Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 1.03.1996 do 6.05.1997

V Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbyło się w Krynicy w dniu 6 maja 1997 w Nowym Domu Zdrojowym.
Zgodnie ze statutem PTP zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący  Towarzystwa prof. dr hab. Marek Szymoński. Na sekretarza Walnego Zebrania uczestnicy wybrali większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) – dr Andrzeja  Grodziskiego.
Walne Zebranie wybrało Komisję wnioskową w składzie:

 • prof. dr hab. K Friedel,
 • doc. dr W. Sielanko,
 • doc. dr. J. Marks.
 1. Sprawozdanie Przewodnicz�cego PTP
  1. Sprawy organizacyjne

   W okresie od ostatniego Walnego zebrania PTP odby�y si� 4 posiedzenia Zarz�du, na kt�rych omawiano zagadnienia wynikaj�ce z przyj�tego programu dzia�ania –  realizacj� uchwa� i wniosk�w z Walnego Zebrania cz�onk�w towarzystwa, a tak�e sprawy wynikaj�ce z bie��cej dzia�alno�ci PTP.
   Dzi�ki staraniom Zarz�du uzyskano dotacj� z KBN-u w wysoko�ci 500 z� na pokrycie cz��ci koszt�w wydawniczych Biuletynu PTP. Mimo stara� nie uzyskano dotacji na op�acenie sk�adek Towarzystwa do IUVST-y. KBN argumentowa� (na podstawie protoko�u NIK-u) i�  nie ma podstaw do pokrywania przez Komitet sk�adek towarzystw naukowych, co wed�ug Zarz�du w przypadku PTP jest nie uzasadnione.  Sk�adka za rok 1997 zosta�a przyznana.
   Na dzie� 1 marca cz�onkami PTP by�o 128 os�b oraz 6 instytucji – cz�onkowie wspieraj�cy. W stosunku do 1 marca 1996 nast�pi� spadek liczby cz�onk�w o 21 os�b, natomiast do PTP wst�pi�o 14 os�b oraz 1 cz�onek wspieraj�cy. Z raport�w finansowych Towarzystwa sk�adanych przez  jego skarbnika wynika, �e oko�o 42% og��u cz�onk�w nie op�aci�o sk�adek w 1995 roku, sytuacja uleg�a poprawie w 1996 roku (36%), dzi�ki pisemnym upomnieniom i zbieraniu sk�adek wprost od cz�onk�w PTP na seminariach naukowych Towarzystwa i zebraniach sekcji. Warto podkre�li�, �e zarz�d PTP przez ostatnie dwa lata nie wnioskowa�  o zmian� wysoko�ci sk�adki indywidualnej. Sytuacja ta jest mo�liwa tyko dzi�ki bardzo oszcz�dnej gospodarce  �rodkami finansowymi, a tak�e przychylno�ci instytucji, w kt�rych odbywaj� si� posiedzenia Zarz�du i na terenie kt�rych  prowadzona jest dzia�alno��  administracyjna PTP.
   Kilkakrotnie Zarz�d dyskutowa� idee zorganizowania, raz na trzy lata, Kongresu Naukowego Towarzystwa po��czonego z wyborami w�adz PTP. Postanowiono, i� w 1988 roku zostanie zorganizowany taki kongres w Krakowie. B�dzie on r�wnie� zwi�zany ze 100-leciem urodzin prof. J.Groszkowskiego. W przypadku powodzenia Kongresu i akceptacji jego formu�y przez  uczestnik�w, Zarz�d b�dzie stara� si� wprowadzi� go na sta�e do kalendarza spotka� naukowych towarzystwa.
   Zak�ad „TEPRO S.A.”, jedyny  wi�kszy producent sprz�tu pr��niowego w naszym kraju zwr�ci� si� do Zarz�du z pro�b� o zaopiniowanie „Strategii rozwoju „TEPRO”. Zarz�d powo�a� zesp��, kt�ry przygotowa� tak� opini�. Warto podkre�li�, �e by� to pierwszy taki dokument dotycz�cy rozwoju techniki pr��niowej w sferze produkcji urz�dze� w kraju.

   Zarz�d przygotowa� propozycje zmian Statutu PTP, ktory rozes�a� wszystkim cz�onkom. G��wne zmiany dotycz�:

   • n uporz�dkowania spraw Zarz�du (struktura, wybory, uprawnienia),
   • n podkre�lenie sekcji tematycznych,
   • n mo�liwo�� podj�cia dzia�alno�ci gospodarczej.
  2. Sprawozdanie z dzia�alno�ci naukowej PTP w 1996 roku

   Dzia�alno�� naukowa Towarzystwa prowadzona jest w sekcjach poprzez seminaria naukowe.
   Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni PTP zorganizowa�a VII Mi�dzynarodow� Szko�� Letni� Mielno’96 – Modern Plasma Surface Technology 30. 05.- 1.06.1996 (obszerne sprawozdanie  ze szko�y mo�na znale�� w Biuletynie PTP nr 3 (1/1997) za��czonym jako wk�adka do czasopisma Elektronika zeszyt nr 5 (1997)
   W dniach 30 05. do 1.06.1996 w Mielnie k/Koszalina odby�a si� kolejna, si�dma mi�dzynarodowa Szko�a Letnia „Modern Plasma Surface Technology” Organizatorami Szko�y Letniej by�y: Katedra Materia�oznawstwa i Technologii Materia��w i �rodowiskowe Laboratorium Techniki Pr��niowej Politechniki w Koszalinie oraz Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni  PTP.
   Szko�� dofinansowywa� KBN i MEN oraz Komisja Europejska d/s Wsp��pracy w dziedzinie Nauki i Technologii z krajami centralnej i wschodniej Europy poprzez program badawczy COPERNICUS’94.
   Wyg�oszono og��em 11 wyk�ad�w oraz zaprezentowano 18 prac w  sesji plakatowej. W tegorocznej Szkole wyk�adowc� zasadniczego cyklu wyk�ad�w by� profesor H.E.Hintermann ze Szwajcarii, wieloletni prezydent Naukowy Centrum Naukowego Materia��w dla Mikromechaniki firmy CSEM, dyrektor programu badawczego NANOWISSENSCHAFTEN, wybitny specjalista z zakresu plazmowo – chemicznych technologii warstw specjalnych oraz ich bada� metodami nanotrybologicznymi. Kilkugodzinne wyk�ady profesora Hintermanna pokazywa�y  przyk�ady szybkich aplikacji wynik�w bada� podstawowych do zastosowa� praktycznych i cieszy�y si� wyj�tkowym zainteresowaniem s�uchaczy.
   W tegorocznej Szkole, podobnie jak w roku ubieg�ym uczestniczyli przedstawiciele wsp��partner�w programu badawczego COPERNICUS z firm i o�rodk�w naukowych: VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH, Zak�ad�w Techniki Pr��niowej w Koszalinie TEPRO S.A., Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk i Politechniki w Koszalinie.
   S�uchaczami  Szko�y w og�lnej ilo�ci 88 os�b byli przedstawiciele krajowych o�rodk�w akademickich, instytut�w naukowych i resortowych oraz krajowych jednostek gospodarczych.
   Zaj�cia Szko�y odbywa�y si� w formie jedno- i kilkugodzinnych wyk�ad�w (spis referat�w zosta� podany w biuletynie PTP nr 2 1996), dyskusji merytorycznych po wyg�oszonych referatach oraz sesji plakatowej.
   Szkole towarzyszy�a wystawa oferty produkcyjnej i badawczej firmy VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH z Niemiec.
   Teksty wyk�ad�w wyg�oszonych w trakcie szko�y uka�� si� w formie zwartego wydawnictwa Politechniki Koszali�skiej.

   Sekcja Nauki o Powierzchni i Cienkich Warstw PTP tradycyjnie zorganizowa�y wsp�lne seminarium tym razem ju� czwarte „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe”
   w Kazimierzu Dolny od  18 do 21 wrzesie� 1996 (obszerne sprawozdanie  ze szko�y mo�na znale�� w Biuletynie PTP nr 3 (1/1997) za��czonym jako wk�adka do czasopisma Elektronika zeszyt nr 5 (1997).
   Organizatorem seminarium ju� po raz drugi by� Zak�ad Fizyki Do�wiadczalnej Instytutu Fizyki UMCS. Cele IV-tego seminarium nie r��ni�y si� od tych jakie stawiano podczas poprzednich.
   �rodowisko os�b zajmuj�cych si� badaniami podstawowymi powierzchni i cienkich warstw jest w Polsce stosunkowo ma�o liczne i rozproszone w wielu uczelniach, Instytutach PAN i Instytutach resortowych. Seminarium mia�o stworzy� okazj� do wymiany informacji na temat stanu aktualnie prowadzonych bada� oraz umo�liwi� prezentacje swoich osi�gni�� naukowych, zw�aszcza m�odszym pracownikom naukowym. Jak zwykle w takich okoliczno�ciach, mia�o ono tak�e stanowi� okazj� do nawi�zania i zacie�nienia kontakt�w osobistych.
   Spotkanie zgromadzi�o ponad 90-ciu uczestnik�w ze wszystkich wa�niejszych o�rodk�w naukowych zajmuj�cych si� zagadnieniami fizyki powierzchni technologii cienkowarstwowej w Polsce. Wyst�pi�o 16-tu zaproszonych specjalist�w z referatami plenarnymi oraz odby�a si� sesja plakatowa, na kt�rej przedstawiono ponad 50 prac w formie plakatowej.
   Og��em w IV Seminarium udzia� wzi��o 93 uczestnik�w z r��nych o�rodk�w, z czego najliczniej poza lubelskim reprezentowane by�o �rodowisko warszawskie (19 os�b). Z Wroc�awia przyby�o 9 os�b, z Krakowa 7, Gliwic 10, Poznania 9, Cz�stochowy i �odzi po 4 , Bydgoszczy 3 i  Zabrza 2.
   Seminarium finansowane by�o cz��ciowo z op�at wnoszonych przez uczestnik�w a cz��ciowo z dotacji Komitetu Bada� Naukowych i op�at wniesionych przez firmy prezentuj�ce swoje wyroby. Firmy „Spekom (Fisons) oraz Vak-Pol (Leybold i Balzers)”, produkuj�ce i sprzedaj�ce sprz�t i aparatur� UHV, mia�y stworzone warunki do prezentacji uczestnikom Seminarium i potencjalnym klientom swoich wyrob�w i materia��w informacyjnych.
   Podtrzymana zosta�a opinia, �e Seminarium wype�nia luk� w systemie konferencji, zjazd�w i innych cyklicznych spotka� na temat fizyki powierzchni cienkich warstw. W szczeg�lno�ci daje ono okazj� do zaprezentowania si� grupom i poszczeg�lnym osobom do tej  pory ma�o widocznym. Postanowiono utrzyma� w przysz�o�ci taki charakter spotka� jaki istnia� do tej pory; powinno to by� seminarium krajowe z udzia�em reprezentant�w jak najwi�kszej liczby �rodowisk naukowych.
   Dorobek naukowy Seminarium w postaci materia��w konferencyjnych zostanie wydrukowany w specjalnym numerze Electron Technology , czasopi�mie drukowanym w j�zyku angielskim, wydawanym przez Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie.

   Sekcja Techniki Pr��ni PTP zorganizowa�a w dniach od 16 do 19 pa�dziernika IV Krajow� Konferencje Techniki Pr��ni po��czon� z III Polsko-Bia�oruskim Sympozjum Techniki Pr��ni, w Bachotku k/Brodnicy (obszerne sprawozdanie  ze szko�y mo�na znale�� w Biuletynie PTP nr 3 (1/1997).
   Organizatorami konferencji  by�a sekcja  Techniki Pr��ni PTP, Instytut Mikroelektroniki Politechniki Warszawskiej i Instytut Technologii Pr��niowej.

   Po d�u�szej przerwie sekcja Techniki Pr��ni PTP postanowi�a powr�ci� do tradycji tego typu konferencji, z kt�rych trzy  poprzednie odby�y si� w latach siedemdziesi�tych w   Warszawie, �wieradowie oraz w Mielnie. Celem konferencji by�o rozpowszechnienie, po tak d�ugiej przerwie, informacji o prowadzonych w ostatnich latach badaniach w dziedzinie pr��ni w krajowych o�rodkach skupionych  wok�� instytut�w uczelnianych, Polskiej Akademii Nauk i resortowych. Wyg�oszono 5 referat�w plenarnych oraz 15 komunikat�w, w sesji plakatowej  zaprezentowano 20 prac. Podczas konferencji organizowano dyskusje panelowe, kt�rych om�wienie mo�na znale�� w materia�ach z konferencji, kt�re zostan� opublikowane w 5 (1997) zeszycie Elektroniki. Do druku przekazano 17 prac. Og��em w konferencji wzi��o udzia� 59 os�b.

   Sprawozdanie z Konferencji „2-nd International Workshop on MBE-Growth Physics and Technology”, MBE-GPT`96, Warszawa, 21-25 pa�dziernika 1996 r.
   (obszerne sprawozdanie  ze szko�y mo�na znale�� w Biuletynie PTP nr 3 (1/1997).

   Aby przybli�y� grupie technolog�w zajmuj�cych si� krystalizacj� metod� MBE struktur p��przewodnikowych metalicznych i dielektrycznych z�o�one problemy tej fizyki, Instytut Technologii Pr��niowej pod protektoratem PTP zorganizowa� po raz drugi mi�dzynarodowe warsztaty po�wi�cone fizyce i technologii wzrostu cienkich warstw technik� wi�zki molekularnej (MBE). Organizatorem i kierownikiem programowym warsztat�w MBE -GTP’96 by� przewodnicz�cy elekt PTP, prof. Marian Herman. W imprezie tej uczestniczy�o ponad 70 os�b, w tym 14 wybitnych naukowc�w, specjalist�w w dziedzinie MBE, zaproszonych na koszt organizator�w imprezy. Zaproszeni lektorzy z Anglii (3), Austrii (2), Finlandii (1), Japonii (3), Niemiec (1), Rosji (3), Szwajcarii (1) i Polski (2) wyg�osili 50-cio minutowe referaty przegl�dowe prezentuj�ce stan wiedzy na �wiecie jak i aktualne prace badawcze kierowanych przez nich laboratori�w MBE.
   Program warsztat�w MBE-GPT`96 by� podzielony na 3 grupy tematyczne. Pierwsza z nich dotyczy�a fizyki epitaksjalnego wzrostu struktur warstwowych  (wyg�oszono 6 referat�w zaproszonych).
   Druga grupa prac dotyczy�a specyfiki proces�w MBE w odniesieniu do r��nych  materia��w krystalizowanych t� metod� (siedem referat�w).
   Ostatni� grup� tematyczn� tworzy�y referaty zaproszone z zakresu struktur przyrz�d�w elektronicznych i optoelektronicznych krystalizowanych metod� MBE (3 referaty).
   Opr�cz wymienionych referat�w zaproszonych, przedstawiono te� 18 dwudziesto minutowych komunikat�w z prac w�asnych pochodz�cych z r��nych laboratori�w MBE krajowych i zagranicznych.
   Warsztaty MBE-GPT`96 zosta�y zorganizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz przy wydatnym wsparciu finansowym ze strony Komitetu Bada� Naukowych w Warszawie. Materia�y tej imprezy b�d� opublikowane w ca�o�ci w czasopi�mie naukowym „Thin Solid Films” w Anglii w po�owie roku 1997.
   Nast�pna impreza z cyklu warsztaty MBE-GPT zosta�a zapowiedziana na pierwsz� dekad� czerwca 1999 roku w Warszawie.

  3. Dzia�alno�� promocyjna PTP

   Polskie Towarzystwo Pr��niowe posiada stron� tytu�ow� w sieci INTERNET-u  serwisie WWW, kt�ra jest tak zorganizowana, �e w cz��ci sta�ej prezentuje w�adze Towarzystwa jego kr�tk� histori� , sekcje oraz raz histori� i organizacje IUVSTA, natomiast w cz��ci zmiennej informuje na bie��co o konferencjach i seminariach krajowych oraz zagranicznych z dziedziny pr��ni i jej zastosowaniach, wydaje biuletyn PTP.
   Biuletyn PTP jest rozpowszechniany i przekazywany cz�onkom Towarzystwa w trakcie seminari�w naukowych oraz w postaci wk�adki do czasopisma Elektronika.
   W okresie od ostatniego Walnego Zebrania wydano jeden Biuletyn nr.2 sierpie� 1996.
   Biuletyn nr.3 (nr.1 w 1997) zosta� przekazany do druku i uka�e si� w zeszycie 5 Elektroniki.(1997).
   W okresie od ostatniego Walnego Zebrania odby�a si� kolejna edycja konkursu im. J.Groszkowskiego na najlepsz� prace dyplomow� z tematyki zwi�zanej z pr��nia i jej zastosowaniami. Niestety konkurs cieszy si� coraz mniejszym powodzeniem (rokrocznie spada ilo�� prac przedstawianych do konkursu, w roku 1996 tylko dwie prace zosta�y nades�ane) mimo bardzo intensywnej akcji informacyjnej (plakaty rozwieszane we wszystkich katedrach uczelni w kraju oraz instytutach badawczych gdzie pr��nia jest stosowana). Wyniki konkursu s� publikowane w Elektronice oraz rozpowszechniane w serwisie WWW.

   Wyniki Konkursu im. Janusza Groszkowskiego na najlepsz� prac� dyplomow� z dziedziny pr��ni w 1996

   Komisja Konkursowa nagrody im. Janusza Groszkowskiego przyzna�a:
   nagrod� I stopnia mgr in�. Grzegorzowi Przybylskiemu za prace dyplomow� pt.:

   „Mikroskopowe badania „in situ” mo�liwo�ci modyfikowania w�asno�ci geometrycznych powierzchni materia��w polikrystalicznych za pomoc� wi�zki z jarzeniowego �r�d�a jon�w” wykonan� w Instytucie Technologii Elektronowej Politechniki Wroc�awskiej pod kierunkiem prof. dr hab. in�. Zbigniewa Kowalskiego

  4. oraz wyr��nienie dyplomem mgr in�. Jackowi Jacewiczowi za prac� dyplomow� pt.:

   „Analiza wp�ywu st��enia roztworu polialkoholu winylowego na ubytek masy mieszanin ceramicznych suszonych pr��niowo”

   wykonan� w Katedrze Materia�oznawstwa i Technologii Materia��w Politechniki Koszali�skiej pod kierunkiem prof. dr. hab. in�. Witolda Prechta.

  5. Uroczyste wr�czenie nagr�d odby�o si� w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, w dawnym gabinecie Profesora Janusza Groszkowskiego, w dniu 21 marca 1997r.

  6. Realizacja Programu Dzia�ania Zarz�du PTP w 1996

   Zarz�d PTP zaplanowa� do realizacji w 1996:

   1. kontynuowa� dzia�alno�� mi�dzynarodow� w ramach IUVSTA. PTP w 1996 r. by�o aktywnie reprezentowane we wszystkich formach dzia�alno�ci IUVSTA, gdzie  przedstawiciele PTP zgodnie ze swoimi mandatami prof. Aleksander Jab�o�ski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zasiada w komisji Applied Surface Science oraz prof. M. Szymo�ski UJ Krak�w w Komisji Surface Science b�d� reprezentowali Polsk� w Komitecie Programowym 14-tego Kongresu Pr��ni w Birmingham w Anglii.
    Dr P. Szwemin w 1996 roku reprezentowa� Polsk� w Komitecie Programowym 5-tej Europejskiej Konferencji Pr��niowej w Salamance.
    Na podkre�lenie zas�uguje r�wnie� aktywny udzia� naukowy uczestnicz�cych w 10-tej Mi�dzynarodowej Konferencji Cienkich Warstw oraz 5-tej Europejskiej Konferencji Pr��ni w Salamance, na kt�rej cz�onkowie PTP zaprezentowali 5 prac w sesjach plakatowych.
    Na podkre�lenie zas�uguje aktywna dzia�alno�� prof. M. Szymo�skiego w posiedzeniach Executive Council of IUVSTA oraz w Komisji Stypendium Welch  w charakterze „m��a zaufania”.

   2. kontynuowa� wydawanie Biuletynu (patrz sprawozdanie  z dzia�alno�ci promocyjnej),
   3. kolejna edycja konkursu im. Janusza Groszkowskiego (patrz sprawozdanie  z dzia�alno�ci promocyjnej).
   4. kontynuowa� dzia�alno�� naukow� w ramach seminari�w (patrz sprawozdanie  z dzia�alno�ci naukowej).
  7. Realizacja uchwa�  z poprzedniego Walnego Zebrania

   Zarz�d rozpatrywa� wnioski przyj�te przez Walne zebranie cz�onk�w PTP w dniu 11.03.1996 i podj�� nast�puj�ce decyzje:

   1. Wniosek zobowi�zuj�cy Zarz�d PTP do podj�cia dzia�a� zmierzaj�cych do zwi�kszenia liczby cz�onk�w p�ac�cych terminowo sk�adki. Zarz�d zobowi�za� skarbnika PTP do wykorzystania zebra� sekcji, seminari�w i konferencji naukowych jako dodatkowych mo�liwo�ci zebrania sk�adki wprost od cz�onk�w Towarzystwa, a tak�e do pisemnego wyst�pienia do cz�onk�w zbiorowych o wp�acenie sk�adek za 1996r.

   2. Wniosek o powt�rne przedyskutowanie regulaminu konkursu im. prof. J.Groszkowskiego na najbli�szym posiedzeniu Zarz�du PTP.
    W dniu 30 maja 1996 Zarz�d wprowadzi� zmiany do dotychczasowego regulaminu, dotyczy�y one doboru recenzent�w, terminu zg�aszania do konkursu, konieczno�ci do��czenia do pracy streszczenia przeznaczonego do publikacji. Ustalono, i� na posiedzeniu Zarz�du  jesieni� 1996 r. zostan� przeanalizowane powt�rnie regulamin i propozycje zmian, przy czym wst�pne materia�y do dyskusji przygotuje Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej dr Szwemin. Z powodu choroby Przewodnicz�cego, na posiedzeniu Zarz�du w listopadzie ubieg�ego roku sprawy nie rozpatrywano. B�dzie dyskutowana na najbli�szym posiedzeniu Zarz�du.

   3. Wniosek o obni�enie op�at za udzia� w konferencjach organizowanych przez PTP dla cz�onk�w Towarzystwa.
    Zarz�d stwierdzi�, i� nie mo�liwo�ci domagania si� od organizator�w konferencji zni�ek dla cz�onk�w PTP je�li PTP ni dofinansowuje z w�asnych �rodk�w konferencji. W przypadku dofinansowywania konferencji przez PTP zarz�d zwr�ci si� do organizator�w o zastosowanie ulg dla cz�onk�w PTP.

   4. Wniosek w sprawie obni�enia sk�adki cz�onkowskiej dla emeryt�w i ewentualnie ma��e�stw w przypadku gdy oboje s� cz�onkami PTP (patrz uchwa�a nr 2).

   5. Wniosek o podj�cie dzia�a� przez Zarz�d dla zapobie�enia obni�enia warto�ci w wyniku inflacji posiadanych �rodk�w finansowych.
    Zarz�d zobowi�za� skarbnika do blokowania na lokatach okresowych cz��ci �rodk�w na koncie bankowym.

   W imieniu Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego
   Prof. dr hab. Marek Szymo�ski
   Przewodnicz�cy
 2. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego ZebraniaUchwa�y Walnego Zebrania:
  • Uchwa�a nr 1 – w sprawach Sprawozdania Zarz�du  i Sprawozdania Finansowego PTP za rok 1996 przyj�ta jednog�o�nie.
  • Uchwa�a nr 2 – w sprawie ustalenia sk�adek cz�onkowskich. Za przyj�ciem uchwa�y g�osowa�o 28 os�b, 2 osoby by�y przeciwne, nikt si� nie wstrzyma� od g�osu.
   Na podstawie par.25 pkt.5 Statutu PTP Walne zebranie ustali�o:
   – wysoko�� sk�adki rocznej dla cz�onka wspieraj�cego 420 z�,
   – wysoko�� sk�adki kwartalnej dla emeryta 4 z�- tj. w wysoko�ci 50% obecnie obowi�zuj�cej     cz�onka Towarzystwa,
   – wysoko�� sk�adki kwartalnej dla ma��e�stwa cz�onk�w PTP 4 z� od osoby tj. w wysoko�ci 50% obecnie obowi�zuj�cej cz�onka Towarzystwa.
   Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem  podj�cia i dotyczy sk�adek od 1997 roku w��cznie.
  • Uchwa�a nr 3 – w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na rok 1997 zosta�a przyj�ta jednog�o�nie.
  • Uchwa�a nr 4  – w sprawie skwitowania Zarz�du za dzia�alno�� w 1996 roku zosta�a przyj�ta jednog�o�nie.
  • Uchwa�a nr 5  – w sprawie zmian w Statucie PTP.
   Zmiany w Statucie PTP przedstawi� sekretarz PTP doc. dr W.  Sielanko.
   Uchwa�a nr 5 – w sprawie zmian Statutu PTP zosta�a przyj�ta jednog�o�nie.
  • Uchwa�a nr 6 – w sprawie jednolitego tekstu statutu PTP przyj�to jednog�o�nie, ponadto Walne Zebranie Cz�onk�w PTP upowa�ni�o Zarz�d do wprowadzenia zmian w statucie w wynikaj�cych z decyzji S�du o ile zmiany te nie narusz� istoty ca�ego statutu.

  Komisja Wnioskowa – na podstawie dyskusji przedstawi�a wniosek, aby wszyscy cz�onkowie PTP posiadaj�cy e-mail otrzymali informacje dotycz�cych wp�aconych sk�adek cz�onkowskich z podaniem ewentualnych zaleg�o�ci.

  Cz��� Naukowa Walnego Zebrania

  W tym roku odst�piono od tradycyjnego zako�czenia Walnego Zebrania referatem naukowym gdy� nast�pnego dnia rozpoczyna�a si� VI Konferencja  Naukowa „Technologia Elektronowa – ELTE -97”, na kt�rej to wielu cz�onk�w PTP, swoje najnowsze badania prezentowa�o w formie  referat�w  plenarnych i sekcyjnych, jak r�wnie� podczas sesji plakatowych (szczeg��y w sprawozdaniu z Konferencji ELTE-97).

Pr��nia w Internecie