniami z zakresu pasywacji powierzchni półprzewodników w aspekcie zastosowań we współczesnej nanoelektronice i nanotechnologii.
W Warsztatach SSP2007 wzięło udział blisko 70 uczestników, w tym 50 uczestników zagranicznych, m.in. z Anglii, Chin, Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Włoch, Rosji, Słowacji i USA. Stały się one okazją do wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów, w ramach szerokiej dyskusji na temat aktualnie prowadzonych badań z tej tematyki w świecie, a także umożliwiły prezentację swoich osiągnięć naukowych, zwłaszcza młodym specjalistom pracującym w tej tematyce. Dzięki czemu możliwe było nawiązanie i zacieśnienie kontaktów osobistych pomiędzy różnymi ośrodkami na świecie.
Warsztaty SSP2007 rozpoczął Prof. Jacek Szuber serdeczne witając wszystkich uczestników, w tym członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Committee). Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prof. Leonard BRILLSON z Ohio State University, Columbus (USA), który przewodniczył też inauguracyjnej sesji naukowej konferencji dotyczącej pasywacji powierzchni i międzypowierzchni półprzewodników III-V, w trakcie której referaty zaproszone wygłosili Prof. Hiddeki HASEGAWA z Hokkaido University w Sapporo (Japonia), oraz Prof. Dietrich ZAHN z Chemnitz University of Technology (Niemcy). W kolejnych trzech sesjach z tej tematyki w pierwszym dniu konferencji referaty zaproszone wygłosili: prof. Wu LU z Ohio State University, Columbus (USA), Prof. Koichi YAMAGUCHI z University of Electro-Communications, Tokio (Japonia), Dr. Mikhail LEBEDEV z A.F.Ioffe Institute of Technical Physics, Saint-Petersburg (Rosja), Prof. Bernard GRUZZA z B.Pascal University, Clermont-Ferrand (Francja), Prof. Thomas CHASSE, z Tubingen University (Niemcy), oraz Vladimir BERKOVITS z A.F.Ioffe Institute of Technical Physics, Saint-Petersburg (Rosja).
Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się tzw. Sesja producentów i wystawców, w trakcie której swoje najnowsze produkty aparatury pomiarowej i próżniowej zaprezentowali przedstawiciele firm AGILENT Kronberg (Niemcy), SPECS Berlin (Niemcy), LOR-ORIEL Darmstadt (Niemcy) oraz PREVAC Rogów z Polski.
Tematyka dotycząca pasywacji powierzchni i międzypowierzchni półprzewodników III-V była tez przedmiotem pierwszej sesji drugiego dnia konferencji, w trakcie której referaty zaproszone wygłosili Dr. Oleg TERESHCHENKO z Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk (Rosja), oraz prof. Qing ZHAO z Beijing Institute of Technology, Beijing (Chiny).
Kolejne dwie sesje tematyczne konferencji dotyczyła pasywacji półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej, oraz kwantowych struktur półprzewodnikowych, w trakcie których referaty zaproszone wygłosili Prof. Leonard BRILLSON z Ohio State University, Columbus (USA), Dr. Owen GUY z University of Wales, Swansea (Anglia), Dr. Luca OTTAVIANO z L’Aquila University, Coppito (Włochy), oraz Prof. Janos MIZSEI z Budapest University of Technology (Węgry).
Na zakończenie drugiego dnia konferencji odbyła się pierwsza z sesji naukowych poświeconych tematyce pasywacji powierzchni Si, w trakcie której referaty zaproszone wygłosili Prof. Hikaru KOBAYASHI z Osaka University (Japonia), Prof. Masao TAKAHASHI z tego samego Uniwersytetu, oraz Dr. Emil PINCIK ze Slovak Academy of Science, Bratislava (Słowacja).
Tematyka dotycząca pasywacji powierzchni Si była przedmiotem dwóch kolejnych sesji tematycznych trzeciego dnia konferencji, w trakcie których referaty zaproszone wygłosili
Prof. Gyan P. SRIVASTAVA z Exeter University (Anglia), Dr. LUC SCHERES z Wageningen University (Holandia), oraz Dr. Heike ANGERMANN z Hahn-Meitner Institute, Berlin (Niemcy). W tym dniu odbyły się też dwie sesje tematyczne dotyczące pasywacji powierzchni półprzewodników molekułami organicznymi, w trakcie których referaty zaproszone wygłosili Dr. Yossi ROSENWAKS z Tel-Aviv University (Izrael), Prof. Marek SZYMOŃSKI z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Dr. Leeor KRONIK z Weizmann Institute of Science, Rehovoth (Izrael) oraz Prof. Jan DUBOWSKI z Sherbrooke University (Kanada).
W trakcie konferencji przedstawiono ponadto 5 komunikatów ustnych i 24 prezentacje plakatowe dotyczących aktualnie prowadzonych badań doświadczalnych i teoretycznych z zakresu pasywacji powierzchni półprzewodników.
Na zakończenie obrad odbyła się tzw. sesja okrągłego stołu (round-table discussion) n.t. „Current status and perspectives of semiconductor surface passivation”, której moderatorem był prof. Leonard BRILLSON. Przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji okrągłego stołu były ważniejsze problemy pasywacji powierzchni półprzewodników, ze szczególnym uwzględnieniem nierozwiązanych problemów badawczych i technologicznych.
Organizatorzy wydali specjalny zeszyt z programem i streszczeniami przedstawionych referatów i komunikatów, natomiast materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w specjalnym numerze Applied Surface Science, czasopisma o zasięgu światowym z tzw. listy filadelfijskiej (wydawnictwo Elsevier Science).
W ramach programu socjalnego Warsztatów, któremu towarzyszyła piękna jesienna pogoda, odbyło się m.in. przyjęcie powitalne oraz uroczysta kolacja. Na zakończenie konferencji odbyło się tradycyjne spotkanie przy ognisku z góralskiej kapeli, co z całą pewnością również pozostanie w pamięci wielu uczestników.
W powszechnej opinii uczestników warsztaty z cyklu SSP dobrze wypełniają lukę w systemie konferencji naukowych z tematyki pasywacji powierzchni półprzewodników organizowanych w świecie i zgodnie ze wstępnymi ustaleniami ich kolejne edycje będą dalej organizowane cyklicznie co 2 lata, z udziałem specjalistów z ważniejszych ośrodków światowych z tej tematyki.
Warsztaty SSP2007 było finansowane głównie z opłat uczestników oraz dofinansowane przez sponsorów – wystawców, a także z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez Polskie Towarzystwo Próżniowe.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
/-/ prof. Jacek Szuber

Otwarcie V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP 2007,powitanie wygłasza prof. Jacek Szuber

Prof. H. Hasegawa i prof J. Szuber

Uczestnicy V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation – SSP 2007

do góry