Regulamin

POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE

R E G U L A M I N
NAGRODY
IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ/DOKTORSKĄ Z DZIEDZINY PRÓŻNI

§1. Inicjatorzy Konkursu

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany został przez Polskie Towarzystwo Próżniowe – zwane dalej Towarzystwem.

§2. Kategorie Konkursu

Konkurs prowadzony jest odrębnie w dwu kategoriach:

 1. rozpraw doktorskich,
 2. prac dyplomowych magisterskich,

zwanych dalej pracami.

§ 3. Cel Konkursu

Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:

 1. Upamiętnienie zasług profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego uczonego, twórcy polskiej szkoły techniki próżni, honorowego członka Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych – patrona Polskiego Towarzystwa Próżniowego.
 2. Zachowanie w pamięci osoby Profesora – jako krzewiciela idei głoszenia prawdy i  rzetelności w pracy zawodowej.
 3. Zainteresowanie dyplomantów i doktorantów tematyką techniki próżni i technologii próżniowych, które mają istotne znaczenie dla wszelkich dziedzin nowoczesnej nauki i techniki.
 4. Promowanie autorów najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny techniki próżni i jej zastosowań w nauce i technice.

§ 4. Zakres Konkursu

 1. Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie, ocenione w jednostce macierzystej jako dobre i bardzo dobre, obronione w roku, na który ogłoszony został Konkurs.
 2. Do Konkursu kwalifikowane są prace z obszarów naukowych statutowej działalności Towarzystwa (określonych w zatwierdzonych regulaminach jego Sekcji).

§ 5. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w wyniku Konkursu ogłaszanego corocznie.
 2. Nagrody przyznawane są ze środków Towarzystwa.
 3. Ustala się dwie nagrody, po jednej w każdej z kategorii. Składają się one z dyplomu i nagrody pieniężnej.
 4. Wysokość nagrody pieniężnej ustala corocznie Zarząd Towarzystwa. Zakłada się, ze powinna ona być bliska podwójnemu, średniemu wynagrodzeniu w sferze budżetowej.
 5. Wręczenie nagród odbywa się w rocznicę urodzin profesora Janusza Groszkowskiego w dniu 21 marca. Miejscem wręczenia nagród jest gabinet, w którym pracował Profesor, obecnie sala seminaryjna Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach, w których odbywa się Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego nagrody wręczane są na Sesji Plenarnej Kongresu. Możliwe jest wręczanie nagród na uroczystej sesji innej konferencji o ile zostało to zapowiedziane w ogłoszeniu Konkursu na dany rok.
 6. Na uroczystość wręczania nagród zapraszani są: laureaci, promotorzy prac i dziekani właściwych Wydziałów. Nagrody wręcza przewodniczący Komisji Konkursowej lub upoważniona przez niego osoba.

§ 6. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Pracę do Konkursu, zależnie od kategorii Nagrody może zgłosić absolwent wyższej uczelni lub doktor po promocji, opiekun (promotor) pracy lub jednostka organizacyjna (jednostka przyznająca tytuł magistra lub stopień doktora).
 2. Do Konkursu można zgłosić pracę obronioną w okresie, na który został ogłoszony Konkurs. Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:
  • pracę dyplomową/doktorską,
  • opinie promotora i recenzenta o pracy (napisane przed jej obroną),
  • zaświadczenie o nadaniu dyplomu magistra lub stopnia doktora (wystawione przez dziekanat lub promotora)
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta / doktoranta  ( zał. nr 1 ).
  • streszczenie pracy (3-5 stron standardowego maszynopisu) ze szczególnym uwypukleniem oryginalnych osiągnięć autora. Streszczenia nagrodzonych prac, przy założeniu spełnienia wymagań wydawnictwa, będą kierowane do publikacji.

§ 7. Komisja Konkursowa

 1. Organizatorem kolejnej edycji Konkursu, z upoważnienia Polskiego Towarzystwa Próżniowego jest Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Próżniowego. W szczególności w skład komisji wchodzi Sekretarz Naukowy Towarzystwa.
 3. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego.
 4. Kadencja Komisji trwa trzy lata od momentu jej powołania.
 5. Komisja na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ustala regulamin swej pracy.
 6. Komisja ma prawo nie przyznać nagród, zmniejszyć liczbę nagród lub przyznać wyróżnienia dyplomem.

§ 8.  Tryb prowadzenia Konkursu

 1. Konkurs ogłaszany jest nie później niż w maju każdego roku i podany do wiadomości stosownym organom odpowiednich szkół wyższych i Instytutów. Listę adresatów ustala Komisja Konkursowa.
 2. Ogłoszenia Konkursu dokonuje, z upoważnienia Komisji Konkursowej, przewodniczący, podając miejsce składania zgłoszeń i wysokość nagród. Wysokość nagród w danym roku ustala Zarząd Towarzystwa  na  podstawie § 5 pkt. 1.
 3. Przewodniczący Komisji Konkursowej przyjmuje zgłoszenia w terminie do 31 grudnia.
 4. Komisja powołuje recenzentów spośród członków Towarzystwa, może też zwrócić się o opinię do innych specjalistów.
 5. Praca recenzenta ma charakter honorowy.
 6. Komisja Konkursowa rozpatruje i ocenia zgłoszone prace na podstawie dokumentów wymienionych w § 6 pkt. 2, recenzji oraz oceny własnej członków Komisji.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, a podjęte przez nią decyzje są ostateczne.
 8. Wynik Konkursu ogłaszany jest w pierwszej dekadzie marca. Zawiadamiani są o nim oddzielnie uczestnicy Konkursu, zgłaszający pracę oraz promotorzy laureatów.
 9. Wynik Konkursu ogłaszany jest również publicznie na stronie WWW i/lub Biuletynie Towarzystwa.

§ 9.   Przepisy porządkowe

 1. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół zawierający, co najmniej wykaz zgłoszonych prac i autorów, krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac oraz wysokość przyznanych nagród.
 2. Protokół Komisji Konkursowej przekazywany jest do Sekretariatu Towarzystwa gdzie może być udostępniany jego członkom oraz autorom zgłoszonych prac.
 3. Egzemplarze zgłoszonych prac przechodzą na własność organizatorów Konkursu. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie prace przechowywane są w sali seminaryjnej Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.

ZATWIERDZAM

Przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Próżniowego
prof. dr hab. Jacek Szuber

Załącznik 1.

ANKIETA (pobierz)

dotycząca pracy zgłoszonej do Konkursu o nagrodę
im.  Janusza Groszkowskiego

Tytuł, imię i nazwisko osoby (i ewentualnie nazwa instytucji) zgłaszającej pracę  (może być podane w oficjalnym liście przewodnim)

 1. Dane osobowe autora oraz dane o miejscu wykonania pracy.
  1. Imię i nazwisko
  2. Uczelnia
  3. Wydział
  4. Instytut lub Katedra (nazwa, adres, telefon sekretariatu)
  5. Adres i telefon domowy autora (do korespondencji w sprawie Konkursu).
 2. Dane o pracy.
  1. Kategoria konkursowa zgłaszanej pracy (magisterska/doktorska)
  2. Tytuł pracy
  3. Promotor pracy (tytuł, imię i nazwisko, adres, telefon)
  4. Recenzent/ci (tytuł, imię i nazwisko)
 3. Streszczenie pracy ze szczególnym uwypukleniem oryginalnych osiągnięć (maksymalnie 2 strony A4 z odstępem 1,5).

            ………………..                                                              ….…………………………
/data /                                                                     / podpis  zgłaszającego /

do góry