Sprawozdania z Konferencji

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’96” Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe” organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plazmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach. W V seminarium w dniach od 21 do 23 marca 1996, w Szklarskiej Porębie brało udział 62 osoby z 16 jednostek naukowych . Wygłoszone zostały 3 referaty: T. Burakowski – „Inżynieria powierzchni w pracach KBN”, A. Sokołowska – ” Praca nieobjętościowa a procesy krystalizacji z udziałem jonów”, T. Stobiecki – „Magnetyczne układy wielowarstwowe w technice komputerowej”. W formie plakatowej zaprezentowano 25 prac, natomiast 40 komunikatów przedstawiono w formie artykułów zamieszczonych w materiałach seminarium TJ’96 wydanych przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1998 planowane jest VI Seminarium.


Na podstawie wprowadzenia prof. Jerzego Zdanowskiego do Materiałów TJ’96.

Sprawozdanie 10-th International Conference on Thin Films – ICTF-10 oraz 5-th European Vacuum Conference EVC-5 Salamanca 23-27 September 1996

ICTF-10 i EVC-5 po raz pierwszy odbywa�y si� wsp�lnie i by�y zorganizowane przez, Hiszpa�skie Towarzystwo Pr��niowe pod auspicjami International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA). Na konferencje zg�oszono 420 prac a obrady odbywa�y si� w formie wyk�ad�w plenarnych (5 wyklad�w) oraz r�wnolegle biegn�cych sekcjach. Cz�onkowie PTP prezentowali swoje prace w sekcjach:
Applied Surface Science and Surface Analysis in Vacuum – „Layer by layer ion induced sputtering of Ga N bulk crystals” A. Iller, P.Konarski,J. Mnarks, I.Grzegory,
Plasma Science – „Linear magnetron: a new source for surface engineering” – K. Miernik, J. Walkowicz,
Thin Film Characterisation – „Discontinous duplex teatment for aluminium injectiom moulding” – J.Walkowicz, J.Smolik, K.Miernik, J.Bujak,
Deposition Technique – „Magnetron self-sputtering of refactory metals” – W. Posadowski,
Advanced Materials, Including Biomaterials  „Structure composition and tribological properties of carbon nitride films” – A.Czy�niewski, W. Precht, M.Pancielejko, P.My�li�ski, W. Walkowiak,
Multilayers and Graded Coatings  „Junction of amorphous C-BN thin films with metals and silicon” – A. Soko�owska, A. Olszyna, A. Werbowy, J. Szmidt,
Magnetic Thin Films  „Fe/Zr and Fe/Ti multilayers” – T. Stobiecki, M.Czapkiewicz, M. Kopcewicz.
Materia�y z konferencji ICTF-10 ukaza�y si� w Thin Solid Films (grudzie� 1997) a EVC-5 w Vacuum (1997).
Warto wspomnie�, �e otwarcie konferencji odby�o sieo w auli najstarszego uniwersytetu w Hiszpanii ufundowanego w XIII w. przez Afonso IX. Miasto Salamanka jest pe�ne uroczych zabytk�w gotyckich i renesansowych i szczyci si� zas�u�enie najstarszym, najpi�kniejszym i najwi�kszym renesansowym placem w Hiszpanii Plaza Mayor – miejscem spotka� mieszka�c�w i turyst�w. Opr�cz niezwyk�ej atrakcji jak� s� zabytk�w Salamanki organizatorzy zaprosili uczestnik�w konferencji na wycieczk� do samotni klasztornej Pena de Francia i skansenu architektury g�ralskiej Alaberca (p��nocno-zachodnia Kastylia).

Sprawozdanie z II – giej Og�lnopolskiej Konferencja „In�ynieria Powierzchni – IP’96” Krynica 12-13 grudzie� 1996

„In�ynieria Powierzchni – IP ’96” by� drug� z kolei konferencj� zorganizowan� w celu dokonania przegl�du projekt�w badawczych z dziedziny in�ynierii powierzchni zrealizowanych w ramach konkurs�w VIII i IX Komitetu Bada� Naukowych w dyscyplinie „In�ynieria Powierzchni i Spajalnictwo” (sekcja T08C). Zaprezentowano projekty badawcze (w tym promotorskie) oraz projekty celowe po�wi�cone szeroko rozumianej in�ynierii powierzchni. Cz��� z nich zosta�a zako�czona w 1996 r. cz��� jest jeszcze w stadium realizacji. Przedstawiono r�wnie� kilka prac z konkurs�w VI i VII nie prezentowanych na poprzedniej konferencji. Organizatorami konferencji byli: Sekcja In�ynierii Powierzchni i Proces�w spajania Komitetu Bada� Naukowych, Mi�dzy sekcyjny Zesp�� In�ynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Celem Konferencji by�o przedstawienie najnowszych Polskich osi�gni�� z dziedziny in�ynierii powierzchni, dyskusja i ocena wynik�w oraz wypracowanie kierunk�w dalszych bada�. Tematyka konferencji obejmowa�a szerokie spektrum bada� zwi�zanych z obr�bk� powierzchni i sposob�w modyfikacji jej w�asno�ci. Najwi�cej referat�w dotyczy�o metod PVD, CVD, implantacji, azotowania i bada� w�asno�ci pow�ok. W konferencji uczestniczy�o 87 os�b z wy�szych uczelni, instytut�w naukowych i resortowych w tym r�wnie� przedstawiciele Komitetu Bada� Naukowych. Zaprezentowano 45 prac, z kt�rych wi�kszo�� (35) dotyczy�a aspekt�w wytwarzania i badania cienkich warstw. Najwi�ksz� ilo�� referat�w zaprezentowa�y o�rodki: warszawski, �l�ski, cz�stochowski i krakowski. Postulat organizowania takich konferencji co roku uzyska� akceptacj� organizator�w, kt�rzy zdecydowali, �e konferencje z tej dziedziny b�d� odbywa� si� w po�owie grudnia ka�dego roku. Materia�y konferencyjne zosta�y opublikowane w czwartym numerze kwartalnika „Problemy Eksploatacji” wydawanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.
K. Miernik

Sprawozdanie z Konferencji ELTE-97 Krynica 6 – 9 maj 1997

VI Konferencja Technologii Elektronowej ELTE-97, kt�rej organizatorem by�a Katedra Elektroniki AGH, zgromadzi�a ok. 400 uczestnik�w, w tym ok. 50 cz�onk�w PTP.
Program tej najwi�kszej krajowej konferencji na temat technologii wytwarzania i w�asno�ci materia��w przeznaczonych dla elektroniki realizowany by� w sekcjach: materia�y elektroniczne (I), mikroelektronika (II), optoelektronika (III), technika pr��ni i technologie pr��niowe (IV), technologia struktur elektronowych (V), mikrosystemy (sensory i aktuatory) (VI).
Wyg�oszono na niej sze�� referat�w plenarnych w tym dwa zaprezentowane przez cz�onk�w PTP: W. Czarczy�ski (Politechnika Wroc�awska) – „Mikroelektronika Pr��niowa” i M. Herman (Instytut Technologii Pr��niowej – Warszawa) – „Heterostruktury krzemowe jako nowy materia� elektroniczny: technologia i perspektywy zastosowa�”.
Cz�onkowie PTP bardzo aktywnie uczestniczyli w r��nych sekcjach konferencji wyg�aszaj�c w: sekcji I – 3 referaty, II- 2 referaty, III-1, IV- 6. V -5. Ponadto wielu zaprezentowa�o swoje prace w sesjach plakatowych. Materia�y konferencyjne zosta�y wydane w postaci dwu tomowego wydawnictwa ksi��kowego ” Technologia elektronowa – VI Konferencja Naukowa ELTE’97 – opracowanego w Katedrze Elektroniki AGH.
T.Stobiecki


Konferencje pr��niowe w 1998

Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego
Centrum Sztuki i Techniki Japo�skiej „Manngha” Krak�w, 25 – 30 maj 1998

w setn� rocznice urodzin profesora Janusza Groszkowskiego


Nano-Scale Modification of Surfaces
In conjunction with the Congress of the Polish Vacuum Society 25 – 30 May , Krak�w Poland


10th International Summer School Mielno’98
„Modern Plasma Surface Technology” 11 – 15 May 1998

Katedra In�ynierii Materia�owej, �rodowiskowe Laboratorium Techniki Pr��niowej Politechniki Koszali�skiej, PTP-Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni oraz Polskie Towarzystwo Materia�oznawcze – Oddzia� Gda�ski organizuj� jubileuszow�, 10-t� Mi�dzynarodow� Szko�� – „Modern Plasma Surface Technology” w O�rodku Sanatoryjno -Wypoczynkowym Syrena w Mielnie. Szko�a odbywa� si� b�dzie w roku obchod�w 30-lecia Politechniki Koszali�skiej pod protektoratem J.M. Rektora i Mi�dzynarodowej Unii Nauki o Pr��ni Techniki i Zastosowa� (IUVSTA).
Historia tych Szk�� jest d�uga, gdy� si�ga lat 1978-70, kiedy to w Cetuniu ko�o Koszalina zorganizowane zosta�y dwie pierwsze Szko�y In�ynierii Materia�owej w zakresie nowoczesnych technologii, struktury i w�a�ciwo�ci r��nych materia��w. Potem nast�pi�a 10-letnia przerwa, aby w roku 1988 wznowi� organizowane Szko�y Letnie, tym razem w zakresie nowoczesnych technologii plazmowych, kt�rych odby�o si� siedem. Sponsorem dziesiatej, jubileuszowej Szko�y Letniej jest MEN i KBN.
Tematyka wiod�c� przysz�orocznej Szko�y b�d� wsp��czesne trendy w rozwoju technologii plazmowych warstw o specjalnym zastosowaniu oraz badania ich struktury realnej i w�a�ciwo�ci (g��wnie trybologicznych).
Do prowadzenia wyk�ad�w zaproszeni zostali znani, wybitni specjali�ci zar�wno z kraju jak i z zagranicy (szczeg��y w drugim zawiadomieniu rozes�anym do ko�ca stycznia 1998).
Ponadto dla uczestnik�w Szko�y, zamierzaj�cych przedstawi� w�asne wyniki bada� w zakresie technologii i zastosowa� warstw specjalnych, nanoszonych pr��niowymi metodami plazmowo-chemicznymi, odb�dzie si� sesja plakatowa. J�zykiem Szko�y b�dzie j�zyk angielski i polski.
W czasie trwania Szko�y odb�dzie si� plenarne zebranie cz�onk�w Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni PTP.
Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 600 z� (5-dniowe zakwaterowanie z wy�ywieniem, uroczysta kolacja, do dyspozycji kryty basen).
Osoby zainteresowane udzia�em w Szkole proszone s� o zg�oszenie do 15 stycznia 1998 roku. Do zg�oszenia prosz� do��czy� streszczenie na p�� strony (ok. 200 s��w) proponowanej pracy do zaprezentowania w sesji plakatowej. Zg�oszenie wraz ze streszczeniem prosz� odes�a� na adres sekretariatu Szko�y:

Mgr in�. Wies�aw Walkowiak Politechnika Koszali�ska, Katedra In�ynierii Materia�owej, ul. Rac�awicka 15-17; tel. (094)427881; fax: (094)425963 Kierownik Szko�y prof. dr hab. in�. Witold Precht


14th International Vacuum Congress (IVC 14 )
10th International Conference on Solid Surface (ICSS-10)
5th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO-5)
10th International Conference on Quantitative Surface Analysis (QSA-10)

31 August – 4 September 1998
International Conference Centre, Birmingham, UK

The Fourteenth International Vacuum Congress (IVC-14) and the Tenth International Conference on Solid Surfaces (ICSS-10) are being organised on behalf of IUVSTA (International Union for Vacuum Science & Technique) by the UK Institute of Physics and the British Vacuum Council. Recent meetings in this important series have been held in Yokohama (1995), The Hague (1992), Cologne (1989) and Baltimore (1986). Integrated with this meeting for the first time in 1998 will be the Fifth International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO 5) and the Tenth International Conference on Quantitative Surface Analysis (QSA-10). NANO 1 was held in conjunction with the STM 90 conference in Baltimore and subsequent meetings in the series were in Moscow (1993), Denver (1994) and Beijing (1996).
The QSA series of conferences is held biennially in the UK in alternate years to ECASIA; the original conferences were held at NPL and in 1994 and 1996 at the University of Surrey.
The combined meeting will offer a major forum for the presentation and discussion of all the activities covered by the IUVSTA Divisions; Applied Surface Science, Electronic Materials & Processing, Nanometer Science and Technology, Plasma Science and Technique, Surface Science, Thin Films, Vacuum Metallurgy and Vacuum Science.

Important Dates

  • Abstract Deadline: 20 February 1998
  • Registration Deadline: 26 June 1998
  • Manuscript Deadline: 10 July 1998

Registration details will be available in the Second Announcement, due for publication in November. To ensure that you are kept informed, please join the conference mailing list online or by contacting: Congress Secretariat IVC14/ICSS10/NANO5/QSA10

The Institute of Physics, 76 Portland Place, London W1N 4AA UK Tel: +44 171 470 4800; Fax: +44 171 470 4900; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.