Sprawozdanie z I Kongresu PTP 25 – 30 maj 1998

Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP) zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 roku z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego. Do 1992 roku Towarzystwo działało najpierw pod patronatem Polskiej Akademii Nauk jako Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP 1964-81), a od roku 1981 w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) jako Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektro-próżniowych. Od początku swojej działalności Towarzystwo włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej stając się od 1965 roku członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni ( The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA). Choć w ciągu ostatnich sześciu lat sekcje PTP zorganizowały łącznie 12 krajowych i zagranicznych szkół, seminariów i konferencji naukowych z udziałem wybitnych wykładowców, zarząd i członkowie PTP uznali potrzebę zorganizowania kongresu prezentującego przegląd wszelkiej działalności próżniowej w kraju, w celu zintegrowania środowiska naukowców i praktyków działających w zakresie nauki, techniki próżni i jej zastosowań – dziedziny będącej obecnie i w najbliższej przyszłości bazą dla technologii wytwarzania kwantowych struktur nisko-wymiarowych. Okazja do spotkania była wyjątkowa ponieważ na rok 1998 przypadła setna rocznica urodzin profesora Janusza Groszkowskiego światowej sławy pioniera nowoczesnej techniki i technologii próżniowej.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 7 (2/1998)

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe”
Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe”organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroclawskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plaźmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 3 (1/1997)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 1.03.1996 do 6.05.1997

V Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbyło się w Krynicy w dniu 6 maja 1997 w Nowym Domu Zdrojowym.
Zgodnie ze statutem PTP zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący  Towarzystwa prof. dr hab. Marek Szymoński. Na sekretarza Walnego Zebrania uczestnicy wybrali większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) – dr Andrzeja  Grodziskiego.
Walne Zebranie wybrało Komisję wnioskową w składzie:

  • prof. dr hab. K Friedel,
  • doc. dr W. Sielanko,
  • doc. dr. J. Marks.
Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 4 (2/1997)

Sprawozdania z Konferencji

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’96” Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe” organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plazmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach. W V seminarium w dniach od 21 do 23 marca 1996, w Szklarskiej Porębie brało udział 62 osoby z 16 jednostek naukowych . Wygłoszone zostały 3 referaty: T. Burakowski – „Inżynieria powierzchni w pracach KBN”, A. Sokołowska – ” Praca nieobjętościowa a procesy krystalizacji z udziałem jonów”, T. Stobiecki – „Magnetyczne układy wielowarstwowe w technice komputerowej”. W formie plakatowej zaprezentowano 25 prac, natomiast 40 komunikatów przedstawiono w formie artykułów zamieszczonych w materiałach seminarium TJ’96 wydanych przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1998 planowane jest VI Seminarium.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 5 (3/1997)

Sprawozdania z konferencji

Zainteresowanych informujemy, że materiały: VI Joint Vacuum Conference Bled (Slovenia) 4-7.IV.1995 ukazały się w Fizyka A vol.4, No.2, (1995) (Part 1), eds.M.Jenko, S.Bohatka, M.Milun and M.Leisch. Fizyka A – Journal of Experimental and Theoretical Physics published by Croatian Physical Society.

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 2 (1/1996)

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z VI Joint Vacuum Conference, April 4 -7 1995 Bled Slovenia
W dniach od 4 do 7 kwietnia odbyła się VI Joint Vacuum Conference zorganizowana przez Słoweńskie, Węgierskie, Chorwackie i Austriackie Towarzystwa Próżniowe w miejscowości Bled położonej w Alpach Karavanskich. Do Komitetu Programowego Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Czeskiego, Słowackiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego. PTP reprezentował w zebraniach przygotowujących program konferencji prof. Marian Herman z Instytutu Technologii Próżniowych. W konferencji uczestniczyło około 120 naukowców z całego świata (USA, Australii) a przede wszystkim (ok.70%) z krajów Europy środkowo-Wschodniej (Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rosji) oraz po kilku przedstawicieli Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Konferencji towarzyszyła wystawa Techniki Próżniowej i Metod Badania Powierzchni. Referaty plenarne, na zaproszenie, krótkie referaty i sesje plakatowe obejmowały wszystkie podstawowe dziedziny próżni: Surface Science, Electronic Materials, Thin Films, Vacuum Science, Applied Surafce Science, Vacuum Metallurgy, Plasma Science. Organizatorzy konferencji, ze względu na zainteresowania swoich ośrodków naukowych, położyli szczególny nacisk w dyskusji i doborze prelegentów na ilościowe metody analizy i badań powierzchni ciała stałego i cienkich warstw . Do szczególnie interesujących wykładów należały: D.P. Woodruff – „Photoelectron diffraction or photoelectron holography? Quantitative adsorbate structure determination at surfaces”, J.S. Colligon – „The surface modification of polymers to modulate cell growth” (o modyfikacjach powierzchni polimerów do korzystnego wzrostu komórek biologicznych) oraz wykład na temat nowej metody mikroanalizy cienkich warstw i układów wielowarstwowych za pomocą spektroskopii pracy wyjścia („Microanalysis by work function spectroscopy”) zreferowany przez prof. H.Oechsnera. Polskie prace zostały przedstawione w 6 referatach oraz 6 prezentacjach plakatowych. Wykład plenerany – ” Bombardment – induced electron capture process at insulators surfaces” (J.Fine, M. Szymoński, K.Franzeb, M. Yoshitake, J. Kołodziej) prezentował dorobek wspólnych badań Instytutu Fizyki UJ i National Institute of Standards and Technology Gaithersburg USA. Referaty na zaproszenie wygłosili: M.Niwiński, P.Szwemin z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – „Computer aided design of composed vacuum system”, B. Adamczyk, L. Michalak z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie – ” Optical simulation of effusion molecular beams”, K.P.Friedel z Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej , W.Sielanko z Instytutu Technologii Próżniowej z Warszawy – „Future aspects of electron beam welding and surface modification” i T. Stobiecki z Katedry Elektroniki AGH – „Applications of magnetic multilayers”. Materiały konferencyjne ukażą się w prawdopodobnie w Chorwackim czasopiśmie próżniowym. Następna konferencja odbędzie się za trzy lata na Węgrzech.
Tomasz Stobiecki, Kraków

Czytaj więcej: BIULETYN PTP nr 1 (1/1995)
do góry