BIULETYN PTP nr 1 (1/1995)

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z VI Joint Vacuum Conference, April 4 -7 1995 Bled Slovenia
W dniach od 4 do 7 kwietnia odbyła się VI Joint Vacuum Conference zorganizowana przez Słoweńskie, Węgierskie, Chorwackie i Austriackie Towarzystwa Próżniowe w miejscowości Bled położonej w Alpach Karavanskich. Do Komitetu Programowego Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Czeskiego, Słowackiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego. PTP reprezentował w zebraniach przygotowujących program konferencji prof. Marian Herman z Instytutu Technologii Próżniowych. W konferencji uczestniczyło około 120 naukowców z całego świata (USA, Australii) a przede wszystkim (ok.70%) z krajów Europy środkowo-Wschodniej (Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rosji) oraz po kilku przedstawicieli Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Konferencji towarzyszyła wystawa Techniki Próżniowej i Metod Badania Powierzchni. Referaty plenarne, na zaproszenie, krótkie referaty i sesje plakatowe obejmowały wszystkie podstawowe dziedziny próżni: Surface Science, Electronic Materials, Thin Films, Vacuum Science, Applied Surafce Science, Vacuum Metallurgy, Plasma Science. Organizatorzy konferencji, ze względu na zainteresowania swoich ośrodków naukowych, położyli szczególny nacisk w dyskusji i doborze prelegentów na ilościowe metody analizy i badań powierzchni ciała stałego i cienkich warstw . Do szczególnie interesujących wykładów należały: D.P. Woodruff – „Photoelectron diffraction or photoelectron holography? Quantitative adsorbate structure determination at surfaces”, J.S. Colligon – „The surface modification of polymers to modulate cell growth” (o modyfikacjach powierzchni polimerów do korzystnego wzrostu komórek biologicznych) oraz wykład na temat nowej metody mikroanalizy cienkich warstw i układów wielowarstwowych za pomocą spektroskopii pracy wyjścia („Microanalysis by work function spectroscopy”) zreferowany przez prof. H.Oechsnera. Polskie prace zostały przedstawione w 6 referatach oraz 6 prezentacjach plakatowych. Wykład plenerany – ” Bombardment – induced electron capture process at insulators surfaces” (J.Fine, M. Szymoński, K.Franzeb, M. Yoshitake, J. Kołodziej) prezentował dorobek wspólnych badań Instytutu Fizyki UJ i National Institute of Standards and Technology Gaithersburg USA. Referaty na zaproszenie wygłosili: M.Niwiński, P.Szwemin z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – „Computer aided design of composed vacuum system”, B. Adamczyk, L. Michalak z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie – ” Optical simulation of effusion molecular beams”, K.P.Friedel z Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej , W.Sielanko z Instytutu Technologii Próżniowej z Warszawy – „Future aspects of electron beam welding and surface modification” i T. Stobiecki z Katedry Elektroniki AGH – „Applications of magnetic multilayers”. Materiały konferencyjne ukażą się w prawdopodobnie w Chorwackim czasopiśmie próżniowym. Następna konferencja odbędzie się za trzy lata na Węgrzech.
Tomasz Stobiecki, Kraków

Sprawozdania z Seminariów PTP

VI International Summer School Mielno’95 „Modern Plasma Surface Technology” 30.05. – 1.06.1995

W dniach 30.05. – 1.06.1995 roku w Mielnie k/Koszalina odbyła sie kolejna szósta szkoła letnia na temat ” Nowoczesnych Technologii Plazmowych Powierzchni” Organizatorami szkoły były: Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów i środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie oraz Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP.
Szkołę dofinansowywał KBN, MEN i Komisja EWG d/s Współpracy w dziedzinie Nauki i Technologii z Krajami Centralnej i Wschodniej Europy poprzez program badawczy COPERNICUS’94.
Wygłoszono ogółem 14 wykładów. Znaczącymi wydarzeniami tegorocznej szkoły było pozyskanie jako wykładowców wybitnych fachowców, między innymi: specjalistę od procesów fizyko-chemicznych na powierzchni ciała stałego – doktora honoris causa Prayskiego Uniwersytetu La Sorbonne prof. Jerzego Habera z Instytutu Katalizy i Fizykochemii PAN w Chełmie k/Krakowa oraz prof. J.Erica Sundgrena z Uniwersytetu w Linkoping w Szwecji specjalistę od pokryć twardych (hard coatings), układów wielowarstwowych i supersieci. Kilkugodzinne wykłady tych znanych na świecie z osiągnięć badawczych profesorów wpłynęły, przede wszystkim, na bardzo wysoki pozim szkoły.
Z kolei wykłady prof. Aleksandry Sokołowskiej z Politechniki Warszawskiej, prof. Elliny Łunarskiej z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i prof Jindricha Musila z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk dały słuchaczom przegląd tematyki wzrostu warstw z fazy gazowej metodami chemicznymi i fizycznymi z zastosowaniem technik próżniowych. Ponadto, przez uczestników seminarium zostały wygłoszone referaty z zakresu najnowszych technologii warstw o specjalnych własnościach oraz mikroanalitycznych i mikroskopowych badaniach warstw azotków, borków i węglików. Wykłady gości zaproszonych, referaty i prace zaprezentowane w sesji posterowej na tegorocznej szkole wykazały ciągłość tematyczną z wcześniejszymi spotkaniami i przyczyniły się do osiągnięcia specjalizacji, organizowanych w Mielnie Szkół, w dziedzinie nowoczesnych technologii próżniowych i uszlachetniania plazmowego powierzchni metali.

Tegoroczna szkoła różniła się ponadto od poprzednich faktem uczestnictwa przedstawicieli grup badawczych, współpartnerów Projektu Badawczego COPRNICUS’94 z VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH (koordynatora programu), z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie i z Zakładów Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z Koszalina.
Słuchaczami szkoły w ilości 85 osób byli przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich: Politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Szczecińskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Instytutów PAN: Katalizy i Fizykochemii w Krakowie, Chemii Fizycznej w Warszawie, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie, Instytutów naukowo-badawczych i resortowych: Fizyki Jądrowej w Krakowie, Obróbki Skrawaniem w Krakowie, Obróbki Plastycznej w Poznaniu, Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Technologii Próżniowej w Warszawie, Technologii Eksploatacji w Radomiu. Ponadto uczestniczyła również grupa słuchaczy zagranicznych z: Niemiec, Szwecji, Czech, Białorusi i Austrii. Była liczna grupa słuchaczy wywodzących się z krajowych jednostek gospodarczych: Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS w Warszawie, Przedsiębiorstwa Innowacji Naukowo-Technicznych i Wdrożeń z Poznania, Zakładów Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z Koszalina, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – PZL Rzeszów, Bydgoskiej Fabryki Narzędzi BEFANA-VIS, Przedsiębiorstwa Mechaniczne „Anga” w Bielsku-Białej, Przedsiębiorstwa „Surftec” Sp.z.o.o. w Warszawie.
Szkołę zainaugurowały przemówienie powitalne kierownika szkoły prof. Witolda Prechta, prorektora d/s Nauczania WSI w Koszalinie prof. Józefa Maleja, przedstawiciela zarządu PTP doc. Jerzego Marksa oraz prezesa zarządu Zakładów Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie. Zajęcia szkoły obejmowały 14 jedno- i wielogodzinnych wykładów, dyskusje tematyczne i sesję plakatową, na której zaprezentowano 16 prac.
Szkole towarzyszyła bogata wystawa możliwości produkcyjnych i wytwórczych firmy VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH. Uczestnikom Szkoły umożliwiono zwiedzenie środowiskowego Laboratorium Techniki Próżniowej WSI w Koszalinie.

Podczas szkoły odbyło się zebranie członków sekcji – Plazmowej Inżynierii Powierzchni PTP, na którym oprócz spraw organizacyjnych omówiono program naukowy przyszłorocznej Szkoły Letniej.
Wygłoszono następujące wykłady:

 • J. Haber – Granice międzyfazowe – fizykochemia systemów dwuwymiarowych.
 • E. Sundgren – Mechanizm wzrostu i charakterystyka własności twardych warstw na bazie azotków.
 • E. Sundgren – Azotki stopów metali.
 • A. Sokołowska, K. Zdunek, J. Szmidt – Związek między właściwościami i strukturą warstw diamentopodobnych a składem chemicznym plazmy, z której zachodzi krystalizacja.
 • J. Musil – Mikrofalowa technika plazmowa w technologii cienkich warstw.
 • E. Łunarska, W. Precht – Odporność korozyjna warstw TiCxN1-x otrzymanych różnymi metodami PVD.
 • A. Michalski, Ha Than Binh – Nanokrystaliczne warstwy żelaza i jego stopów otrzymywane w impulsowych procesach.
 • L. Jastrabik – Zastosowanie magnetronu wysokiej częstotliwości w procesie rozpylania warstw Cnx
 • J. Morgiel – Zastosowanie analitycznego mikroskopu elektronowego do badań azotków, borków i węglików w nowoczesnych kompozytach
 • G. Leonhardt, T.Lunow, R.Wilberg – Technologia własności i zastosowanie warstw Me-C:H
 • B. Byszewski – Technologia, struktura oraz własności fulerenów i nanokapilar
 • K.Hoeck, G. Leonhardt, R. Wilberg, B. Bucken – Powlekanie ciągłe metodą Duplex.
 • W. Precht, A. Czyżniewski, M. Pancielejko, W. Walkowiak – Struktura i własności warstw TiCxN1-x otrzymanych odmiennymi metodami PVD.

Teksty wykładów wygłoszonych w trakcie szkoły, ukaż± się w formie zwartego wydawnictwa WSI w Koszalinie.
Autorzy tekstu – W. Precht, P. Myśliński

do góry